Sudski tumači i prevodioci Palić

Na severu Srbije, u Severnobačkom upravnom okrugu, nalazi se gradsko naselje Palić, koje teritorijalno pripada opštini Subotica. Sve do 1972. godine do Palića je vozio tramvaj, a danas do njega vode uređene biciklističke i pešačke staze, a može se, naravno, stići i autom. Prema podacima sa popisa iz 2011., u naselju Palić živi skoro 8 hiljada stanovnika. Najviše je Mađara, a tu su i Srbi, Hrvati, Bunjevci i ostali. Ljudi ovde mahom rade u prerađivačkoj industriji, a bave se i trgovinom i uslužnim delatnostima.

Palićko jezero praktično dodiruje takozvanu Senćansku kapiju, južno predgrađe Subotice. Zbog mnogobrojnih algi koje u njemu žive, izrazito je zelene boje, a dubina mu doseže dva metra. Zanimljivo je da je jezerska voda nekada bila slana, te se veruje da predstavlja ostatak Panonskog mora. Blato sa dna jezera je lekovito, tako da je u drugoj polovini 19. veka ovde napravljeno kupatilo, pa se Palić razvijao kao banja i lečilište. Na severnoj obali jezera je tada zasađen prelep park, koji danas predstavlja područje zaštićeno zakonom. Park prirode Palić obuhvata okolinu Palićkog i Krvavog jezera, Veliki park i Zoološki vrt. Još u 19. veku bogati Subotičani su na ovom području gradili svoje vile, koje su sada uglavnom pretvorene u prijatne hotele i odmarališta.

Naselje Palić formirano je još u bronzanom dobu, a u pisanim materijalima se prvi put spominje 1462. godine, kao pustara koju je svojoj majci darovao mađarski kralj Matija Korvin. U to doba ime mesta bilo je Pali, a jezero se zvalo Paligo Palus.U isto vreme kada je, u stilu mađarske secesije, izgrađena Gradska kuća u Subotici, završeni su i objekti koji i danas predstavljaju simbole Palića – Velika terasa, vodotoranj, Ženski i Muški štrand. Vodotoranj je, pored osnovne funkcije, predstavljao i kapiju letovališta, kao i tramvajsku stanicu. Na Velikoj terasi nalazio se restoran i poslastičarnica, a jedan deo objekta bio je rezervisan za balove i zabave. Ispod terase smešten je Muzički paviljon u kome su se održavali promenadni koncerti.

Samo jezero Palić predstavlja veliku turističku atrakciju i dobru bazu za razvoj svih vidova turizma. Na Letnjoj pozornici, smeštenoj u samom centru Velikog parka, svakog leta održava se Međunarodni filmski festival, koji privlači veliki broj posetilaca.

Kako se može očekivati da u mestu poput Palića, pozicioniranom vrlo blizu državne granice i usmerenom na obogaćevanje turističkih potencijala, postoji izražena potreba za našim uslugama i programima, Akademija Oxford i ovde radi svojim punim kapacitetom. Organizuju se kursevi stranih jezika, koje vode vrsni predavači i, nakon kojih, polaznici mogu dobiti međunarodno priznate sertifikate, zatim obuka za korišćenje računara, profesionalno osposobljavanje (dokvalifikacija i prekvalifikacija) za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i priprema za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama. Takođe, tu su i prevodioci i sudski tumači Palić koji, na zahtev klijenata, mogu da prevedu i overe sva zvanična dokumenta i lične isprave.

Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Palić?

Zahvaljujući najvišim profesionalnim kvalifikacijama, ali i ogromnom iskustvu u radu sa službenim materijalima, prevodioci i sudski tumači Palić kadri su da kvalitetno, precizno i uvek u predviđenom vremenskom periodu, prevedu i overe bilo koji tip zvaničnih dokumenata, bez obzira na njihovu kompleksnost i namenu.

Lična dokumenta čiju obradu možete poveriti našim stručnjacima obuhvataju ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, kao i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu).

Danas se veliki broj ljudi školuje, usavršava ili pokušava da nađe posao u inostranstvu, te prevodilac i sudski tumač Palić često dobija zahteve da prevede i overi diplomu i dodatke diplomi, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, a uz to i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i ostale pisane materijale koji se odnose na nivo obrazovanja ili na obrazovne institucije.

U cilju potvrđivanja ili sticanja nekih prava potrebno je nadležnoj službi podneti overene prevode različitih vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, pa se tako u našem prevodilačkom centru radi i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom zaposlenju, svim vrstama izjava pojedinaca (recimo, nasledničkom), ali i sa potvrdom o redovnim primanjima, saglasnošću za zastupanje, potvrdom o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži kada neka osoba sklapa brak u inostranstvu.

Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Palić pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da je klijenti uglavnom traže radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih preparata i lekova. Ovde, između ostalog, spadaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i lekarski nalazi.

Pored pisanih materijala iz domena nauke, tehnike i građevine, kao što su građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i naučni i tehnički patenti, prevodilac i sudski tumač Palić prevodi i overava i svu tendersku dokumentaciju, koja obuhvata predmere, obrasce, grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, opšte uslove i uputstva za ponuđače. Kod nas možete dobiti overene prevode i svih ostalih poslovnih dokumenata, potrebnih za biznis transakcije i vođenje firmi na međunarodnom nivou. Tu, posed ostalih, spadaju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), poslovne odluke, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i godišnji izveštaji, bilansi uspeha i stanja, ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, ali i sve vrste poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi.

Pravni poslovi koji se protežu na više država podrazumevaju korektan prevod i zvaničnu overu raznih materijala, kao što su sudske presude, odluke i rešenja (recimo, presuda o razvodu braka), zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, te mnoge vrste licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja i pravilnika, kao i pravno zasnovanih sporazuma (ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostalih). Sve pomenute spise obrađuje prevodilac i sudski tumač Palić, a na vaš zahtev, može uraditi i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Prednost korišćenja usluga stručnjaka koji rade u prevodilačkom timu Akademije Oxford ogleda se u tome što, osim perfektnog prevoda i overe prema svim zakonskim propisima, kod nas dobijate i maksimalno uvažavanje svih vaših zahteva, ali i zagarantovanu bezbednost vaših dokumenata i svih podataka koji se u njima nalaze. Rečju, svi prevodioci i sudski tumači Palić su, shodno Zakonu o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na dužnost položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će svoj posao obavljati u skladu sa važećim regulativama i na predviđen način se odnositi prema materijalima sa kojima rade, odnosno da će ih na svaki način zaštititi od ma kakve potencijalne zloupotrebe.

Koje jezike u radu sa zvaničnom dokumentacijom koriste prevodioci i sudski tumači Palić?

Budući da su svi članovi našeg profesionalnog tima visoko obrazovane osobe, koje savršeno vladaju svojim radnim jezicima, a često su i njihovi izvorni govornici, kvalitet njihovog rada je zaista nešto o čemu ne treba raspravljati. Tome u prilog ide i njihovo odlično poznavanje zakonskih propisa i stručne pravne terminologije, kao i godine prakse i nebrojeno mnogo zadovoljnih klijenata, koji, nakon prvog angažovanja, uvek nastavljaju saradnju sa našim stručnjacima, kad god za njihovim uslugama imaju potrebe.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford, osim, naravno, srpskog, radi se i sa još četrdesetak svetskih jezika, od kojih se, kako se i očekuje, posebno često traže engleski, ruski, francuski, nemački, španski, portugalski, italijanski i grčki, kao i jezici naših suseda: hrvatski, bosanski, mekedonski, albanski, mađarski, bugarski i rumunski. Prevodilac i sudski tumač Palić kvalifikovan je i za prevod dokumenata koji uključuje neki od jezika ne baš često zastupljenih u prevodilačkim centrima, poput korejskog, romskog, pakistanskog, estonskog, persijskog ili hebrejskog, a, takođe, prevodi i sa ili na turski, arapski, slovenački, ukrajinski, holandski, skandinavske jezike – švedski, finski, norveški i danski, kao i poljski, češki i slovački jezik. Osim kineskog i japanskog jezika, u našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i u okviru latinskog jezika, koji je i danas aktuelan u pisanim materijalima iz nekih naučnih oblasti, iako se odavno nigde ne govori. Posebno ističemo da se u našem stručnom timu nalazi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će usluge prevoda i overe dokumenata pružiti osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti.

Prevodioci i sudski tumači Palić će, dakle, za vas u svakom trenutku uraditi prevod sa nekog stranog jezika na srpski, ili obrnuto, sa srpskog na neki strani jezik, ali to, u stvari, i nije neka posebna novost, budući da se na teritoriji naše zemlje često praktikuju ovakvi prevodi. Međutim, prevodilački centar Akademije Oxford spada u retke koji može da ponudi uslugu direktnog prevoda sa jednog na drugi strani jezik. To, zapravo, znači da će vaši zvanični materijali, izdati na nekom od jezika kojim se govori u inostranstvu biti, prema vašoj želji i potrebi, prebačeni na neki drugi strani jezik, koji zahtevate, i to neposredno, bez korišćenja srpskog jezika u međuvremenu, kakva je, inače, uobičajena praksa u ovim situacijama. Ovakvim radom, prevodilac i sudski tumač Palić omogućava svojim klijentima da brže i po nižoj ceni dođu do završne forme svojih materijala, a sve to može da postigne, kako zahvaljujući svojoj visokoj stručnosti i znanju, tako i na osnovu opšteg obrazovanja i široke lepeze različitih afiniteta i interesovanja.

Koje još usluge možete dobiti u našem prevodilačkom centru?

Iako je za vas najlakše i najsigurnije da našem stručnom timu poverite kompletnu obradu vaših zvaničnih dokumenata, ponekad se desi da je potrebno da za nekog klijenta uradimo samo overu materijala koje je neka osoba, van prevodilačkog centra Akademije Oxford, več prebacila na traženi jezik. Kako uvek nastojimo da zadovoljimo zahteve svojih stranaka, prihvatamo da obavimo i ovakav tip posla, ali smo, pre same overe, dužni da, kao i u svakom drugom slučaju, detaljno uporedimo dotični prevod sa njegovim originalom. Ukoliko se pokaže da su ova dva spisa potpuno jednaka, prevod se overava pečatom sudskog tumača, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i on se nadalje može, bez prepreka, koristiti u praksi.

Ako, međutim, prevodilac i sudski tumač Palić utvrdi da prevod koji je klijent doneo nije urađen onako kako nalažu pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, neće moći da ga overi, budući da se pečat ovlašćenog lica može nalaziti samo na onom spisu koji se u svim aspektima poklapa sa svojim izvorom. Ipak, i u ovoj situaciji možemo da vam pomognemo! Svakako da nećemo predložiti da prevodioci i sudski tumači Palić ponovo prevedu vaš dokument, nego ćemo ga prepustiti iskusnom oku i britkom peru naših lektora i korektora koji će uraditi njegovu redakturu i na taj način ispraviti sve što je potrebno, a tiče se gramatike, pravopisa ili stila pisanja, uskladiti prevod sa originalom i u svakom mogućem smislu poboljšati njegov kvalitet i pripremiti ga za overu i uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj.

Postavljanje razumno kratkog roka i njegovo maksimalno uvažavanje je još jedan od principa rada naših jezičkih stručnjaka. Međutim, ponekad se klijentima toliko žuri, da nisu u situaciji da prihvate ponuđeni vremeniski period za završetak posla, te im onda nudimo uslugu „hitnog prevoda“ materijala, koja se obavlja u onom roku koji klijent traži. Prevodilac i sudski tumač Palić i ovom prilikom daje sve od sebe da do kraja ispoštuje dogovor i kompletno završi dokumenta do predviđenog datuma. Cena ovakvog tipa prevoda razlikuje se od uobičajene, budući da tada klijent, pored bazičnih troškova, plaća i takozvanu taksu za hitnost, čiji iznos zavisi od broja stranica koje se obrađuju, kao i od dužine roka koji je klijent odredio za završetak posla.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Palić?

Materijale koje treba za vas da prevedemo i overimo možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete se dogovoriti i o ostalim detaljima saradnje. Osim toga, možete ih poslati na našu adresu preporučnom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Kada nas angažujete za „hitan prevod“ dokumenata, možete nam materijale skenirati i poslati na mejl, budući da je to najbrži put do naših prevodilaca, a u ovoj situaciji je vrlo bitno da se nigde ne gubi dragoceno vreme. Ipak, nemojte zaboraviti da nam morate naknadno, pazeći na rok koji ste sami odredili, dostaviti i originalna dokumenta, ukoliko želite da njihovi prevodi budu regularno overeni.

Obrada vaših zvaničnih materijala počinje prebacivanjem njihovih sadržaja na traženi jezik. Taj posao se mora obaviti precizno, budući da sve pojedinosti iz izvora treba da budu tačno prevedene, a naročito se mora voditi računa o iskazivanju stručnih pravnih termina. Sve treba da bude prilagođeno stilu pisanja zvaničnih dokumenata i u skladu sa duhom jezika na koji se prevodi. Kada je prevod gotov, proveravaju ga, najpre, sami njegovi autori, a zatim i lektori, u slučaju da je u prvom krugu promakla neka greška. Tekst na traženom jeziku, podrazumeva se, mora biti napisan uz uvažavanje svih gramatičkih i pravopisnih pravila. Sudski tumač započinje proces overe tako što sistematično i temeljno poredi prevod sa njegovim originalom. Naime, samo prevod koji ni u čemu ne odudara od svog izvora može biti regularno overen, te je, upravo, ovo razlog zbog čega stalno podvlačimo da je za kompletnu obradu vaših isprava i ostalih dokumenata neophodno da nam na uvid dostavite njihove originale ili makar overene kopije istih. Overeni prevod postaje pravno validan dokument, istog statusa kao i bilo koji drugi original i može se, u tom obliku, predavati u sve nadležne institucije nekog sistema.

Kada prevodilac i sudski tumač Palić završi obradu vaših materijala, možete ih, zajedno sa originalima, lično preuzeti u našoj poslovnici, a možete u posebnom zahtevu navesti i tačnu adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Za ovaj posao angažovaćemo kurirsku službu sa kojom inače sarađujemo ili će vam dokumenta biti dostavljena preporučenom poštanskom pošiljkom. Moramo naglasiti da troškove slanja materijala sami plaćate, nezavisno od cene overe i prevoda, a prema važećem cenovniku službe koja je ovu uslugu pružila.

Sve cene usluga naših stručnjaka dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete raspitati i u našoj poslovnici. Cena prevoda formira se na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, kako propisuje opšteprihvaćeni prevodilački standard, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod prevođenja svih pisanih materijala, pa tako i zvanične dokumentacije.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Ima situacija kada zakon predviđa da prevod zvaničnih materijala bude overen pečatom sudskog tumača, ali i takozvanim haškim Apostille pečatom, koji je uveden 1961. godine, nakon potpisivanja Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Na osnovu toga, dokumenta overena Apostille-om mogu se koristiti u pravnim poslovima svih država koje su potpisale pomenutu Konvenciju i ne zahtevaju nikakvu dalju proveru ni potvrdu.

Kako su za apostiliranje u našoj zemlji zaduženi osnovni sudovi, prevodilac i sudski tumač Palić nije dužan da vam omogući dobijanje svih informacija o ovom procesu, ali će vam svakako saopštiti sve što o tome zna i uputiti vas na nadležnu instituciju u vašem mestu gde ćete se o svemu obavestiti. Budući da se način Apostille overe razlikuje od dokumenta do dokumenta, kao i da postoje ona koja su od ove overe izuzeta, trebalo bi da se na vreme raspitate o detaljima, kako bi overa vaših materijala išla kako treba, bez nepotrebnih komplikacija i lutanja od službe do službe.

Potrebno je, dakle, da ovlašćenom službeniku osnovnog suda precizno navedete koji dokument želite da overite i za šta planirate da ga u budućnosti koristite, kako biste bili sigurni da će vam dati prave informacije o Apostille overi. Takođe je preporučljivo da saznate da li se za vaš konkretni dokument radi samo overa prevoda ili je potrebno apostilirati i prevod i original, te da li je, osim sadržaja dokumenta, predviđeno da i sam Apostille pečat bude preveden na ciljani jezik. Zapravo, ovaj pečat ima formu štambilja u koji se, na odgovarajući način, unose potrebni podaci.

Za overu Apostille-om potrebno je da nadležnoj službi osnovnog suda predate original dokumenta koji se overava, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Gde dobiti informacije o apostiliranju?

Područje Palića nalazi se u teritorijalnoj nadležnosti Osnovnog suda u Subotici, te se u ovoj instituciji možete raspitati o svim pomenutim pitanjima. Sud se nalazi na Senćanskom putu 1, a broj telefona je 024-554-111. U okviru ove pravosudne ustanove radi i Sudska jedinica u Bačkoj Topoli , u Ulici Petefi Brigade broj 5.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša dodatna pitanja u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili načinom prevoda i overe zvaničnih materijala. Možete nam poslati mejl, pozvati telefonom ili lično doći u našu filijalu. Ako bude potrebe, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Palić

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Palić


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Palić

Spisak sudskih tumača za grad PalićSudski tumači za grad PalićSpisak sudskih tumača za grad Palić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Palić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PalićSudski tumači za grad PalićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Palić

Sudski tumači i prevodioci na Paliću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!