Sudski tumači i prevodioci Petrovac na Mlavi

Petrovac na Mlavi, jedino gradsko naselje istoimene opštine i njeno saobraćajno, kulturno, zdravstveno, trgovačko i industrijsko sedište, pripada Braničevskom upravnom okrugu. Nalazi se u dolini reke Mlave, a na području grada se ukrštaju mnogi važni putevi u okviru Podunavskog regiona. Pored ovog naselja, područje opštine Petrovac na Mlavi čine još 33 sela. Prema popisu iz 2011. godine, u gradu živi više od 7 hiljada ljudi, dok ih na teritoriji cele opštine ima oko 31 hiljade.

Sve do 2007. godine, zvanično ime mesta bilo je Petrovac, a njegovo osnivanje je 1859. naredio knez Miloš Obrenović. Nazvan je po Milutinu Petroviću Eri, mlađem bratu Hajduk Veljka Petrovića, krajinskom vojvodi i državnom savetniku.

Kako je područje ove opštine ušuškano između visokih Homoljskih planina, Sopotske grede i stiške ravnice, od davnina je bilo poželjno mesto za podizanje naseobina. Tome je doprinosilo i obilje vode i, naravno, plodno zemljište. Selo Svine, na čijem će se mestu kasnije razviti Petrovac, pripadalo je početkom 19. veka Kneževini Mlavi. Ono se nalazilo na brdu sa leve strane reke Mlave i bilo je naseljeno srpskim stanovništvom. Kako su sa druge strane reke bile obradive površine, na Mlavi je, ispod sela, sagrađen most, koji su žitelji svakodnevno koristili. Upravo tu, na desnoj obali reke, formirano je selo Petrovac zbog potrebe tadašnje državne administracije da stvori upravno sedište vlasti za ceo ovaj kraj. Vremenom su stanovnici Svine počeli da se nastanjuju u Petrovcu, a zalaganjem crkvene opštine i stanovnika, ispunjen je i uslov da ovo selo dobije status varošice, to jest, izgrađena je Vaznesenjska crkva 1869. godine.Danas se u Petrovcu na Mlavi mnogo radi na unapređenju kvaliteta života, te se mesto polako, ali sigurno razvija i kulturno obogaćuje. Ovdašnji kulturno - prosvetni centar je glavni stožer kulturnih dešavanja, a u njegovom sastavu radi i Pozorište, osnovano još 1908. godine.

Pored osnovne škole u gradu radi i kombinovana srednja škola, u kojoj, osim gimnazije opšteg smera, postoje i odeljenja Trgovačke i Ekonomske škole. Većina radno sposobnog stanovništva radi u oblasti trgovine, prerađivačke industrije i poljoprivrede.

Petrovac na Mlavi je još jedan u nizu gradova na području naše zemlje u kome svoje usluge mogu da ponude prevodioci i sudski tumači koji funkcionišu u okviru Akademije Oxford. Oni su kvalifikovani za prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, a to rade precizno, efikasno i u skladu sa zakonskim propisima. Stanovnicima Petrovca na Mlavi, pored toga, sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i obuku za rad na računarima, prema svim svetskim standardima, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za obavljanje različitih poslova koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, kao i kurseve stranih jezika, koje vode visoko obrazovani i iskusni predavači, a nakon kojih polaznik ima mogućnost da dobije međunarodno priznati sertifikat o znanju, ukoliko, naravno, pokaže zadovoljavajuće rezultate na završnom testu.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Petrovac na Mlavi?

Svi stručnjaci koji rade u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford stekli su predviđeno visoko obrazovanje za posao kojim se bave, a osim toga, vrlo dobro poznaju zakonske propise i stručnu terminologiju koja se koristi u zvaničnim dokumentima, te njihov rad karakteriše visok kvalitet i preciznost prevoda, efikasnost i odlična saradnja koju ostvaruju sa svojim klijentima. Budući da imaju ogromno profesionalno iskustvo, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, predstavljaju zaista najbolji izbor kada je obrada zvaničnih materijala u pitanju.

Prevodioci i sudski tumači Petrovac na Mlavi su jezički eksperti čija je oblast delovanja usmerena na više od 40 jezika, uključujući i srpski. Pored engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog, za koje se najčešće traže usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije, u našem prevodilačkom centru se radi i sa portugalskim, španskim, italijanskim, grčkim, kao i sa jezicima naših suseda: bosanskim, albanskim, hrvatskim, mađarskim, makedonskim, bugarskim i rumunskim. Prevodilac i sudski tumač Petrovac na Mlavi kvalifikovan je i za prevod koji na jednoj strani obuhvata neki od skandinavskih jezika – danski, švedski, norveški ili finski, ali i holandski, ukrajinski, slovenački, arapski, turski, kineski, japanski, te poljski, češki ili slovački. Iako se zvanično tertira kao mrtav jezik, latinski je takođe uvršćen u naš profesionalni program, budući da su njime pisana mnoga dokumenta iz oblasti medicine, farmacije, veterine ili prava. Posebno smo ponosni na činjenicu da klijentima možemo pružiti usluge prevoda i overe materijala koje uključuju i jezike zastupljene u malom broju prevodilačkih centara, poput romskog, korejskog, pakistanskog, estonskog, hebrejskog ili persijskog. U skladu sa savremenim tendencijama da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući nesmetano funkcionisanje u svim aspektima društvenog života, u svoj tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Kao što se i očekuje, klijenti nam najčešće traže prevod službenih materijala sa nekog stranog jezika na srpski ili obrnuto, sa srpskog na neki drugi jezik. Ponekad se, međutim, dešava da neka dokumenta izdata na stranom jeziku treba da se prebace na drugi, takođe strani, jezik. Baš ovde dolazi do izražaja vrhunska umešnost i profesionalizam naših prevodilaca, budući da oni, zahvaljujući svom stručnom i opštem obrazovanju, kao i brojnim interesovanjima i sklonostima, mogu sadržaje dokumenata da direktno prevedu sa jednog na drugi strani jezik, a da ih pri tom uopšte ne prebacuju na srpski. Time se, svakako, skraćuje vreme potrebno za obradu materijala, ali i novac naših klijenata, budući da za opisanu uslugu nije potrebno angažovati dva stručnjaka, jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik, te će tako i cena biti niža.

Možete nam se obratiti i ako vam je potrebna overa prevoda koji nije urađen u našem centru, već ste taj posao poverili nekom drugom stručnjaku. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač Petrovac na Mlavi morati da, pre overe, prekontroliše prevod, ne zato što sumnja u njegov kvalitet, već zato što zakon nalaže da on mora biti upoređen sa originalom, sa ciljem da se potvrdi istovetnost ova dva dokumenta. Reč je o tome da samo onaj prevod koji ni u jednoj od predviđenih pojedinosti ne odudara od originala može biti overen pečatom sudskog tumača i uvršćen u red pravno validnih dokumenata. Ukoliko se poklapanje ne potvrdi, prevod ne može dobiti ovu zvaničnu potvrdu, ali i u ovoj situaciji vam možemo pomoći, budući da u svom timu imamo sve neophodne jezičke stručnjake. Prevarili ste se ako ste pomislili da ćemo vam ponuditi da prevodioci i sudski tumači Petrovac na Mlavi ponovo prevedu vaš dokument! To bi, naravno, bilo nepotrebno gubljenje i vremena i novca. Umesto toga, poboljšaćemo kvalitet prevoda koji već imate, redakturom za koju su zaduženi lektori i korektori, pravi majstori svog zanata. Oni će brzo detektovati sve ono što u vašem dokumentu treba da se ispravi, potpuno ga uskladiti sa originalom, kao i sa duhom ciljanog jezika i učiniti da postane podoban za overu pečatom licenciranog stručnjaka.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Petrovac na Mlavi?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode svih zvaničnih materijala, bez obzira na koju se oblast odnose i koliko su kompleksni.

Savremeno poslovanje ne može se ni zamisliti bez raznoraznih tendera, od kojih se većina raspisuje na međunarodnom nivou, pa prevodilac i sudski tumač Petrovac na Mlavi za svoje klijente prevodi i overava uputstva za ponuđače, obrasce, opšte uslove, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Radi se, takođe, i sa svom tehničkom, naučnom i građevinskom dokumentacijom, u koju, pored ostalog, spadaju naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostala slična dokumenta. Naši jezički stručnjaci će, na vaš zahtev, obraditi i razne poslovne spise, kao što su rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, kao i poreski identifikacioni broj (PIB), izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), sve vrste poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski, revizorski i ostali), kao i razni tipovi biznis ugovora (kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i ostali sličnog tipa).

Kako se danas mnogi školuju, usavršavaju ili traže posao van granica svoje zemlje, često se traži i obrada dokumenata koja su na neki način povezana sa obrazovanjem ili nekim njegovim institucijama. To su, recimo, diploma i dodaci diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i uverenje o položenim ispitima.

Osim raznih uverenja (o državljanstvu, o nekažnjavanju i ostalih), prevodilac i sudski tumač Petrovac na Mlavi profesionalno prevodi i overava i sve vrste potvrda (o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, o stanju na bankovnom računu, o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju), kao i sva lična dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), vozačku i saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i radnu dozvolu.

Prevodioci i sudski tumači Petrovac na Mlavi mogu, na vaš zahtev, da prevedu i overe i sva dokumenta koja su u vezi sa sudskim procesima ili pravnim poslovima koji prevazilaze granice jedne zemlje. To su, na primer, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, razne izjave, sertifikati, licence, ovlašćenja, punomoćja, pravilnici i izveštaji, kao i sve sudske odluke, presude i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka. Ovde spadaju i različite vrste pravno zasnovanih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostala srodna dokumenta.

Klijenti koji se leče u inostranstvu ili koriste strane lekove i preparate često traže overen prevod materijala iz domena medicine ili farmacije, te tako obrađujemo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Kako je zaštita vaših dokumenata i svih podataka koji se u njima nalaze nešto o čenu posebno vodimo računa, želimo da istaknemo da su svi prevodioci i sudski tumači Petrovac na Mlavi, kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na dužnost, položili predviđenu zakletvu i tako se obavezali da će uvek raditi u skladu sa važećim propisima i više od svega čuvati privatnost svojih klijenata. To, drugim rečima znači, da će svi materijali koje nam poverite biti bezuslovno čuvani i zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe, a vi ćete, u dogovorenom roku i po zaista veoma povoljnoj ceni, dobiti kvalitetan prevod dokumenata na traženi jezik, kao i njihovu overu na legalan način i sve to na jednom mestu, bez ikakvih dodatnih peripetija.

Jedina vaša obaveza je da ispoštujete zahtev da nam na uvid dostavite originale materijala koje obrađujemo ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Ako vam je tako zgodno, možete doći u našu poslovnicu i predati ih nekom od ovlašćenih koordinatora, sa kojim ćete precizirati i sve ostale pojedinosti naše saradnje. Druga varijanta je da dokumenta pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Uprkos tome što prevodilac i sudski tumač Petrovac na Mlavi uvek nastoji da omogući završavanje posla za što kraće vreme, dešava se da klijenti traže „hitan prevod“ materijala, u izuzetno kratkom roku. Budući da je tada brzina od presudne važnosti za ispunjenje zahteva, dozvoljavamo da nam skenirana dokumenta pošaljete elektronskom poštom, ali, kako na ovaj način ne možete poslati originale, a bez njih nije moguće kompletno obraditi materijale, molimo vas da nam naknadno, imajući u vidu rok koji ste odredili, na neki od gore pomenuti načina dostavite i izvorna dokumenta.

Kako se uvek trudimo da zadovoljimo potrebe svih korisnika naših usluga, omogućavamo klijentima i da odaberu način na koji će, nakon završene obrade materijala, preuzeti njihove overene kopije i originale. Možete, naravno, doći u naše predstavništvo i lično podići svoja dokumenta, a možete, u posebnom zahtevu, da navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već dugo sarađujemo. Napominjemo da troškovi isporuke obrađenih materijala idu na vaš račun i da ih plaćate sasvim odvojeno od cene prevoda, overe i ostalih naših usluga koje ste, eventualno, koristili. Visinu troškova odrediće angažovana služba za dostavu, a možete, naravno, platiti prilikom preuzimanja.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Petrovac na Mlavi?

Laički gledano, overen i običan prevod su dva sadržinski potpuno ista dokumeta, pa se onda možete zapitati zbog čega je, uopšte, potrebno legalizovati prevedeni materijal. Tajna je, upravo, u pečatu licenciranog sudskog tumača, koji, ustvari, predstavlja zakonsku potvrdu i garanciju da je prevod prekontrolisalo i uporedilo sa originalom stručno lice, te da on, sa stanovišta zakona, ima jednaku težinu kao i bilo koji drugi zvanični spis. Neovereni prevod, bez obzira koliko je kvalitetno urađen, nema na sebi dokaz da je pregledan od strane stručne osobe, koja bi, svojim kredibilitetom, mogla da jemči da je njegov sadržaj istovetan originalnom.

Da bi prevedeni dokument postao važeći u pravnom i zakonskom smislu, mora, pre svega, biti precizno i korektno prebačen na ciljani jezik, a to se odnosi bukvalno na sve pojedinosti koje se u njemu nalaze. Prevod zvaničnih materijala se ne radi otprilike i provizorno, već se mora posebno paziti na prevod stručnih termina, koji treba da budu precizno iskazani, kao i na stil pisanja službene dokumentacije. Ne treba naglašavati da se, tokom prevođenja, svakako mora voditi računa o pravopisu, gramatici i duhu traženog jezika, a sve to će, pre početka overe, prekontrolisati lektori i ukloniti eventualne nepravilnosti. Proces overe počinje tako što prevodilac i sudski tumač Petrovac na Mlavi sistematično poredi prevod sa njegovim osnovnim oblikom, sa ciljem da utvrdi da je reč o dva potpuno ista dokumenta, koja su, samo, napisana različitim jezicima. Ako je to tako, prevod će overiti svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga, a nakon toga ovaj zvanični materijal može biti uključen u međunarodni pravni promet sa istom zakonskom snagom koju ima bilo koji drugi original.

Cena prevoda se određuje na osnovu broja prevedeneih strana, a kako propisuje prevodilački standard koga se pridržavaju i naši stručnjaci, na jednoj otkucanoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za obradu svih pisanih materijala, te tako i zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani u većini slučajeva nalazi tekst koji nije tako dugačak. U slučaju „hitnog prevoda“, cena se formira tako što se na osnovne troškove dodaje i takozvana taksa za hitnost, na čiju visinu neposredno utiče količina obrađenog materijala i to koliko je kratak rok koji je klijent odredio za završetak posla.

Sve cene naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas mogu informisati i ovlašćeni koordinatori u našoj poslovnici.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Na osnovu odredaba Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stostinak država, pa i naša tadašnja, za pojedina zvanična dokumenta uvedena je overa takozvanim Apostille pečatom. Ova potvrda ima formu štambilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci, ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača i razlikuje se od dokumenta do dokumenta. Recimo, postoje zvanični materijali kod kojih je predviđeno da se apostilira samo prevod, kao i oni gde je neophodno overiti i prevod i original. Takođe, ima slučajeva kada se, pored prevoda sadržaja dokumeta na traženi jezik, zahteva i prevod samog Apostille pečata.

Prevodilac i sudski tumač Petrovac na Mlavi nije u obavezi da poznaje sve detalje ovog procesa, pošto apostiliranje u našoj zemlji vrše predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova. Ipak, on će vam svakako preneti sve informacije koje su mu u vezi sa tim dostupne i uputiti vas na nadležnu instituciju u vašem mestu gde ćete moći o svemu da se raspitate. Veoma je važno da sva potrebna obaveštenja o apostiliranju pribavite na vreme, kako bi proces overe vaših materijala protekao bez ikakvih komplikacija.

Bitno je da znate i to da su od overe Apostille pečatom izuzete sve isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao i administrativne isprave direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Za apostiliranje dokumenata biće potrebno da nadležnoj službi osnovnog suda podnesete originalni materijal koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako doći do informacija o Apostille overi?

Sva potrebna obaveštenja o pomenutim pitanjima možete dobiti u Osnovnom sudu u Petrovcu na Mlavi, koji se nalazi u Ulici Srpskih Vladara 159, a možete pozvati i telefonom na sledeće brojeve: 012-331-260 i 012-333-131. U sastavu suda radi i Sudska jedinica u Žagubici. Adresa ove institucije je Trg Oslobođenja1, a broj telefona 012-643-586.

U slučaju da postoji nešto što nismo dovoljno pojasnili u ovom podužem tekstu, a tiče se našeg načina rada ili nekog segmenta obrade zvaničnih dokumenata, slobodno nam se obratite telefonom, mejlom ili dođite lično u našu poslovnicu. Učinićemo sve da odgovorimo na sva vaša pitanja, a ako bude potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Petrovac na Mlavi

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Petrovac na Mlavi


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Petrovac na Mlavi

Spisak sudskih tumača za grad Petrovac na MlaviSudski tumači za grad Petrovac na MlaviSpisak sudskih tumača za grad Petrovac na Mlavi

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Petrovac na Mlavi

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Petrovac na MlaviSudski tumači za grad Petrovac na MlaviCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Petrovac na Mlavi

Sudski tumači i prevodioci u Petrovcu na Mlavi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!