- Sudski tumači i prevodioci - Raška

Sudski tumači i prevodioci Raška

U jugozapadnom delu Srbije, u središnjem delu doline Ibra, nalazi se opština Raška, čije je administrativno sedište gradsko naselje koje nosi isto ime. Od Beograda je ovo mesto udaljeno više od 200 kilometara, a pripada Raškom upravnom okrugu. Regionalnim i magistralnim putevima područje je povezano sa ostalim delovima zemlje, odnosno, sa Šumadijom na zapadu, sa Kosovom i Metohijom na jugu, Aleksandrovačkom župom na istoku i Crnom Gorom i novopazarskim delom Raške oblasti na jugozapadu.

Na osnovu arheoloških istraživanja, može se zaključiti da je dolina Ibra, pa stoga i samo područje Raške, bilo naseljeno još u dalekoj prošlosti. U jednom periodu stare ere ovde su živeli Dardanci, pa se na istorijskim kartama Raška označavala kao Dardanija. Međutim, u delima biografa Stefana Nemanje iz 13. veka stoji da se ova oblast naziva Ibar, a vrlo brzo počinje da se označava kao Raška, prema najistočnijem gradu nemanjićke države – Rasu. Turci su 1455. zauzeli srednjovekovno utvrđenje Brvenik i ovladali celom teritorijom današnje Raške, gde će ostati sve do 1833. godine. Na osnovu postojećih pisanih dokumenata, Raška je, kao varošica osnovana septembra 1845., ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića. Vrlo brzo zatim osniva se carinarnica, otvara se sud, škola, zanatske radionice i počinje iskorišćevanje rudnog i šumskog bogatstva. Tokom Prvog svetskog rata, u jednom kratkom periodu u Raškoj su bili smešteni kralj i ondašnja srpska vlada, pa je, na neki način, vršila funkciju prestonice. Posle ovog rata, dolazi do izgradnje novih saobraćajnica, kako drumskih, tako i železničkih, pa je položaj Raške znatno poboljšan.

Danas u ovom gradu živi preko 6 hiljada ljudi, a čitava opština ima više od 24 hiljade stanovnika. Osim poljoprivredom, ljudi se u bave i različitim poslovima vezanim za prerađivačku industriju, a najdominantniji izvozni proizvod iz ovog dela Srbije čine proizvodi prerade i obrade metala, kao i proizvodi od gume i plastike. U opštini Raška razvijen je planinski i banjski turizam. Obližnje planine Kopaonik i Golija privlače ljubitelje zimskih sportova, a Jošanička Banja, smeštena u podnožju Kopaonika, ima jedne od najtoplojih geotermalnih izvora u Srbiji. U ovom kraju se sve više razvija i seoski turizam, a Raška je i domaćin nekolicini tradicionalnih manifestacija.

U Raškoj se, kao u jednom od gradova sa izraženim turističkim potencijalom, javila i potreba za kvalitetnom obradom službenih metrijala, te i ovde svi kojima je to potrebno mogu koristiti usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naši stručnjaci prevode zvanične materijale u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a takođe vrše i overu dokumentacije na zakonom propisan način. Svim stanovnicima Raške i susednih naselja možemo da ponudimo i neki od naših programa za kvalitetno učenje i obuku. Radimo, dakle, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, obuku za rad na računaru, prema svim svetskim standardima, kao i profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme. Kod nas možete naučiti ili usavršiti i neki strani jezik, pohađajući kurseve koje vode umešni i iskusni predavači, a nakon kojih, ukoliko pokažete traženo znanje na završnom testu, dobijate sertifikate koji su priznati svuda u svetu.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Raška?

Prevodilački centar Akademije Oxford može da vam ponudi prevod dokumentacije praktično na bilo koji jezik koji vam je potreban, budući da u našem stručnom timu rade visoko obrazovane i iskusne osobe koje poseduju izuzetne pisane i govorne veštine kada su u pitanju njihovi radni jezici, a vrlo često se radi i o izvornim govornicima. Kvalitet obrade materijala je nešto što se kod nas podrazumeva, a pored toga nudimo vam i mogućnost da na istom mestu, brzo i po jednoj od najpovoljnjih cena na tržištu , dobijete i overu dokumenata, kako biste mogli odmah da ih koristite u praksi. Prevodioci i sudski tumači Raška upoznati su sa svim potrebnim zakonskim propisima i stručnom terminologijom, te ovaj posao mogu da obave korektno, poštujući precizno definisan proces overe, kao i sve zahteve i potrebe vas, kao klijenta. Verujemo da ćete našim radom biti više nego zadovoljni i ponovo nam se obratiti i kasnije kada budete imali potrebe za ovakvim uslugama.

Kod nas, dakle, možete dobiti prevod dokumenata i javnih isprava sa ili na ruski, ali i ostale slovenske jezike: ukrajinski, poljski, slovački, češki, bugarski, makedonski, bosanski, hrvatski, slovenački i, naravno, srpski, ali i u okviru uvek traženog engleskog, nemačkog, francuskog, portugalskog i španskog jezika. Prevodilac i sudski tumač Raška radi i sa italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, ali i mađarski, rumunskim, albanskim i holandskim jezikom. Dokumenta, takođe, mogu na vaš zahtev biti prevedena u jezičkoj kombinaciji koja na jednoj strani obuhvata neki od skandinavskih jezika: švedski, finski, norveški ili danski, kao i kineski, japanski, ali i latinski jezik koji je i dalje veoma zastupljen u pisanim materijalima iz domena prava, medicine, farmacije i veterine, iako se već vekovima nigde ne govori. U našem stručnom timu nalazi se i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će biti dragocena pomoć osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti prilikom obavljanja poslova obrade zvaničnih materijala, a veoma smo ponosni na činjenicu da možemo da ponudimo usluge vrhunskih poznavalaca pakistanskog, korejskog, estonskog, hebrejskog, romskog i persijskog jezika, koje nećete naći u mnogo prevodilačkih centara u našoj zemlji.

Iako prevodioci i sudski tumači Raška najčešće, kako se i očekuje, dobijaju zahteve da materijale sa nekog stranog jezika prevedu na srpski ili obrnuto, sa srpskog na neki drugi jezik, svim klijentima kojima je to potrebno možemo da ponudimo direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. To, preciznije rečeno, znači da će naši stručnjaci dokument koji je sačinjen na nekom jeziku koji se govori u inostranstvu odmah, bez posrednog prebacivanja na srpski jezik, moći da prevedu na neki drugi strani, koji klijent zahteva. Ovaj posao podrazumeva široko opšte obrazovanje, pored, naravno, visokih stručnih kvalifikacija, kao i raznolika interesovanja i brojne afinitete, što su sve karakteristike koje poseduju naši prevodioci. Naime, u većini ostalih prevodilačkih agencija za opisani posao angažuju se dva stručnjaka, jedan, koji dokument prevodi sa izvornog jezika na srpski i drugi, koji ga sa srpskog prebacuje na traženi strani jezik. No, prevodilac i sudski tumač Raška radi brže i efikasnije i svakako na korist svojih stranaka, budući da će ova usluga kod nas imati i nižu cenu, pošto za njenu realizaciju nije potrebno učešće više ljudi.

Kompletna obrada službenih materijala, odnosno i prevod i overa, je zaista onu što najčešće radimo, ali ova dva segmenta nisu obavezno povezana, to jest, možete nam se obratiti i u slučaju da imate dokumenta koja samo treba da se overe, pošto ste njihov prevod već poverili strčnjacima na nekom drugom mestu. Ipak, moramo da naglasimo da će se i u ovom slučaju, prevodioci i sudski tumači Raška držati propisane procedure i pre same overe detaljno proveriti prevod koji ste dostavili, upoređujući ga sa originalom. Ovo, svakako, ne radimo zato što sumnjamo u kvalitet rada nekih naših kolega, već je to prosto zakonski proces, koji smo obavezni da sledimo. Reč je o tome da jedino onaj prevod koji je u sadržinskom, terminološkom i stilskom smislu identičan svom izvoru može biti overen pečatom sudskog tumača, te će to biti slučaj i sa vašim dokumentom, ukoliko ispunjava nabrojane uslove. Međutim, ako se pokaže da prevod koji imate nije urađen na odgovarajući način, neće moći da bude svrstan u pravno validna dokumenta. U toj situaciji možemo da vam pomognemo angažovanjem naših lektora i korektora, vrhunskih stručnjaka kada je u pitanju redaktura teksta. Njihov posao se ogleda u jezičkom pregledu prevoda i originala, detektovanju svih grešeka i nepravilnosti i ispravljanjem istih, uz potpuno prilagođavanje izvornom dokumentu u svim predviđenim aspektima. Nakon toga, dobićete materijal koji, bez ikakvih problema, može da se uključi u međunarodni pravni promet, nakon što ga prevodilac i sudski tumač Raška overi svojim pečatom.

Prevodioci i sudski tumači Raška rade sa sledećim dokumentima

Ukoliko vam je potrebna obrada bilo koje javne isprave ili zvaničnog dokumenta, možete se obratiti našim stručnjacima i biti sigurni da ćete u predviđenom roku i pod povoljnim uslovima dobiti ispunjenje svih vaših zahteva.

Prevodilac i sudski tumač Raška može, dakle, da vam ponudi prevod i overu svih pisanih materijala koji se tretiraju kao lični, a to su, pre svih, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, ali i izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrda o prebivalištu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica).Svima koji posluju van granica jedne države potreban je overen prevod različitih dokumenata iz biznis sfere, pa se tako u našem centru radi i sa poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), izvodom iz Agencije za privredne registre, bilansima stanja i uspeha, ulaznim i izlaznim fakturama, kao i sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, različitim poslovnim ugovorima, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim, godišnjim, finansijskim i ostalim izveštajima, poslovnim odlukama, potvrdama o kvalitetu proizvoda, ali i sa kompletnom tenderskom dokumentacijom, u koju spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodilac i sudski tumač Raška može da izda overen prevod naučnih i tehničkih patenata, kao i ostalih pisanih materijala koji se odnose na tehniku, nauku ili građevinu, poput, recimo, deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka ili građevinskih projekata.

Za pravne poslove koji se vode na međunarodnom nivou često je potreban kvalitetno urađen prevod i legalna overa različitih pravilnika, punomoćja, izveštaja, ovlašćenja, sertifikata, licenci, kao i izjava pojedinaca (na primer, nasledničke), kao i ostalih pravnih akata – sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je presuda o razvodu braka i mnoge druge, saglasnosti o zastupanju, zahteva za dobijanje vize, dozvole za boravak i različitih sporazuma koji su pravno utemeljeni, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, često tražen u poslednje vreme.

Savremeno doba mnogima je omogućilo da se školuju, usavršavaju ili rade u inostranstvu, te je u tu svrhu neretko potreban overen prevod različitih dokumenata koja potvrđuju nivo obrazovanja pojedinca ili se tiču nekih institucija obrazovnog sistema. Tako prevodilac i sudski tumač Raška profesionalno obrađuje i diplomu i sve dodatke koji uz nju idu, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, kao i uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i ostala srodna dokumenta.

Kako se danas mnogi leče u inostranstvu ili upotrebljavaju uvozne preparate i lekove, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo različita dokumenta iz oblasti farmacije ili medicine, te prevodioci i sudski tumači Raška rade i sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, lekarskim nalazima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i sličnim pisanim materijalima.

U mnogim situacijama za podnošenje zahteva ili ostvarilanje i potvrđivanje određenih prava potrebno je nadležnoj službi predati overeni prevod različitih potvrda i uverenja, te kod nas možete dobiti i obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu, kao i potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, potrvrde o stanju na tekućem računu u banci, ali i one o neosuđivanosti i mnogih dugih.

Sva dokumenta koja nam dostavite na prevod i overu biće apsolutno zaštićena od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a podaci koji se u njima nalaze tretirani kao poslovna tajna. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Raška, pre imenovanja, prošli stroge provere podobnosti za obavljanje ovog odgovornog posla, ali i položili predviđenu zakletvu koja ih obavezuje ne samo da postupaju prema važećim regulativama, već i da iznad svega poštuju privatnost svojih klijenata. Kod nas ćete, dakle, dobiti ne samo stručnu obradu dokumenata na izuzetno visokom nivou kvaliteta, već i uvažavanje svih vaših zahteva i apsolutnu diskreciju.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Raška?

Da bi prevod jednog zvaničnog dokumenta postao pravno validan i upotrebljiv u praksi, mora, pre svega, biti valjano urađen, odnosno tačno prebačen na ciljani jezik. Prevodioci i sudski tumači Raška ne smeju nasumično ni otprilike da prevode službene materijale, pošto je to posao koji se mora raditi sistematično i strogo prema pravilima. Sve pojedinosti iz izvornog dokumenta moraju se naći u prevodu i to tačno izražene na novom jeziku, a to se posebno odnosi na stručne termine čiji je prevod najzahtevniji, budući da mora biti precizan i jasan. Podrazumeva se da se u ovom delu obrade službenih materijala mora paziti i na gramatička i pravopisna pravila traženog jezika, ali i na stil pisanja ove vrste dokumenata. Kada je prevod gotov, kontrolišu ga najpre jezički stručnjaci koji su na njemu radili, a nakon toga i lektori, kako bi ispravili i one greške koje do tada, eventualno, nisu uočene. Na ovom mestu posao preuzimaju sudski tumači koji prvo vrše pažljivo upoređivanje prevoda sa originalom i, ako konstatuju da se ova dve dokumenta poklapaju u svim predviđenim aspektima, overavaju prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuju ga. Sada je materijal na novom jeziku i zvanično priznat i u toj formi će ga prihvatiti svaka nadležna institucija jednog sistema.

Da bi prevodilac i sudski tumač Raška moga da ispuni sve vaše zahteve i, nakon prevoda, i overi vaš dokument, morate nam na uvid dostaviti originale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj instituciji. Ukoliko vam tako odgovara, materjale možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se o svemu dogovoriti ili nam možete poslati dokumenta preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. U slučaju da niste u prilici da prihvatite rokove koje vam prevodioci i sudski tumači Raška nude za završetak posla, možete tražiti „hitan prevod“, koji podrazumeva ispunjavanje vaših zahteva, vezanih za obradu spisa, u terminu koji navedete. U takvoj situaciji, dopuštamo da materijale skenirate i pošaljete nam ih elektronskom poštom, kako ne bismo izgubili dragoceno vreme i kako bi prevodioci što pre počeli svoj deo posla. Međutim, morate znati da imate obavezu da nam i ovom prilikom na neki od gore navedenih načina dostavite i originale, ukoliko želite da dokumenta, nakon prevoda, budu i overena.

Gotove materijale, zajedno sa originalima, možete takođe preuzeti u našoj poslovnici, a možemo vam ih, ako tako želite, i poslati na naznačenu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe sa kojom najčešće sarađujemo. Naglašavamo da cenu dostave sami plaćate, prema važećem cenovniku angažovane službe i to potpuno nezavisno od cena prevoda, overe i drugih usluga naših stručnjaka, koje ste, eventualno, koristili.

Cenovnik usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome obavestiti kod ovlašćenih službenika u našoj filijali. Cena prevoda formira se na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči. To važi i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici što se na njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj. Cena hitnog prevoda razlikuje se od uobičajene, budući da se u tom slučaju plaća i takozvana taksa za hitnost, uslovljena količinom prevedenog materijala, kao i dužinom postavljenog roka.

Šta je to Apostille overa?

Overa službenih materijala Apostille pečatom podrazumeva neku vrstu nadovere u odnosu na onu koju sprovodi sudski tumač. Ona se na drugačije načine sprovodi kod različitih tipova dokumenata, a ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom licenciranog sudskog tumača.

Kako apostiliranje dokumenata ne vrši prevodilac i sudski tumač Raška, već teritorijalno nadležni osnovni sudovi, on nije u obavezi da poznaje sve pojedinosti ove overe, ali će sa vama svakako podeliti informacije koje su mu o tome dostupne i uputiti vas na nadležnu instituciju u kojoj ćete moći da se podrobno o svemu raspitate.

Dakle, ukoliko utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebna overa Apostille-om, morate imati i ostale bitne detalje, kako biste znali kojim redom da preduzimate postupke u toku procesa overe vaših materijala. Reč je o tome da postoje dokumenta kod kojih je neophodno prevesti i sadržaj pečata na traženi jezik, ali i ona gde se, umesto samo prevoda, Apostille-om overava i original.

Apostiliranje se nikada ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavanici, kao ni za one koja su direktno vezane za neki trgovinski ili administrativni posao. Za overu Apostille pečatom biće potrebno da odgovarajućoj službi osnovnog suda, uz poseban zahtev, podnesete i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Osnovni sud u Raškoj je ponovo uspostavljen 2013. godine, tako da se svi žitelji ovog mesta mogu u njegovoj nadležnoj službi raspitati o apostiliranju zvaničnih materijala. Adresa suda je Ratka Lukovića 23, a broj telefona 036-736-109.

Nemojte se ustručavati da nam se mejlom, telefonom ili lično obratite ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa našim načinom rada ili procesom obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Uvek smo radi da vam pružimo sva potrebna objašnjenja a, ako bude potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg profesionalnog tima.


Kategorije prevoda za Raška

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Rašku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Raška

Spisak sudskih tumača za grad RaškaSudski tumači za grad RaškaSpisak sudskih tumača za grad Raška

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Raška

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad RaškaSudski tumači za grad RaškaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Raška

Sudski tumači i prevodioci u Raškoj

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!