Sudski tumač Kačanik

Opština Kačanik se nalazi u jugoistočnom delu Kosova i Metohije i sastoji se od 30 seoskih i jednog gradskog naselja, varošice Kačanik. Na severu je Uroševac, na istoku je Štrpce, na zapadu Vitina, a sa južne strane se nalazi novoformirana opština Đeneral Janković i makedonska granica. Kroz Kačanik prolazi put koji povezuje Prištinu i Skoplje i železnička pruga Kosovo Polje - Solun.

Privreda opštine Kačanik se zasniva na proizvodnji građevinskog materijala, preradi drveta i proizvodnji raznih vrsta lepkova. Teritoriju opštine čini 60 odsto šumskih površina i 35 odsto poljoprivrednog zemljišta bogatog vodom. Kačanik je bio poznat i po dobrim građevinskim majstorima i drugim zanatlijama. Na južnom delu grada ovog područja se nalazi ušće reka Lepenac i Nerodimke. U Kačaniku se mešaju topla sredozemna i, hladnija, kontinentalna klima, što ovaj kraj čini pogodnim za lečenje tuberkuloze i bolesti kostiju, tako da je u gradu nekada postojao i sanatorijum za lečenje i rehabilitaciju. Mineralne rezerve krečnog kamena i nalazišta mangana čine Kačanik zanimljivim za rudarsku i metaloprerađivačku industriju.

Stanovništvo ove opštine, uz izuzetak od desetak Roma, predstavljaju isključivo Albanci, kojih je u gradu oko 10 hiljada, a u opštini blizu 40 hiljada. Poslednji preostali stanovnici srpske nacionalnosti su napustili Kačanik posle dolaska američke vojske iz mirovnih snaga KFOR-a, dok se većina Srba iz tog kraja iselila u 17. veku, u vreme Velikog bečkog rata. Pod vođstvom patrijarha Arsenija III Čarnojevića oko 200 hiljada Srba sa Kosova i Metohije praselilo se tada u južnu Ugarsku i okolinu Budima. Većina iseljenika je zbog gladi i epidemija ubrzo umrla. Posle prve seobe usledila je i druga, pod vođstvom patrijarha Arsenija IV Jovanovića, sa manjim brojem iseljenika i manje posledica. Efekat seobe je bilo drastično smanjenje srpskog stanovništva Metohije i naseljavanje Albanaca na plodna i pusta metohijska imanja. Čak su i severni srpski krajevi toliko opusteli i mnoga sela zarasla u šume, da je taj kraj dobio ime Šumadija.Danas skoro da i nema materijalnih tragova da su u kačaničkom kraju Srbi ikada živeli. Tvrđavu koja je u 14. veku podignuta na malom uzvišenju iznad ušća Nerodimke i Lepenice Turci su rušili, pa renovirali i dogradili u 16. veku, te albanski i zapadni istoričari smatraju da su grad prvobitno osnovali Iliri ili Dardanci, a da ga je Sinan Paša u 16. stoleću ponovo uspostavio. Iz tog doba je i poznata Sinan pašina džamija, sagrađena 1595. godine. Ipak, sačuvali su se podaci, pa i turski popisi stanovništva, u kojima se javljaju imena i stanovništvo mnogih kačaničkih sela. Recimo, turski popis iz 1452. pominje selo Đurđev Dol i beleži da su svih 39 kuća u selu srpske. Isti slučaj su i sela Palivodenica, Pustenik (sa 50 srpskih kuća) ili Stagovo u koje su se prvi Albanci doselili posle seobe Srba početkom 18. veka. Selo Globočica, u kojoj danas živi oko 1300 stanovnika albanske nacionalnosti, bez ijednog Srbina, pominje se u darovnici iz 1389. godine, gospodara Andrijaša, sina kralja Vukašina i brata Kraljevića Marka, manastiru Sv. Andrije kod Skoplja. U to vreme u selu je postojala crkva Sv. Nikole ali su kasnije uništeni i njeni temelji. Slična sudbina je zadesila i crkvu Svetog Proroka Ilije, sagrađenu 1929. u centru Kačanika.

S obzirom na to da je dobro poznato da Akademija Oxford neprekido radi na unapređenju kvaliteta svojih usluga i širenju mreže svojih korisnika, i stanovnicima Kačanika i okolnih mesta omogućili smo da u našem prevodilačkom centru dobiju prevode svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava na jezik koji im je potreban, a zatim i overu prevoda koja se sprovodi na zakonom propisan način. Osim toga, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita koju mogu pohađati svi bugući gimnazijalci, srednjoškolci i studenti, kurseve stranih jezika na kojima ćete, uz iskusne i visoko kvalifikovane predavače, lako i brzo steći potrebna znanja i dobiti međunarodno priznat sertifikat, kao i profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen streučne spreme i obuku za rad na računarima, osmišljenu u skladu sa najnovijim tendencijama u ovoj oblasti.

Kako tačno rade prevodioci i sudski tumači Kačanik?

Proces obrade zvanične dokumentacije može se grubo podeliti na dve etape - prebacivanje sadržaja na novi jezik i legalizaciju prevoda. Ova dva dela obrade su, međutim, veoma povezana i jedan od drugoga zavise, s obzirom na to da bez kvalitetnog prevoda, overa ne može biti izvršena, a prevedeni dokument, ma koliko da je kvalitetno urađen, sasvim je bezvredan sa stanovišta prava i zakona ukoliko nije regularno overen.

Dakle, prevodioci i sudski tumači Kačanik postupak prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata na novi jezik obavljaju u skladu sa predviđenim pravilima, vrlo pažljivo i koncentrisano, imajući u vidu da su obavezni da kompletan tekst osnovnog materijala precizno prevedu na traženi jezik, a veoma vode računa i o jasnosti i nedvosmislenosti prevoda stručnih izraza i termina. Oni su vrsni poznavaoci svih segmenata jezika sa kojima rade, te ove normative izuzetno poštuju u toku prevođenja i novi dokument prilagođavaju duhu ciljanog jezika, pišući ga takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale. Kada se prevodi završi, prolazi dvostruku kontrolu - za prvu su zaduženi sami prevodioci, za drugu lektori, kao vrhunski jezički stručnjaci, te će se tako ispraviti i najsitnije greške i nepravilnosti i prevod će se pripremiti za proces overe.

Čin legalizacije prevoda je prelomni trenutak u obradi materijala, budući da, tim postupkom, prevod postoje pravno validan dokument i može se predavati svim nadležnim institucijama jednog sistema, pošto se tretira isto kao i ma koji drugi original. Da bi dostigao taj status, mora, pre svega, da bude detaljno upoređen sa svojim izvorom, kako bi se utvrdilo njihovo apsolutno poklapanje, što je osnovni uslov za legalizaciju materijala na novom jeziku. Ukoliko, dakle, prevodilac i sudski tumač Kačanik utvrdi da se prevedeni materijal u sadržaju, stilu izrade i upotrebljenim stručnim terminima sasvim podudara sa tekstom izvornika, prevod overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tako postoje zvanični garant da je prevod jednak originalu i da se, kao takav, može koristiti u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Prevodilac i sudski tumač Kačanik obrađuje sledeća dokumenta

Da bi se bavili jednim tako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Kačanik su morali da za to steknu sve potrebne stručne kvalifikacije i prođu odgovarajuće provere. Svi oni su, dakle, diplomirali na predviđenim smerovima Filoloških fakulteta i dobili licence za rad, odobrene od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od naših stručnjaka su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što, svakako, doprinosi kvalitetu njihovog rada i klijentima garantuje da će dobiti precizan i korektan prevod, veran originalnom dokumentu. Osim vrhunskih pisanih i govornih znanja koja se tiču jezika za koje su kvalifikovani, prevodioci i sudski tumači Kačanik izuzetno dobro poznaju gramatička, pravopisna i ostala jezička pravila. Kako se u okviru svog posla bave i legalizacijom prevedenih dokumenata, koji će postati deo pravnog prometa, dobro su upoznati sa aktuelnim propisima i zakonima, kao i sa stručnom terminologiju zastupljenom u ovakvim pisanim materijalima. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo i godine uspešne prakse, tako da klijentima mogu da omoguće da na istom mestu, za relativno kratko vreme i po više nego povoljnoj ceni, dobiju overene prevode svojih dokumenata i da ih odmah nakon toga, bez ikakvih smetnji, upotrebljavaju u praksi.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford obrađuju se bukvalno svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na kompleksnost sadržaja ili na sferu društvenog i privatnog života na koju se odnose.

U oblasti ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Kačanik obrađuju standardne lične isprave, kao što su pasoš i lična karta, ali i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dokumenta poznata kao krštenica, venčani list i umrlica, vozačku, saobraćajnu i radnu dozvolu uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i ostala srodna dokumenta.

U današnje vreme većina poslova obavlja se u okviru više država, pa je prisutna i potreba za prevođenjem i overavanjem službenih materijala koji se u tu svrhu upotrebljavaju. Tako prevodilac i sudski tumač Kačanik radi sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju privrednog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, godišnjim, revizorskim, finansijskim i drugim tipovima poslovnih izveštaja, bilansima stanja i uspeha, kao i sa izvodima iz Agencije za privredne registre, različitim poslovnim odlukama, poreskim identifikacionim brojem, potvrdom o kvalitetu proizvoda i drugim dokumentima sličnog tipa. Kvalifikovani smo i za obradu tenderske dokumentacije u koju, na primer, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Kačanik prevode i overavaju i sve vrste sporazuma, bili oni poslovni ili zakonski utemeljeni, te profesionalno obrađuju ugovore o saradnji, kupoprodajne, zatim ugovore o prodaji roba i usluga, ali i one je o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slične.

Pored svih tipova sudskih presuda, rešenje i odluka, naši stručnjaci profesionalno obrađuju i druga pravna akta, saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, različite zvanične izjave pojedinaca, kao i sve vrste licenci, pravilnika, sertifikata, izveštaja, ovlašćenja ili punomoćja. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Kačanik može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Svi koji posluju u oblasti građevine, tehnike i nauke ili, pak, imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim disciplinama, često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, pa su prevodioci i sudski tumači Kačanik osposobljeni i za rad sa uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i ostalim sličnim dokumentima.

Budući da se danas mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prevodioci i sudski tumači Kačanik često imaju zadatak da prevedu i overe različita dokumenta koja iz pomenutih razloga mogu biti potrebna. To su, recimo, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i različita dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Svi koji žele da pronađu odgovarajući posao u nekoj stranoj zemlji ili, pak, da se tamo školuju i usavršavaju, moraju imati overene prevode različitih dokumenata koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom, kako bi mogli da potvrde nivo svoje školske spreme ili način rada u institucijama koje su do tada pohađali. Tako prevodilac i sudski tumač Kačanik za svoje klijente profesionalno obrađuje prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i, podrazumeva se, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Ukoliko je potrebno da nadležnoj službi u inostranstvu podnesete neki zahtev ili želite da ostvarite odgovarajuća lična prava, morate imati precizno prevedene i regularno overene tražene potvrde i uverenja, pa prevodilac i sudski tumač Kačanik može ponuditi u potpunosti određenu potvrdu o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stanje na tekućem računu u banci, o mestu boravka, o neosuđivanosti ili, pak, onu o slobodnom bračnom stanju, koji klijenti vrlo često traže, budući da se bez nje ne može zasnovati brak u inostranstvu.

Možete biti sigurni da će dokumenta koje dostavljate na prevod i overu u prevodilačkom centru Akademije Oxford biti potpuno bezbedna, budući da je jedan od osnovnih principa našeg rada zadovoljan i siguran klijent, čija se privatnost bezuslovno poštuje. Prevodioci i sudski tumači Kačanik su, pre imenovanja, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje ovim poslom i položili profesionalnu zakletvu kojom su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa aktuelnim zakonima, ali i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga i materijalima i podacima koje prevode i overavaju. Svi materijali koji se obrađuju biće, dakle, zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe, te ćete, ukoliko se, odlučite da nas angažujete, dobiti kvalitetnu uslugu prebacivanja sadržaja na traženi jezik, kao i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, ali i bezuslovnu diskreciju i svu sigurnost koja vam je potrebna.

Prevodilac i sudski tumač Kačanik kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima

Jezički eksperti koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da vam ponude prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru više od 40 jezika. Osim u domenu najrasprostranjenijih i svuda traženih jezika kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, španski i portugalski, radimo i prevode koji na jednoj strani uključuju italijanski, grčki, turski, arapski, slovenački, ukrajinski i holandski jezik. Prevodilac i sudski tumač Kačanik često dobija zahteve da sadržaje zvanične dokumentacije prevede u okviru jezika koji se govore u nama teritorijalno bliskim zemljama, poput, recimo, albanskog, mađarskog, rumunskog, bugarskog, makedonskog, hrvatskog ili bosanskog. Osposobljeni smo i za prevođenje u domenu slovačkog, češkog i poljskog, ali i jezika koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest, danskog, finskog, švedskog i norveškog. Pored prevoda sa ili na kineski i japanski jezik, prevodilac i sudski tumač Kačanik poseduje potrebne stručne kvalifikacije i za rad sa latinskim jezikom. Iako su stručnjaci za persijski, estonski, hebrejski, korejski, romski i pakistanski jezik vrlo retki na našim prostorima, neki od njih su upravo članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford, te svojim klijentima sa velikim zadovoljstvom možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju neki od pomenutih jezika. Usluge prevoda i overe službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojim redovima imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će biti dragocena pomoć osobama sa ovakvim specifičnim potrebama i omogućiti im da lako i brzo obave konkretan posao.

Svojim strankama možemo da ponudimo i uslugu direktnog prevođenja koja obuhvata dva strana jezika. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan primer. Uzmimo, na primer, da imate ugovor sačinjen na ruskom jeziku koji treba da se prevede na, recimo, albanski. U toj situaciji prevodilac i sudski tumač Kačanik primenjuje neposrednu metodu prevođenja, to jest, u jednom potezu prebacuje sadržaje sa osnovnog na ciljani jezik, a ne postupa kao u većini ostalih prevodilačkih centara, gde se opisani posao obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak”, tačnije rečeno, sadržaji materijala se prvo sa osnovnog ruskog prebacuju na srpski, pa onda sa srpskog na ciljani albanski jezik. Naši stručnjaci, dakle, zahvaljujući svojim visokim profesionalnim kvalifikacijama, iskustvu, opštem obrazovanju, prevodilačkoj veštini, kao i brojnim interesovanjima i afinitetima, mogu pomenuti posao da obave na efikasan način, te tako postaju prava preporuka za prevode ovakve vrste, budući da klijentima omogućuju da brzo i po nižoj ceni nego na drugim mestima, dođu do prevoda koji su im potrebni.

Iako činimo sve što je u našoj moći da posao koji nam je poveren uvek završimo za najkraće moguće vreme, ponekad se dešava da klijentima rokovi koje nudimo ne odgovaraju, jer im je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo, te traže „hitan prevod” materijala. Ova usluga je specifična i po tome što tada sama stranka može da definiše termin koji joj je najzgodniji za završetak prevođenja, a mi ćemo, naravno, učiniti sve da zadate rokove ispoštujemo i da kavalitet našeg rada, kao i uvek, bude na vrhunskom nivou. Ipak, s obzirom na to da se u ovoj situaciji posao obavlja u otežanim okolnostima i pod velikim pritiskom, cena opisane prevodilačke usluge će se razlikovati od redovne, budući da tada imate obavezu da, pored osnovnih troškova, platite i takozvanu „taksu za hitnost”, čija je visina uslovljena kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom vremenskog perioda koji ste ostavili našim stručnjacima za završetak prevođenja.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Kačanik?

Iako vam naši stručnjaci omogućuju da na istom mestu, za relativno kratko vreme i po vrlo povoljnoj ceni, dobijete kompletnu obradu traženih materijala, koja uključuje prebacivanje sadržaja na novi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka, niste, naravno, u obavezi da uvek koristite oba segmenta obrade, već nam se, na primer, možete obratiti ukoliko imate potrebu i da samo overite dokumenta čije prevode ste već uradili na nekoj drugoj strani, a ne u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Tada ćemo, takođe, sprovesti punu zakonom definisanu proceduru legalizacije, koja podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda sa originalom, koji nam, takođe, iz tog razloga, morate dostaviti na uvid. Ovaj postupak se, naime, primenjuje kako bi se utvrdilo da se prevedeni i originalni dokumenat poklapaju u svim predviđenim pojedinostima, a ne zato što smatramo da su prevodi uređeni van našeg centra manje kvalitetni, pa zahtevaju dodatnu kontrolu. Ukoliko, dakle, prevodilac i sudski tumač Kačanik potvrdi potpuno podudaranje donetog prevoda sa tekstom izvornika, overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega stavlja svojeručni potpis. Nakon toga, novi dokument možete slobodno upotrebljavati u svim pravnim, administrativnim i ostalim poslovima, pošto je on, sa stanovišta prava i zakona, potpuno jednak originalu.

Ako se, pak, pokaže da prevod nije uređen na odgovarajući način, odnosno da u njemu postoje izvesna odstupanja od izvornog dokumenta ili neke druge greške i nepravilnosti, neće moći da bude regularno overen, te će tada, najverovatnije, prevodilac i sudski tumač Kačanik zatražiti da naši lektori i korektori urade redakturu spornog tekst prevoda. Oni će, naime, prvo detaljno pregledati i prevod i original, u svemu izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti slovne, pravopisne, gramatičke, stilske i ostale jezičke greške i prekontrolisati i, ukoliko je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina. Na taj način će poboljšati kvalitet vašeg prevoda na svim nivoima i omogućiti vam da za kratko vreme i po nižoj ceni od one koju bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta, dođete do materijala na jeziku koji vam je potreban koji će, bez ikakvih problema, proći rigoroznu kontrolu sudskog tumača i biti overen.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Kako bi prevodioci i sudski tumači Kačanik mogli u potpunosti da ispune vaše zahteve, odnosno, da, nakon prevođenja, i overe nova dokumenta na regularan način, morate nam dostaviti na uvid originalne spise ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije prethodno overene u za to nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti i oko ostalih pojedinosti naše dalje saradnje. Takođe imate mogućnost da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna na području vašeg mesta. Isključivo ukoliko je potrebno da vam uradimo „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete naknadno morati da nam, na gore pomenute načine, donesite ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Kačanik mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe.

Gotovi prevodi se, nakon legalizacije, spajaju sa originalima i možete ih lično podići u našoj poslovnici ili, pak, u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo preko kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Cena dostave će biti obračunata na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, direktno u kuriru na ruke i to potpuno odvojeno od troškova koji se odnose na prevod, overu i druge usluge naših stručnjaka koje ste u konkretnoj situaciji koristili.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oksford, a o tome vas može obavestiti i ovlašćenih službenik u našoj filijali. Cena prevoda se određuje shodno broju obrađenih strana, a praksa je da se na veće količine materijala daje i odgovarajući popust. Prevodioci i sudski tumači Kačanik slede pravilo svoje profesije, po kome se na jednoj strani odštampanog prevoda nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvanične dokumentacije, iako se u tom slučaju na jednoj strani obično nalazi znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Iako je za uključivanje u pravni promet većine prevedenih službenih materijala dovoljna overa koju sprovodi licencirani sudski tumač, ponekad se traži da dokumenta na novom jeziku budu overena i takozvanim Apostille pečatom. Ovaj postupak je počeo da se primenjuje nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Predviđeno je da apostilirana dokumenta mogu bez problema da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne podležu naknadnoj kontroli niti daljoj overi.

Postupak overe Apostille pečatom ima brojnih specifičnosti koje se, pre svega, ogledaju u tome što se ovaj proces ne odvija na isti način kod svih dokumenata. Ponekad je, naime, potrebno da se prvo uradi overa Apostille-om, a onda materijal preuzimaju prevodioci i sudski tumači i završavaju svoj deo posla. Kod drugih dokumenata, međutim, situacija je potpuno obrnuta, te se prvo radi prevod materijala i overa prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka, a tek nakon toga apostiliranje. Ima slučajeva kada je potrebno i sam sadržaj Apostille pečata prevesti na novi jezik, a ne samo tekst konkretnog dokumenta, budući da je ovaj pečat uređen u obliku štambilja u koji su, na određeni način, uneti podaci koji se traže. Najčešće je dovoljno da se apostilira samo prevod materijala, međutim, dešava se da se zahteva da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu. Važno je napomenuti da apostiliranje nije predviđeno za sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pa se, recimo, ovaj postupak nikada ne primenjuje kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici ili, pak, kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom.

Prema Administrativnom uputstvu o Apostille pečatu, koje je usvojila Vlada Kosova, apustiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu na teritoriji Kosova i Metohije vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja radi u okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu Apostille pečatom može da podnese stranka lično, zatim neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom ili, pak, treća osoba koju je za ovaj posao stranka lično ovlastila. Overa Apostille-om završava se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, uz izuzetak overavanja dokumenata koja su potrebna za lečenje u inostranstvu, kada ovaj postupak traje znatno kraće, odnosno završava se u roku od 24 sata, a stranke kojima je ova usluga potrebna oslobođene su plaćanja svih taksi. Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu uspeli da pojasnimo sve detalje našeg rada i postupka obrade zvanične dokumentacije, međutim, slobodno nam se obratite mejlom, telefonom ili lično u predstavništvu, ukoliko imate bilo kakvih nedoumica. Nastojaćemo da vam damo što potpunije odgovore, a ako je potrebno, dobićete besplatan termin za konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kačanik

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kačanik


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kačanik

Spisak sudskih tumača za grad KačanikSudski tumači za grad KačanikSpisak sudskih tumača za grad Kačanik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kačanik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KačanikSudski tumači za grad KačanikCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kačanik

Sudski tumači i prevodioci u Kačaniku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!