Prevod sa finskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa finskog na norveški jezik

Za online prevod sa finskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Oni klijenti koji imaju potrebu da dobiju direktan prevod sa finskog jezika na norveški sada imaju mogućnost da tu uslugu dobiju na preko 20 lokacija u celoj zemlji i to po izuzetno povoljnim uslovima. Radi se o tome da je ova usluga dostupna u okviru apsolutno svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a obradu različitih sadržaja u pisanoj formi i uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji na zahtev klijenata vrše profesionalni sudski tumači i prevodioci.

Sama usluga za koju su stručnjaci zaposleni u ovoj institucije i specijalizovani se primenjuje ne samo na različite vrste dokumenata, nego i na mnoge druge sadržaje, a dostupno je i usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Konkretnu uslugu naši stručnjaci vrše u tri oblika, tako da primenjuju pravila koja su vezana ili za simultano ili za šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a vrsta usluge se usklađuje sa tipom događaja.

Takođe će se oni pobrinuti da prevedu i sve sadržaje koji su dostupni na internetu, počev od online prodavnica i kataloga, preko web sajtova, pa do aplikacija i programa različite vrste. Posebno je važna informacija koja se odnosi na direktno prevođenje internet materijala sa finskog jezika na norveški, a podrazumeva da prevodilac i sudski tumač tu uslugu vrše uz primenu smernica koje su vezane za SEO (Search Engine Optimisation). Pomenuti stručnjaci mogu, na zahtev klijenta da prevedu i sve one sadržaje kroz koje se bilo koja usluga ili proizvod reklamira, a izuzev kataloga, brošura i plakata, oni će se pobrinuti da profesionalno obrade i reklamne letke, odnosno flajere, ali i PR tekstove, zatim vizit kartice i ostale materijale koji su vezani za oblasti marketinga. Svakako ovi profesionalci mogu da prevedu i tekstove, a bez obzira da li su oni popularni ili stručni, ali i bilo koju vrstu sadržaja koja nije pomenuta, a ako to klijent bude zahtevao.Prevođenje sa finskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na finski

Takođe je dostupna i usluga redakture materijala, a nju pružaju isključivo stručni lektori i korektori sa višegodišnjim iskustvom u praksi.

Otvorena je mogućnost da materijale za koje zahteva direktan prevod u pomenutoj varijanti jezika svaki klijent pošalje preko mejla, ali je isto tako omogućeno i da ih preuzme nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Ali, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač vrše i direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na norveški, posebno je važno da naglasimo i to da se u tom slučaju zahteva isključivo da oni prilože originale na uvid, a kako bi naši stručnjaci mogli konkretna dokumenta da obrade u skladu sa pravilima i ovlašćenjima. Da malo pojasnimo sve ovo i naglasimo da obrada dokumenata podrazumeva nešto drugačiji postupak, pošto se uz njihovo direktno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji radi i overa, ali nam je takođe obaveza da istaknemo činjenicu da je to overa za koju su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumači i da u većini slučajeva dokument koji je po tom principu obrađen ima primenu u praksi i to bez ikakvih poteškoća. Međutim, u nekim situacijama se zahteva dodatna vrsta overe, to jest na konkretna dokumenta mora da bude stavljen pečat poznat kao Haški ili Apostille. A kako sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu ne poseduju adekvatna ovlašćenja, da bi mogli tu overu da izvrše, upravo to i jeste osnovni razlog zbog čega mi svim klijentima iznosimo predlog da se samostalno raspitaju o tome. Zapravo je potrebno da oni u okviru nadležnih državnih institucija dobiju informaciju da li je Apostille pečat obavezujući i za njihova dokumenta, a ako tada budu saznali da jeste, trebalo bi obavezno da pitaju i kada se on na njih mora staviti, to jest da li pre ili posle obrade od strane pomenutih stručnjaka Akademije Oxford.
Obavezan je svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na norveški da priloži originale kada sadržaje bude slao na obradu, jer sudski tumač ima obavezu da ih uporedi sa prevodima, a to čini neposredno pre nego što stavi svoj pečat. Pored toga što može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, svaki zainteresovani klijent ima mogućnosti da ih lično donese, odnosno da ih pošalje kurirskom službom na adresu jedne od poslovnica ove institucije.

Sasvim je logično da se i postupak preuzimanja razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, gde je klijent omogućeno i da ih pošalje i da ih preuzme prevedene preko mejla. Dakle, nakon što naši stručnjaci budu obradili kompletno dostavljena dokumenta, svaki klijent će morati da se odluči da li će lično da dođe u prostorije naše poslovnice, kako bi ih preuzeo ili će da zahteva da mu ih kurirska služba dostavi na adresu. S obzirom na to da ta usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata, klijent će biti obavezan da izvrši plaćanje u skladu sa cenovnikom koji je važeći u konkretnoj službi koja će biti zadužena da izvrši dostavu.

Moramo, takođe naglasiti da prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu za bilo koju vrstu dokumenata, počev od ličnih (uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige venčanih, pasoš, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, lična karta i ostala), preko pravnih akata (presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i rešenja, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije. sudske odluke i druga), pa do svih onih dokumenata koja ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija. Podrazumeva se, naravno da će sudski tumač i prevodilac izuzev lekarskih nalaza, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, da prevedu i overe i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije, ali će svakako odgovoriti i na zahtev klijenata kojima su potrebni direktni prevodi građevinske dokumentacije sa finskog jezika na norveški. Osim građevinskih projekata, oni će kompletno obraditi i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav tog tipa dokumentacije, te će po potrebi da kompletno obrade i sva dokumenta koja čine tehničku ili dokumentaciju za tendere, kao što su na primer laboratorijske analize tehničkih uzoraka ili deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje i mnoga druga.

Naravno da će prevesti i poslovnu dokumentaciju i to kako poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i fakture, tako i finansijske izveštaje, zatim osnivački akt preduzeća, ali i godišnje i revizorske izveštaje, statut preduzeća i uopšteno, sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja bilo preduzetnika, bilo pravnih lica.

Uz sve pomenuto će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade i ona dokumenta koja su primarno vezana za oblast nauke ili obrazovanja, a u koja pored diplome i dodatka diplomi, rezultata naučnih istraživanja i potvrda o redovnom školovanju, spadaju svakako i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i naučni patenti, ali i prepis ocena, zatim diplomski, kao i seminarski i naučni radovi i mnoga druga.

U situaciji kada klijent zahteva hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na norveški, dozvoljeno mu je da prvo pošalje konkretne sadržaje skenirane preko mejla, a nakon toga da izvrši i njihovo dostavljanje u skladu sa pravilima, to jest da priloži na uvid originale.

Obaveza nam je da istaknemo i to da stručnjaci zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da izvrše kompletnu obradu kako reklamnih poruka i serija, tako i crtanih, odnosno igranih i animiranih filmova, ali i zabavnih i informativnih emisija, te mnogih drugih materijala koji bi trebalo da budu prezentovani na televiziji ili radiju. U tom slučaju klijenti dobijaju prvo takve sadržaje prevedene u konkretnoj jezičkoj varijanti, a zatim i sinhronizovane ili titlovane, što sve zavisi od njihovih potreba.

Prevodi informativnih emisija sa finskog na norveški jezik

Ukoliko neki klijent zahteva direktno prevođenje informativnih emisija za finskog jezika na norveški, nevezano za to na kom mediju bio one trebalo da budu emitovane, svakako mora da ima na umu vrlo važnu informaciju, a to je da u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu širom Srbije, on može da angažuje stručnjake koji će da izvrše profesionalnu sinhronizaciju i informativnih emisija i drugih video i audio sadržaja, kao i njihovo titlovanje. Uz to će naši stručnjaci kompletno da obrade i dečije, odnosno obrazovne i zabavne emisije, ali i igrane filmove, reklamne poruke i animirane, kao i crtane filmove, odnosno serije i dokumentarne filmove, te sve ostale video i audio materijale. Napominjemo da će svaki klijent kome je ta usluga potrebna značajno uštedeti ne samo svoje vreme, uzevši u obzir da na jednom mestu dobija kompletnu obradu svih ovih sadržaja, već i novac, jer je ova institucija poznata po vrlo konkurentnim cenama.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su deo tima svake poslovnice pomenute institucije vrše i prevod knjiga sa finskog jezika na norveški, to jest prevode kako književna dela bilo koje vrste, tako isto i udžbenike. A podrazumeva se da će oni ostvariti zahtev svakog klijenta koji u navedenoj jezičkoj varijanti zahteva prevod za novinske članke ili, pak bilo koju vrstu časopisa, poput recimo ilustrovanih ili stručnih.

Direktni prevodi marketinških materijala za finskog jezika na norveški takođe su dostupni u okviru pomenute institucije, a ta usluga se primenjuje najpre na plakate, reklamne kataloge i brošure, zatim PR tekstove, flajere i vizit kartice, kao i na reklamne letke, ali i na sve ostale sadržaje koji su vezani za oblasti marketinga. Sudski tumač i prevodilac koji su specijalizovani upravo za obradu ovakvih materijala svakako znaju koliko je važno tom prilikom poštovati marketinška pravila i maksimalno ih prilagoditi duhu ciljanog jezika, pa se upravo time i rukovode prilikom prevođenja bilo kog od pomenutih sadržaja.

Preostalo je da naglasimo i to da apsolutno bilo koji klijent kome je potrebno direktno prevođenje tekstova sa finskog jezika na norveški, isto tako tu uslugu može da dobije od strane pomenutih stručnjaka i to u svakom gradu u kome navedena institucija ima predstavništvo. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač imaju visok nivo opšte kulture, tako da mogu prevesti tekstove koji se bave bilo kojom tematikom iz domena ne samo prirodnih, nego i društvenih nauka. A između ostalog, oni će prevesti tekstove koji obrađuju temu vezano za oblast građevinske industrije, obrazovanja i psihologije, odnosno informacionih tehnologija i turizma, ali i sve one sadržaje koji su vezani za filozofiju, medicinu i sociologiju, te komunikologiju i psihologiju. Svakako će oni po zahtevu klijenta da prevedu i sve sadržaje koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, zatim bankarstva i politike, kao i sudstva i prava, te finansija i ostalih grana društvenih ili, pak prirodnih nauka.

Simultano prevođenje sa finskog jezika na norveški

Samo jedna od usluga za koju su specijalizovani prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford jeste i simultani prevod sa finskog na norveški jezik, ali oni vrše i konsekutivni, kao i prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, s tim da se o tipu usluge koji će biti primenjen u okviru nekog događaja može odlučiti isključivo na osnovu informacija o njegovoj organizaciji, a njih bi svaki zainteresovani klijent trebalo da dostavi u konkretnu poslovnicu ove institucije. Preciznije govoreći, potrebno je da on informiše naše stručnjake o broju osoba koje će u okviru nekog događaja učestvovati, zatim o lokaciji na kojoj će on da bude organizovan, kao i o njegovom trajanju. Vrlo brzo pošto te informacije budu dobili naši stručnjaci, te nakon što izvrše njihovu adekvatnu analizu, biće doneta i zvanična odluka da li će biti primenjeno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje u toj varijanti jezika. Svakako bi trebalo da naglasimo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi usluga ove institucije, tako da klijent za čiji događaj se bude odredilo da treba primeniti tu vrstu usmenog prevoda, može po vrlo povoljnim cenama da iznajmi opremu vrhunskog kvaliteta.

Pored toga, a na osnovu zahteva klijenta, mi možemo da izvršimo i kompletnu redaktoru, to jest da angažujemo stručne korektore i lektore, koji su zaposleni u timu svake poslovnice naše institucije, a kako bi izvršili lekturu, odnosno profesionalnu redakturu. Moramo naglasiti da se navedena usluga isključivo vrši u situaciji kada je neko prethodno preveo bilo koju vrstu materijala u navedenoj jezičkoj varijanti, ali se nije pridržavao strogih pravila koja nameće prevodilacka struka, tako da u konkretnim sadržajima postoje različite greške, koje će ovi stručnjaci ispraviti.

Direktno prevođenje web materijala sa finskog na norveški jezik je isto specijalnost profesionalaca koje zapošljavamo, tako da sudski tumač i prevodilac izuzev internet sajtova i aplikacija, na zahtev klijenta mogu da prevedu i web prodavnice, zatim programe bilo koje vrste, kao i online kataloge, te generalno rečeno sve sadržaje koji su dostupni na internetu ili su za njega vezani. S obzirom na to da pomenuti stručnjaci odlično poznaju pravila koja se odnose na optimizovanje web sadržaja za pregledače (SEO - Search Engine Optimisation), to oni vrše zapravo dvostruku uslugu, jer uz prevod svih ovih materijala, a kada je to potrebno oni ih i optimizuju. Takvim postupkom obrade se postiže vrlo pozitivan efekat na mesto koje konkretni sadržaji zauzimaju u okviru pretrage, tako da smo sasvim uvereni da će njihovi vlasnici u relativno kratkom roku nakon postavljenja konkretnih materijala na web, imati priliku da vide poboljšanje u njihovoj poziciji u okviru pretraživača.

Prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa finskog na norveški jezik

U okviru one usluge koja je vezana za direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa finskog jezika na norveški, svi klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i uslugu koja podrazumeva overu prevedene potvrde ili nekog drugog dokumenta, a koju tom prilikom vrše zvanično ovlašćena lica, odnosno sudski tumači. Stavljanjem njihovog pečata se potvrđuje da je u pitanju potpuno ista sadržina prevedenog i originalnog dokumenta, a što znači da klijent ima apsolutno pravo da ga koristi u praksi, jer se sa aspekta zakona tako obrađen dokument bilo koje vrste svakako smatra potpuno važećim.

Samo zbog overe prevedenog dokumenta je potrebno da zainteresovani klijenti prilože i na uvid originale, ali se njima isto tako preporučuje i da od nadležnih institucija Republike Srbije zatraže sve neophodne informacije koje se odnose na Haški ili takozvani Apostille pečat, a koji se isključivo stavlja na zakonom definisana dokumenta i po tačno utvrđenom principu.

Prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije mogu, takođe da prevedu i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, a omogućiće zainteresovanim klijentima da u navedenoj varijanti jezika dobiju i kompletno obrađenu saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o neosuđivanosti, te sva ostala dokumenta koja se moraju u različitim situacijama predati nadležnim službama.

Ovi stručnjaci će se pobrinuti da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog jezika na norveški, a što izuzev krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i radne, odnosno dozvole za boravak, uključuje i kompletnu obradu izvoda iz matične knjige umrlih, pasoša i vozačke dozvole, te izvoda iz knjige venčanih, saobraćajne dozvole i svih ostalih ličnih dokumenata.

Dobro je naglasiti i to da profesionalni sudski tumač i prevodilac, u situaciji kada to klijent zahteva mogu da prevedu u pomenutoj varijanti jezika i rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i naučne patente, ali i prepis ocena, diplomu i dodatak diplomi i potvrdu o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, ali i ostala dokumenta, odnosno različite sadržaje koji su vezani i za oblast nauke i za oblast obrazovanja, kao što su recimo seminarski, diplomski ili naučni radovi, nevezano za to kojom temom se bavili i koliko su dugi i složeni.

Sve vrste pravnih akata, isto tako klijenti mogu da dobiju prevedene u ovoj kombinaciji jezika, a uz direktan prevod tekovina Evropske Unije sa finskog jezika na norveški, naši stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu sudskih rešenja, presuda i tužbi, zatim licenci i punomoćja za zastupanje, ali i sudskih odluka, ugovora i sudskih žalbi, te generalno govoreći, svih ostalih dokumenata koja su u vezi sa oblašću sudstva i prava.

Zainteresovani klijenti u bilo kojoj poslovnici ove institucije mogu zadužiti zaposlene da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije za finskog jezika na norveški (finansijski i poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, poslovne odluke i druga dokumenta koja su vezana za poslovanje kako pravnih lica, tako i preduzetnika), s tim da će naši stručnjaci kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga), tako i sva ona koja se smatraju delom medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje