Prevod sa finskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa finskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uzevši u obzir da deo tima svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine mnogobrojni stručnjaci, to su oni specijalizovani i za direktan prevod sa finskog jezika na hebrejski, stim da pomenutu uslugu mogu da izvrše i u pisanoj formi, kao i usmeno.

Što se obrade sadržaja pisanim putem tiče, slobodno možemo da kažemo da prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju zaista bilo koju vrstu materijala za koje klijent bude zahtevao prevod.

Prvo ćemo pomenuti da su u ponudi direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na hebrejski, to jest da ovi stručnjaci pristupaju njihovoj obradi maksimalno profesionalno i u skladu sa zakonskim regulativama. Preciznije rečeno, primenjuje se uz prevod i overa obrađenog dokumenta, a koju zvanično ovlašćeni sudski tumač vrši. Takvim postupkom obrade se postiže priznavanje konkretnog dokumenta pred zakonom, jer pečat sudskog tumača ima za cilj da potvrdi njegovu istovetnost sa originalnim dokumentom.Prevođenje sa finskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na finski

Upravo zato je potrebno da svaki klijent koji želi da dobije kompletno obrađena dokumenta, na uvid priloži i originalna dokumenta, to jest da ih pošalje na obradu preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom, a putem “ Pošte Srbije”, te mu je svakako dozvoljeno i da određena dokumenta lično donese u prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije.

A budući da sudski tumači i prevodioci mogu da ostvare zahtev svakog klijenta koji želi da dobije neki dokument preveden u kratkom roku, tada je samo klijentu dozvoljeno da ih skenirane prvo pošalje preko mejla, a zatim u najkraćem mogućem roku i da priloži originalna dokumenta na uvid.

Pošto bude bila izvršena profesionalna obrada konkretnog dokumenta, te klijent bude o tome obavešten, on može da dođe lično i preuzme ga, ali mu je svakako dozvoljeno i da od nadležnih u ovoj instituciji zahteva da mu kompletno obrađena dokumenta budu poslata na adresu. Ističemo da će tu uslugu da izvrši kurirska služba sa kojom sarađujemo, a klijent će plaćanje da izvrši kada bude pošiljku preuzimao, stimm da cenu isključivo može da definiše upravo služba koja i dostavlja dokumenta.
Bilo koji klijent koji želi da u navedenoj varijanti jezika dobije prevedena dokumenta svakako treba pre nego što ih nama dostavi, da u okviru nadležnih institucija Republike Srbije proveri da li se Haški, to jest takozvani Apostille pečat na njih mora staviti. Kada se bude raspitivao o toj vrsti overe, te ako dobije informaciju da je ona obavezujuća za konkretne dokumenta, važno je da pita da li se taj pečat stavlja nakon što naši stručnjaci izvrše prevod i overu ili pre toga. Kada bude dobio sve relevantne informacije, klijentu će biti mnogo lakše da prođe kroz celokupan postupak obrade željenog dokumenta.

Pored svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno različitih vrsta saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i druga), prevodilac i sudski tumač takođe obrađuju i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, prepis ocena, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju i ostala dokumenta i drugi sadržaji koji su vezani za pomenute oblasti).

Na zahtev klijenata pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na hebrejski, što znači da će oni uz saobraćajnu i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih, kompletno da obrade i pasoš, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, kao i ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i saobraćajnu dozvolu, umrlicu i mnoga druga dokumenta koja važe za lična.

Dostupni su i prevodi medicinske dokumentacije u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumači i prevodioci izuzev lekarskih nalaza, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, takođe prevode i overavaju dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i bilo koji drugi dokument koji medicinsku dokumentaciju čini.

Uz obradu građevinskih projekata u ovoj varijanti jezika, naši stručnjaci ispunjavaju zahtev klijentima kojima su potrebni direktni prevodi deklaracija proizvoda za finskog jezika na hebrejski, te svakako po potrebi prevode i uputstva za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest svaki dokument koji čini kako građevinsku dokumentaciju, tako i tehničku, odnosno tendersku.

Pored svega što je dosada pomenuto, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade kako poslovnu dokumentaciju (finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta iz te grupe), tako isto i i sve vrste pravnih akata. A to zapravo podrazumeva da oni vrše direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa finskog jezika na hebrejski, zatim različitih vrsta sertifikata, kao i sudskih odluka, odnosno sudskih rešenja i tužbi, te punomoćja za zastupanje, sudski žalbi i licenci, ali i tekovina Evropske Unije i ostalih nepomenutih dokumenata koja imaju bilo kakve veze kako sa oblašću prava, tako i sa sudstvom.

Spremni smo da u svakom trenutku ispunimo zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni prevodi video i audio sadržaja sa finskog jezika na hebrejski, te da mu uz osnovnu uslugu omogućimo i profesionalno titlovanje kako reklamnih poruka i emisija bilo koje vrste, tako i serija i filmova, stim da je u ponudi i njihova sinhronizacija.

U navedenoj varijanti jezika, profesionalni prevodioci i sudski tumači takođe obrađuju i različite vrste tekstualnih sadržaja, kako onih koji su stručni, tako i popularnih. Podrazumeva se da će oni na zahtev klijenata da prevedu i bilo koje književno delo, ali i udžbenike, kao i različite vrste časopisa i članke iz novina. Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i da izvrše prevođenje web sajtova za finskog jezika na hebrejski, to jest da po zahtevu klijenta obrade i internet kataloge, zatim online prodavnice, kao i različite vrste programa i aplikacija, te uopšteno sve one sadržaje koji su na internet plasirani. Implementacija pravila SEO (Search Engine Optimisation) je osobenost rada pomenutih stručnjaka kada se obrađuju ovakve tipovi materijala, a takvim pristupom njihovim vlasnicima se omogućuje da po odličnim uslovima dobiju ne samo prevedene online sadržaje, nego i adekvatno optimizovane.

Moramo pomenuti i to da prevodilac i sudski tumač vrše kako simultano prevođenje sa finskog jezika na hebrejski, tako i šapatno, odnosno konsekutivno, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta je isto na listi usluga koje su dostupne u svakoj našoj poslovnici.

Možemo takođe da prevedemo i različite sadržaje iz domena marketinga, a izuzev vizit karti, kataloga i PR tekstova, naši stručnjaci obrađuju i reklamne flajere, kao i brošure, zatim reklamne letke i generalno, sve one materijale koji služe za reklamiranje usluga bilo koje vrste, proizvoda ili rada neke kompanije.

Na najjednostavniji mogući način svi koji su zainteresovani za obradu do sada navedenih materijala, mogu da ih dostave, ali će im biti dozvoljeno da ih i na isti takav način preuzmu, a kada naši stručnjaci budu završili sa njihovom obradom. Dakle, predviđeno je da svaki zainteresovani klijent pomenute sadržaje dostavi elektronskim putem, odnosno preko e - mail adrese, a ukoliko mu taj način dostavljanja ne bude iz nekog razloga odgovarao, na raspolaganju su mu svi prethodno pomenuti.

Prevod tekovina Evropske Unije sa finskog na hebrejski jezik

Sama činjenica da postoji izuzetno mali broj stručnjaka u našoj zemlji koji su specijalizovani za obradu tekovina Evropske Unije, dovoljno govori o kvalitetu usluga koje profesionalni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford pružaju, budući da su u ponudi i direktni prevodi tekovina Evropske Unije sa finskog jezika na hebrejski.

Dakle, radi se o usluzi koja obuhvata njihovu kompletnu obradu, s obzirom na to da klijenti uz prevod kako pomenutih, tako i svih ostalih dokumenata u sklopu svih poslovnica naše institucije, imaju priliku da dobiju i uslugu overe i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača.

Kako je pomenuta usluga i njeno izvršenje definisano slovom zakona, to se od svakog zainteresovanog klijenta zahteva maksimalno poštovanje uslova, a primarno se misli na njegovu obavezu vezano za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Uz to bi trebalo svaki klijent da potraži podatke koji se odnose na posebnu vrstu overe, a koja je vezana za stavljanje Apostille ili takozvanog Haškog pečata na dokumenta za koja se rade prevodi u pomenutoj varijanti jezika. Da ne bi bilo zabune, svaki klijent mora da zna da profesionalni sudski tumači i prevodioci koje mi zapošljavamo, nisu dužni te informacije da im daju, jer to nije svrstano u njihovu nadležnost.

Izuzev tekovina Evropske Unije, pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i mnoga druga pravna akta, a primarno presude o razvodu braka, sudska rešenja i odluke, kao i punomoćje za zastupanje, te različite tipove licenci, zatim sudske tužbe, kao i sertifikate svih vrsta, odnosno svaki drugi dokument koji je vezan za oblast sudstva ili prava.

Naravno da klijenti mogu da dobiju i direktno prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa finskog jezika na hebrejski, a što znači da će naši stručnjaci uz kompletnu obradu saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci, takođe da prevedu na zahtev klijenata i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o visini primanja i ostale vrste ne samo potvrda, već i izjava, kao i saglasnosti i uverenja.

Lična dokumenta, počev od potvrde o prebivalištu, lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih, preko vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno uverenja o državljanstvu, pa do izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, te do dozvole za boravak i radne dozvole, će po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci profesionalno da obrade.

Direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta za finskog jezika na hebrejski takođe se vrše na zahtev klijenata, a navedeni stručnjaci u toj varijanti jezika mogu takođe da obrade i bilo koji drugi dokument koji je svrstan kako u oblast obrazovanja, tako i u oblast nauke (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, prepis ocena i druga).

Sve tipove dokumentacija, na zahtev zainteresovanog klijenata će u najkraćem mogućem roku i to sasvim sigurno po zadovoljavajućim uslovima, da prevedu pomenuti stručnjaci. Izuzev dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju ( uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala), prevodilac i sudski tumač rade i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na hebrejski (osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji i druga), a u mogućnosti su i da klijentima ponude kompletnu obradu kako tenderske i tehničke dokumentacije, tako i građevinske (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda).

Prevođenje tekstova sa finskog na hebrejski jezik

Koji god klijent zahteva prevodo stručnih tekstova sa finskog jezika na hebrejski, ne treba da bude opterećen ako je njihova tema nešto složenija, pošto profesionalni prevodilac i sudski tumači koji se bave njihovom obradom, mogu vrlo stručno i kvalitetno da obrade tekstove najrazličitije sadržine. Pored onih koji obrađuju temu iz domena prirodnih nauka, oni će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i tekstove čija tema je vezana za bilo koju granu društvenih nauka. Uz političke, filozofske i ekonomske tekstove, na zahtev klijenata će obraditi i one sadržaje čije tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, psihologije i sociologije, zatim građevinske industrije, finansija i prava, kao i bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, ali i menadžmenta, turizma i marketinga, odnosno medicine, obrazovanja, farmacije i nauke, te mnogih drugih naučnih disciplina.

Za usmeno prevođenje sa finskog jezika na hebrejski su takođe osposobljeni pomenuti stručnjaci, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno na zahtev klijenata. Ističemo da sudski tumač i prevodilac primenjuju kako konsekutivni prevod u pomenutoj varijanti, tako i simultani, stim da po potrebi mogu da primene i takozvani prevod uz pomoć šapata, koji se svrstava u red specifičnih usluga. Da bi tim stručnjaka bio siguran u izbor adekvatne vrste usmenog prevoda, to jest da bi konkretan događaj bio sproveden maksimalno kvalitetno, potrebno je da klijenti njih informišu o toku samog događaja i njegovoj organizaciji, a u smislu da moraju dostaviti podatke o broju ljudi koji će uzeti učešće, zatim o predviđenom trajanju samog događaja i uopšteno, o prostoru u kome je određeno da on bude održan.

Po zahtevu zainteresovanih klijenata, profesionalni lektori i korektori će da izvrše sve potrebne ispravke u nekvalitetno prevedenim sadržajima u pomenutoj jezičkoj varijanti, bez obzira da li se radi o tekstovima, dokumentima ili marketinškim materijalima, odnosno bilo kojim drugim. Tom prilikom će se oni rukovoditi kako pravilima koja su prisutna u hebrejskom jeziku, tako i pravilima same prevodilačke struke.

Prevodi knjiga sa finskog jezika na hebrejski

Različite vrste književnih dela i to kako onih koja se mogu svrstati u poeziju, tako i proznih, će stručnjaci koji su zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford, profesionalno da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a ako to klijenti budu zahtevali. U ponudi su svakako i direktni prevodi udzbenika sa finskog na hebrejski jezik, a ovi stručnjaci mogu da prevedu i bilo koji časopis, kao i novinske članke.

Svakako se podrazumeva da su prevodilac i sudski tumač usmereni na pružanje usluga koje se odnose na direktno prevođenje internet materijala sa finskog na hebrejski jezik, te da u tom slučaju klijentima omogućuju i njihovo pravilno optimizovanje za pretragu na internetu. Tačnije, tokom obrade kako web sajtova, tako ionline kataloga, ali internet prodavnica i ostalih online sadržaja, oni pravilno implementiraju sve smernice koje su vezane za SEO (Ssearch Engine Optimisation), postižući time vrlo pozitivan efekat na pozicioniranje konkretnih materijala i to u polju globalne pretrage na internetu za tačno određene ključne reči. Dobro je da klijenti budu informisani da će naši stručnjaci profesionalno da obrade i softver, a što znači da će na njihov zahtev u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i bilo koji program ili aplikaciju.

S obzirom na to da su stručnjaci zaduženi za profesionalno titlovanje ili sinhronizovanje različitih video i audio sadržaja, takođe zaposleni u našem timu, svako ko bude zahtevao prevođenje igranih filmova sa finskog na hebrejski jezik, odnosno dokumentarnih, animiranih ili crtanih filmova, može da angažuje i te stručnjake, a kako bi dobio kompletno obrađene materijale ove vrste. Naravno, u konkretnoj kombinaciji možemo da prevedemo i serije, ali i zabavne emisije, zatim reklamne poruke, informativne emisije, ali i i sve ostale vrste video i audio materijala.

Uz sve što je do sada pomenuto, na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod marketinških materijala sa finskog na hebrejski jezik. A prilikom prevođenja PR tekstova ili kataloga, odnosno reklamnih flajera i letaka, te plakata i brošura, ovi stručnjaci se primarno rukovode pravilima takozvanog dobrog marketinga. Preciznije rečeno, tom prilikom oni određenu poruku koja je namenjena potencijalnim klijentima, maksimalno kvalitetno prilagođavaju govornicima hebrejskog jezika. U naročito kratkom roku klijenti mogu da dobiju i profesionalan prevod vizit kartica u toj jezičkoj kombinaciji, a ukoliko im je potrebno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje