Prevod sa finskog na flamanski jezik

Svi koji su zainteresovani da u navedenoj varijanti jezika dobiju prevod za dokumenta će u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford imati prilike da dobiju i uslugu njihove završne obrade, a u vidu overe sudskog tumača. Tako će im biti omogućeni profesionalni prevodi dokumenata sa finskog na flamanski jezik, te će moći da ih u svakoj situaciji primenjuju.

Zarad izvršenja postupka overe se zahteva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako da klijenti mogu da ih pošalju preko kurirske službe i donesu lično, a dostupna je i opcija njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom.

Onog trenutka kada prevodioci i sudski tumači budu navedene usluge pružili, klijenti će o tome dobiti informaciju i doći lično da kompletno obrađena dokumenta preuzmu. A na raspolaganju im je i mogućnost da propisno prevedene i overene sadržaje tog tipa dobiju isporukom preko kurirske službe na željenu adresu. Budući da u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta ta usluga nije uračunata, zahteva se da klijent izvrši njeno plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke. Sve informacije o ceni, odnosno o samom načinu dostave i preuzimanja će dobiti od zaposlenih u toj službi.Prevođenje sa finskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na finski

Napominjemo da klijenti izvršavaju kako direktan prevod pravnih akata sa finskog na flamanski jezik, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, tako isto i svih ličnih dokumenata.

Shodno iznetim zahtevima će sudski tumač i prevodilac obraditi i sadržinu građevinske, odnosno tenderske i medicinske, ali i poslovne i tehničke dokumentacije. Isto tako će propisno odgovoriti na zahteve svih onih klijenata, kojima je potrebno prevođenje potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa finskog na flamanski jezik, to jest sva ona dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati iz određenog razloga.

Ponudom ove specijalizovane institucije nije obuhvaćena usluga nadovere, a koja podrazumeva stavljanje Haškog, odnosno takozvanog Apostille pečata na dokumenta, zato što sudski tumač i prevodilac u tom slučaju nisu nadležni. Samo zato se vlasniku dokumenata i preporučuje da se prvo obrati nadležnima, koji su zaposleni u osnovnom sudu u tom mestu, te da podatke o overi tim pečatom za određena dokumenta dobije. Ne samo da mora pitati da li je navedena overa obavezna, nego i kada se Apostille pečat na ta dokumenta mora staviti.

Dostupni su po zahtevu i hitni prevodi dokumenata sa finskog na flamanski jezik, a omogućeno je samo u tom slučaju i slanje sadržaja na mejl adresu. Ipak, navedeni postupak mora da bude u potpunosti ispoštovan, tako da je vlasnik dokumenata svakako obavezan da kasnije donese originale na uvid ili da ih pošalje na jedan od prethodno navedenih načina.

A ukoliko neko u datoj varijanti jezika zahteva usmeni prevod, mora dostaviti sve podatke o događaju, pošto ovi stručnjaci izvršavaju i šapatni i konsekutivni, ali i simultani prevod u konkretnoj varijanti jezika. Takođe je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi pomenute specijalizovane institucije, pa će u zvaničnu ponudu biti i ta usluga uneta, a ako to bude bilo u skladu sa vrstom usmenog prevoda.

Naravno da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za prevod članaka iz novina sa finskog na flamanski jezik, te marketinških materijala i časopisa, odnosno svih vrsta tekstova, kako popularnih, tako isto i stručnih, to jest naučnih. Takođe će izvršiti i direktno prevođenje književnih dela, a po potrebi će i bilo koji udžbenik da obrade.

Pored osnovne usluge, koja se odnosi na prevod web materijala u datoj varijanti jezika, sudski tumač i prevodilac primenjuju i alate SEO (Search Engine Optimisation), te tako usklađuju sadržinu i web sajtova i online prodavnica, ali i programa, odnosno online kataloga i aplikacija, te mnogih drugih onlajn materijala sa pravilima koja važe u okviru pretrage.

Uz sve do sada pomenute sadržaje će prevodilac i sudski tumač propisno obraditi i materijale iz oblasti marketinga, a koje klijent bude prethodno dostavio.

Princip dostavljanja ovakvih sadržaja je vrlo jednostavan, kao i njihovo preuzimanje nakon završene obrade, a podrazumeva korišćenje mejl adrese u tu svrhu. Svakako da klijenti mogu odabrati i neki drugi način koji je dostupan, a sve potrebne informacije o tome će na zahtev dobiti u samoj poslovnici.

Prevod pasoša sa finskog na flamanski jezik

Mora biti izvršena overa prevedenog i pasoša i svakog drugog ličnog dokumenta, da bi klijent mogao da ga preda određenoj nadležnoj instituciji i uopšteno da ga koristi kad se za tim javi potreba.

Ponudom Prevodilačkog centra Akademije Oxford su obuhvaćeni direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog jezika na flamanski, a što podrazumeva kompletnu obradu kako pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, tako isto i krštenice, umrlice i venčanog lista, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, ali se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i potvrdu o prebivalištu, kao i vozačku dozvolu, potom radnu i dozvolu za boravak, te saobraćajnu, to jest apsolutno svaki drugi lični dokument.

