Prevod sa finskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa finskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U situaciji kada su klijentima potrebni direktni prevodi sa finskog jezika na hrvatski, oni moraju posedovati informaciju da ih, u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim te usluge, svakako očekuju i mnoge druge koje bi mogle da budu smatrane dodatnim, a zapravo u velikoj meri olakšavaju svim našim klijentima dobijanje prevedenih sadržaja različite vrste u toj jezičkoj varijanti.

Na prvom mestu ćemo naglasiti da su prevodioci i sudski tumači osposobljeni da, na zahtev klijenata, izvrše usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti, tako da oni, osim šapatnog i simultanog, isto tako vrše i konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na hrvatski. Osim toga, zainteresovanima omogućujemo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ponudu za ovu uslugu će naši stručnjaci formirati kada budu posedovali informacije koje se tiču sprovođenja samog događaja, to jest, kada budu znali gde će on da bude održan, koliko će trajati, zatim koliko će ljudi biti prisutno i slično.

Isto tako možemo da se pohvalimo činjenicom da su profesionalni korektori, kao i lektori, zaposleni u svakoj našoj poslovnici širom zemlje i da usluge za koje su specijalizovani sprovode maksimalno profesionalno. Naravno da se redaktura. to jest, stručna korektura i lektura, primenjuju kada postoje uređeni prevodi sadržaja različite vrste u ovoj kombinaciji jezika, a ovi stručnjaci će izvršiti sve potrebne izmene, kako bi konkretni materijali mogli da budu smatrani profesionalno obrađenim.Prevođenje sa finskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na finski

Pored toga, ako to žele naši klijenti, možemo da u ovoj varijanti jezika prevedemo i novinske članke, odnosno, časopise različitih vrsta, kao i udžbenike, ali i književna dela, s tim da prevodioci i sudski tumači takođe mogu da, u najkraćem mogućem roku i po izuzetno pristupačnim uslovima, izvrše i direktno prevođenje popularnih i naučnih tekstova sa finskog jezika na hrvatski, nevezano za to koju oblast obrađuju.

Naravno da ćemo izaći u susret svakom klijentu koji želi da, u navedenoj jezičkoj varijanti, dobije profesionalno prevedene bilo materijale koji su vezani za oblast marketinga, kao što su plakati, reklamni flajeri, brošure, katalozi, PR tekstovi i drugi ili one koji se isključivo odnose na internet, kao što su, na primer, web sajtovi ili programi, odnosno, online prodavnice, zatim katalozi, aplikacije i drugi. Neophodno je da istaknemo vrlo važne informacije koje se odnose na obradu online sadržaja, te da kažemo da sudski tumači i prevodioci onda kada je to potrebno svakako primenjuju i SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način maksimalno profesionalno optimizuju konkretne sadržaje za pretraživače.

Verujemo da će svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi video i audio materijala sa finskog jezika na hrvatski, to jest, različitih vrsta filmova, emisija, kao i serija, odnosno, reklamnih poruka i ostalih sadržaja iz ove grupe, biti oduševljen činjenicom da u okviru svake poslovnice naše institucije svoje usluge pružaju i stručnjaci čija je uža specijalnost sinhronizacija i titlovanje konkretnih sadržaja.Omogućićemo svima klijentima da dobiju i profesionalno obrađena dokumenta, to jest, da u okviru direktnog prevoda sa finskog jezika na hrvatski, dobiju i overu. Zapravo se radi o overi zvanično ovlašćenog sudskog tumača, koji je svakako član tima bilo koje poslovnice ove institucije. Stavljanjem svog pečata na dokument za koji je urađen prevod u ovoj jezičkoj varijanti, on iznosi potvrdu da je njegova sadržina sasvim ista kao i u originalu. Samo iz tog razloga je vrlo važno da svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata, svakako na uvid priloži i originale, kad bi bude slao ili dostavljao, a napominjemo da ih može lično doneti u izabranu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili poslati preko kurirske službe, odnosno, preporučenom poštanskom pošiljkom.

