Prevod sa finskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na rumunski jezik

Za online prevod sa finskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uz mnogobrojne usluge koje na zahtev klijenata mogu da izvrše stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford, tu su i direktni prevodi sa finskog jezika na rumunski. Napominjemo da je ta usluga dostupna i u usmenom i u pisanom obliku, a da ovi stručnjaci mogu da obrade sadržaje bilo koje vrste.

Ako se organizuje neki događaj na kome će biti prisutni izvorni govornici ova dva jezika, oni će primeniti ili simultano ili šapatno ili konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na rumunski, a pomenuta institucija može da im ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zainteresovanima je omogućeno i da zaduže profesionalne korektore i lektore, a ako je potrebno izvršiti određene ispravke u sadržajima za koje je prevod u konkretno jezičkoj varijanti na nekom drugom mestu urađen, ali on nije dobar.

Isto tako, omogućujemo klijentima da dobiju i direktan prevod tekstova sa finskog jezika na rumunski i to kako popularnih, tako isto i stručnih, stim što sudski tumači i prevodioci mogu maksimalno profesionalno da obrade i članke iz novina, zatim književna dela i različite vrste časopisa, kao i udžbenike. Nravno da se podrazumeva da će oni, na zahtev klijenata prevesti i bilo koju vrstu materijala koja je svrstana kako u domen marketinga (brošure, plakati, vizit kartice, reklamni flajeri, PR tekstovi i druga), tako i u oblast interneta (online prodavnice, web katalozi, sajtovi, programi, aplikacije i mnogi drugi). Napominjemo da kome god su potrebni direktni prevodi internet materijala sa finskog jezika na rumunski, biće omogućena i usluga njihove profesionalne optimizacije, a čime se pozicija tih sadržaja na internetu poboljšava i to u najvećoj mogućoj meri.Prevođenje sa finskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na finski

Trebalo bi da klijenti znaju da profesionalni titleri, takođe čine tim svake naše poslovnice, ali i stručnjaci čija je specijalnost sinhronizacija audio i video materijala. Iz tog razloga i navodimo da ko god želi da dobije prevedene serije ili različite vrste filmova, odnosno emisija, kao i reklamne poruke, te ostale sadržaje tog tipa, zapravo dobija njihovu kompletnu obradu i samim tim ima mogućnost da ih prikazuje vrlo brzo pošto ih preuzme.

Kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na rumunski, obaveza nam je da istaknemo da je postupak njihove obrade drugačiji od onog koji se vrši za prethodno pomenute sadržaje, a najpre se to ogleda u činjenici da je potrebno izvršiti overu prevedenog dokumenta i to pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a kako bi on bio pravno validan. Sa tim u vezi je potrebno naglasiti da se od svakog klijenta koji zahteva obradu dokumenata očekuje da na uvid priloži originale, a to svakako nije slučaj za sve do sada pomenute sadržaje, pošto zainteresovani klijenti njih ne samo što dostavljaju na mail, nego ih tako i preuzimaju.

A kako je neophodno da prilože na uvid originale, klijenti će dokumenta doneti u našu poslovnicu ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. Po završetku obrade moći će, takođe lično da ih preuzmu ili će biti zadužena određena kurirska služba da ih dostavi na adresu klijenta, ali je to usluga koja mora dodatno da bude naplaćena.Vezan za prevođenje dokumenata sa finskog jezika na rumunski jeste i podatak koji se odnosi na overu specijalnom vrstom pečata, poznatog kao Apostille ili Haški, a koji klijenti ne mogu da dobiju u našim poslovnicama, jednostavno zato što prevodioci i sudski tumači za tu vrstu overe nisu zaduženi i ovlašćeni. Dakle, trebalo bi svaki pojedinačni klijent i to pre nego što sadržaje donese ili dostavi našim stručnjacima na obradu, da kontaktira nadležne državne institucije, a kako bi se raspitao o ovom tipu overe.

Samo u situaciji kada klijenti zahtevaju hitno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, dozvoljeno im je da prvo skeniraju dokumenta i pošalju ih preko našeg mejla, a posle toga imaju obavezu da prilože originalne sadržaje na uvid, ali je vrlo važno da se pridržavaju zadatih rokova i da to učine što je pre moguće.

Pored svih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, to jest različitih vrsta saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o visini primanja, suglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i druga), sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da prevedu i različite tipove dokumentacije. A najpre se misli na medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), a zatim i na tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i mnoga druga), ali i na ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao što su na primer rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji i finansijski poslovni izveštaji, odnosno fakture, te revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća i druga).

Svakako prevodioci i sudski tumači, a po zahtevu mogu da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na rumunski, te uz uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno dozvolu za boravak, ta usluga se primenjuje i na obradu izvoda iz matične knjige venčanih, zatim radne dozvole i lične karte, odnosno izvoda iz knjige umrlih, saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu i ostalih ličnih dokumenata.

Trebalo bi istaći činjenicu da sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sve vrste pravnih akata, a počev od sudskih presuda, odnosno sudskih odluka i tekovina Evropske Unije, preko ugovora i sudskih žalbi, odnosno rešenja, pa do punomoćja za zastupanje, te sudskih tužbi i različitih tipova licenci i sertifikata.

Još je ostalo da naglasimo i to da klijenti u svakoj našoj poslovnici, pomenute stručnjake mogu da zaduže ako im je potreban direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na rumunski, ali će oni svakako na njihov zahtev da kompletno obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim naučne patente i uverenje o položenim ispitima, te diplomske i seminarske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju, naučne radove i mnoga druga nepomenuta dokumenta, a koja imaju bilo kakve veze sa oblašću obrazovanja ili nauke.

Prevod filmova sa finskog na rumunski jezik

Ako su klijentima potrebni direktni prevodi filmova sa finskog jezika na rumunski, oni moraju znati da su u svim našim poslovnicama dostupne i usluge njihovog profesionalnog titlovanja, kao i sinhronizacije. Zapravo se pomenute usluge vrše kako za igrane filmove bilo kog žanra, tako i za animirane, odnosno dokumentarne i crtane, ali i za sve ostale vrste i video i audio materijala (serije, informativne emisije, reklamne poruke, zabavne i dečije emisije i ostali sadržaji te vrste).

Književna dela će prevodilac i sudski tumač po zahtevu da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako mogu da profesionalno obrade i udžbenike, kao i novinske članke, te različite tipove stručnih ili popularnih časopisa.

U slučaju da je prevod sa finskog jezika na rumunski izvršen za određenu vrstu sadržaja, ali ima grešaka, to jest značajnih propusta, tom prilikom je klijentima omogućeno da zaduže profesionalne korektore i lektore, koji mogu sve te greške u najkraćem mogućem roku i da isprave.

Ko god da zahteva direktno prevođenje marketinških materijala sa finskog jezika na rumunski, treba da zna da su sudski tumači i prevodioci u potpunosti upoznati sa marketinškim pravilima, te da će ih svakako i implementirati kada je to potrebno. A izuzev brošura, PR tekstova i reklamnih letaka, oni će na zahtev klijenata da obrade i vizit karte, zatim reklamne flajere, plakate i sve ostale sadržaje kroz koje se reklamiraju određeni proizvodi ili usluge, te poslovanje bilo koje firme .

Direktni prevodi web sajtova sa finskog jezika na rumunski

Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi prevod internet sajtova sa finskog na rumunski jezik mogao da bude smatran profesionalnim i kvalitetnim, jeste da se sadržina konkretnog web sajta optimizuje za pretragu. Naime, prevodioci i sudski tumači implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation) kada obrađuju ne samo internet sajtove, već i online kataloge, kao i web prodavnice, te mnoge druge materijale koji su dostupni na mreži. Na taj način se njihova sadržina prilagođava pravilima koja su prisutna u okviru globalne internet pretrage, tako da bi trebalo u optimalnom roku pretraživač da upravo te materijale prepozna kao relevantne za različite ključne reči i samim tim da ih mnogo bolje pozicionira. Takođe je dobro istaći da prevodioci i sudski tumači mogu bilo koju aplikaciju ili program, to jest softver da prevedu, a ako to budu klijenti zahtevali.

Direktno prevođenje tekstualnih sadržaja sa finskog na rumunski jezik je isto dostupno svakom zainteresovanom klijentu, stim što naglašavamo da naši stručnjaci izuzev popularnih tekstova različite sadržine, obrađuju i stručne. Uz sve one sadržaje koji se bave temama iz domena kako nauke, informacionih tehnologija, obrazovanja i građevinske industrije, odnosno turizma, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, tako i one koji su vezani za oblast politike, filozofije, prava i ekonomije, te psihologije, farmacije, bankarstva i ostalih naučnih disciplina, će naši stručnjaci na zahtev klijenata da prevedu u najkraćem mogućem roku, a podrazumeva se da će oni odgovoriti i na zahtev koji je vezan za prevođenje tekstova u navedenoj kombinaciji jezika ako je njihova tema vezana za bilo koju drugu granu prirodnih i društvenih nauka.

Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za usmeno prevođenje sa finskog na rumunski jezik, te klijenti moraju znati da oni uz konsekutivno, odnosno simultano prevođenje, takođe mogu da pruže i uslugu koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, a isto tako je zainteresovanima omogućeno i da izvrše iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, po odličnim cenama. Mi zahtevamo od svakog zainteresovanog za ovu uslugu, da nam priloži informacije koje su vezane kako za prostor u kome bi taj događaj trebalo da bude sproveden, tako i za njegovo trajanje, odnosno za broj učesnika, ali i uopšteno za način na koji je zamišljena njegova organizacija, pa u skladu sa svim tim informacijama ćemo se i opredeliti za jednu od pomenutih vrsta ove usluge.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa finskog na rumunski jezik

Kada se od strane klijenata zahtevaju direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa finskog jezika na rumunski, njima se mora predočiti da prevodioci i sudski tumači tu uslugu vrše u skladu sa aktuelnim zakonskim pravima. Zapravo, svakog pojedinačnog klijenta tom prilikom očekuje i overa prevedenog uverenja o državljanstvu i bilo kog drugog dokumenta, a za nju je zadužen ovlašćeni sudski tumači. Samo zato se zahteva da klijenti izvrše dostavljanje originala na uvid, ali svako od njih bi trebalo da samostalno dobije potrebne podatke vezano za overu takozvanim Apostille pečatom.

Svakako klijente u našim poslovnicama očekuje i usluga prevoda izvoda iz matične knjige rođenih, zatim pasoša i potvrde o prebivalištu, stim što pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da prevedu i izvod iz knjige umrlih, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i venčani list, kao i potvrdu o prebivalištu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta.

Bilo koji dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije (fakture, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga) će ovi stručnjaci po potrebi da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a nakon toga i da pristupe overi za koju su ovlašćeni. Direktno prevođenje građevinskih projekata sa finskog jezika na rumunski je takođe svrstano među usluge za koje su sudski tumači i prevodioci osposobljeni, a pored toga oni će obraditi i svaki drugi dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, ali i sve one sadržaje koji su vezani za tehničku, odnosno tendersku dokumentaciju, kao što su na primer uputstvo za rukovanje ili laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i ostala dokumenta iz te grupe.

Podrazumeva se, svakako da klijenti mogu u konkretnoj jezičkoj varijanti da dobiju preveden bilo koji dokument koji se mora predati različitim nadležnim institucijama, a što zapravo znači da naši stručnjaci izuzev različitih tipova saglasnosti i potvrda, mogu da prevedu i bilo koju vrstu uverenja, odnosno izjave (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i mnoga druga).

Sve tipove pravnih akata, to jest ona dokumenta koja su vezana kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava, mogu prevodilac i sudski tumač da u toj kombinaciji jezika prevedu (sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudske presude, sertifikati, sudska rešenja, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, sudske tužbe i druga), a svakako će ispuniti zahtev i bilo kog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na rumunski jezik. A podrazumeva se da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i bilo koji drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju, pa pored već pomenutog, to podrazumeva da prevode i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta.

Preostalo je da napomenemo i to da su u aktuelnoj ponudi usluga naše institucije i direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa finskog jezika na rumunski, ali moramo naglasiti da sudski tumač i prevodilac vrše profesionalnu obradu i za mnoga druga dokumenta koja imaju veze ne samo sa oblašću nauke, nego i sa oblašću obrazovanja. A izuzev diplome i dodatka diplomi, naučnih patenata i uverenja o položenim ispitima, oni obrađuju i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim naučne radove i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske radove, te prepis ocena, kao i seminarske radove, nastavne planove i programe fakulteta, ali i sva ostala dokumenta iz ove grupe.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje