Prevođenje sa finskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na persijski jezik

Za online prevod sa finskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa finskog na persijski jezik

Na raspolaganju su svakome, bez obzira u kom delu naše zemlje da živi i direktni prevodi sa finskog jezika na persijski, kako u pisanoj, tako i u usmenoj varijanti, uzevši u obzir da u mnogim gradovima postoje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Najpre ćemo pomenuti da je usluga usmenog prevoda dostupna u sve tri varijante, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci osim konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda, u toj kombinaciji jezika mogu da izvrše i takozvano prevođenje uz pomoć šapata. Takođe je važno naglasiti da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje usluga, koju mogu koristiti svi zainteresovani, a od njih se zahteva da osnovne informacije o organizaciji manifestacije prvo dostave. Stvar je u tome da se završna ponuda za uslugu usmenog prevoda može isključivo formirati na osnovu podataka o tome gde će događaj biti održan, odnosno u skladu sa karakteristikama same lokacije, ali je vrlo važno da klijent pomenute stručnjake obavesti i o trajanju manifestacije, odnosno o broju učesnika.

Shodno iznetim zahtevima mogu da budu izvršeni i prevodi popularnih, ali i stručnih tekstova različite tematike, dužine i složenosti u toj kombinaciji jezika, a zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktan prevod marketinških materijala sa finskog jezika na persijski.Prevođenje sa finskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na finski

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i bilo koji internet sadržaj, ali će tom prilikom izvršiti i optimizaciju materijala. Stvar je u tome da će oni primeniti takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation), odnosno sadržinu web sajtova, ali i aplikacija bilo koje vrste, kao i internet prodavnica, zatim onlajn kataloga i programa, te mnogih drugih online sadržaja uskladiti sa aktuelnim pravilima internet pretrage. A sve to je izuzetno značajno za mesto, koje konkretni materijali u pretrazi zauzimaju, zato što će ono vrlo verovatno biti poboljšano posle izvršene optimizacije.

Novinske članke različite dužine i tematike, ali i dečije, zatim ilustrovane i stručne časopise će ovi stručnjaci, isto tako po zahtevu da prevedu. Specijalizovani su i za direktno prevođenje književnih dela sa finskog jezika na bugarski, a u kom slučaju osim romana, oni mogu da obrade i svako drugo prozno, ali i poetsko delo književnosti, kao i ma koji udžbenik.

Valjalo bi pomenuti i to da je svakom klijentu pomenute institucije dostupna i usluga redakture, a koja podrazumeva korekturu i lekturu svih materijala. Zapravo će stručni lektori, odnosno korektori koji su u okviru tima svake poslovnice zaposleni da implementiraju konkretna pravila, a kako bi na taj način sve prethodno loše prevedene sadržaje uskladili sa njihovim originalima primarno, a zatim i sa pravilima ciljanog, to jest persijskog jezika.

Dodatne usluge u vidu sinhronizacije i titlovanja svih audio sadržaja, ali i video su na raspolaganju klijentima konkretne institucije. Tačnije, oni imaju mogućnost da dobiju kompletno obrađene kako reklamne poruke i emisije bilo koje tematike i namene (informativne, zabavne, dečije, obrazovne i druge), tako isto i crtane i animirane, odnosno dokumentarne, ali i igrane filmove, te serije, to jest sve ostale vrste i audio i video materijala.

Kada se zahtevaju direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na persijski, sudski tumač i prevodilac njihovu obradu vrše u skladu sa aktuelnim pravilima, tako da nakon prevoda izvršavaju i overu, te na taj način omogućuju vlasnicima da dobiju profesionalno obrađena dokumenta bilo koje vrste, a koja će biti validna sa pravnog aspekta. Jednostavnije govoreći, nakon što bude bio urađen prevod konkretnog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji, obavezan je ovlašćeni sudski tumač da ga uporedi sa originalnim sadržajem, a kako bi proverio da li su oni u potpunosti isti. Tek nakon što bude bio siguran da između ta dva dokumenta ne postoji nikakva razlika, on će na prevod staviti svoj pečat i na taj način potvrditi njegovu vernost, odnosno istovetnost sa originalom.

U tu svrhu se i zahteva da svaki zainteresovani klijent prilikom dostavljanja dokumenata na obradu priloži obavezno i originale, tako da se celokupan postupak i dostavljanja i preuzimanja konkretnih dokumenata razlikuje u odnosu na ostale sadržaje za koje se zahteva prevod u navedenoj varijanti jezika.

Napominjemo da na mejl adresu može sve ostale materijale klijent poslati na obradu, ali ih na isti takav način i preuzeti nakon što zahtevane usluge budu bile pružene.

Budući da je obavezan originale na uvid priloži, klijent dokumenta za koja zahteva direktan prevod sa finskog jezika na persijski može doneti u konkretnu poslovnicu lično ili poslati preko kurirske službe, te preporučenom poštanskom pošiljkom.

Odlučiće vlasnik dokumenata i kako će kompletno obrađene sadržaje preuzeti, a postoji mogućnost da to učini lično u samom predstavništvu ove institucije ili da ovlašćena služba za dostavu kompletno obrađene sadržaje donese na njegovu adresu. A ta usluga će od samo klijenta i biti naplaćena, zato što ona nije u cenu prevoda, odnosno overe bilo kog dokumenta uračunata. Sve informacije kako o samom postupku preuzimanja dokumenata, tako isto i o ceni same usluge će biti dostupne zainteresovanom klijentu blagovremeno.

Bitno je informisati svakoga, ko je za obradu dokumenata u toj kombinaciji jezika zainteresovan, da prevodilac i sudski tumač uslugu nadovere nemaju ni obavezu ni pravo da izvrše. A konkretna usluga se odnosi na overu Haškim pečatom, inače poznatom i pod nazivom Apostille, pa je savet svakom klijentu da informacije samostalno dobije. Potrebno je da se obrati nadležnima u osnovnom sudu, pošto oni jedino imaju ovlašćenja za postupak nadovere, pa od njih i da zatražiti informaciju o tome i da li Haški pečat na ta dokumenta mora biti stavljen i kada tačno tokom celokupnog postupka obrade, to jest da li na samom početku ili pošto bude izvršen prevod i overa od strane sudskog tumača.

Svakako da zaposleni ove institucije vrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na persijski, ali i pravnih akata, te svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama (različite vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda).

Naravno da će celokupnu sadržinu bilo tehničke ili medicinske, bilo tenderske, građevinske ili poslovne dokumentacije ovi stručnjaci kompletno obraditi, a pobrinuće se prevodilac i sudski tumač da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu i overe sva ona dokumenta koja su vezana za oblasti nauke ili obrazovanja.

A mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa finskog jezika na persijski, u kom slučaju se dozvoljavaju određena odstupanja, a primarno vezano za postupak dostavljanja materijala na obradu. Stvar je u tome da je tada izuzetno kratak rok za izradu prevoda konkretnog dokumenta, pa je i neophodno da sudski tumač i prevodilac što pre dobiju konkretne sadržaje, kako bi zahtev za brzom izradom prevoda u potpunosti ispoštovali. Zato jeste samo u tom slučaju dopušteno dostavljanje dokumenata na mejl adresu, ali svakako se podrazumeva da je klijent obavezan da u što kraćem roku originale na uvid da priloži.

Prevod osnivačkog akta preduzeća sa finskog jezika na persijski

Apsolutno svaki dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije će na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika prvo da prevedu, a nakon toga i overe.

Kako je postupak overe svih dokumenata usklađen sa važećim zakonom, zahteva se da vlasnik priloži i originale na uvid.

Potrebno je isto tako napomenuti da u određenim slučajevima samo prevodi dokumenata sa finskog na persijski jezik, odnosno njihova overa pečatom sudskog tumača nisu dovoljni da bi oni bili smatrani zakonski validnim. Zapravo za određena dokumenta važi pravilo o obaveznoj nadoveri, to jest o overi specijalnom pečatom koji je poznat pod nazivima Haški ili Apostille. A sama činjenica da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju dozvolu tu vrstu overe da izvrše dovodi do toga da bi klijent trebalo samostalno sve podatke o tome prethodno da pribavi.

Pored osnivačkog akta preduzeća, klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada kako godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, tako isto i revizorskih, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci kompletno obraditi i poslovne odluke, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, ali i fakture i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutog tipa dokumentacije.

Potrudiće se da profesionalno odgovore i na zahteve onih klijenata, kojima je potrebno kako prevođenje seminarskih, diplomskih i naučnih radova sa finskog na persijski jezik, tako isto i kompletna obrada mnogih drugih sadržaja iz domena nauke i obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta koja se tiču tih oblasti).

Sve vrste dokumentacija će sudski tumač i prevodilac da obrade kompletno, tako da će klijenti dobiti prevod dokumenata koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), tako isto i građevinske i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i mnoga druga).

Istakli bismo i to da se na zahtev klijenata može izvršiti i direktan prevod sudskih tužbi i žalbi sa finskog na persijski jezik, ali i sudskih rešenja, zatim sudskih odluka i presuda o razvodu braka, te svih ostalih vrsta sudskih presuda, a podrazumeva se da zaposleni ove institucije obrađuju kompletno i ugovore, zatim različite tipove sertifikata i licenci, potom punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, kao i sva ostala pravna akta.

Specijalizovani su prevodioci i sudski tumači i za obradu kako svih vrsta potvrda, tako isto i saglasnosti, odnosno izjava i uverenja. A tom prilikom se prvenstveno misli na dokumenta koja se kasnije predaju nadležnim službama, kao što su na primer potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, zatim saglasnost za zastupanje i potvrda o visini primanja, te potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta iz te grupe.

Trebalo bi svakako naglasiti i to da se izvršavaju direktni prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa finskog na persijski jezik, a po potrebi će sudski tumač i prevodilac u skladu sa pravilima da obrade i sva ostala lična dokumenta, kao što su na primer uverenje o državljanstvu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih, zatim lična karta i izvod iz matične knjige rođenih, te potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak i izvod iz matične knjige venčanih, ali i mnoga druga lična dokumenta.

Prevodi novinskih članaka sa finskog na persijski jezik

Tematika članaka iz novina se može odnositi na različite oblasti, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika prevesti i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih.

Naravno da su zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani i za prevod književnih dela sa finskog jezika na persijski, u kom slučaju osim beletristike i romana, odnosno pesama i poema, oni mogu obraditi i mnoga druga kako poetska, tako i prozna dela, a pobrinuće se i da prevedu udžbenike različite tematike.

Klijentima ove institucije je na raspolaganju i mogućnost da pomenute stručnjake angažuju kako bi bio izvršen usmeni prevod, a i usluga koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je takođe dostupna na zahtev. Posebno moramo istaći i podatak da su ovi stručnjaci specijalizovani za primenu sva tri tipa usmenog prevoda, što znači da će u zavisnosti od tipa događaja biti definisano da li oni treba da primene prevod uz pomoć šapata ili simultani, odnosno konsekutivni prevod. Zato se i zahteva da svaki klijent u tom slučaju dostavi informacije o tome kako je zamišljeno da konkretna manifestacija bude organizovana, pošto se ponuda za uslugu usmenog prevođenja može formirati isključivo na osnovu podataka o tačnom broju učesnika i o trajanju samog događaja, odnosno u skladu sa karakteristikama prostora u kome je organizator predvideo da on bude održan, pa su upravo te informacije i zahtevane od klijenata.

U slučaju da je nekome potrebno direktno prevođenje tekstova sa finskog jezika na persijski, trebalo bi da zna da članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da obrade ne samo popularne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, nego i one koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim, a bez obzira da li je njihova tema primarno vezana za prirodne ili za društvene nauke.

Valjalo bi istaći i podatak da korektore i lektore svako predstavništvo ove institucije zapošljava, tako da klijenti koji imaju prevedene sadržaje bilo koje vrste mogu njih da angažuju kako bi bila izvršena redaktura takvih materijala. Stvar je u tome da ponekad klijenti zahtevaju konkretnu uslugu od nestručnih ljudi, tako da se u obrađenim sadržajima neretko pojavljuju greške. A upravo njih će pomenuti stručnjaci tokom postupka lekture i korekture nastojati da na što bolji način isprave, te da sadržinu konkretnih materijala prilagode pravilima takozvanog ciljanog, odnosno persijskog jezika u ovom slučaju, a istovremeno i da ih usklade sa originalima.

S obzirom na to da su profesionalni titleri sa dugogodišnjim iskustvom, u svakoj poslovnici ove institucije zaposleni, kao i oni stručnjaci čija specijalnost je sinhronizacija sadržaja, to su i konkretne usluge svakom klijentu dostupne. Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi filmova sa finskog jezika na persijski i to kako igranih, tako isto i animiranih, zatim crtanih i dokumentarnih, a prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da obrade i reklamne poruke, zatim obrazovne i zabavne, te informativne i dečije emisije, kao i serije i ostale audio i video materijale, posle čega će klijenti moći da izabere između ponuđenih dodatnih usluga.

Sve vrste marketinških materijala će članovi tima konkretnog predstavništva u datoj kombinaciji jezika profesionalno da prevedu, a pobrinuće se i da tom prilikom implementiraju pravila reklamiranja. Zapravo će oni poruku koja je namenjena potencijalnim korisnicima konkretne usluge ili posetiocima događaja, odnosno kupcima proizvoda da usklade sa pravilima persijskog jezika, te da tako ispune osnovnu svrhu prevođenja kako plakata i brošura, tako i reklamnih letaka, zatim kataloga i PR tekstova, ali i flajera i ostalih reklamnih sadržaja.

S obzirom na to da prevod web materijala sa finskog jezika na persijski sam po sebi nije dovoljan da bi oni bili vidljivi na internetu, prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da prilikom njihove obrade primene i pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation). Upravo zahvaljujući optimizaciji će prevedeni web sajtovi, aplikacije ili online katalozi, odnosno programi i internet prodavnice, ali i mnogi drugi slični sadržaji biti već na prvoj strani pretrage vidljivi, pošto će ih konkretni pretraživač kao najbolje moguće rezultate za određenu reč ili izraz prepoznati.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje