Sudski tumač Krnjača

Krnjača je deo grada koji pripada opštini Palilula i nalazi se u banatskom delu Beograda. Na teritoriji Krnjače se nalaze prigradsko naselje Kotež, sedam stambenih blokova, dve industrijske zone pored i između glavnih saobraćajnica i dva vikend naselja sa sojenicama na obali Dunava. Jedina saobraćajna veza koja vodi u 5 kilometara udaljeni centar i dalje, u južni deo grada, je Pančevački most. Iako je napravljen još 1935. godine, sve do izgradnje i puštanja u saobraćaj novog mosta „Mihajlo Pupin“, koji spaja Banat i Srem, od Borče do zemunskog naselja Nova Galenika, popularni Pančevac je bio jedini put kojim su svakodnevno u grad na posao dolazile desetine hiljada ljudi iz nekoliko opština južnog Banata, tako da su saobraćajne gužve bile veoma česte. Kroz Krnjaču prolaze Pančevački i Zrenjaninski put i između i oko njih se nalaze stambeni blokovi koji, za razliku od novobeogradskih, imaju revolucionarna imena i nisu istog, jednostavnog geometrijskog oblika. Zovu se: Partizanski blok, Sava Kovačević, Sutjeska, Branko Momirov, Braća Marić, Zaga Malivuk i blok Grga Andrijanović. Prvih pet nabrojanih blokova su isključivo stambeni, a u poslednja dva se nalaze mnogobrojni industrijski objekti, magacini, radionice i hangari. Nekada ponos jugoslovenske privrede, preduzeća koja su imala pogone u Krnjači, kao što su „Janko Lisjak“, „Progres“, GP „Dom“, Industrija metalnih konstrukcija, fabrika sokova „BIP-Dunavgrad“, sada su likvidirana ili su u stečaju, a glavni privredni subjekti postali su megamarketi, moteli i restorani, prodavnice auto - delova i auto - otpadi. U Krnjači još uvek dobro rade rasadnik „Reva“ i štamparija lista „Politika“.

Prva naselja na ovom području se pominju tek polovinom 19. veka i to pod imenom Nova Borča. Na tom prostoru, koji je Dunav redovno plavio i ostavljao jezera i bare sve do izgradnje nasipa, u godinama posle Prvog svetskog rata, nije bilo moguće formiranje stalnog naselja. Tako je broj stanovnika Krnjače, za poslednjih pedeset godina, od nekoliko stotina došao do 30 hiljada. Već decenijama se razmatra ideja da banatska naselja opštine Palilula formiraju opštinu Dunavski venac, sa oko 80 hiljada stanovnika i sedištem u Krnjači, kao što je to bilo od 1955. do 1965. godine, ali nikako da dođe do realizacije po toj inicijativi građana.

U Krnjači još postoje: osnovna i srednja škola, dečiji vrtić, nekoliko fudbalskih i klubova drugih sportova, dve crkve, železnička stanica, mreža kanala Mokri Sebeš, popularnih među pecarošima, močvara Reva i jezero Veliko Blato, površine 2 kvadratna kilometra, koje je zaštićeno stanište 190 vrsta biljaka i 120 vrsta ptica. Na obali Dunavca - Jojkićevog kanala, preko puta Velikog ratnog ostrva, je naselje sojenica „Mika Alas“, a nizvodno, kod rečnog ostrva Forkontumac, poznatijeg kao izletište Bela Stena, nalazi se vikend naselje Čapljin.Akademija Oxford i stanovnicima Krnjače može da ponudi veoma kvalitetne usluge svojih jezičkih stručnjaka, koje podrazumevaju prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik i overu novog spisa pečatom ovlašćenog stručnog lica. Takođe, organizujemo i kurseve stranih jezika, na kojima se brzo i lako usvajaju potrebna znanja i, nakon položenog završnog ispita, dobijaju međunarodno priznati sertifikati. Nudimo i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima, osmišljenu u skladu sa svim savremenim standardima, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Krnjača?

Svi jezički stručnjaci koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford sa najvišim ocenama su diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo u okviru svojih maternjih jezika, što, bez sumnje, utiče na kvalitet prevoda koje izrađuju i klijentima obezbeđuje dobijanje maksimalno profesionalne usluge. Prevodioci i sudski tumači Krnjača poseduju izuzetne govorne i pisane sposobnosti kada je reč o jezicima za koje su specijalizovani, a imaju i potrebnu licencu za rad, koju su odobrili nadležni državni organi. Oni, takođe, izuzetno dobro poznaju pravopis, gramatiku i sve druge jezičke normative i tokom rada ih se apsolutno pridržavaju, a budući da u opis njihovog posla, osim prevođenja sadržaja na traženi jezik, spada i overa prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka, savršeno znaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja se koristi u ovakvom tipu materijala. Svi prevodioci i sudski tumači Krnjača imaju bogato profesionalno iskustvo, izuzetne organizacione sposobnosti i neospornu umešnost u prevođenju, te tako klijentima omogućuju da, bez lutanja od jedne do druge službe, na jednom mestu, u dogovoreno vreme i po više nego povoljnim cenama, dobiju overene prevode traženih službenih materijala, koje, nakon obrade, odmah mogu da upotrebljavaju u praksi.

Obrada službenih spisa počinje prevodjenjem njihovih sadržaja na ciljani jezik i taj posao mora biti obavljen strogo prema pravilima, jer samo dokument koji je precizno i tačno prebačen na novi jezik može biti zvanično overen i na taj način svrstan u pravno validne spise. Očekuje se, dakle, da prevodilac i sudski tumač Krnjača sve što se nalazi u izvornom materijalu tačno izrazi na novom jeziku, da ništa ne menja niti improvizuje ili prilagođava, a da posebno povede računa o tačnosti prevoda stručnih izraza i termina, budući da ove reči nose smisao celokupnog dokumenta i kod njih ne sme biti bilo kakve mogućnosti dvojakog tumačenja. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač Krnjača striktno se pridržava pravopisnih, gramatičkih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevodi, uvažavajući i njegov duh u opštem smislu, a materijal na ciljanom jeziku piše takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim materijalima i odlikuje se korišćenjem reči i izraza koje imaju jasno i nedvosmisleno značenje, kratkoćom, preciznošću i jednostavnošću, a bilo kakva dvosmislenost u ovom stilu izražavanja je nedopustiva. Kada se prevod završi, pre čina overe, proći će dve stručne kontrole. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, za drugu lektori, izuzetni jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni one nepravilnosti, greške ili odstupanja od originala koja, eventualno, pri prvom pregledu nisu uočena.

Na ovom mestu počinje postupak legalizacije prevedenog dokumenta, kada on, pre svega, biva vrlo pažljivo upoređen sa originalnim spisom, koji se, iz tog razloga, našim stručnjacima takođe stavlja na raspolaganje. Neophodno je, zapravo, da se ovim postupkom potvrdi potpuno poklapanje prevoda i osnovnog materijala, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Krnjača će na prevod staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, potpisati ga i na taj način zagarantovati njegovu vernost tekstu izvornika i omogućiti koriscenje datog materijala u međunarodnom pravnom saobraćaju. Sam čin overe je od ključne važnosti u obradi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, jer spis na novom jeziku, ma koliko da je savršeno preveden, sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost ukoliko nije zvanično legalizovan, jer na taj način stručno lice svojim kredibilitetom jamči potpuno podudaranje ovog dokumenta sa njegovim originalom.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Krnjača može da prevede sadržaje službenih materijala?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji zvaničnih spisa prevode se u okviru više od 40 jezika, za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije. Kod nas čak možete dobiti i prevode koji na jednoj strani obuhvataju jezike koji se retko nude u ostalim institucijama ovog tipa, budući da su njihovi poznavaoci zaista retke na našim prostorima, a to su, na primer, korejski, pakistanski, estonski, persijski, romski i hebrejski. Mi sa zadovoljstvom klijentima omogućavamo prebacivanje sadržaja službenih spisa u okviru pomenutih jezika, s obzirom na to da u svojoj stručnoj ekipi imamo njihove vrhunske znalce. Vrlo često dobijemo zahteve da sadržaje zvaničnih materijala prevedemo u okviru uvek traženih i najpopularnijih jezika, kao što su engleski, ruski, francuski, nemački, španski i portugalski, a tekst odgovarajućih dokumenata prevodilac i sudski tumač Krnjača može da prebaci i sa ili na turski, arapski, grčki, italijanski, slovenački, ukrajinski, holandski, češki, poljski, slovački ili, pak, neki od skandinavskih jezika, kao što su finski, norveški, danski i švedski. S obzirom na teritorijalnu bliskosti, a u pojedinim slučajevima i nekadašnji život u zajedničkoj državi, vrlo često klijenti od nas traže da zvanična dokumenta i javne isprave prevedemo u domenu hrvatskog, bosanskog, makedonskog, ali i albanskog, rumunskog, bugarskog i mađarskog jezika. Prevodilac i sudski tumač Krnjača kvalifikovan je i za rad sa kineskim i japanskim jezikom, a sadržaje stručnih pisanih materijala koji se tiču medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka može da prevede u okviru latinskog, koji se, istina, već vekovima nigde ne koristi kao govorni, pa se više ne ubraja u žive jezike, ali se i danas zadržao u pomenutim oblastima. Prevod i overu službenih materijala u našem prevodilačkom centru mogu da dobiju i osobe sa specifičnim potrebama, usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da imamo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će im pružiti svu potrebnu pomoć u obavljanju konkretnog posla.

Prevodioci i sudski tumači Krnjača, naravno, najčešće rade prevode sa srpskog jezika na neki drugi ili sa nekog stranog na naš maternji jezik, no usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat u stručnim krugovima jeste direktno prebacivanje sadržaja službenih spisa sa jednog na drugi strani jezik. Reč je o tome da je prevodilac i sudski tumač Krnjača u toj meri stručan, opšte informisan i informisan, ali i iskusan i vešt u prevođenju, kao i da poseduje širok spektar različitih interesovanja i afiniteta, da je u mogućnosti da svojim klijentima obezbedi jednopotezno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Isti posao se, naime, u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, prema principu „korak po korak“, to jest, tekst datog dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, a zatim, u drugoj fazi, sa srpskog na ciljani strani jezik. Sasvim je, dakle, jasno da prevodioci i sudski tumači Krnjača rade u korist svojih klijenata i omogućuju im da za kraće vreme dobiju prevode svojih materijala, ali i da to učine po znatno nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da kod nas, za opisani posao, nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja efikasno i direktno, ali maksimalno profesionalno i precizno.

Prevodioci i sudski tumači Krnjača svaki posao koji treba da obave za svoje klijente nastoje da završe u što kraćem vremenskom periodu. Ipak, spremni su da ponude i takozvani „hitan prevod“ dokumenata, ukoliko stranka nije u prilici da prihvati predviđene rokove, jer joj je prevedeni dokument potreban što pre. Specifičnost ove usluge ne ogleda se samo u brzini izrade, već i u tome što tada korisnik dobija mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda, a naši stručnjaci će dati sve od sebe da sve tražene poslove na vreme obave. Uprkos radu u otežanim okolnostima i pod znatno većim pritiskom nego inače, kvalitet njihovog prevođenja će i tada ostati na vrhunskom nivou. Jedino što će se razlikovati jeste cena opisane prevodilačke usluge, jer se tada, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Visina ovog dodatka određuje se prema broju prevedenih strana, kao i prema vremenskom periodu u okviru koga klijent očekuje da prevodioci i sudski tumači Krnjača završe prevod. Što je, naime, taj rok duži, iznos pomenute takse će biti niži.

Cene prevodilačkih usluga se, inače, formiraju prema broju obrađenih strana i uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Krnjača pridržavaju se pravila svoje profesije koje predviđa da jedna strana prevedenog teksta obuhvata sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Taj standard primenjuje se kod svih tipova pisanih materijala, pa, shodno tome, i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna strana, u tom slučaju, obuhvata znatno kraći tekst.

Prevodilac i sudski tumač Krnjača prevodi i overeva sledeća dokumenta

Jezički stručnjaci Akademije Oxford poseduju visoke stručne kvalifikacije, iskustvo i vrhunske prevodilačke veštine, tako da vam mogu obezbediti prevod i overu zaista svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava.

Kod nas, recimo, možete dobiti overene prevode najrazličitijih potvrda, uverenja, saglasnosti, zahteva, dozvola ili izjava koje će vam biti potrebne ukoliko želite da obavite neki posao u inostranstvu ili, pak, ostvarite konkretna lična prava. Tako će prevodioci i sudski tumači Krnjača za vas u potpunosti obraditi potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnim primanjima, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca i, naravno, uvek aktuelnu i vrlo često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna za stupanje u brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Prevodilac i sudski tumač Krnjača prevodi i overava kompletnu obrazovnu dokumentaciju, tačnije rečeno, službene materijale kojima možete dokazati nivo svoje školske spreme ili koji se odnose na konkretne obrazovne institucije. Ova dokumenta će vam, svakako, biti potrebna ukoliko želite da se školujete i usavršavate u inostranstvu ili da tamo konkurišete za neki posao. Dotični spisi, na primer, obuhvataju diplome i dodatke diplomama, precise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoge druge slične materijale.

Vrlo pažljivo i posvećeno, prevodioci i sudski tumači Krnjača pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da su ovi materijali neposredno povezani sa zdravljem i životima ljudi, jer ih klijenti najčešće traže za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili upotrebu uvoznih lekova i preparata. Tu, na primer, spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta iz pomenutih oblasti.

Firme ili pojedinci koji posluju u okviru nauke, tehnike i građevine ili, pak, imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim sferama, vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, pa tako prevodilac i sudski tumač Krnjača radi sa deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka i građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. To su takozvana pravna akta, koja obuhvataju različite vrste sudskih odluka, rešenja i presude, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i sve tipove izveštaja, pravilnika, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja i pravno zasnovanih sporazuma, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Krnjača mogu da urade i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Osim celokupne tenderske dokumentacije, to jest, materijala koji se koriste za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, gde spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, prevodilac i sudski tumač Krnjača može da profesionalno obradi i sve pisane materijale koji se koriste u međunarodnom biznisu, tačnije rečeno, u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i svim drugim delatnostima koje podrazumevaju poslovanje na nivou više država. Tu, na primer, spadaju bilansi stanja, revizorski izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, različite vrste poslovnih odluka i poreski identifikacioni broj (PIB). U našem prevodilačkom centru možete da dobijete i overene prevode svih vrsta poslovnih sporazuma, poput, recimo, kupoprodajnih ugovora, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), potvrda o kvalitetu proizvoda, godišnjih izveštaja, bilansa uspeha, osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja i ostalih dokumenata sličnog tipa.

Pored tipičnih ličnih isprava, kao što su pasoš i lična karta, prevodilac i sudski tumač Krnjača profesionalno obrađuje i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i sva ostala zvanična dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

Svi vaši materijali, koje nam poveravate na prevod i overu, biće, budite sigurni, apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe. To vam može potvrditi i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Krnjača, pre stupanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali na delovanje u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, ali i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja obrađuju. Oni će, dakle, maksimalno poštovati vašu privatnost, kao poslovne tajne tretirati podatke koji im se tokom rada otkrivaju, a sve vaše zahteve ispuniti u predviđenom roku, maksimalno profesionalno i korektno. Tako ćete, ukoliko nas angažujete za poslove prevoda i overe svojih službenih spisa, osim vrlo preciznog i kvalitetnog prevoda i overe prema utvrđenoj proceduri, dobiti i svu sigurnost koja se traži prilikom obrade zvaničnih dokumenata i, naravno, apsolutnu diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Krnjača?

Kako je kompletna obrada službenih spisa najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za naše klijente, jer tako na jednom mestu dobijaju materijal na traženom jeziku koji je zvanično overen i spreman za upotrebu u praksi, najčešće upravo i dobijemo zahteve za ovakvim tipom usluga. No, prevodilac i sudski tumač Krnjača će ispuniti i zahteve onih korisnika kojima je potrebna samo overa dokumenta za čiji prevod nisu angažovani stručnjaci Akademije Oxford, već neki drugi kolega koji nije član našeg profesionalnog tima. U takvoj situaciji imamo, takođe, obavezu da do kraja poštujemo predviđenu proceduru legalizacije, što znači da ćemo vaš prevod morati detaljno da uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Opisani postupak se ne primenjuje samo kod prevedenih materijala koje nisu uradili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet, već je to uobičajena procedura prilikom overavanja bilo kojih prevedenih dokumenata. Dakle, neophodno je da prevodilac i sudski tumač Krnjača potvrdi da se prevedeni i izvorni spis potpuno poklapaju u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina i stila izrade, a da su samo napisani različitim jezicima. Ako je to zaista tako, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način obezbediti njegovo korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju i jednak tretman koji imaju i ostali originali.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen na odgovarajući način, to jest, da u nekim pojedinostima odstupa od originalnog dokumenta ili sadrži druge greške i nepravilnosti, tada on ne može da se zvanično overi, te će prevodilac i sudski tumač Krnjača najverovatnije predložiti da lektori i korektori, vrlo važni članovi našeg stručnog tima, urade redakturu spornog teksta i pripreme ga za postupak legalizacije. Oni će, najpre, izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim traženim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, izdvojiti i korigovati sve slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ukoliko je potrebno izvršiti neke ispravke, budući da ove reči moraju biti sasvim jasne i nedvosmislene, jer od njih zavisi tumačenje samog zvaničnog spisa. Nakon njihove stručne intervencije, dobićete dokument na jeziku koji ste tražili, obrađen u skladu sa svim pravilima i sasvim spreman za overu. Pošto ovlašćeni sudski tumač na njega stavi svoj pečat i svojeručni potpis, moći ćete slobodno da ga koristite u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Dostava i preuzimanje materijala

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Krnjača prave osobe za obradu vaših zvaničnih materijala, moraćete nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste, pre toga, overili u za to nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam objasniti i ostale detalje naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, dokumenta, takođe, možete na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koje je aktivna na području glavnog grada. Dostava elektronskim putem moguća je jedino ukoliko tražite „hitan prevod“, jer je tada naročito važno da spisi što pre dođu do naših prevodilaca, kako bi se posao na vreme započeo i u predviđenom roku ispunili vaši zahtevi. No, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a svakako vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete originalne materijale, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Krnjača neće moći da kompletira obradu, to jest, da, nakon prevođenja, i overi nova dokumenta.

Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših filijala u Beogradu ili da u posebnom zahtevu navedite adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Triškovi usluge slanja materijala će, takođe, ići na vaš račun. Dotična cena se obračunava prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, potpuno nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu, redakturu i druge korišćene usluge naših stručnjaka i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata.

Sve cene usluga koje mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Krnjača nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome vam mogu dati i ovlašćeni službenici u našim predstavništvima u Beogradu.

Overa Apostille pečatom

Overa prevedenih materijala Apostille pečatom je posebna vrsta legalizacije koja se sprovodi na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država. Među zemljama potpisnicama bila je i tadašnji Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se, prema tome, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji. Ovaj postupak obavljaju predsednici ili ovlašćenje sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Overa Apostille-om ni u jednoj situaciji ne isključuje legalizaciju koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, ali je ovaj postupak specifičan po tome što se ne vrši na isti način kod svih vrsta zvaničnih dokumenata. Tako je, recimo, kod nekih službenih materijala potrebno da prvo prevodilac i sudski tumač uradi prebacivanje sadržaja na ciljani jezik i overu svojim jedinstvenim pečatom, a tek nakon toga se konkretni dokument nosi u osnovni sud na apostiliranje. U drugim slučajevima postupak je sasvim obrnut, to jest, prvo se u sudu radi Apostille overa, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla i kompletiraju obradu. Ima situacija kada je potrebno, osim teksta samog dokumenta, i sadržaja Apostille-a prevesti na cijeni jezik, s obzirom na to da je ovaj pečat urađen u obliku štambilja, u koji je predviđeno da se, na propisan način, unose traženi podaci. U najvećem broju slučajeva Apostille-om se overava samo prevod, no ponekad se zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Takođe, Apostille overa nije predviđena za sve tipove zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Budući da prevodioci i sudski tumači Krnjača nisu zaduženi za sprovođenje apostiliranja, oni nemaju ni obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog postupka. Stoga će vam u vezi sa tim dati samo osnovne informacije, a o ostalim detaljima ćete morati sami da se raspitate u nadležnoj pravosudnoj ustanovi, na koju će vas uputiti naši stručnjaci. Vrlo je važno da tada ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete koristiti date overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih obaveštenja. Ako utvrdite da se za vaš dokument traži overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original materijala koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sve informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete potražiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, ali, budući da živite u Krnjači, koja pripada beogradskoj opštini Palilula, najbolje će biti da se obratite Prvom osnovnom sudu, koji je nadležan za ovaj deo glavnog grada. On se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a. Obaveštenja o Apostille overi možete da dobijete i u Višem sudu, koji je smešten na Vračaru, tačnije, u Timočkoj ulici broj 15, gde, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nemojte oklevati da nam se mejlom ili telefonom obratite, ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja se odnose na proces obrade zvanične dokumentacije ili način rada naših stručnjaka, a možete, takođe, i lično doći u neko od naših predstavništava u Beogradu i tamo, na licu mesta, porazgovarati sa ovlašćenim koordinatorom. Mi ćemo, svakako, nastojati da vam damo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Krnjača

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Krnjaču


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Krnjača

Spisak sudskih tumača za grad KrnjačaSudski tumači za grad KrnjačaSpisak sudskih tumača za grad Krnjača

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Krnjača

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KrnjačaSudski tumači za grad KrnjačaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Krnjača

Sudski tumači i prevodioci Krnjača

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!