Sudski tumači i prevodioci Bogatić

Bogatić je varošica i administrativni centar istoimene opštine. Nalazi se u zapadnom delu Srbije i pripada Mačvanskom upravnom okrugu. Pomenuto područje obuhvata mačvansku ravnicu, između Drine i Save. Opštini Bogatić pripada 14 naseljenih mesta, a to su sela Uzveće, Sovljak, Salaš Crnobarski, Očage, Mačvanski Metković, Glogovac, Belotić i Banovo Polje, seoske varošice Crna Bara, Klenje, Dublje, Glušci Badovinci i, naravno, varošica Bogatić. Ceo ovaj kraj je izuzetno dobro saobraćajno povezan sa ostalim delovima zemlje, a u tom smislu značajan je most na Savi kod Šapca i „Pavlovića ćuprija“ na Drini.

Usled povoljnog geografskog položaja, Mačva je bila naseljena od davnina, o čemu svedoče i brojna arheološka nalazišta. Oko 60. godine pre nove ere ovde dolaze Rimljani i uspostavljaju vlast. Na razvoj čitavog kraja uticala je blizina Sirmiuma (Sremske Mitrovice), jedne od rimskih prestonica. Kasnije ovo područje zauzimaju Mađari, a 1282. godine upravu nad Mačvom dobija kralj Dragutin. No, u sledećem stoleću Mađari ponovo zauzimaju Mačvu, a Turci se pojavljuju 1391. godine. Nakon smrti turskog sulatana Bajazita, despot Stefan Lazarević dobio je na upravu, zajedno sa Beogradom, i Mačvansku banovinu. Međutim, Turci ponovo zauzimaju ove krajeve polovinom 15. veka, kada je pala Srpska despotovina, i vladaće sve do Bečkog rata krajem 17. stoleća. Usled Velike seobe Srba, Mačva ostaje potpuno pusta, a nakon 1718. godine počeće da je naseljava stanovništvo iz Hercegovine.

Danas u naselju Bogatić živi više od 6 hiljada ljudi, dok cela opštima ima skoro 29 hiljada stanovnika. Gotovo svi su srpske nacionalnosti, a jedan mali procenat čine Romi, Hrvati, Jugosloveni, Makedonci i ostali. Na ovom području je, zahvaljujući plodnoj zemlji, dobro razvijena poljoprivredna proizvodnja, najviše se gaji pšenica, kukuruz, industrijsko i krmno bilje. Zastupljeno je i stočarstvo, ali i uzgajanje voća i povrća. Od većih preduzeća, najznačajniji su Mlinska industrija „Lala Stanković“ i fabrika PVC profila „Plastika“.Matične osnovne škole rade u varošici Bogatić, kao i u 6 sela, a u ostalim naseljima postoje izdvojena odeljenja. U Bogatiću se nalazi i „Mačvanska srednja škola“, kao i predškolska ustanova. Lokalni kulturno - obrazovni centar se bavi organizacijom svekolikog kulturnog života, a u njegovom sastavu je i Narodna biblioteka, pozorište „Janko Veselinović“, Dom kulture i Etno - park. U opštini Bogatić organizuju se i dve poznate turističke manifestacije: „Izažanjac“, posvećen završetku žetve i „Hajdučke večeri“. Od kulturno - istorijskih spomenika značajna je crkva Rođenja Bogorodice u Bogatiću, sagrađena polovinom 19. veka i mesna Zgrada okružnog načelstva iz perioda Kraljevine Jugoslavije.

U želji da kvalitetne usluge svojih stručnjaka učini dostupnim što širem krugu ljudi, bez obzira na to u kom mestu u Srbiji žive, Akademija Oxford je i stanovnicima Bogatića i okolnih naselja omogućila da koriste usluge njenog prevodilačkog centra i na lak način dođu do overenog prevoda bilo koje vrste službenih materijala. Osim toga, svi ovdašnji žitelji koji žele da nauče ili usavrše neki strani jezik, mogu to učiniti na našim dobro organizovanim i veoma kvalitetnim kursevima, koje vode iskusni profesori, a takođe se kod nas mogu profesionalno obučiti, to jest, prekvalifikovati ili dokvalifikovati za razne poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme. Uz to, možemo da ponudimo obuku za rad na računarima, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj instituciji.

Šta sve za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Bogatić?

Članovi stručnog tima Akademije Oxford su vrhunski jezički profesionalci, diplomirani filolozi, a najčešće izvorni govornici jezika sa kojima rade i licencama odobrenim od strane predviđene institucije Republike Srbije. To je, zapravo, ekipa selektovanih eksperata sa velikim praktičnim iskustvom i odličnim poznavanjem zakonskih propisa i regulativa, koji se odnose na sferu obrade zvaničnie dokumentacije. Oni, takođe, dobro poznaju i stručnu pravnu terminologiju koja se javlja u službenim materijaleima, te, zaista, predstavljaju pravi izbor kada je u pitanju prevođenje i overa dokumenata i javnih isprava, budući da klijentima omogućuju da na istom mestu, u dogovorenim terminima i po veoma povoljnoj ceni, dobiju punu obradu materijala i da ih odmah, nakon toga, mogu koristiti u praksi za potrebne poslove.

Prevodioci i sudski tumači Bogatić specijalizovani su za rad sa dokumentima na više od, verovali ili ne, 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim onih koji spadaju u red najpopuarnijih i najrasprostranjenijih po broju govornika, kao što su ruski, engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, kneski, arapski i turski, možemo da vam ponudimo i prevod koji na jednoj strani obuhvata i italijanski, grčki, poljski, češki, slovački, holandski, ukrajinski, japanski ili, pak, neki od jezika iz skandinavske grupe: norveški, finski, švedski ili danski. Prevodilac i sudski tumač Bogatić kvalifikovan je i za rad sa jezicima naših suseda ili zemalja sa kojima smo nekada bili u zajedničkoj državi, poput, slovenačkog, bosanskog, hrvatskog, makedonskog, albanskog, bugarskog, rumunskog i mađarskog. Možemo da vam ponudimo i obostrani prevod u domenu latinskog, koji, istina, više nije živ jezik, ali je i u naše vreme zastupljen u mnogim pisanim materijalima koji se tiču pravnih nauka, medicine, farmacije ili veterine. Takođe, u svom timu imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će izaći u susret svim potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, a kako je stručnjaka za estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik zaista malo na ovim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da i ovakvi profesionalci predstavljaju deo naše ekipe.

Kod nas možete dobiti i prevodilačku uslugu po kojoj smo jedinstveni u ovom poslu, a tiče se direktnog prebacivanja sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan primer. Uzmimo da imate, recimo, dokument sačinjen na rumunskom jeziku koji, iz određenog razloga, treba da se prevede na, na primer, engleski. Ako biste ovakvu uslugu tražili u drugim prevodilačkim agencijama, postupak bi bio postupan, to jest, vaš materijal bi se prvo sa rumunskog prevodio na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani engleski jezik. Tako bi posao duže trajao, a i morali biste da platite više, pošto su na realizaciji vašeg zahteva radila dva stručnjaka - jedan za osnovni, drugi za traženi jezik. Međutim, prevodioci i sudski tumači Bogatić rade na drugačiji, svrsishodniji način! Oni će, naime, pomenuti materijal, blagodareći stručnom kao i širokom opštem obrazovanju, ali i iskustvu i mnogobrojnim interesovanjima i afinitetima, odmah prebaciti na traženi engleski jezik, uopšte ga u međuvremenu ne prevodeći na srpski. Na taj način će uštedeti i vreme i novac svojih klijenata, a kvalitet obrade svakako neće izostati.

Iako u najvećem broju slučajeva dobijamo zahteve da kompletno obradimo dokumenta i javne isprave, odnosno, da ih, nakon prevoda, i overimo, podrazumeva se da ovakav postupak nije obavezujući za klijente, to jest, da ne moraju kod nas koristiti obe usluge, već nam se mogu obratiti i, recimo, u slučaju da su već, na nekom drugom mestu, uradili prebacivanje sadržaja materijala na ciljani jezik i sada žele da mi samo sprovedemo overu. Proces rada naših stručnjaka u ovom slučaju se neće razlikovati od onog koji sprovodimo i kod dokumenata koja su izašla iz našeg prevodilačkog centra, tačnije, pre samog čina overe, prevodioci i sudski tumači Bogatić će izvršiti detaljno poređenje prevoda koji ste doneli sa njegovim originalom, takođe u tu svrhu dostavljenim na našu adresu. Naime, naša obaveza je da potvrdimo da se prevedeni i izvorni dokument poklapaju, kako u sadržinskom, tako i u pogledu upotrebljenih termina i stila izrade, jer jedino u tom slučaju prevod može postati legalan i podoban za zvaničnu upotrebu. Ako je, dakle, to slučaj i sa vašim materijalom, prevodilac i sudski tumač Bogatić će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, te ćete moći odmah da ga koristite u pravnom prometu.

Ukoliko se, međutim, pokaže da nešto u prevodu koji ste doneli nije adekvatno urađeno ili on u nečemu odudara od originala, overa neće moći da se izvrši, te je tada neophodno da se uradi stručna redaktura spornog teksta, kako bi se u njemu ispravilo sve što je potrebno. Za ovaj posao su zaduženi naši profesionalni lektori i korektori, koji će izvršiti jezički pregled originala i prevoda, izdvojiti sve neregularnosti i zatim ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške, te u svim segmentima uskladiti prevod sa sadržajem izvornika. Na taj način će kvalitet vašeg dokumenta biti u svakom smislu poboljšan, te će on, nakon overe, moći da se smatra legalnim i ekvivalentnim bilo kom originalu.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Bogatić?

Zahvaljujući neospornoj stručnosti i iskustvu članova našeg profesionalnog tima, u mogućnosti smo da vam ponudimo prevod i overu bilo koje vrste službenih materijala, ma koliko zahtevni bili njihovi sadržaji, budući da su prevodioci i sudski tumači Bogatić kadri da odole i najtežim izazovima u poslu koji obavljaju.

Kod nas, tako, možete dobiti overen prevod bilo kog ličnog dokumenta ili javne isprave za kojim imate potrebu, a najčešće na taj način obrađujemo ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, te izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu).

Prevodilac i sudski tumač Bogatić neretko dobija zahteve da prevede i overi razna dokumenta potrebna za poslovanje koje prevazilazi granice jedne države, te, tako, radi sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, bilansima stanja i uspeha, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), potvrdama o kvalitetu proizvoda, kao i sa raznim poslovnim ugovorima (o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajnim i mnogim drugim), statutom i osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim i godišnjim izveštajima, kompletnom tenderskom dokumentacijom (uputstvima za ponuđače, obrascima, opštim uslovima, predmerima i grafičkom dokumentacijom sa tehničkim specifikacijama), poslovnim odlukama, finansijskim izveštajima i ostalim pisanim materijalima koji su potrebni za biznis na međunarodnom nivou.

Kako mnogi sudski i pravni procesi obuhvataju više država, prevodilac i sudski tumač Bogatić profesionalno obrađuje i različita pravna akta u koja, između ostalog, spadaju različite sudske odluke, presude i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati, zakonski utemeljeni sporazumi (ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični), te zahtevi za dobijanje vize, dozvole za boravak i ostala dokumenta ovog tipa. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Bogatić uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, koji ne možete dobiti u svim prevodilačkim centrima.

Predmet rada naših stručnjaka može biti i raznovrsna tehnička, naučna i građevinska dokumentacija, poput naučnih i tehničkih patenata, građevinskih projekata, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i sličnih materijala, ali i sva dokumenta koja se odnose na medicinu ili farmaciju, a potrebna su klijentima uglavnom za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili korišćenje uvoznih lekova i preparata. Ovde, pored ostalog, spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i svekolika dokumentacija o medicinskim proizvodima.

U današnje vreme mnogi se školuju, usavršavaju ili traže posao u inostranstvu, te u tu svrhu traže i overene prevode službenih materijala koji su povezani sa obrazovanjem ili se odnose na neku od institucija obrazovnog sistema. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Bogatić obrađuju diplome i dodatke diplomama, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastvane planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta ove vrste.

U mnogim situacijama je za ostvarivanje ili potvrđivanje nekih prava, kao i za podnošenje različitih zahteva potrebno nadležnoj instituciji predati overen prevod odgovarajućih potvrda, uverenja, saglasnosti ili izjava, pa prevodilac i sudski tumač Bogatić može da vam ponudi i kompletnu obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju, nasledničke i svih ostalih izjava pojedinaca, te potvrde o neosuđivanosti, saglasnosti o zastupanju, potvrde o redovnim primanjima i ostalih srodnih materijala.

Zaštita dokumenata koja nam se dostavljaju na obradu je nešto o čemu posebno vodimo računa, te možete biti sigurni da će na sveki način biti sprečena bilo kakva moguća zloupotreba, a podaci koji se u njima nalaze biće tretirani kao poslovna tajna. Vaša privatnost će biti neprikosnovena, a tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Bogatić, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će u svom radu uvek slediti aktuelne propise i na adekvatan način se odnositi prema svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju. Ako, dakle, odlučite da nama poverite obradu vaših dokumenata i javnih isprava dobićete apsolutnu diskreciju i kvalitetno i efikasno obavljen posao, uz maksimalno uvažavanje svih vaših zahteva i potreba.

Način rada prevodilaca i sudskih tumač Bogatić

Da bi prevodi vaših dokumenata mogli da postanu validan deo pravnog prometa, moraju, pre svega, biti urađeni u skladu sa strogim pravilima vezanim za obradu ovakvog tipa materijala. Sve pojedinosti izvornog dokumenta treba da budu adekvatno prevedene na traženi jezik, a to posebno važi za stručne termine i izraze. Uvažava se duh jezika na koji se sadržaji prebacuju, njegova gramatika i pravopis, kao i stil izrade ovakvih spisa. Gotov prevod kontrolišu najpre stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, koji će ispraviti i ono što je u prvom pregledu, eventualno, promaklo. Sada materijal preuzima sudski tumač i detaljno ga poredi sa originalom, kako bi se uverio da među njima ne postoje razlike, ni u sadržinskom, ni u terminološkom, niti u stilskom pogledu, i u tom slučaju, overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojm i potpisuje ga. Ovim činom, on postaje važeći sa stanovišta zakona i može se koristiti sa istom težinom koju poseduje i bilo koji drugi original.

Jasno je, dakle, da potpuna obrada vaših materijala ne može da se izvrši ukoliko nam na odgovarajuće načine ne dostavite originale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u predviđenoj instituciji. Dokumenta nam možete lično doneti u poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. U slučaju da niste u mogućnosti da prihvatite termine koje vam prevodilac i sudski tumač Bogatić nudi za završetak posla, možete tražiti „hitan prevod“ materijala, kada ćete sami odrediti termin za kompletnu obradu. U tom slučaju nam možete skenirana dokumenta poslati na mejl, ali ćete morati naknadno, a pazeći na rok koji ste odredili, da nam donesete ili, na prethodno opisane načine, pošaljete i originale, kako bismo prevode mogli i da overimo.

Gotova dokumenta, zajedno sa originalima, možete lično podići u našoj poslovnici, a možete u posebnom zahtevu da navedete adresu na koju želite da vam ista budu poslata. Dostavu će izvršiti kurirska služba koju obično angažujemo ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Moramo da napomenemo da ćete sami snositi troškove slanja materijala, prema ceni koju odredi dotična služba i to potpuno nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu i ostale usluge našeg prevodilačkog centra koje ste koristili.

Cenovnik svih naših usluga dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod službenika u našoj filijali. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a jedna od njih, shodno stadardu prevodilačke profesije, sadrži 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Kada je u pitanju „hitan prevod“, uz osnovnu cenu obračunava se i takozvani dodatak za hitnost, čija visina zsvisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji je klijent odredio za završetak celog posla.

Još nešto o overi dokumenata

Pored overe koju sprovodi licencirani sudski tumač, postoji i takozvana Apostille overa, koju u Republici Srbiji vrše predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova. Specifičnost ovog postupka ogleda se u tome što on nije predviđen za sva zvanična dokumenta i javne isprave, te se, recimo, nikada ne primenjuje kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici ili onih direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Takođe, apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, ali se način sprovođenja ovog procesa razlikuje od dokumenta do dokumenta.

Apostille pečat izrađen je u formi štambilja u koji se, na utvrđen način, upisuju traženi podaci. Ponekad se traži da i sadržaj pečata bude prebaćen na ciljani jezik, a ne samo sadržaj dokumenta, a takođe ima situacija kada se pored apostiliranja prevoda, traži i overa originala.

Kako prevodioci isudski tumači Bogatić nisu zaduženi za overu Apostille-om, oni ne moraju do tančina da poznaju ovu problamatiku. No, budući da u Akademiji Oxford svi uvek nastojimo da svojim klijentima olakšamo postupak, oni će vas svakako obavestiti o svemu što im je, s tim u vezi, dostupno i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete moći o svemu da se podrobno raspitate.

Ako se za vaš dokument traži Apostille overa, biće potrebno da nadležnom odnovnom sudu podnesete odgovarajući zahtev, kao i original spisa koji overavte, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde u Bogatiću pitati za apostiliranje dokumenata?

Sve potrebne informacije o Apostille overi možete dobiti u Sudskoj jedinici u Bogatiću, u Ulici Mike Vitomirovića 3 ili na broj telefona 015-7786-551. Ako je potrebno, možete se obratiti i nadležnoj službi Osnovnog suda u Šapcu, koji se nalazi u Karađorđevoj ulici 25, a tamošnji broj telefona je 015-354-614.

Slobodno nas na neki način kontaktirajte ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa našim načinom rada ili procedurama vezanim za obradu dokumentacije. Nastojaćemo da vam što potpunije odgovorimo, a ako bude potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Bogatić

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bogatić


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bogatić

Spisak sudskih tumača za grad BogatićSudski tumači za grad BogatićSpisak sudskih tumača za grad Bogatić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bogatić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BogatićSudski tumači za grad BogatićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bogatić

Sudski tumači i prevodioci u Bogatiću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!