Prevod sa finskog na flamanski jezik

Svi koji su zainteresovani da u navedenoj varijanti jezika dobiju prevod za dokumenta će u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford imati prilike da dobiju i uslugu njihove završne obrade, a u vidu overe sudskog tumača. Tako će im biti omogućeni profesionalni prevodi dokumenata sa finskog na flamanski jezik, te će moći da ih u svakoj situaciji primenjuju.

Zarad izvršenja postupka overe se zahteva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako da klijenti mogu da ih pošalju preko kurirske službe i donesu lično, a dostupna je i opcija njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom.

Onog trenutka kada prevodioci i sudski tumači budu navedene usluge pružili, klijenti će o tome dobiti informaciju i doći lično da kompletno obrađena dokumenta preuzmu. A na raspolaganju im je i mogućnost da propisno prevedene i overene sadržaje tog tipa dobiju isporukom preko kurirske službe na željenu adresu. Budući da u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta ta usluga nije uračunata, zahteva se da klijent izvrši njeno plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke. Sve informacije o ceni, odnosno o samom načinu dostave i preuzimanja će dobiti od zaposlenih u toj službi.


Prevođenje sa finskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na finski

Napominjemo da klijenti izvršavaju kako direktan prevod pravnih akata sa finskog na flamanski jezik, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, tako isto i svih ličnih dokumenata.

Shodno iznetim zahtevima će sudski tumač i prevodilac obraditi i sadržinu građevinske, odnosno tenderske i medicinske, ali i poslovne i tehničke dokumentacije. Isto tako će propisno odgovoriti na zahteve svih onih klijenata, kojima je potrebno prevođenje potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa finskog na flamanski jezik, to jest sva ona dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati iz određenog razloga.

Ponudom ove specijalizovane institucije nije obuhvaćena usluga nadovere, a koja podrazumeva stavljanje Haškog, odnosno takozvanog Apostille pečata na dokumenta, zato što sudski tumač i prevodilac u tom slučaju nisu nadležni. Samo zato se vlasniku dokumenata i preporučuje da se prvo obrati nadležnima, koji su zaposleni u osnovnom sudu u tom mestu, te da podatke o overi tim pečatom za određena dokumenta dobije. Ne samo da mora pitati da li je navedena overa obavezna, nego i kada se Apostille pečat na ta dokumenta mora staviti.

Dostupni su po zahtevu i hitni prevodi dokumenata sa finskog na flamanski jezik, a omogućeno je samo u tom slučaju i slanje sadržaja na mejl adresu. Ipak, navedeni postupak mora da bude u potpunosti ispoštovan, tako da je vlasnik dokumenata svakako obavezan da kasnije donese originale na uvid ili da ih pošalje na jedan od prethodno navedenih načina.

A ukoliko neko u datoj varijanti jezika zahteva usmeni prevod, mora dostaviti sve podatke o događaju, pošto ovi stručnjaci izvršavaju i šapatni i konsekutivni, ali i simultani prevod u konkretnoj varijanti jezika. Takođe je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi pomenute specijalizovane institucije, pa će u zvaničnu ponudu biti i ta usluga uneta, a ako to bude bilo u skladu sa vrstom usmenog prevoda.

Naravno da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za prevod članaka iz novina sa finskog na flamanski jezik, te marketinških materijala i časopisa, odnosno svih vrsta tekstova, kako popularnih, tako isto i stručnih, to jest naučnih. Takođe će izvršiti i direktno prevođenje književnih dela, a po potrebi će i bilo koji udžbenik da obrade.

Pored osnovne usluge, koja se odnosi na prevod web materijala u datoj varijanti jezika, sudski tumač i prevodilac primenjuju i alate SEO (Search Engine Optimisation), te tako usklađuju sadržinu i web sajtova i online prodavnica, ali i programa, odnosno online kataloga i aplikacija, te mnogih drugih onlajn materijala sa pravilima koja važe u okviru pretrage.

Uz sve do sada pomenute sadržaje će prevodilac i sudski tumač propisno obraditi i materijale iz oblasti marketinga, a koje klijent bude prethodno dostavio.

Princip dostavljanja ovakvih sadržaja je vrlo jednostavan, kao i njihovo preuzimanje nakon završene obrade, a podrazumeva korišćenje mejl adrese u tu svrhu. Svakako da klijenti mogu odabrati i neki drugi način koji je dostupan, a sve potrebne informacije o tome će na zahtev dobiti u samoj poslovnici.

Prevod pasoša sa finskog na flamanski jezik

Mora biti izvršena overa prevedenog i pasoša i svakog drugog ličnog dokumenta, da bi klijent mogao da ga preda određenoj nadležnoj instituciji i uopšteno da ga koristi kad se za tim javi potreba.

Ponudom Prevodilačkog centra Akademije Oxford su obuhvaćeni direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog jezika na flamanski, a što podrazumeva kompletnu obradu kako pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, tako isto i krštenice, umrlice i venčanog lista, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, ali se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i potvrdu o prebivalištu, kao i vozačku dozvolu, potom radnu i dozvolu za boravak, te saobraćajnu, to jest apsolutno svaki drugi lični dokument.

Mora biti ispoštovan osnovni uslov, a koji podrazumeva dostavljanje originala na uvid od strane klijenata, jer će oni biti korišćeni tokom postupka overe od strane sudskog tumača.

Potrebno je i da se upravo vlasnik dokumenata raspita u okviru nadležnih institucija, da li je neophodno na njegova dokumenta staviti takozvani Apostille pečat, poznat i kao Haški, pošto članovi tima poslovnica ove institucije nemaju nadležnost za tu vrstu overe izvrše.

Naglašavamo da će ovi stručnjaci kompletno obraditi kako sva dokumenta iz oblasti prava i sudstva (punomoćje za zastupanje, tužbe, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, ugovori, sertifikati, sudske odluke, presude o razvodu braka i ostala pravna akta), tako isto i sva ona dokumenta i mnoge druge materijale koji se odnose na oblasti obrazovanja ili nauke (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja i ostala dokumenta koja se na jednu od tih oblasti odnose).

Svakako će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno da ostvare zahtev svakog klijenta, kome je potreban direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa finskog jezika na flamanski, a takođe mogu kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji je zvanično u sastavu tenderske, građevinske ili tehničke dokumentacije.

Uz pomenute sadržaje, zainteresovanima je na raspolaganju i obrada različitih tipova saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja i izjava. Ovi stručnjaci će osim uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i saglasnost za zastupanje, kao i svaki drugi dokument koji će njegov vlasnik nakon toga da preda određenoj državnoj instituciji.

Valjalo bi istaći i to da sudski tumač i prevodilac mogu u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade kako lekarske nalaze, tako isto i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest svaki drugi nenavedeni dokument, koji se prema pravilima smatra delom medicinske dokumentacije. Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa finskog jezika na flamanski. Takođe se podrazumeva da oni mogu prevesti, odnosno propisno overiti i revizorske, ali i finansijske i godišnje izveštaje, kao i statut preduzeća, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, odnosno fakture i ostala dokumenta koja su uvrštena u poslovnu dokumentaciju.

Prevodi ekonomskih i političkih tekstova sa finskog na flamanski jezik

Pored popularnih tekstova koji se bave tematikom iz oblasti politike i ekonomije, sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj varijanti jezika da obrade i stručne tekstove ma kakve tematike, ali i sve one koji su vezani za različite grane društvenih ili prirodnih nauka.

Takođe će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i profesionalan prevod knjiga sa finskog jezika na flamanski, a to znači da će klijentima omogućiti obradu kako udžbenika, tako isto i književnih dela iz oblasti poezije ili proze. A pored toga, prevešće u toj jezičkoj kombinaciji i novinske članke, ali i sadržinu bilo dečijih i ilustrovanih, bilo stručnih časopisa.

Usluga koja je poznata kao redaktura je dostupna u svakom predstavništvu ove institucije, a nju po zahtevu klijenata izvršavaju lektori i korektori, zaposleni u konkretnoj poslovnici. Moramo objasniti da je u pitanju specifična usluga, jer se odnosi isključivo na dokumenta koja su u datoj jezičkoj kombinaciji pre toga već prevedena, ali nedovoljno profesionalno. Dakle, lektori i korektori ove institucije imaju zadatak da pronađu greške u tako prevedeni materijalima, a zatim da njihovu sadržinu usklade sa originalima, to jest da sve propuste isprave.

Sve sadržaje iz oblasti marketinga će prevodioci i sudski tumači, onda kada to neki klijent bude zahtevao, prevesti i to uz poštovanje pravila reklamiranja, kao i flamanskog jezika.

Shodno iznetim zahtevima oni mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa finskog jezika na flamanski, a ova institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakom zainteresovanom. Naša je obaveza da istaknemo i to da ovi stručnjaci izvršavaju kako prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i simultani, odnosno konsekutivni prevod, a ponuda za navedenu uslugu može biti formirana tek nakon pribavljanja informacija o organizaciji određenog događaja. Zapravo se zahteva da svaki klijent ove stručnjake obavesti ne samo o mestu njegovog održavanja, nego i o detaljima vezano za broj učesnika, odnosno trajanje.

Internet materijale bilo koje vrste će sudski tumači i prevodioci u skladu sa iznetim zahtevima profesionalno da obrade, a kada je to predviđeno, primeniće i pravila optimizacije. Ustvari će koristiti propisno SEO alate (Search Engine Optimisation) i zahvaljujući tome omogućiti vlasnicima onlajn sadržaja da imaju propisno optimizovane materijale, koji ce baš zahvaljujući tome i biti mnogo bolje pozicionirani na internetu.

Osim serija i filmova različitih žanrova, odnosno vrsta, biće izvršeni i direktni prevodi emisija sa finskog jezika na flamanski, ali i reklamnih poruka, te mnogih i video i audio materijala. Klijenti koji su za navedenu uslugu zainteresovani će moći u okviru svake poslovnice da zahtevaju uslugu sinhronizacije takvih sadržaja, odnosno njihovog profesionalnog titlovanja, pošto se i one u ponudi ove institucije nalaze.


Poslovnica finski na flamanski flamanski na finski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 3200 3600 3200 3400
Paraćin 3200 3600 3200 3400
Beograd 3200 3600 3200 3400
Novi Beograd 3200 3600 3200 3400
Banovo Brdo 3200 3600 3200 3400
Mladenovac 3200 3600 3200 3400
Kragujevac 3200 3600 3200 3400
Niš 3200 3600 3200 3400
Leskovac 3200 3600 3200 3400
Sombor 3200 3600 3200 3400
Ćuprija 3200 3600 3200 3400
Čačak 3200 3600 3200 3400
Kraljevo 3200 3600 3200 3400
Požarevac 3200 3600 3200 3400
Smederevo 3200 3600 3200 3400
Užice 3200 3600 3200 3400
Novi Sad 3200 3600 3200 3400
Pančevo 3200 3600 3200 3400
Zemun 3200 3600 3200 3400
Zrenjanin 3200 3600 3200 3400
Šabac 3200 3600 3200 3400
Novi Pazar 3200 3600 3200 3400
Valjevo 3200 3600 3200 3400
Bor 3200 3600 3200 3400
Voždovac 3200 3600 3200 3400
Zaječar 3200 3600 3200 3400
Sremska Mitrovica 3200 3600 3200 3400
Ruma 3200 3600 3200 3400
Subotica 3200 3600 3200 3400
Kruševac 3200 3600 3200 3400
Vranje 3200 3600 3200 3400
Inđija 3200 3600 3200 3400
Vršac 3200 3600 3200 3400
Pirot 3200 3600 3200 3400
Stara Pazova 3200 3600 3200 3400
Aranđelovac 3200 3600 3200 3400
Zvezdara 3200 3600 3200 3400
Obrenovac 3200 3600 3200 3400
Kikinda 3200 3600 3200 3400

Izračunajte cenu prevođenja sa finskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje