Sudski tumač Dedinje

Dedinje je urbano beogradsko naselje koje se nalazi na Topčiderskom brdu i administrativno pripada opštini Savski venac. Dedinje nije jasno ograničeno u odnosu na susedna naselja, pa mu danas pripadaju i neke ulice i kvartovi koji su ranije smatrani posebnim delovima Beograda. Na primer, rezidencijalna Užička ili Tolstojeva ulica, poznate po predratnim vilama izuzetne arhitektonske vrednosti, nisu prvobitno pripadale Dedinju, koje je sada prošireno do Senjaka i Mostarske petlje, na jednoj, i do naselja Banjica, na drugoj strani. Udaljenost od Trga Repulike, u centru grada, do kružnog toka kod TV Pink, centra Dedinja, je manja od 5 kilometara.

Ime naselja verovatno potiče od nekog davnog i zaboravljenog naziva za brdo na kome se nalazi, Dedino brdo. To je oduvek bilo poljoprivredno i šumsko zemljište, a u tursko vreme su na Dedinom brdu bili vinogradi neke derviške tekije. Prve kuće su izgrađene posle Prvog svetskog rata, kada su posleratni bogataši na Dedinju pravili svoje vikendice - letnjikovce i porodične vile, a popularnosti celog kraja je najviše doprinela gradnja dvorskog kompleksa dinastije Karađorđević. On se nalazi na vrhu Dedinja, na imanju od 136 hektara, sa pogledom na šumovito brdo Košutnjak od koga ga deli dolina malene Topčiderske reke. U okviru kompleksa su Beli dvor, Kraljevski dvor, kapela Svetog Andreja i pomoćni objekti, a do 2000. godine, kada je vraćen porodici Karađorđević, dvorski kompleks je služio kao rezidencija u kojoj je šef države obavljao spoljnopolitičke aktivnosti. Prvo je to bio knez Pavle Karađorđević, zatim Josip Broz Tito, čitavih 35 godina, pa predsednik Slobodan Milošević.

Osim skupih i otmenih kuća, sa besprekorno uređenim dvorištima, bazenima, fontanama i visokim ogradama, na obodima Dedinja se nalaze i stambene zgrade i male kuće, ne baš reprezentativnog izgleda, kao i mnogobrojne državne ustanove. Tu su, recimo, KBC „Dragiša Mišović“, Železnička bolnica, Kardio - vaskularna klinika „Dedinje“, Bolnica za bolesti zavisnosti, Ortopedska klinika, zatim vojni objekti, kasarne, Generalštab, diplomatska predstavništva i rezidencije. U posebno zanimljive objekte na Dedinju spada i takozvana Kuća cveća, mesto gde se nalazi Titov grob, kao i muzejsko - izložbena postavka predmeta koje je Tito koristio i štafeta koje je primao za svoj rođendan. Od osnivanja, memorijalni objekat Kuću cveća je posetilo preko 17 miliona posetilaca, ali su poslednjih godina mlađe generacije Beograđana i posetilaca iz drugih krajeva više zainteresovane da vide zgradu televizije Pink, koja je, takođe, smeštena na Dedinju. Ljubiteljima sporta je posebno zanimljiv podatak da se stadioni fudbalskih klubova Partizan, Crvena Zvezda i Rad nalaze na Topčideskom brdu, tačnije na Autokomandi i Banjici, krajevima koji se graniče sa Dedinjem.Broj stanovnika Dedinja je nešto veći od 8 hiljada, a njihovoj deci su na raspolaganju privatni i državni vrtići, osnovna škola, Četvrta beogradska gimnazija, Srednja dizajnerska škola i Učiteljski fakultet.

Stanovnici Dedinja imaju i mogućnost da, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, dobiju prevod i overu svih potrebnih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i da nauče neki strani jezik na sertifikovanim kursevima koje organizujemo, obuče se za korišćenje računara, profesionalno se osposobe, rečju, dokvalifikuju ili prekvalifikuju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme ili se kvalitetno pripreme za polaganje prijemnih ispita u srednjoškolskim ili visokoškolskim ustanovama.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Dedinje?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prevedeni u okviru više od 40 jezika, koji su zastupljeni u čitavom svetu. Pored uobičajenog prevoda sa nekog stranog jezika na srpski i obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, službene materijale prevodimo i na široko rasprostranjene i svuda zastupljene jezike poput ruskog, francuskog, engleskog i nemačkog, ali i sa ovih na ostale jezike koji su, u konkretnoj situaciji, klijentu potrebni. Prevodioci i sudski tumači Dedinje kvalifikovani su i za rad sa arapskim, turskim, grčkim, italijanskim, portugalskim, španskim, ukrajinskim i holandskim jezikom, a klijentima sa naših prostora, koji imaju za tim potrebu, mogu da ponude i prebacivanje sadržaja u okviru jezika naroda sa kojima smo nekada delili državu ili onih koji se govore u zemljama u okruženju. To su, recimo, slovenački, bosanski, hrvatski, makedonski, albanski, bugarski, rumunski i mađarski jezik. Shodno zahtevu stranaka, radimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju poljski, češki, slovački, kineski, japanski ili, pak, neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su norveški, švedski, finski ili danski. S obzirom na to da je prevodilaca i sudskih tumač za estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski zaista malo na našim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da su i ovakvi stručnjaci članovi naše profesionalne ekipe, pa sa zadovoljstvom korisnicima možemo da ponudimo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika. Prevodilac i sudski tumač Dedinje kvalifikovan je i za rad sa latinskim, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori pa se više i ne ubraja u žive jezike, ali se i danas aktivno koristi u pisanoj stručnoj dokumentaciji vezanoj za područje medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Želeći da podržimo savremena nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoj tim uvrstili smo i stručnjaka za znakovni jezik koji će potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da, bez ikakvih problema, dođu do overenih prevoda materijala koji su im potrebni.

Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih institucija koje se bave ovim poslom, osim visokog kvaliteta usluga koje pruža i pristupačnih cena, bez sumnje je i mogućnost direktnog prebacivanja sadržaja sa jednog stranog jezika na drugi. Preciznije rečeno, to znači da je prevodilac i sudski tumač Dedinje, zahvaljujući svojim brojnim afinitetima, interesovanjima, ali i visokim profesionalnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju, iskustvu i umešnosti u prevođenju, sposoban da dokument izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji odmah, u jednom potezu prebaciti na traženi strani jezik. Da bismo pojasnili prednost ovakvog načina rada, reći ćemo da se isti posao u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak” odnosno, sadržaji se prvo sa osnovnog jezika prebacuju na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Tako prevođenje traje duže, a više i košta, budući da je za realizaciju ovog posla potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti. S druge strane, prevodioci i sudski tumači Dedinje rade direktno u korist svojih klijenata, pa postaju prava preporuka za prevodilačke usluge ove vrste.

Prevodioci i sudski tumači Dedinje mogu da obrade sledeća dokumenta

Vođeni standardno visokim zahtevima našeg poslovanja, prevodioci i sudski tumači Dedinje nude tačnost prevoda, efikasnost u radu, a u finansijskom pogledu - najpovoljnije cene na tržištu. Svi naši stručnjaci su, pre stupanja na dužnost, stekli odgovarajuće stručne kvalifikacije, to jest diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta i dobili licencu za rad od nadležnih državnih organa. Sa neskrivenim ponosom takođe naglašavamo da su gotovo svi članovi našeg profesionalnog tima izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što kvalitet usluga koje pružaju podiže na znatno viši nivo, a našim klijentima uliva potrebnu sigurnost da će dobiti precizan, korektan i profesionalno urađen prevod. Prevodioci i sudski tumači Dedinje vrlo dobro poznaju sve pravopisne, gramatičke i ostale normative jezika za koji su se opredelili, kao i aktuelne zakone i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje obrađuju, budući da se, osim prevođenjem, bave i legalizacijom prevoda, prema zakonski utvrđenoj proceduri.

Prevodioci i sudski tumači Dedinje mogu, shodno vašim zahtevima, da profesionalno obrade bilo koji tip zvaničnih dokumenata, bez obzira na složenost njihovih sadržaja ili oblast privatnog i društvenog života na koju se odnose.

Kako se danas većina poslova obavlja na nivou više država, ponekad čak i kontinenata, često dobijemo zahteve da prevedemo i overimo dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, pa tako prevodilac i sudski tumač Dedinje radi sa finansijskim, revizorskim, godišnjim i ostalim izveštajima, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, bilansima stanja i uspeha, izvodima iz Agencije za privredne registre, kao i sa ulaznim i izlaznim fakturamam različitim poslovnim odlukama i potvrdama o kvalitetu proizvoda. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih tipova poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i poreskog identifikacionog broja (PIB-a) i svih dokumenta potrebnih za učešće na tenderima, koji se vrlo često praktikuju u modernom biznisu. Ovde se, recimo, misli na opšte uslove, uputstva za ponuđače, grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, predmere i obrasce.

Svi koji se bave poslovima u domenu tehnike i građevine ili, se pak, bave naukom, imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Dedinje tako radi i sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, naučnim i tehničkim patentima i ostalim srodni materijalima.

Oblast rada naših stručnjaka prostire se i na dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji obuhvataju više država. Iz ovih sfera prevodilac i sudski tumač Dedinje obrađuje različite sudske odluke, presude i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i druga pravna akta, odnosno raznovrsne pravilnike, izveštaje, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikate i pravno zasnovane sporazume, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogih drugih. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Od ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ali i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i sva ostala dokumenta i javne isprave koje se odnose isključivo na ličnost jedne osobe.

Sa posebnom pažnjom i posvećenošću prevodioci i sudski tumači Dedinje pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da se ovakvi materijali uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili, pak, upotrebe uvoznih lekova i preparata. Iz ove oblasti nudimo overene prevode specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih spisa ovakve vrste.

Ako želite da nastavite školovanje, zaposlite se ili usavršite van granica svoje zemlje, morate imati i overene prevode različitih materijala koji su povezani sa obrazovanjem, kako biste inostranim nadležnim institucijama potvrdili nivo svoje školske spreme ili, pak, metod rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali. Prevodioci i sudski tumači Dedinje vam mogu ponuditi overene prevode prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i, podrazumeva se, diplome iz svih dodataka koji uz nju idu.

Ukoliko želite da aplicirate za vizu, podnesete neki zahtev ili ostvarite odgovarajuća lična prava u inostranstvu biće vam potrebni overeni prevodi traženih saglasnosti, dozvola, zahteva, potvrda, izjava ili uverenja kako biste to postigli. Prevodilac i sudski tumač Dedinje će, stoga, na vaš zahtev, kompletno obraditi potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, te potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i, posebno često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu.

Sva dokumenta koje nam dostavljate na prevod i overu biće u našem prevodilačkom centru potpuno bezbedna, budući da je vaša sigurnost nešto o čemu posebno vodimo računa. Svi prevodioci i sudski tumači Dedinje su, pre imenovanja, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje ovako odgovornim poslom i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će uvek raditi u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i u interesu svojih klijenata, to jest da će se na odgovarajući način odnositi prema dokumentima koja obrađuju i podacima koji im se, tokom rada, otkrivaju. Vaša privatnost će, dakle, biti neprikosnovena, a naši stručnjaci će i vas i vaše materijale u svakoj situaciji zaštititi od bilo kakve moguće zloupotrebe.

Koje još usluge mogu da pruže prevodioci i sudski tumači Dedinje?

Kako je kompletna obrada zvaničnih dokumenata, koja podrazumeva prevod na novi jezik i legalizaciju prevoda prema zakonom utvrđenoj proceduri, nešto što je za klijente najpovoljnije i, u finansijskom smislu, najisplativije, najčešće upravo i dobijemo zahteve da obavimo poslove ovakve vrste, no, ponekad nam se stranke obraćaju i sa pitanjem da li je kod nas moguće uraditi samo overu prevoda koji nisu uradili naši stručnjaci, već neko ko nije član prevodilačkog tima Akademije Oxford. Kako uvek nastojimo da ispunimo potrebe i očekivanja svojih korisnika, profesionalno ćemo obaviti i ovaj posao, te ćemo dobijeni prevod morati da detaljno uporedimo sa originalnim dokumentom koji nam, u tu svrhu, takođe mora biti stavljen na raspolaganje. Da se ne bismo pogrešno razumeli, ova procedura se sprovodi kod svih prevedenih materijala u cilju njihovog legalizovanja, a ne samo kod prevoda koji su uređeni van našeg prevodilačkog centra zbog toga što sumnjamo u njihov kvalitet. Naprotiv, sve ovo radimo u interesu svojih klijenata, kako bismo im omogućili dobijanje validnih dokumenata koje će moći kasnije da koriste u svim administrativnim, pravnim i drugim legalnim poslovima. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Dedinje ustanovi da se prevod koji imate potpuno poklapa sa svojim izvorom, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisom i tako postati zvanični garant da je dotični dokument podoban za upotrebu u međunarodnom pravnom prometu, budući da je u istom rangu kao i ma koji drugi original.

Ako se, međutim, ispostavi da nešto u vašem prevodu nije urađeno u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili da postoje izvesna odstupanja od originalnog materijala, prevodilac i sudski tumač Dedinje neće moći da izvrši zvaničnu overu, već će tada, najverovatnije, predložiti da lektori i korektori urade redakturu spornog teksta, kako bi ga pripremili za legalizaciju. Ovaj postupak, pre svega, obuhvata detaljan jezički pregled prevoda i originala, potpuno izjednačavanje ova dva dokumenta, ispravljanje eventualnih slovnih, stilskih, pravopisnih, gramatičkih i drugih jezičkih grešaka, kao i, prema potrebi, korekciju prevoda stručnih izraza i termina. Zahvaljujući ovakvoj stručni intervenciji, bićete pošteđeni bespotrebnog gubljenje novca i vremena do koga bi dovelo ponovno prevođenje istog materijala, pa ćete za kratko vreme i po vrlo povoljnoj ceni dobiti materijal na jeziku koji ste tražili, koji će, bez ikakvih problema, proći strogu kontrolu i overu ovlašćenog sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači Dedinje uvek nastoje da zahteve svojih korisnika ispune u optimalnom roku, međutim, ukoliko klijentu ponuđeni uslovi ne odgovaraju, može da zatraži takozvani „hitan prevod” materijala i sam precizira termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će i u ovoj situaciji kvalitetno i precizno obaviti potrebni posao i, uprkos izmenjenim i otežanim okolnostima, ispoštovati zadate rokove i ispuniti očekivanja svojih stranaka. No, cena ove prevodilačke usluge će se razlikovati u odnosu na uobičajenu, s obzirom na to da se sada, osim redovnih troškova, plaća i takozvani „dodatak za hitnost”, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji je klijent odredio za završetak celog prevodilačkog posla.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Dedinje?

Obrada zvanične dokumentacije sastoji se iz prebacivanja sadržaja materijala na jezik koji se traži i overe prevoda u skladu sa procedurom, koja je definisana zakonom. Ukoliko materijal nije kvalitetno preveden na ciljani jezik, neće moći da bude zvanično overen, a takođe, prevod koji nije legalizovan, ma koliko da je dobar i kvalitetan, ne može biti uključen u zvanični pravni promet, budući da je sa stanovišta zakona potpuno bezvredan. Sam čin prebacivanje materijala na novi jezik mora biti obavljen pažljivo i sistematično, bez ikakvih subjektivnih improvizacija ili komentara. Čitav sadržaj osnovnog dokumenta mora biti precizno preveden na ciljani jezik, a sve mora da bude jasno izraženo, kako bi se izbegla svaka mogućnost dvojakog tumačenja onoga što je napisano. Prevodilac i sudski tumač Dedinje posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, s obzirom na to da od njihovog značenja zavisi i smisao čitavog zvaničnog dokumenta. Tokom rada poštuje sva gramatička, pravopisna, semantička i ostala pravila jezika na koji prevodi, kao i njegov duh uopšte. Novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službeni materijalima i odlikuje se šablonskim pisanjem, formalnim izražavanjem, sa ukalupljenom sintaksom i leksikom. Kada se prevod završi, prolazi dve stručne kontrole. Za prvu su zaduženi sami njegovi autori, a za drugu lektori, pa se tako postiže da materijal na novom jeziku „očišćen” od svih grešaka, nepravilnosti i nepoklapanja sa originalom, uđe u postupak overe.

Prva faza legalizacije podrazumeva detaljno upoređivanje prevedenog materijala sa njegovom originalnom verzijom, koja se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se sprovodi kako bi se ustanovilo da se prevedeni i izvorni materijal potpuno poklapaju u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima, kao i stilu izrade, jer jedino tako materijal prebačen na novi jezik može biti zvanično overen i uključen u međunarodni pravni promet. Ukoliko su, dakle, navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Dedinje overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svoj potpis. Ovim činom svrstao je prevedeni materijal u pravno validne spise i omogućio njegovu upotrebu u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Dostava i preuzimanje materijala

Da bi prevodioci i sudski tumači Dedinje ispunili vaše zahteve, odnosno da bi nakon prevoda, mogli i da legalizuju dokument na novom jeziku, morate nam na odgovarajući način dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove overene fotokopije. Materijale možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru. Druga mogućnost je da nam dokumenta na adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Postoji i varijanta dostave materijala elektronskom poštom, no ona je rezervisana isključivo za slučaj „hitnog prevoda” dokumenata, kada je naročito važno da spisi što pre dođu do naših stručnjaka, kako bismo u predviđenom roku ispunili ono što od nas tražite. Ipak, i tada ćete imati obavezu da nam, što pre budete u mogućnosti, donesete ili, na neki od pomenutih načina, pošaljete i originalna dokumenta, jer u suprotnom, nećemo moći da izvršimo overu prevoda.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših filijala u glavnom gradu ili, pak, u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu izvršiće kurirska služba sa kojom već duže vreme na tom polju sarađujemo ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Dostavu materijala na adresu platićete u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe, najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke, i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe i drugih usluga koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Važno je da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana i da se na veće količine materijala uglavnom odobrava neki popust. Prevodioci i sudski tumači Dedinje pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog materijala nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva obuhvata znatno kraći tekst.

Apostille overa

Osim overe prevoda koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, za koju su u našoj zemlji nadležni predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova. Apostille potvrda je formalnost koja se sprovodi nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijm se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, čiji smo pravni sledbenici. Predviđeno je da se apostilirana dokumenta mogu slobodno koristiti u pravnim sistemima svih zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe.

Postupak overe Apostille-om specifičan je, pre svega, zbog toga što se ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata, pa se ponekad prvo radi Apostille overa, a zatim prevodioci i sudski tumači prevode i overavaju konkretni materijal, a kod drugih materijala postupak je obrnut, to jest, prvo jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a potom se spis nosi u sud na apostiliranje. Budući da je Apostille pečat urađen u obliku štambilja, u koji se, na tačno određen način, unose traženi podaci, ima situacija kada se zahteva da, pored teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj Apostille pečata bude preveden na novi jezik. Uglavnom je dovoljno Apostille-om overiti samo prevod, no ponekad se traži da se ovaj pečat nađe i na prevodu i na originalu. Apostiliranje nije predviđeno za sve tipove zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika, kao ni kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Dedinje nisu zaduženi za overu Apostille-om, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka, pa će vam samo dati osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tom prilikom ovlašćenom sudskim službeniku tačno navedite koji dokumenti apostilirate, kao i u koju svrhu planirate kasnije da koristite overeni prevod, jer je to siguran način da dobijete validne i upotrebljive informacije. Ukoliko utvrdite da je za vaš dokument potrebna Apostille overa, nadležnom sudu predajete odgovarajući zahtev, kao i original materijala koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Gde pitati za Apostille overu?

Sve informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u jednom od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda, a važno je da znate da je za teritoriju opštine Savski venac, kojoj Dedinje pripada, nadležan Prvi osnovni sud koji se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a. Obaveštenja o Apostille-u možete potražiti i u Višem sudu u Beogradu, koji je smešten na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15.

Nadamo se da smo, ovim podužim tekstom, uspeli da pojasnimo sve segmente obrade zvaničnih dokumenata i način rada naših stručnjaka, no, ukoliko imate bilo kakvih pitanja, bez ikakvog ustezanja nam se obratite telefonom ili mejlom ili, pak, dođite lično u neko od naših predstavništava u Beogradu i tamo porazgovarajte sa ovlašćenim koordinatorom. Mi ćemo, svakako, nastojati da vam damo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je to potrebno, zakazaćemo vam i besplatan termin za konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Dedinje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Dedinje


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Dedinje

Spisak sudskih tumača za opštinu Dedinje Sudski tumači za opštinu Dedinje Spisak sudskih tumača za opštinu Dedinje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Dedinje

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Dedinje Sudski tumači za opštinu Dedinje Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Dedinje

Sudski tumači i prevodioci na Dedinju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!