Ističemo da za sve ostale sadržaje za koje je klijentima potrebna obrada u ovoj jezičkoj varijanti, a ne spadaju u dokumenta, važi nepisano pravilo da na obradu mogu biti dostavljeni preko mejla i isto tako preuzeti, po završetku prevođenja. Dokumenta mogu na taj način biti poslata isključivo ukoliko neko zahteva njihovo hitno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti, ali, naravno, odmah posle toga taj klijent ima obavezu da na uvid izvrši dostavljanje originala.

S obzirom na to da se način slanja razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, isto tako je primetna i razlika u pogledu preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, budući da klijent bira između dve opcije, to jest, odlučuje se da li će ih lično preuzeti ili će dopustiti da mu i dostavi određene kurirske službe na nekoj adresi. Kako se radi o dodatnoj usluzi za koju se angažuje eksterna služba, to napominjemo da svaki klijent mora i da je, po njenom aktuelnom cenovniku, plati u onom trenutku kada bude vršio preuzimanje pošiljke.

Najvažnije je da sve klijente kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na hrvatski informišemo i o Apostille pečatu, koji nije u nadležnosti naših stručnjaka. Naime, prevodioci i sudski tumači nisu ovlašćeni da na dokumenta stavljaju takozvani Haški pečat, što je, zapravo, njegov drugačiji naziv. To mogu isključivo izvršiti lica koja su zaposlena u okviru nadležnih institucija naše zemlje, ali moramo naglasiti i da se ovaj tip overe ne radi baš za svaki dokument koji se prevodi u ovoj jezičkoj varijanti, pa je stoga i bitno da klijent dobije adekvatne informacije, a to znači da, pre nego što nama bude dostavio sadržaje na obradu, on ima obavezu da se raspita i to detaljno prvo da li je Apostille pečat obavezujući za konkretna dokumenta, a posle toga i da dozna da li se on stavlja pre nego što prevodioci i sudski tumači budu počeli da rade njegov prevod, odnosno, overu ili će prvo oni uraditi svoj deo posla, a zatim će klijent konkretni dokument odneti u osnovni sud, to jest, u njegovu službu koja je nadležna za overu ovim pečatom.

Uz dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, kao i seminarske, diplomske i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente i druga), pomenuti stručnjaci vrše i kompletnu obradu za svaki lični dokument (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i ostala).

Podrazumeva se, takođe, da će oni izvršiti i direktan prevod dokumenata koja se predaju brojnim nadležnim službama, to jest, da će, po potrebi, da prevedu kako bilo koju vrstu potvrda ili uverenja, odnosno saglasnosti, tako i različite tipove izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju).

Naši stručnjaci će, takođe, da prevedu i svaki dokument koji ulazi u sastav kako tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i druga), tako i ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakterisuke proizvoda, lekarski nalazi, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga).

Uz to će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno, godišnje, revizorske i finansijske poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća, kao i poslovne odluke, zatim osnivački akt preduzeća, fakture i svaki drugi dokument koji ima veze sa poslovanjem, bilo preduzetnika, bilo pravnih lica. Takođe je dobro da istaknemo i informaciju da sudski tumači i prevodioci mogu da, na zahtev klijenta, izvrše i direktan prevod presuda o razvodu braka sa finskog jezika na hrvatski, odnosno, tekovina Evropske Unije, kao i sudskih žalbi, odluka i tužbi, ali i ugovora, sertifikata, licenci i ostalih pravnih akata.

Profesionalni prevodi softvera sa finskog na hrvatski jezik

Sa obzirom na to da su stručnjaci koje Prevodilački centar Akademije Oxford angažuje osposobljeni da izvrše prevod softvera sa finskog jezika na hrvatski, na zahtev pojedinačnog klijenta, oni mogu biti potpuno uvereni da će dobiti maksimalno profesionalno obrađen bilo koji program ili aplikaciju. Svakako im je omogućeno i da, pod odličnim uslovima, dobiju prevedene i web sajtove u ovoj varijanti jezika, ali i online kataloge, te internet prodavnice i sve ostale sadržaje koji su na bilo koji način vezani za internet. Implementacija smernica koje navodi SEO (Search Engine Optimisation) je ključ uspeha ovih stručnjaka, budući da se konkretnim materijalima upravo na taj način i omogućuje dostizanje mnogo boljeg mesta u okviru globalne internet pretrage. Sve to, naravno, ima i vrlo pozitivan efekat na vlasnike tih materijala, to jest, na njihovo poslovanje, jer potencijalni klijenti vrlo lako dolaze do svih informacija koje su im potrebne.

Valjalo bi napomenuti da su naši stručnjaci usmereni i na pružanje usluga usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a osim što su specijalizovani za šapatno i simultano, oni takođe vrše i konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na hrvatski. Kako je za svaku od tih usluga predviđeno primenjivanje u tačno određenoj situaciji, to jest, za događaji sa definisanim karakteristikama, to je i naročito važno da klijenti imaju na umu da nas moraju precizno obavestiti o svim detaljima koji su vezani za organizaciju. Podrazumeva se da oni imaju obavezu da tim stručnjaka koji će izrađivati ponudu za ovu uslugu detaljno obaveste o tome kako je predviđeno da neki događaj bude organizovan, u smislu da dostavi podatke o mestu na kome će on biti sproveden, odnosno, o tome koliko je određeno da traje i, uopšteno, koliko osoba će tada biti prisutno. Ovi stručnjaci zatim analiziraju pažljivo sve te informacije, ne bi li izabrali adekvatnu vrstu usluge, te po potrebi unose i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudu koju izrađuju.

Potrebno je da istaknemo i to da su u aktuelnoj ponudi ove institucije i direktni prevodi knjiga sa finskog jezika na hrvatski, to jest, da sudski tumači i prevodioci, osim književnih dela, to jest, onih koji se svrstavaju u prozu i u poeziju, mogu takođe, po zahtevu klijenta, da prevedu i udžbenike. Svakako će, ako postoji za tim potreba, da profesionalno obrade i ilustrovane časopise, odnosno, članke iz novina, ali i sve ostale vrste časopisa.

Prevod igranih filmova sa finskog na hrvatski jezik

Uz igrane filmove i to ma kog žanra, tim stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu će, na zahtev klijenata, da izvrši i direktno prevođenje dokumentarnih i crtanih filmova sa finskog jezika na hrvatski, ali će takođe obraditi i serije, odnosno, zabavne i dečije emisije, zatim reklamne poruke, animirane filmove, informativne emisije i sve ostale tipove audio i video materijala. S obzirom na to da su u ovoj instituciji zaposlena i lica koja su primarno usmerena na pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja, to znači da svaki pojedinačni klijent, ako mu to odgovara, i ove usluge može da dobije. Zapravo ga očekuje kompletna obrada ma kog audio ili video sadržaja, tako da će imati mogućnost i da ga vrlo brzo po preuzimanju prikaže kako na televiziji i internetu, odnosno, bioskopu, tako i da ga pusti na radiju.

Istakli bismo i vrlo važnu informaciju koja se odnosi na uslugu redakture, a vezano za situaciju koja podrazumeva da je određeni klijent prevod konkretnog sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti imao prilike da prepusti nekom drugom, ali pruženom uslugom nije zadovoljan. Tada na scenu stupaju naši stručnjaci, jer lektura i korektura mora da se primeni ukoliko su prisutne greške u provedenim sadržajima različite vrste, a nju će, na zahtev zainteresovanog klijenta, da izvrše profesionalni lektori i korektori.

Pored toga prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i direktno prevođenje popularnih i stručnih tekstova sa finskog jezika na hrvatski, u slučaju da je to klijentima potrebno. Podrazumeva se da će oni da obrade stručne i popularne tekstove, nevezano za to koja im je dužina i tematika, to jest, koliko je njihova sadržina složena. Osim tekstova koji se odnose na oblast obrazovanja, medicine, farmacije i nauke, odnosno, politike, finansija, ekonomije, prava i bankarstva, ovi stručnjaci obrađuju i tekstove koji se bave temama iz oblasti marketinga, sociologije i menadžmenta, odnosno, komunikologije, filozofije i psihologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, zatim informacionih tehnologija, te turizma, građevinske industrije i mnogih drugih nepomenutih naučnih disciplina, kako iz domena prirodnih, tako i iz domena društvenih nauka. Trebalo bi još da pomenemo i to da klijent može u svakoj našoj poslovnici da dobije i direktan prevod reklamnih materijala sa finskog jezika na hrvatski.

Naravno da se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno da obrade kako plakate i reklamne letke, odnosno, brošure, tako i PR tekstove, zatim vizit kartice, kataloge i ostale sadržaje iz ove grupe. Osnovna svrha koju njihovo prevođenje u navedenoj varijanti jezika ima podrazumeva da se govornicima hrvatskog jezika mora pružiti prilika da se sa sadržinom svih ovih materijala na što bolji način upoznaju. Baš iz tog razloga sudski tumači i prevodioci nastoje da reklamnu poruku, koja je u njima sadržana i oku prosečnog pre posmatrača najčešće nevidljiva, prevedu u skladu sa onim pravilima koja su prisutna u hrvatskom jeziku. Sa obzirom na to da je u pitanju donekle specijalna vrsta sadržaja, to napominjemo da se ovi stručnjaci maksimalno rukovode marketinškim pravilima, a kako bi određenu poruku na što bolji način prezentovali potencijalnim klijentima kojima je to maternji jezik.

Prevođenje presuda o razvodu braka sa finskog na hrvatski jezik

Apsolutno bilo koji klijent kome je potreban direktan prevod presuda o razvodu braka sa finskog jezika na hrvatski uslugu dobija u okviru brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Međutim, to je tek jedan segment obrade ovih materijala, ali i mnogih drugih dokumenata, budući da pomenuta institucija zapošljava i stručnjake koji će da izvrše overu prevedenih dokumenata, to jest, ovlašćene sudske tumače.

Dakle, važno je naglasiti da se za izvršenje te usluge zahteva da klijent na uvid priloži i originalne sadržaje, ali je svakako posebno važno i da on dobije relevantne informacije koje se tiču overe konkretnih dokumenata Apostille pečatom, to jest, takozvanim Haškim pečatom.

Dodajmo i da će, svakako, sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika da obrade i ostala pravna akta, gde se primarno misli na punomoćje za zastupanje i sudske odluke, odnosno, sertifikate, kao i na sudska rešenja, zatim na ugovore i sudske tužbe, odnosno, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije i, uopšteno, na sva dokumenta koja se tiču kako oblasti prava, tako i sudstva.

Sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju će isto tako tumači i prevodioci najpre da u navedenoj varijanti jezika prevedu, a posle toga i izvrše overu tog prevoda (revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski izveštaji i ostala dokumenta iz te grupe). Naši stručnjaci će, na zahtev klijenata, da izvrše i direktno prevođenje tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa finskog jezika na hrvatski (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala).

Ako je to potrebno nekom klijentu, navedeni stručnjaci svakako mogu kompletno da obrade i uverenje o državljanstvu, zatim potvrdu o prebivalištu i vozačku dozvolu, odnosno, izvod iz matične knjige rođenih, ali i pasoš, te vozačku i dozvolu za boravak, odnosno, radnu dozvolu, kao i ličnu kartu, venčani list i izvod iz knjige umrlih, ali i svaki drugi lični dokument. Naglašavamo da u okviru ponude naše institucije postoje i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa finskog jezika na hrvatski (lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala).

Po potrebi, prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu i za nastavne planove i programe fakulteta, kao i za naučne patente, diplomu i dodatak diplomi, te uverenja o položenim ispitima, ali i za mnoga druga dokumenta koja se tiču nauke ili obrazovanja, što se odnosi kako na svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, tako i na rezultate naučnih istraživanja, ali i na mnoga druga dokumenta koja u pomenute oblasti mogu da budu svrstana.

Preostalo je da istaknemo i informaciju da svaki zainteresovani klijent, u sklopu bilo koje naše poslovnice, može da dobije i direktan prevod različitih vrsta saglasnosti i potvrda, odnosno, izjava i uverenja, to jest, da sudski tumači i prevodioci, pored potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, odnosno, uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i saglasnosti za zastupanje, svakako prevode i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o neosuđivanosti i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u skladu sa zahtevima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje