Prevod sa finskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na portugalski jezik

Za online prevod sa finskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači čine jedan deo tima svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a da su oni, između ostalog, usko specijalizovani za obradu različitih vrsta materijala, kako na finskom, tako i na portugalskom jeziku, sasvim je očekivano i da mogu, po potrebi, da izvrše i direktno prevođenje sa finskog jezika na portugalski, a tu uslugu oni vrše ne samo u pisanoj formi, već i usmeno. Ukoliko je potrebno, klijentima napominjemo da, izuzev simultanog prevoda u toj jezičkoj varijanti, što je svakako jedan od najčešće primenjivanih u praksi, pomenuti stručnjaci, na zahtev, mogu da izvrše i prevođenje uz pomoć šapata sa finskog jezika na portugalski, kao i konsekutivni prevod. Isto tako, naša institucija zainteresovanima pruža mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali prilikom formiranja ponude za navedenu uslugu zahteva da klijenti daju sve relevantne informacije koje se na konkretni događaj i njegovu organizaciju odnose. Radi se o tome da je definisano u kojoj situaciji se primenjuje koji tip ove usluge, pa je potrebno da tim stručnjaka koje izrađuje ponudu bude informisan kako o mestu njegovog održavanja, tako i o određenom trajanju, odnosno, o tome koliko će učesnika biti prisutno. Kada budu završili analizu svih dobijenih informacija, oni će i doneti odluku, to jest, proceniti koja od ovih usluga će moći da pruži sve ono što učesnici očekuju.

Pored toga, pomenuti stručnjaci u ovoj varijanti jezika prevode i novinske članke, ali i udžbenike, ilustrovane, dečije i stručne časopise, a ako klijent to bude zahtevao, izvršiće i direktan prevod književnih dela sa finskog jezika na portugalski. Svakako će profesionalno da obrade i tekstove i to kako različite tematike i dužine, tako i namene, to jest, stručne i popularne sadržaje. Kompletna obrada audio i video sadržaja je takodje u ponudi usluga za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani, a uz prevod reklamnih poruka i serija u toj varijanti, odnosno, filmova svih vrsta i to kako animiranih i dokumentarnih, tako i crtanih, ali i igranih, odnosno televizijskih i radijskih emisija, na zahtev svakog pojedinačnog klijenta se može izvršiti i njihovo titlovanje, odnosno, profesionalno sinhronizovanje.

Sa obzirom na to da korektori i lektori takođe čine deo tima poslovnica ove institucije, to će oni, na zahtev pojedinačnog klijenta, da izvrše kompletnu redakturu i to za bilo koju vrstu sadržaja. Pomenuli bismo i to da prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno obrađuju kako reklamne materijale (katalozi, plakati, vizit-karte, reklamni flajeri, brošure i drugo), tako isto i sve internet sadržaje (aplikacije, online prodavnice, web sajtovi, programi, internet katalozi i ostalo), a kada rade prevođenje web materijala sa finskog jezika na portugalski oni implementiraju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), a kako bi bili pogodni za pretragu na internetu i njihovim vlasnicima pružili mogućnost da imaju visokopozicionirane sadržaje.Prevođenje sa finskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na finski

Potrebno je istaći informaciju da se dostavljanje, ali i preuzimanje po završetku obrade, za sve pomenute materijale može izvršiti vrlo jednostavno, sa obzirom na to da je ponuđena opcija njihovog slanja, to jest, preuzimanja elektronskim putem, odnosno preko mejla.

Kako se u ponudi ove institucije nalaze i profesionalni prevodi dokumenata sa finskog jezika na portugalski, to moramo naglasiti da je postupak njihove obrade potpuno drugačiji, pa se iziskuje da svaki zainteresovani klijent izvrši dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču. Da malo pojasnimo, svi zainteresovani će kod nas, osim prevoda različitih dokumenata, da dobiju i onu uslugu koja se odnosi na overu i to pečatom sudskog tumača, a ona se mora izvršiti u skladu sa pravilima. Ta pravila podrazumevaju da zvanično ovlašćeni sudski tumač vrši upoređivanje između originalnog i prevedenog dokumenta, jer on ima pravo pečat postavi isključivo na onaj sadržaj za koje utvrdi da je potpuno jednak originalu. Dakle zato se i zahteva da klijent priloži originale, te ima pravo da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, zatim da to učini umesto njega kurirska služba ili da ih on sam lično donese u jednu od poslovnica navedene institucije.

Uzevši u obzir da će, po potrebi, sudski tumači i prevodioci da izvrše i hitan prevod dokumenata sa finskog jezika na portugalski, to klijent ima obavezu prvo da ih pošalje skenirane elektronskim putem, odnosno, mejlom, a da zatim na uvid dostavi i originalne materijale. Njihovo preuzimanje se takođe razlikuje u odnosu na prethodno navedene sadržaje, jer je dozvoljeno da klijent dođe lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a kako bi prevedene sadržaje preuzeo ili može da se opredeli za varijantu njihovog dostavljanja na njegovu adresu. Naglašavamo da će kurirska služba da izvrši tu uslugu, ali će i da je naplati prema sopstvenom cenovniku i to direktno od klijenta.Isto tako je važno da svakome ko želi da, u navedenoj jezičkoj varijanti, dobije profesionalno prevedena dokumenta, napomenemo i to da se u određenim slučajevima na njih mora staviti Apostille pečat. Naime, radi se o takozvanom Haškom pečatu, kako ga često nazivaju, a prvo moramo istaći da stručnjaci koje zapošljavamo ne mogu taj tip overe da izvrše jednostavno zato što se ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Zatim je važno da svaki klijent zna i da se ne zahteva baš za sva dokumenta ova vrsta overe, te je svakako vrlo važno i da on proveri da li se na njegova dokumenta stavlja Apostille pečat. Svakako je najvažnije da dobije prvo tu informaciju, a ako je odgovor potvrdan, bitno je i da se u okviru nadležnih državnih institucija, koje su zadužene za overu Apostille pečatom, raspita da li se on stavlja na samom početku obrade nekog dokumenta ili na kraju. Preciznije rečeno, overa Haškim pečatom se najčešće radi po principu da se prvo stavi on na konkretna dokumenta, a potom da se dostavi našim stručnjacima na dalju obradu, koji će, u tom slučaju, prevesti kako sadržinu dokumenta, tako isto i sadržinu ovog pečata, a zatim će i izvršiti overu. Drugi način, koji je isto tako zastupljen, je znatno jednostavniji i podrazumeva da se prvo radi prevođenje dokumenata sa finskog jezika na portugalski, zatim overa koju vrši ovlašćeni sudski tumači i na kraju klijent treba dokument koji je tako obrađen da odnese u nadležnu institucije da bi na njega bio stavljen pomenuti pečat. Sasvim je jasno da su ove informacije značajne, pa je samo iz tog razloga i navedeno da je sve to klijentima prezentovano kao opšta preporuka.


Pored dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, to jest, različitih tipova saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta ovog tipa), sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za sva lična dokumenta (saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih i ostala). Podrazumeva se da oni, u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, u navedenoj varijanti jezika mogu kompletno da obrade i presude o razvodu braka, odnosno, bilo koju sudsku presudu, zatim sudske žalbe i odluke, kao i ugovore, tekovine Evropske Unije, licence i sudske tužbe, ali i sudska rešenja, sertifikate, punomoćje za zastupanje i mnoga druga pravna akta. Izuzev toga, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše direktan prevod građevinske dokumentacije sa finskog jezika na portugalski, odnosno, svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke, tako i tenderske dokumentacije, a što primarno podrazumeva kompletnu obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, odnosno, deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje i ostalih ličnih dokumenata.

Trebalo bi pomenuti i to da zainteresovane klijente u našim poslovnicama očekuju prevodi svih onih dokumenata koja se odnose bilo na oblast nauke ili na sferu obrazovanja u pomenutoj varijanti jezika, a što, izuzev diplome i dodatka diplomi, naučnih radova i patenata, odnosno, uverenja o položenim ispitima, uključuje i kompletnu obradu kako za svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno, prepis ocena, tako isto i za rezultate naučnih istraživanja, zatim potvrdu o redovnom školovanju, ali i za seminarske i diplomske radove bilo koje tematike, odnosno, za apsolutno svaki dokument koji se tiče kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja.

Svakako da se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci, ukoliko to neki klijent zahteva, da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno, finansijske, ali i godišnje i revizorske poslovne izveštaje, te osnivački akt preduzeća, fakture i statut preduzeća, ali i poslovne odluke, to jest, apsolutno bilo koji dokument koji čini poslovnu dokumentaciju. Isto tako su oni specijalizovani i za prevod dokumentacija o medicinskim proizvodima sa finskog jezika na portugalski, to jest, za bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije, a što, izuzev pomenutog, podrazumeva i kompletnu obradu specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove, odnosno lekarskih nalaza i ostalih dokumenata tog tipa.

Direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na portugalski

Kompletna usluga obrade navedenog dokumenta je u ponudi svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ona, uz prevođenje diplome i dodatka diplomi sa finskog na portugalski jezik, svakako podrazumeva i overu urađenog prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Zainteresovani klijenti moraju znati da su obavezni da u trenutku dostavljanja ovog ili nekog drugog dokumenta za koji zahtevaju prevod u pomenutoj varijanti jezika moraju i da prilože na uvid originale. Inače, to se zahteva upravo zbog postupka overe, jer ovlašćeni sudski tumač upoređuje originalan dokument sa prevedenim, budući da svoj pečat ima pravo da stavi isključivo na onaj čija sadržina je potpuno istovetna originalnom dokumentu.

Bilo bi dobro da se svaki klijent ponaosob raspita i u okviru nadležnih državnih institucija da li se na dokumenta za koja je on u ovoj varijanti jezika zahtevao prevod mora staviti i još jedna vrsta pečata, koja je poznata pod nazivom kako Haški, tako i Apostille.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, uz već navedene dokumente, da izvrše i prevod svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa finskog na portugalski jezik, ali da će, po potrebi, obraditi kompletno i nastavne planove i programe fakulteta, zatim prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, te uverenje o položenim ispitima, odnosno, diplomske i seminarske radove, ali i sva ostala dokumenta i druge materijale koji se tiču oblasti obrazovanja. Isto tako će ispuniti zahtev klijenta koji želi da, u konkretnoj jezičkoj varijanti, dobije kompletno obrađene kako rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne patente, ali i naučne radove, to jest, sva ostala dokumenta koja su za oblast nauke usko vezana.

Potvrdu o visini primanja, kao i saglasnost za zastupanje, zatim, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju računa u banci i ostale vrste ne samo potvrda, saglasnosti i uverenja, već i izjava, to jest, sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama pomenuti stručnjaci isto mogu, na zahtev, da kompletno obrade. Neophodno je naglasiti i to da prevodioci i sudski tumači rade i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog na portugalski jezik (izvod iz maticne knjige rodjenih, potvrda o prebivalištu, pasoš, izvod iz knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, vozačka dozvola i druga), kao što omogućuju klijentima da, u pomenutoj varijanti jezika, dobiju i kompletno obrađenu poslovnu dokumentaciju (godišnji izveštaji, statut preduzeća, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, revizorski izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta iz te grupe).

Naravno da se mogu ispoštovati zahtevi klijenata kojima su potrebni profesionalni prevodi pravnih akata sa finskog na portugalski jezik, a tom prilikom će sudski tumači i prevodioci, osim sudskih presuda, rešenja i tužbi, kompletno da obrade i sudske odluke, zatim ugovore, tekovine Evropske Unije i licence, ali i sudska rešenja, sertifikate, punomoćja za zastupanje i ostala dokumenta koja su kako za oblast prava, tako i za oblast sudstva vezana. Svakako može da bude obrađena i medicinska dokumentacija (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta) ali i građevinski projekti, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i mnoga druga trenutno nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske dokumentacije, tako isto i tehničke, odnosno, dokumentacije za tendere.

Prevođenje članaka iz novina sa finskog na portugalski jezik

Kada se zahteva prevod novinskih članaka sa finskog jezika na portugalski, podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu taj zahtev pojedinačnog klijenta da ostvare, to jest, da mu ponude maksimalno profesionalno urađen prevod pomenutih materijala. Svakako oni mogu da, u navedenoj jezičkoj varijanti, obrade i stručne, odnosno, ilustrovane časopise, ali i sve vrste knjiga i to kako udžbenike, tako isto i književna dela (beletristika, romani i ostala prozna dela, ali i poetska).

Osim toga, pomenuti stručnjaci su svakako specijalizovani i za usmeno prevođenje sa finskog jezika na portugalski, tako da će na osnovu karakteristika nekog događaja primeniti jednu od usluga, to jest, ili simultano, odnosno, konsekutivno ili zapadno prevođenje. Posebno je važno da klijent koji želi da angažuje naše stručnjake kako bi pomenuta usluga bila izvršena na maksimalno kvalitetan način, mora da zna da je njegova obaveza dostavljanje informacija o konkretnom događaju, a to znači da je neophodno da nas informiše o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, odnosno, o prostoru u kome je određeno da taj događaj bude održan, kao i o njegovom trajanju. Zatim stručni tim konkretne poslovnice pristupa analizi svih prispelih podataka i donosi finalnu odluku koja će od svih tih usluga tom prilikom da bude primenjena, s tim što i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakako može da se nađe u konkretnoj ponudi, a pod uslovom da se odluči da upravo konkretna usluga bude primenjena.

Napomenuli bismo i to da su u ponudi direktni prevodi internet sadržaja za finskog jezika na portugalski, te da prevodioci i sudski tumači njihovom prevođenju pristupaju sa stanovišta pravila SEO (Search Engine Optimisation), tačnije, oni će ih primeniti kada u ovoj varijanti jezika budu prevodili online prodavnice ili internet kataloge, kao i web sajtove. Tako da će oni u najkraćem mogućem roku nakon što budu bili na internet postavljeni, svakako, imati značajno bolje mesto u okviru pretrage. Internet pregledači ovako obrađene materijale zapravo prepoznaju kao potpuno originalne i dobro optimizovane, pa ih, samim tim, bolje i kotiraju. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi programa ili aplikacija sa finskog jezika na portugalski će svakako i tu uslugu moći da dobiju od strane ovih stručnjaka, budući da su oni specijalizovani i za profesionalnu obradu softvera u pomenutoj varijanti jezika.

Budući da na teritoriji naše zemlje nisu prisutni brojni stručnjaci koji su specijalizovani za ovakvu vrstu prevoda, osim onih koje zapošljava naša institucija, činjenica je da nam se ponekad javljaju klijenti koji već poseduju urađene prevode za određenu vrstu sadržaja, međutim, baš zato što nema mnogo stručnih lica koji bi tu uslugu mogli profesionalno da pruže, neretko se događa da takvi prevodi imaju mnogobrojne greške, pa je onda potrebno izvršiti njihovu lekturu i korekturu, to jest, pristupiti kompletnoj redakturi takvih sadržaja. Naglašavamo da je i ta usluga dostupna zainteresovanima, a nju neće izvršiti sudski tumači i prevodioci, već kvalifikovani i iskusni lektori i korektori.

Prevodi brošura i kataloga sa finskog jezika na portugalski

Ne samo da klijent, koji ima potrebu za tim, može da dobije profesionalni prevod kataloga i brošura sa finskog na portugalski jezik, nego isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i reklamne letke, ali i plakate i flajere, odnosno, vizit kartice, zatim PR tekstove i ostale marketinške materijale. Naročito je bitno istaći činjenicu da su ovi stručnjaci ovladali marketinškim pravilima, te da tačno znaju na koji način se pomenuti sadržaji moraju prevoditi. Stvar je u tome da se radi o specifičnim sadržajima, s obzirom na to da pojedinačnom posmatraču, to jest, potencijalnom klijentu nije omogućeno da lako uoči poruku koja je izneta u konkretnim materijalima, s obzirom na to da je ona u tekstu uglavnom vešto skrivena. Iz tog razloga je naročito važno da ovi stručnjaci znaju kako se ona oblikuje i to prema pravilima koja su prisutna u okviru portugalskog jezika, a kako bi privoleli sve one potencijalne klijente, kojima je to maternji, da počnu određenu uslugu vrlo brzo da koriste, to jest, da kupuju onaj proizvod koji je prezentovan kroz bilo koju vrstu od pomenutih sadržaja.

Uz to će prevodioci i sudski tumači da obrade tekstove nevezano od toga da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaji, te, svakako, njihova namena ne može da bude problem za ove stručnjake. Ovo smo naglasili zato što oni imaju višegodišnje iskustvo u obradi tekstualnih sadržaja različite tematike, tako da će maksimalno kvalitetno da prevedu tekstove koji se bave temom vezanom za oblast građevinske industrije, menadžmenta, psihologije i komunikologije, kao i one čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija i turizma, ali i bankarstva, medicine i filozofije, odnosno, finansija, prava, politike i ekonomije, ekologije i zaštite životne sredine i ostalih naučnih disciplina, bez obzira da li su u pitanju one koje spadaju u društvene ili se radi o različitim granama prirodnih nauka.

Sigurni smo da će klijenti kojima je potrebno prevođenje filmova sa finskog na portugalski jezik biti oduševljeni informacijom da u svakoj od preko 20 poslovnica naše institucije, pored te usluge, mogu, ako to žele, da dobiju i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Najpre će sudski tumači i prevodioci da obrade i to kako animirane i igrane filmove različitih žanrova, tako i crtane, odnosno, dokumentarne, ali i reklamne poruke, zatim zabavne i dečije emisije, te serije, informativne emisije i sve ostale vrste video i audio materijala, a onda će stručnjaci koji su za pomenute usluge specijalizovani da pristupe njihovoj obradi i to sve u skladu sa prethodnim dogovorom koji će imati sa klijentom.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje