Prevod sa finskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na danski jezik

Za online prevod sa finskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Glavni uslov koji mora da bude ispoštovan da bi zainteresovani klijent dobio direktan prevod dokumenata sa finskog jezika na danski jeste vezan za dostavljanje originala na uvid. Jednostavnije rečeno, u ponudi naše institucije, to jest, u svakoj njenoj poslovnici, se, osim usluge prevoda u toj kombinaciji jezika, nalazi i overa koju rade zvanično ovlašćena lica (sudski tumači).

Svakako bi trebalo da klijent zna da ta vrsta overe nije isto što i stavljanje Apostille-a, to jest, takozvanog Haškog pečata na dokumenta, pa svakako ne bi trebalo da ih meša. Posebno smo istakli ovu informaciju jer prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford ne poseduju adekvatne dozvole da bi taj tip pečata mogli da stave ako se za neki dokument zahteva, pa je izuzetno važno da klijent uzme na sebe pribavljanje informacija o njoj. Zapravo bi trebalo u nadležnim institucijama Republike Srbije da sazna prvo da li je uopšte ta vrsta pečata obavezujuća za dokumenta koja želi da dobije prevedena. Podrazumeva se, naravno, da ako bude u tom slučaju dobio potvrdan odgovor od nadležnih lica, on treba da sazna i u kom trenutku tačno je potrebno izvršiti overu Haškim pečatom za taj dokument. Naime, prisutna su dva načina overavanje njime. Neka dokumenta podrazumevaju stavljanje Apostille pečata pre, odnosno, posle obrade od strane pomenutih stručnjaka naše institucije. Radi se o tome da se razlikuje i postupak obrade u zavisnosti od toga kada se pomenuti pečat stavlja, a prvenstveno zato što se moraju prevesti i on i konkretni dokument, a zatim overiti, ukoliko bude bilo naglašeno da se prvo mora staviti Haški pečat, a ako to nije slučaj za klijentova dokumenta, već je dobio informaciju da se taj tip overe vrši tek nakon što prevodioci i sudski tumači urade posao za koji su ovlašćeni, onda je postupak vrlo jednostavan, te ne iziskuje dodatno vreme. Dakle, trebalo bi da svima bude znatno jasnije zbog čega je ovo izneto kao opšta preporuka, jer je svakom pojedinačnom klijentu omogućeno da dobije na vremenu, ako bude imao relevantne informacije o ovoj vrsti overe.

Princip dostavljanja sadržaja na obradu je takav da se obavezuje svaki pojedinačni klijenti da originalna dokumenta dostavi na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, pa je stoga dozvoljeno najpre da ih lično donese, a zatim ima i onu opciju koja podrazumeva slanje originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest, preko neke kurirske službe. Ako vas zanima da li je moguće skenirana dokumenta dostaviti na mejl, ističemo da je to dozvoljeno isključivo onim klijentima koji zahtevaju njihovo hitno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, ali se zahteva i u tom slučaju da se klijent pridržava pomenutog pravila, to jest, da dostavi i originalna dokumenta.Prevođenje sa finskog na danski
Prevođenje sa danskog na finski

Budući da je svaki pojedinačni klijent dužan da priloži originale, to podrazumeva i da se način preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata definitivno razlikuje u odnosu na ostale sadržaje. Dakle, izabraće je svaki klijent pojedinačno i naglasiti da li će mu kurirska služba dostaviti sadržaje na adresu koju bude naveo ili će to da učini samostalno, a kada dođe u prostorije konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ko god se bude odlučio za prvu od ponuđenih opcija će imati obavezu, svakako, da izvrši plaćanje te usluge, a isključivo direktno kuriru, a visinu te nadoknade definiše sama kurirska služba.

Uz uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, odnosno, saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o visini primanja, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i ostale vrste kako uverenja i saglasnosti, tako i potvrda i izjava, to jest, svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, zainteresovane klijente očekuju i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa finskog jezika na danski (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta).

Na zahtev klijenata, pobrinuće se sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade i sva lična dokumenta, kao što je uverenje o državljanstvu, zatim ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i pasoš, te različite tipove kako izvoda iz matičnih knjiga i to rođenih, umrlih i venčanih, tako i dozvola (vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak). Klijentima kojima je to potrebno omogućujemo i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na danski, s tim da sudski tumači i prevodioci, uz rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i poslovne odluke, obrađuju i različite vrste poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski), odnosno, osnivački akt i statut preduzeća. Takođe, na zahtev klijenata, obrađuju i bilo koju vrstu pravnih akata (tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sertifikati i sudske tužbe i odluke, punomoćje za zastupanje, licence, saglasnost za zastupanje i bilo koji drugi dokument koji se prvenstveno odnosi na pravnu struku).Sem rezultata naučnih istraživanja, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, prevodioci i sudski tumači odgovaraju na zahteve svakog klijenta koji želi da dobije i prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na danski, odnosno, ma kog dokumenta koji je vezan za oblast nauke i za oblast obrazovanja, kao što je, recimo, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i slično.

Ovi stručnjaci vrše kompletnu obradu i za naučne patente, odnosno, za diplomske i seminarske, te naučne radove, ali i za ostala dokumenta koja su vezana za te oblasti. Pored građevinskih projekata, ovi stručnjaci će izvršiti kompletnu obradu i za apsolutno bilo koji tip dokumenata koji čini kako dokumentaciju za tendere, tako i građevinsku i tehničku, to jest, prevešće prvo u ovoj varijanti jezika, a posle toga i overiti, kako uputstvo za rukovanje, tako i deklaracije proizvoda, te laboratorijskoje analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja navedene tipove dokumentacija sačinjavaju.

Svakako je fokus usluga za koje su pomenuti stručnjaci specijalizovani stavljen na obradu dokumenata, jer u našoj instituciji, na jednom mestu, po povoljnim uslovima, klijenti dobijaju njihovu kompletnu obradu, ali to ne znači da sudski tumači i prevodioci ne mogu da pruže i mnoge druge usluge koje klijenti zahtevaju, a na prvom mestu se tu misli na usmeno prevođenje sa finskog jezika na danski. U našoj instituciji se može izvršiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to pod vrlo pristupačnim uslovima, a neophodno je da klijent kome je pomenuta usluga potrebna zna i to da stručnjaci koje zapošljavamo mogu da izvrše kako simultani i konsekutivni prevod u toj kombinaciji, tako isto i takozvani prevod uz pomoć šapata, to jest, šapatni. Sa ciljem da obezbedimo zainteresovanom klijentu najkvalitetniju moguću uslugu, mi želimo prvo da steknemo uvid u sam događaj i to u sam način njegovog organizovanja, pa se samo iz tog razloga zahteva da klijent kome je potrebna ta usluga priloži sve informacije koje se tiču njegovog toka, a u smislu da nam pruži podatke o tačnom broju osoba koje će prisustvovati tom događaju, odnosno, o mestu na kome će on da bude održan, kao i o tome koliko je definisano da traje. Isključivo posle dostavljanja svih tih informacija, zainteresovani klijent može da očekuje i da će dobiti ponudu za tu uslugu.

U dodatne usluge koje su klijentima dostupne u apsolutno svakoj našoj poslovnici se svrstavaju i sinhronizacija, to jest, titlovanje različitih video i audio materijala. Dakle, tek nakon što profesionalni prevodioci i sudski tumači budu izvršili prevođenje reklamnih poruka, serija, filmova i emisija sa finskog jezika na danski, pristupa se finalnoj obradi tih sadržaja, to jest, njihovom titlovanju. Podrazumeva se, naravno, da klijent može da zahteva i da pomenuti materijali budu sinhronizovani.

Zapošljavamo i oni stručnjake koji su specijalizovani za izvršenje usluge profesionalne korekture i lekture, a moramo da napomenemo da će korektori i lektori redakturu izvršiti u onom slučaju kada su u sadržajima bilo koje vrste, za koje je prevod izrađen pre toga, prisutne određene greške koje ovi stručnjaci moraju, prema pravilima, da isprave, te da tako omoguće klijentima da u optimalnom roku dobiju sadržaje koji su obrađeni u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Pored stručnih, ali i popularnih tekstova čija je tema vezana za apsolutno bilo koju granu prirodnih ili društvenih nauka, sudski tumači i prevodioci rade i direktan prevod članka iz novina sa finskog jezika na danski, te, naravno, omogućuju klijentima da dobiju i profesionalan prevod za bilo koje prozno, to jest, poetsko književno delo.

Uz to će, svakako, profesionalno da obrade i stručne, odnosno, ilustrovane, ali i ostale tipove časopisa i udžbenike. Budući da su naši stručnjaci usko specijalizovani i za profesionalnu obradu internet materijala u varijanti jezika koja je pomenuta, to je naša dužnost da pomenemo činjenicu da oni te sadržaje i optimizuju. Za slučaj da neko neinformisan, napomenućemo da je implementacija SEO (Search Engine Optimisation) naročito važna za dostizanje bolje pozicije konkretne web prodavnice, koja se prevodi, ili online kataloga, odnosno, internet sajta, te ma kog drugog sadržaja koji je online dostupan. Zainteresovani klijenti će, po potrebi, od strane naših stručnjaka da dobiju i maksimalno profesionalno obrađen softver, to jest, apsolutno bilo koju vrstu programa ili aplikacija.

Kako nije neophodno da klijent koji želi da dobije prevod prethodno pomenutih sadržaja priloži i originalne na uvid, to je dozvoljeno njihovo slanje na obradu putem mejla, a u želji da svakom klijentu, kome su potrebni direktni prevodi sa finskog jezika na danski za bilo koju vrstu navedenih sadržaja, olakšamo celokupan postupak obrade, dozvoljavamo im da prevedene materijale preuzmu na apsolutno isti način.

Direktno prevođenje političkih i ekonomskih tekstova sa finskog jezika na danski

Sem toga što će da izvrše na zahtev klijenta prevod ekonomskih i političkih tekstova sa finskog na danski jezik, naši stručnjaci će isto tako, po potrebi da obrade i stručne, ali i popularne tekstove bilo koje druge tematike. Osim sadržaja koji obrađuju ma koju temu iz domena oblasti finansija, prava i bankarstva, odnosno nauke, filozofije i medicine, te sociologije, farmacije, obrazovanja i psihologije, profesionalni prevodioci i sudski tumači, takođe u ovoj varijanti jezika mogu da prevedu i sve one tekstove koji se bave različitim temama iz domena ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i turizma, ali i one koji se tiču građevinske industrije, menadžmenta i marketinga, te informacionih tehnologija i ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.

U okviru zvanične ponude usluga koje pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata vrše su i direktni prevodi marketinških materijala sa finskog na danski jezik. Podrazumeva se, svakako da oni rade profesionalnu obradu ovih sadržaja, to jest da poruku koja se nalazi kako u PR tekstovima, brošurama i reklamnim flajerima, tako i u plakatima, odnosno katalozima i ostalim sadržajima tog tipa, oblikuju u skladu sa pravilima koja su prisutna u govornom danskom jeziku. Po zahtevu klijenata, prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj varijanti obrađuju i vizit kartice.

Profesionalna lektura i korektura se može izvršiti po zahtevu klijenata za različite tipove materijala za koje je direktan prevod u konkretnoj kombinaciji jezika urađen, ali su se time bavila nestručna lica, tako da postoje određene greške. Sve njih će ispraviti korektori i lektori, koji su zaposleni u timu svake poslovnice Prevodilačkog Centra Akademije Oxford i tako će omogućiti pojedinačnom klijentu da dobije, ma koju vrstu sadržaja koja je obrađena prema pravilima i danskog jezika i prevodilačke struke.

Uz korišćenje pravila poznatih pod nazivom SEO, a što je skraćeno od Search Engine Optimisation se vrši direktan prevod internet sadržaja sa finskog na danski jezik. Implementacijom pomenutih pravila, prevodilac i sudski tumač web sajtovima, odnosno online prodavnicama ili internet katalozima, ali i svim ostalim sadržajima koji su dostupni online, a koje po zahtevu budu prevodili u pomenutoj varijanti jezika, nude kvalitetu optimizaciju. Inače, proces optimizovanja je vrlo važan za dostizanje visokog mesta u polju pretrage, tako da smo sasvim sigurni da će i svi ovi sadržaji relativno brzo pošto budu postavljeni na web moći da budu mnogo bolje rangirani nego pre prevođenja.

Prevod obrazovnih emisija sa finskog na danski jezik

Sve vrste kako televizijskih, tako i radijskih obrazovnih emisija mogu da budu, na zahtev klijenata profesionalno prevedene u ovoj kombinaciji jezika, a uz to klijenti će odabrati i da li im više odgovara da ti sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani. Bitno je da znaju i to da će sudski tumači i prevodioci, osim za obrazovne, da izvrše i prevod za informativne emisije sa finskog jezika na danski, ali i za igrane filmove, reklamne poruke i serije, te će svakako po zahtevu klijenata da obrade i dokumentarne, ali i crtane, odnosno animirane filmove, kao i svaku drugu vrstu audio i video materijala.

Zainteresovane klijente u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju i prevodi romana sa finskog jezika na danski. Sem toga, naši stručnjaci mogu u konkretnoj kombinaciji da prevedu i književna dela koja se svrstavaju u beletristiku, to jest bilo koje drugo prozno književno delo, stim da će naravno na njihov zahtev profesionalno da obrade i različita dela poezije. Mogu da prevedu i udžbenike, a nevezano za to koji je predmet njihovog izučavanja, te će naši stručnjaci klijentima da ponude i profesionalnu obradu novinskih članaka, odnosno različitih vrsta časopisa (dečiji, ilustrovani, stručni).

Mada je činjenica da klijenti prevod u ovoj varijanti jezika češće zahtevaju u pisanoj formi, ne može se ne pomenuti informacija da su prevodilac i sudski tumač u mogućnosti da pruže i uslugu usmenog prevoda. Ističemo i to da ovi stručnjaci vrše kako simultani i prevod uz pomoć šapata sa finskog jezika na danski, tako isto primenjuju i pravila koja važe za konsekutivni prevod, te da u svakoj našoj poslovnici zainteresovani klijenti mogu i to po izuzetno pristupačnim uslovima, da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Od svih klijenata kojima je pomenuta usluga potrebna i to za bilo koju vrstu događaja, se očekuje dostavljanje svih potrebnih informacija timu stručnjaka konkretne poslovnice. Uz one informacije koje se tiču samog prostora u kome je predviđeno da događaj bude organizovan, trebalo bi klijenti da nas informišu i o tome koliko je definisano da on traje, ali i o broju ljudi koji će u okviru njega učestvovati. A kada pomenuti stručnjaci budu imali dostupne sve ove informacije, oni će u relativno kratkom roku definisati ponudu za ovu uslugu i proslediti je klijentima na predviđen način.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog na danski jezik

Sa glavnim ciljem da svakom klijentu kome su potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi za finskog jezika na danski omoguće njenu profesionalnu obradu, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford rade i overu prevedenog dokumenta. Tačnije, zvanično ovlašćeno lice za taj postupak, to jeste sudski tumač, stavljanjem svog pečata na dokumenta koja su u pomenutoj varijanti jezika prevedena, on zvanično potvrđuje da je sadržina njih i originala potpuno ista. Zato i jeste potrebno da klijent na uvid priloži originalna dokumenta, a svakako bi bilo dobro da pre toga sazna i da li se Apostille ili takozvani Haški pečat na njih mora staviti i po kom principu.

Biće omogućeno svakome da dobije i direktan prevod svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa finskog jezika na danski, a svakako će sudski tumači i prevodioci da izvrše i prevod za prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i za potvrdu o redovnom školovanju, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, te će u potpunosti profesionalni da obrade i seminarske, kao i diplomske radove, ali i sve ostale vrste sadržaja koje su u osnovi vezane za oblast obrazovanja. Izuzev toga, oni na zahtev klijenata obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove različite kompleksnosti, kao i naučne patente, odnosno bilo koji tip sadržaja iz domena nauke.

Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, počev od saglasnosti i izjava različitih vrsta, pa do potvrda i uverenja, sudski tumači i prevodioci će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da obrade. A pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, klijenti mogu da dobiju kompletnu obradu i za uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, ali i za uverenje o neosuđivanosti i za ostala dokumenta koja različite državne institucije mogu od svojih klijenata da zahtevaju.

Uz sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola i mnoga druga), prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa finskog jezika na danski, pa će tako na zahtev klijenata, izuzev tekovina Evropske Unije, presuda o razvodu braka i sudskih žalbi, oni kompletno da obrade i sudske odluke, sertifikate i sudske tužbe, ali i sudska rešenja, punomoćje za zastupanje i različite vrste licenci, te bilo dokument koji spada u domen sudstva ili prava.

Pomenuti stručnjaci mogu u bilo kom trenutku da maksimalno kvalitetno odgovore na zahtev klijenata koji u navedenoj varijanti jezika treba da dobiju profesionalno odrađene lekarske nalaze, ali će oni prevesti bilo koji drugi dokument koji je vezan za medicinsku dokumentaciju, a na prvom mestu mislimo na uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim na specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju medicinskim proizvodima, te se podrazumeva da će klijent dobiti i kompletno obrađen bilo koji drugi dokument koji pripada konkretnom tipu dokumentacije.

Ističemo da se u ponudi naše institucije nalaze i direktni prevodi kako tenderske i tehničke, tako i građevinske, ali i poslovne dokumentacije sa finskog jezika na danski. Sudski tumači i prevodioci izuzev građevinskih projekata, deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, takođe vrše kompletnu obradu i za različite tipove poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski i godišnji), ali i za statut, odnosno za osnivački akt preduzeća, a po potrebi vrše i prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica u konkretnoj varijanti jezika, ali i poslovnih odluka, te faktura i ostalih dokumenata koja čine ma koju od svih ovih vrsta dokumentacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje