Sudski tumač Labudovo Brdo

Labudovo Brdo je urbano gradsko naselje u Beogradu, koje pripada opštini Rakovica. Igrađeno je šezdesetih godina prošlog veka na brdovitom terenu južnog, šumadijskog, dela grada, na mestu na kome su ranije bili voćnjaci, vinogradi i polja pod kukuruzom i pšenicom. Naselje se sastoji od blokova i lamela solitera i stambenih zgrada, od visokih žuto - belih dvanaestospratnica, sivo - plavih šestospratnica, od zgrada sa četiri sprata i fasadom od crvene cigle, a ima i dvospratnih kuća u nizu ili pojedinačnih, porodičnih. Broj stanovnika Labudovog Brda je procenjen na oko 12 hiljada i na raspolaganju im je sav komfor savremeno projektovanih naselja: široke ulice, odgovarajući broj mesta za parkiranje automobila, dovoljno travnatih površina i drveća, lep pogled i dobre saobraćajnice. Naselje se, zapravo, nalazi na 200 metara visokom brdu, koje deli sa susednim delom glavnog grada, Petlovim Brdom i smešteno je neposredno pored Ibarske magistrale, kojom se brzo stiže u centar grada, do Trga Republike, udaljenog 13 kilometara. Ka centru Beograda vodi i jedan kilometar duži put kroz Rakovicu i Topčider, a jedna od opcija za planiranje putovanja je i kružni put - beogradska obilaznica koja je od naselja udaljena 2 kilometra. Susedno naselje na severu, bliže centru grada, je Vidikovac, dok je prema istoku, sa druge strane magistrale, nenaseljeno poljoprivredno zemljište, koje se prostire sve do železničke ranžirne stanice u Makišu, udaljene malo više od 3 kilometra.

Labudovo Brdo nema bogatu istoriju, duga je tek 50 godina, ali se čak i za tako kratko vreme zaboravilo poreklo i značenje imena naselja. Neki Beograđani misle da je to zbog belih solitera koji iz daljine podsećaju na labudove, a neki veruju da su nekada na mestu naselja živeli pravi labudovi. Ima i onih koji kažu da je život na Labudovom Brdu pesma, ali ona labudova.

Na Labudovom Brdu rade vrtić, osnovna škola, Dom zdravlja, a tu je i srednja škola, XVI beogradska gimnazija. Parohijska crkva za Labudovo i Petlovo Brdo, Kijevo i Kneževac, hram Rođenja Svetog Jovana Krstitelja, izgrađena je tek pre nekoliko godina i još nije u potpunosti završena.Akademija Oxford sa velikim zadovoljstvom stanovnicima Labudovog Brda, kao i ostalih delova glavnog grada, može da ponudi usluge svojih prevodilaca i sudskih tumača, koji vrlo profesionalno, odgovorno i kvalitetno rade prevode zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik, ali i overu prevedenih materijala pečatom licenciranog stručnog lica. Osim toga, u mogućnosti smo da ponudimo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim ustanovama, namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima, ali i kurseve stranih jezika koji su prilagođeni uzrastu i nivou znanja, a koje vode visoko kvalifikovani i nadasve iskusni predavači. Takođe, organizujemo i obuku za korišćenje računara, u skladu sa svim savremenim standardima, kao i profesionalno osposobljavanje, rečju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručnosti, što bez sumnje mnogima može pomoći da u ovim kriznim vremenima dođu do odgovarajućeg zaposlenja.

Prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo

Svi članovi prevodilačkog tima Akademije Oxford su diplomirani filolozi, koji su od nadležnih državnih organa dobili predviđenu licencu za rad. Mnogi od naših stručnjaka su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što, bez sumnje, dovodi do kvalitetnijeg rada i maksimalno profesionalnog ispunjavanja svih zahteva korisnika naših usluga. Prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo su, takođe, odlični poznavaoci gramatike, pravopisa i ostalih normativa jezika za koji su se opredelili, a, budući da, osim prevođenja, obavljaju i legalizaciju materijala na novom jeziku, prema utvrđenoj procedure, vrlo dobro su upoznati i sa aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u zvaničnim dokumentima. Oni imaju bogato profesionalno iskustvo, odlične organizacione sposobnosti i prevodilački veštine na zavidnom nivou, tako da svojim klijentima omogućuju da, bez lutanja od jedne do druge službe, na jednom mestu obave sav potrebni posao i u našem prevodilačkom centru dobiju materijale na traženom jeziku koji su zvanično overeni i spremni za korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Da bi uopšte mogli da se bave jednim tako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo su, pre stupanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali da će u svakoj situaciji poštovati važeće zakone i propise i na odgovarajući način se odnositi prema svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju na obradu. Možete, dakle, biti sigurni da će naši stručnjaci maksimalno uvažavati vašu privatnost, obezbediti vam svu moguću diskreciju, podatke koji im se tokom rada otkrivaju tretirati kao najstrože čuvane poslovne tajne i zaštititi vaša dokumenta od bilo kakve nepoželjen upotrebe. Na taj način ćete, ukoliko nas angažujete za obradu svojih službenih spisa, dobiti ne samo vrhunski prevod i overu novog dokumenta u skladu sa zakonom, već i svu bezbednost koja je neophodna prilikom obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava.

Na koji način prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo obrađuju službena dokumenta?

Proces obrade zvaničnih materijala može se podeliti u dve faze. U prvoj se vrši samo prebacivanje sadržaja dokumentacije na novi jezik, a u drugoj legalizacija prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ova dva segmenta obrade su, međutim, vrlo međusobno povezana i utiču jedan na drugog, budući da, bez kvalitetnog i preciznog prevoda, ne može biti sprovedena zvanična overa i, obrnuto, prevedeni dokument, ma koliko da je savršeno uređen, sa stanovišta prava i zakona potpuno je bezvredan, ukoliko se na njemu ne nalazi pečenog ovlašćenog stručnog lica. Dakle, prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo ima obavezu da sve što se nalazi u izvornom spisu tačno i precizno prevede na traženi jezik i da, pri tom, veoma vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, budući da kod ovih reči ne sme biti prostora ni za kakva dvostruka tumačenja, jer od njihovog smisla zavisi i značenje samog zvaničnog materijala. Postupak prevođenja naši jezički stručnjaci obavljaju uvek u skladu sa gramatičkim, pravopisnim, sintaksičkim i drugim pravilima jezika na koji prebacuju sadržaje zvaničnih dokumenata. Prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za sve vrste službenih spisa i odlikuje se preciznim i jasnim jezikom, ustaljenom i ukalupljenom leksikom i sintaksom, jasnošću, konciznošću i preciznošću, uz izbegavanje bilo kakve mogućnosti dvostrukog značenja, kako bi se izbegla eventualna različita interpretiranja. Završen prevod, pre postupka overe, prolazi dve stručne kontrole. Prvu će uraditi sami prevodioci, a drugu lektori, vrhunski jezički poznavaoci, te će se, na taj način, korigovati i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od osnovnog dokumenta.

Postupak legalizacije počinje detaljnim upoređivanjem prevoda sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe dostavlja na uvid. Ovo sravnjivanje dve verzije istog materijala vrši se kako bi se potvrdilo apsolutno podudaranje prevoda sa tekstom izvornika, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o stilu pisanja i upotrebljenim stručnim izrazima i terminima. Isključivo ako su svi navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo će prevod overiti svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojim i svojeručnim potpisom. Nakon ovog čina, dokument na novom jeziku spreman je za korišćenje u zvaničnom pravnom saobraćaju, budući da na sebi nosi potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice i potvrdilo njegovu istovetnost sa originalom.

Prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo zvanična dokumenta prevodi u okviru sledećih jezika

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prebačene na jezik koji klijent traži, a naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije za više od 40 jezika koji se govore kako na području Evrope, tako i u ostalim delovima sveta. Osim najtraženijih i, po broju govornika, najrasprostranjenijih jezika, poput engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog, prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo klijentima može da ponudi i prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog, arapskog, slovenačkog, ukrajinskog, holandskog, kao i poljskog, češkog i slovačkog jezika. Radimo i sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, odnosno, sa norveškim, danskim, finskim i švedskim, kao i sa kineskim i japanskim jezikom. Imajući u vidu teritorijalnu bliskost, ali i, u pojedinim slučajevima, doskorašnji zajednički život u jednoj državi, vrlo često dobijemo zahteve da sadržaje službenih spisa prevedemo u jezičkoj kombinaciji koja uključuje neki od jezika naših suseda, a to su, na primer, bosanski, hrvatski, makedonski, albanski, bugarski, rumunski i mađarski. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i usluge koje obuhvataju estonski, pakistanski, hebrejski, korejski, romski i persijski jezik, iako one nisu često u ponudi drugih prevodilačkih agencija na našim prostorima, s obzirom na to da su poznavaoci ovih jezika zaista retki. Latinski jezik se i u naše vreme koristi u stručnim pisanim materijalima vezanim za farmaciju, pravne nauke, medicinu ili veterinu, iako se već vekovima nigde ne upotrebljava kao govorni, pa se, stoga, svrstava u grupu mrtvih jezika. No, prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo klijentima, naravno, mogu da pruže i prevodilačke usluge koje se odnose na ovaj jezik. Nastojeći da podržimo savremena nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da lako i brzo u našem prevodilačkom centru obave potrebni posao.

Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo najčešće rade prevode koji na jednoj strani obuhvataju naš jezik, to jest, prebacivanje sadržaja službenih spisa sa srpskog na neki strani jezik ili, u obrnutom smeru, sa nekog drugog jezika na naš maternji. Međutim ono po čemu je prevodilački centar Akademije Oxford čuven u prevodilačkim krugovima jeste upravo neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo ima veoma visoke stručne kvalifikacije, dugogodišnje profesionalno iskustvo, široko opšte obrazovanje i informisanost i različita interesovanja i afinitete, te klijentima može da ponudi prevodilačku uslugu koja podrazumeva direktno prebacivanje sadržaja službenog spisa, objavljenog na nekom stranom jeziku, na drugi, takođe strani jezik, koji je korisniku u datoj situaciji potreban. Prednost ovakvog načina rada postaje jasna ukoliko znate da se u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima opisani posao obavlja postupno, prema principu „korak po korak”, odnosno dotični dokument se prvo sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek u drugoj fazi sa srpskog na ciljani strani jezik. Sasvim je, dakle, očigledno da prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo rade u korist svojih klijenata, te im omogućuju da za kraće vreme, ali po nižoj ceni nego na drugim mestima, dobiju prevod traženog materijala, jer kod nas za ovu vrstu usluge nije potrebno angažovati više različitih stručnjaka, te će posao biti obavljen brže, ali i znatno jeftinije nego u ostalim prevodilačkim agencijama.

Prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo sve poslove koje klijenti od njih zahtevaju da obave nastoje da završe za što kraće vreme. Međutim, spremni su da ponude I takozvani „hitan prevod” materijala, ukoliko korisniku ponuđeni rokovi ne odgovaraju, odnosno, ako mu je materijal na novom jeziku potreban što pre. Ova prevodilačka usluga je specifična ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada stranka dobija mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak prevoda, a prevodilac i sudski tumači Labudovo Brdo će dati sve od sebe da postavljene rokove ispoštuje i maksimalno profesionalno, precizno i korektno uradi dati prevod. Ipak, činjenica da naši stručnjaci u opisanoj situaciji rade pod znatno većim pritiskom nego inače i u otežanim okolnostima, uticaće na cenu ove prevodilačke usluge, koje će biti više od redovne, jer tada klijent mora da, osim osnovnih troškova, plati i iznos takozvane „takse za hitnost”. Visina ovog dodatka biće određena prema broju prevedenih strana, ali i prema vremenskom periodu u okviru koga se očekuje da naši stručnjaci završe dotični prevod.

Cena prevodilačkih usluga se, inače, određuje prema broju obrađenih strana i uobičajeno je da se na veće količine materijala koji se prevodi daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo pridržavaju se pravila svoje profesije po kome jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve vrste pisanih materijala, pa, prema tome, i za zvanične spise, uprkos činjenici da jedna strana u tom slučaju obuhvata znatno kraći tekst od pomenutog.

Prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo može da prevede i overi sledeća zvanična dokumenta

Naši stručnjaci poseduju takve profesionalne kvalifikacije, iskustvo i prevodilačku veštinu da mogu u potpunosti da obrade sve vrste službenih spisa, ma na koju oblast privatnog ili društvenog života se oni odnosili i ma koliko da su kompleksni njihovi sadržaji.

Prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo prevode i overavaju sve tipove potvrda, uverenja, izjava, dozvola, zahteva i saglasnosti koje je potrebno predati nadležnoj službi u inostranstvu, ukoliko pojedinac želi da ostvari neka lična prava ili završi određeni posao. Ovde, na primer, mislimo na potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, kao i na potvrdu o redovnom zaposlenju, sve tipove zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju i, naravno, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je posebno često tražena, jer je neophodna za ulazak u bračne vode sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je omogućilo da se van svoje države školuju i usavršavaju ili, pak, da u inostranstvu zasnuju radni odnos. U tu svrhu je, međutim, potrebno posedovati overene prevode različitih dokumenata koja se tiču obrazovanja, a kojima se može utvrditi nivo školske spreme pojedinca ili, pak, način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjima o položenim ispitima, kao i sa prepisima ocean, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole i, podrazumeva se, sa diplomama i svim dodacima koji se na njih odnose.

Posebno pažljivo i posvećeno prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi materijali najčešće traže radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata, te su na taj način direktno povezani sa zdravljem i životima ljudi. U ovoj sferi naši stručnjaci prevode i overavaju raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga srodna dokumenta.

Oblast rada naših jezičkih eksperata obuhvata i stručne pisane materijale koji se tiču nauke, građevine i tehnike, pa tako prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo može da uradi overene prevode građevinskih projekata sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, naučnih i tehničkih patenata i drugih materijala ovog tipa.

Pored raznovrsnih pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja i ovlašćenja, prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo kvalifikovan je i za obradu drugih pravnih akata, to jest, dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koje je potrebno obaviti na međunarodnom nivou. Tu, recimo, spadaju različiti tipovi zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i raznovrsne sudske odluke, rešenja i presude, od kojih se, recimo, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka. Ukoliko je to potrebno klijentu, prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo prevodi i overa i sve službene materijale koje firma ili pojedinac moraju posedovati radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tender. Tu, na primer, spadaju uputstva za ponuđače, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, obrasci, opšti uslovi i predmeri. Pored toga, naši stručnjaci su kvalifikovani i za obradu ostalih dokumenata koja se koriste u međunarodnom biznisu, odnosno, u poslovnim transakcijama, vođenju firmi i svim drugim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tako će prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo za svoje klijente prevesti i overiti različite vrste izveštaja, kao što su finansijski, revizorski, godišnji i mnogi drugi, ali i bilanse stanja, statut preduzeća, ulazne i izlazne facture, rešenje o osnivanju pravnog lica, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, a uz to i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilanse uspeha, osnivački akt preduzeća, kao i sve tipove poslovnih odluka i biznis sporazuma, poput, na primer, kupoprodajnih ugovora, ugovora o saradnji ,o prodaji roba i usluga i mnogih drugih.

Od ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo najčešće obrađuju ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, ali i potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i a kvalifikovani su i za rad sa svim ostalim dokumentima vezanim isključivo za ličnost jedne osobe.

Šta još za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo kada je u pitanju obrada zvanične dokumentacije?

Iako su prevodi koje urade naši jezički stručnjaci verovatno jedni od najboljih koje možete dobiti na ovim prostorima, prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo prihvatiće da, ukoliko vi to želite, samo overe vaša dokumenta za čije prebacivanje na traženi jezik nisu angažovani naši jezički eksperti, već kolege van prevodilačkog centra Akademije Oxford. U takvim situacijama, takođe smo dužni da sledimo zakonom definisani postupak legalizacije, te ćemo vaše prevode, vrlo pažljivo i temeljno, morati da uporedimo sa originalnim dokumentima, koja nam, iz tog razloga, takođe morate dostaviti na uvid. Svrha ovog postupka jeste da se pokaže potpuno poklapanje prevoda i originala, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i upotrebljenim stručnim terminima i izrazima. Jedino pod tim uslovom, naime, prevedeni materijal može biti zvanično overen. Da ne bi bilo nesporazuma, opisani postupak nije namenjen samo prevodima koje nisu uradili naši stručnjaci, već se on na isti način sprovodi kod svih prevedenih materijala koji treba da se zvanično legalizuju. Dakle, ukoliko se ispostavi da u svim pomenutim pojedinostima prevod odgovara tekstu izvornika, prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo ga overava svojim jedinstvenim pečatom i na njega stavlja svojeručni potpis. Posle ovog čina, dotični materijal postaje pravno važeći i u tom obliku će ga prihvatiti svaka nadležna ustanova jednog sistema. Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji klijent donese ne može da se zvanično overi, budući da u njemu postoje određene greške i nepravilnosti ili da u nekim segmentima odstupa od osnovnog dokumenta. No, i tada možemo da vam pomognemo! Svakako da nećemo predlagati da prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo ponovo prevodi vaš document, već će naši lektori i korektori uraditi redakturu spornog teksta i potpuno ga pripremiti za legalizaciju. Oni će, pre svega, izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svemu izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina i, naravno, ispraviti eventualne stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške. Posle toga, dobićete materijal na jeziku koji vam je potreban, urađen prema svim pravilima obrade zvaničnih spisa, koji će, bez ikakvih problema, moći da bude zvanično overen i zatim da se koristi u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Dostava i preuzimanje materijala

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo kompletno obrade vaše službene materijale, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove overene fotokopije. Materijale možete lično da donesete u neku od naših beogradskih poslovnica, tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite oko ostalih pojedinosti naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, dokumenta na našu adresu možete i da pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koju odaberete. Jedino ako tražite „hitan prevod”, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete i u tom slučaju morati da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, jer, u suprotnom, prevodilac i sudski tumač Labudovo Brdo neće moći da overi prevode i tako kompletira obradu. Elektronska dostava dokumenta koja treba da se obrade dozvoljena je samo u ovom slučaju, jer je to najbrži način isporuke, a u opisanoj situaciji ne smemo da gubimo ni sekund dragocenog vremena, ako želimo da u predviđenom terminu ostvarimo ono što ste tražili.

Kada se prevedena dokumenta overe, ona se, zajedno sa originalima, vraćaju klijentima. Možete ih lično podići u nekoj od naših filijala u Beogradu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam mi pošaljemo dokumenta. Ova usluga će se naplaćivati sasvim nezavisno od troškova prevoda, overe, redakture i drugih poslova koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Cenu dostave ćete sami platiti, budući da se smatrate naručiocem ove usluge, i to u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe, najverovatnije na licu mesta, prilikom preuzimanja dokumenata.

Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo mogu da vam ponude nalaze se u zvaničnom cenovniku na sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome možete potražiti i kod ovlašćenih službenika u nekoj od naših beogradskih poslovnica.

Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije?

Prevedena dokumenta moraju biti overena pečatom ovlašćenog sudskog tumača, kako bi postala pravno validna i spremna za korišćenje u zvaničnom pravnom saobraćaju. Međutim, postoje i oni materijali koji, u tu svrhu, moraju biti legalizovani i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost sprovodi se prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je, zapravo, da apostilirani materijali mogu slobodno da se upotrebljavaju u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overavanja.

Postupak overe Apostille pečatom specifičan je, pre svega, po tome što se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih materijala. Tako, na primer, ima dokumenata kod kojih se prvo radi apostiliranje, a zatim prevodilac i sudski tumač prevodi sadržaj na traženi jezik i vrši overu svojim jedinstvenim pečatom. Kod drugih materijala, međutim, postupak je obrnut, to jest, prvo jezički stručnjaci rade prevod i overu, a zatim se sprovodi overa Apostille-om. Apostiliranje, takođe, ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, a ovaj postupak nije ni namenjen svim tipovima zvaničnih dokumenata, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Ima slučajeva kada se zahteva da, pored teksta konkretnog dokumenta, i sadržaja Apostille-a bude takođe prebačen na ciljani jezik, imajući u vidu da je ovaj pečat izrađen u obliku štambilja, u koji su, na propisan način, uneti traženi podaci. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, no, ponekad se zahteva da dotični pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi dokument postao važeći.

Overu Apostille pečatom u Republici Srbiji sprovode predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u gotovo svakom većem mestu. Budući da prevodioci i sudski tumači Labudovo Brdo nisu zaduženi za ovu legalizaciju, oni nemaju ni obavezu da do detalja poznaju taj postupak, te će vam u vezi sa njim pružiti samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu gde ćete o svemu morati sami da se raspitate. Vrlo je važno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete koristiti konkretne overene prevode, jer ćete tako dobiti pouzdane i upotrebljive informacije. Ako se ispostavi da je za vaš materijal predviđena overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda ćete podneti zahtev za apostiliranje i predati original dokumenta koji treba da se na ovakav način overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do obaveštenja o Apostille-u?

Sve informacije u vezi sa postupkom apostiliranja dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u odgovarajućoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, kao stanovnik Labudovog Brda, koje teritorijalno pripada opštini Rakovica, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za ovaj deo Beograda. Pomenuti sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom delu grada smešten je i Viši sud, u kome, takođe, možete dobiti potrebna obaveštenja o Apostille-u. Ova institucija se nalazi u Timočkoj ulici broj 15 i tu, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da pojasnimo postupak obrade službenih spisa i način rada naših stručnjaka, no ukoliko u vezi sa tim imate bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite mejlom ili telefonom ili dođite lično u neko od naših predstavništava u Beogradu i tamo, na licu mesta, porazgovarajte sa ovlašćenim službenikom. Mi ćemo, naravno, dati sve od sebe da vam pružimo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to neophodno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Labudovo Brdo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Labudovo Brdo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Labudovo Brdo

Spisak sudskih tumača za grad Labudovo BrdoSudski tumači za grad Labudovo BrdoSpisak sudskih tumača za grad Labudovo Brdo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Labudovo Brdo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Labudovo BrdoSudski tumači za grad Labudovo BrdoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Labudovo Brdo

Sudski tumači i prevodioci Labudovo Brdo

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!