Mora biti ispoštovan osnovni uslov, a koji podrazumeva dostavljanje originala na uvid od strane klijenata, jer će oni biti korišćeni tokom postupka overe od strane sudskog tumača.

Potrebno je i da se upravo vlasnik dokumenata raspita u okviru nadležnih institucija, da li je neophodno na njegova dokumenta staviti takozvani Apostille pečat, poznat i kao Haški, pošto članovi tima poslovnica ove institucije nemaju nadležnost za tu vrstu overe izvrše.

Naglašavamo da će ovi stručnjaci kompletno obraditi kako sva dokumenta iz oblasti prava i sudstva (punomoćje za zastupanje, tužbe, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, ugovori, sertifikati, sudske odluke, presude o razvodu braka i ostala pravna akta), tako isto i sva ona dokumenta i mnoge druge materijale koji se odnose na oblasti obrazovanja ili nauke (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja i ostala dokumenta koja se na jednu od tih oblasti odnose).

Svakako će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno da ostvare zahtev svakog klijenta, kome je potreban direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa finskog jezika na flamanski, a takođe mogu kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji je zvanično u sastavu tenderske, građevinske ili tehničke dokumentacije.

Uz pomenute sadržaje, zainteresovanima je na raspolaganju i obrada različitih tipova saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja i izjava. Ovi stručnjaci će osim uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i saglasnost za zastupanje, kao i svaki drugi dokument koji će njegov vlasnik nakon toga da preda određenoj državnoj instituciji.

Valjalo bi istaći i to da sudski tumač i prevodilac mogu u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade kako lekarske nalaze, tako isto i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest svaki drugi nenavedeni dokument, koji se prema pravilima smatra delom medicinske dokumentacije. Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa finskog jezika na flamanski. Takođe se podrazumeva da oni mogu prevesti, odnosno propisno overiti i revizorske, ali i finansijske i godišnje izveštaje, kao i statut preduzeća, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, odnosno fakture i ostala dokumenta koja su uvrštena u poslovnu dokumentaciju.

Prevodi ekonomskih i političkih tekstova sa finskog na flamanski jezik

Pored popularnih tekstova koji se bave tematikom iz oblasti politike i ekonomije, sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj varijanti jezika da obrade i stručne tekstove ma kakve tematike, ali i sve one koji su vezani za različite grane društvenih ili prirodnih nauka.

Takođe će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i profesionalan prevod knjiga sa finskog jezika na flamanski, a to znači da će klijentima omogućiti obradu kako udžbenika, tako isto i književnih dela iz oblasti poezije ili proze. A pored toga, prevešće u toj jezičkoj kombinaciji i novinske članke, ali i sadržinu bilo dečijih i ilustrovanih, bilo stručnih časopisa.

Usluga koja je poznata kao redaktura je dostupna u svakom predstavništvu ove institucije, a nju po zahtevu klijenata izvršavaju lektori i korektori, zaposleni u konkretnoj poslovnici. Moramo objasniti da je u pitanju specifična usluga, jer se odnosi isključivo na dokumenta koja su u datoj jezičkoj kombinaciji pre toga već prevedena, ali nedovoljno profesionalno. Dakle, lektori i korektori ove institucije imaju zadatak da pronađu greške u tako prevedeni materijalima, a zatim da njihovu sadržinu usklade sa originalima, to jest da sve propuste isprave.

Sve sadržaje iz oblasti marketinga će prevodioci i sudski tumači, onda kada to neki klijent bude zahtevao, prevesti i to uz poštovanje pravila reklamiranja, kao i flamanskog jezika.

Shodno iznetim zahtevima oni mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa finskog jezika na flamanski, a ova institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakom zainteresovanom. Naša je obaveza da istaknemo i to da ovi stručnjaci izvršavaju kako prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i simultani, odnosno konsekutivni prevod, a ponuda za navedenu uslugu može biti formirana tek nakon pribavljanja informacija o organizaciji određenog događaja. Zapravo se zahteva da svaki klijent ove stručnjake obavesti ne samo o mestu njegovog održavanja, nego i o detaljima vezano za broj učesnika, odnosno trajanje.

Internet materijale bilo koje vrste će sudski tumači i prevodioci u skladu sa iznetim zahtevima profesionalno da obrade, a kada je to predviđeno, primeniće i pravila optimizacije. Ustvari će koristiti propisno SEO alate (Search Engine Optimisation) i zahvaljujući tome omogućiti vlasnicima onlajn sadržaja da imaju propisno optimizovane materijale, koji ce baš zahvaljujući tome i biti mnogo bolje pozicionirani na internetu.

Osim serija i filmova različitih žanrova, odnosno vrsta, biće izvršeni i direktni prevodi emisija sa finskog jezika na flamanski, ali i reklamnih poruka, te mnogih i video i audio materijala. Klijenti koji su za navedenu uslugu zainteresovani će moći u okviru svake poslovnice da zahtevaju uslugu sinhronizacije takvih sadržaja, odnosno njihovog profesionalnog titlovanja, pošto se i one u ponudi ove institucije nalaze.Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje