- Sudski tumači i prevodioci - Senta

Sudski tumači i prevodioci Senta

Senta je gradsko naselje na severu Srbije i predstavlja administrativni centar opštine koja nosi isto ime. Nalazi se na samo 42 kilometra južno od srpsko - mađarske granice, na obali reke Tise i teritorijalno pripada Severnobanatskom okrugu. Senta je jedno od najstarijih naselja u Vojvodini, a osim ovog grada, područje opštine čine i mesta Gornji Breg, Kevi, Tornjoš i Bogaraš. U Senti, prema podacima sa popisa iz 2011., živi gotovo 19 hiljada ljudi, a na celoj teritoriji opštine ima ih više od 25 hiljada. Preovlađuju stanovnici mađarske nacionalnosti.

Pretpostavlja se da je Senta dobila ime po mađarskoj plemićkoj porodici Senta-Magoč, koja je imala mnoge zemljišne posede širom Ugarske. Naselje se prvi put spominje u jednom pismu mađarskog kralja Endrea II, a od 13. veka postaje deo poseda budimskog Kaptola. Od sredine narednog stoleća Senta počinje da se razvija kao jedan od važnijih trgovačkih centara u Mađarskoj i mesto prelaska preko reke Tise. Kralj Češke i Mađarske, Ladislav II Jagelonski, 1506. godine posebnom Poveljom dodeljuje Senti sve privilegije koje ima i grad Segedin, što dovodi do poboljšanja ekonomskih prilika u naselju. Period turske vladavine će, međutim, znatno unazaditi privredu i opšti napredak, a nakon sklapanja Karlovačkog mira, bečki dvor je na ovim prostorima organizovao Potisku vojnu granicu, gde se naseljavaju srpski graničari. Nakon što je carica Marija Terezija raspustila graničarsku vojsku, polovinom 18. veka, Srbi se odavde iseljavaju uglavnom u Rusiju, a dolaze Mađari, Slovaci, Nemci i Jevreji. Nakon toga mesto se kontinuirano razvija, a na kraju narednog stoleća u njemu rade sve važne gradske institucije. Po okončanju Prvog svetskog rata Senta ulazi u sastav novoformirane jugoslovenske države, što će dovesti do unazađivanja u društvenom i ekonomskom pogledu, zahvaljujući sprovođenju agrarne reforme.

Iako se posle Drugog svetskog rata mnogo ulagalo u rekonstrukciju zemlje, Senta i okolina u tom smislu nisu profitirali. Uprkos tome što je polovinom prošlog veka, južno od grada, napravljena industrijska zona, sa lukom i nekoliko industrijskih postrojenja, stanovništvo se i dalje uglavnom bavi poljoprivredom. Senta i njena okolina danas predstavljaju najveći rasadnik ruža u Srbiji.U gradu funkcioniše 5 osnovnih škola, gimnazija, srednja Medicinska i Ekonomsko – trgovačka, kao i dve više škole. Og 2003. godine tu je i Matematička gimnazija za talentovane učenike na mađarskom jeziku. U Senti postoji Dom kulture, Gradski muzej i biblioteka, kao i nekoliko uspešnih sportskih klubova.

Stanovnici ovog kraja Srbije imaju mogućnost i da postanu korisnici izrazito kvalitetnih usluga koje, u okviru Akademije Oxford, pružaju prevodioci i sudski tumači Senta, profesionalno osposobljeni za prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata. Takođe im se, u okviru naše kompanije, nude i programi za sticanje novih znanja i veština, poput kurseva stanih jezika, profesionalnog osposobljavanja za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, obuke za rad na računarima ili pripremne nastave za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama ili na fakultetima.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Senta

Osnovni cilj posla koji obavljaju jezički stručnjaci u okviru našeg prevodilačkog centra jeste omogućavanje klijentu da dobije službeni materijal na traženom jeziku koji će imati sve karakteristike pravno validnog materijala. A kako se to postiže?

Obrada zvaničnih spisa je kompleksan proces koji se, grubo rečeno, može podeliti na dva dela – prevod i overu. Ovi procesi, međutim, nisu zasebni i nezavisni, već i te kako utiču jedan na drugi i uslovljavaju se. Prevod se radi vrlo pažljivo i studiozno, budući da sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačene na ciljani jezik, što iznad svega, važi za stručne termine, osnovu bilo kog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Senta, svakako, poštuju sva pravila pisanja i izražavanja u službenim materijalima, kao i stil ovih pismena, te gramatiku i pravopis jezika na koji prevode. Kada se prevod završi, kontrolišu ga stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, ispravljajući i ono što je u prvom pregledu možda promeklo. Dokument na novom jeziku je sada urađen prema svim pravilima, ali u ovom obliku on neće moći da se podnese ni jednoj nadležnoj instituciji, pošto na sebi nema potvrdu da ga je prekontrolisalo stručno lice. Upravo zbog toga prevod mora da bude overen. Na početku ovog procesa, prevodilac i sudski tumač Senta vrlo sistematično pregleda prevedeni materijal i upoređuje ga sa originalom. Ukoliko utvrdi da su ova dva dokumenta u svemu, osim u jezicima kojima su pisani, sasvim jednaka, overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisuje ga. Tek tada on postaje važeći sa stanovišta prava i zakona i može se uključiti u pravni promet, sa istom snagom koju ima i bilo koji drugi original.

Sa kojim jezicima i dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Senta?

Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su prekaljeni jezički profesionalci koji, osim odgovarajućih visokoškolskih diploma, poseduju i izuzetno poznavanje jezika sa kojima rade, a mnogi od njih su i izvorni govornici, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo. Pored tačnog prebacivanja sadržaja na traženi jezik, prevodioci i sudski tumači Senta mogu da vam, na istom mestu, bez lutanja od službe do službe, omoguće i overu prevoda, prema zakonski definisanoj proceduri, kako biste materijale odmah mogli da koristite u praksi. U tu svrhu oni su veoma dobro upoznati i sa svim važećim regulativama, kao i odgovarajućom stručnom terminologijom, te ćete, sigurni smo, ukoliko se odlučite za saradnju sa nama, biti više nego zadovoljni kvalitetom, brzinom, ali i cenom usluga naših stručnjaka.

Prevodilac i sudski tumač Senta može zvanične materijale da prevede na neki od preko 40 svetskih jezika, uključujući i srpski. Najčešće se, naravno, traže engleski, nemački, ruski, francuski, ali i španski, portugalski, italijanski i grčki, kao i jezici nama teritorijalno bliskih država: mađarski, rumunski, bugarski, makedonski, albanski, bosanski i hrvatski. U našem prevodilačkom centru radi se i sa skandinavskim jezicima – švedskim, finskim, danskim i norveškim, te sa slovenačkim, holandskim, ukrajinskim, poljskim, češkim i slovačkim. Osim kineskog i japanskog jezika, prevodioci i sudski tumači Senta mogu da prevedu materijale i u okviru jezika koji nisu zastupljeni u velikom broju prevodilačkih centara, a to su, recimo, korejski, persijski, pakistanski, hebrejski, estonski i romski. Možemo da vam ponudimo i prevod sa ili na latinski jezik, koji se i danas zadržao u pisanim dokumentima vezanim za pravne nauke, medicinu, farmaciju ili veterinu, a u svom stručnom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će usluge obrade dokumenata pružiti svim potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti.

Ono po čemu se razlikujemo i izdvajamo od ostalih institucija koje se bave istim poslom, jeste direktno prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Da pojasnimo,ustaljena praksa u slučaju kada klijent ima dokument sačinjen na nekom jeziku kojim se govori u inostranstvu i treba, iz nekog razloga, da ga prevede na drugi strani jezik, je da se sadržaji najpre prebace sa osnovnog jezika na srpski, a potom sa srpskog na traženi strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Senta poseduje dovoljno široko stručno i opšte obrazovanje, iskustvo i sklonosti, da je kadar da opisani posao obavi efikasnije, prevodeći direktno sa jednog na drugi strani jezik i potpuno, pri tom, zaobilazeći naš maternji. Na ovaj način štedi se vreme, ali i novac naših klijenata, s obzirom na to da će ova usluga imati manju cenu nego na drugim mestima, jer za njenu realizaciju nije angažovano više stručnjaka.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i overavaju sve vrste zvaničnih materijala, bez obzira na njihovu kompleksnost ili vrstu. Vrlo često se, na primer, traži profesionalna obrada poslovnih dokumenata, kao što su, između ostalog, ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, bilans stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski, godišnji, finansijski i mnogi drugi izveštaji, kao i izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), statut preduzeća, bilansi uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, ali i razne vrste poslovnih ugovora (kupoprodajnih, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih). Prevodioci i sudski tumači Senta izdaju overen prevod i svih pisanih materijala potrebnih za učešće na nekom tenderu. Ovde spadaju uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Kada su u pitanju lične isprave i dokumenta, kod nas možete dobiti prevod i overu lične karte, pasoša, vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, potvrde o prebivalištu, kao i saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu i radne dozvole. Prevodioci i sudski tumači Senta rade i sa svim pisanim materijalima koji su na neki način povezani sa nivoom obrazovanja klijenata ili sa nekim obrazovnim institucijama, poput, recimo, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, te svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i, naravno, diplome i dodatka diplomi.

Pored naučne, tehničke i građevinske dokumentacije u koju, između ostalih, spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti i naučni i tehnički patenti, prevodilac i sudski tumač Senta prevodi i overava i sva dokumenta koja se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima. To su, na primer, različiti tipovi izveštaja, pravilnika, punomoćja, ovlašćenja, sertifikata, licenci, izjava, kao i zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, saglasnost o zastpanju, pravno utemeljeni sporazumi (ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični), ali i sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Senta može, na vaš zahtev, da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Često je prilikom podnošenja različitih zahteva ili za ostvarivanje i potvrđivanje određenih prava potrebno nadležnoj službi podneti overene prevode raznoraznih uverenja i potvrda, te prevodioci i sudski tumači Senta rade i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onom o neosuđivanosti.

Kod nas, nakon kvalitetnog prevoda, možete dobiti i overu bilo kog dokumenta koji se odnosi na medicinu ili farmaciju, poput, na primer, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, kao i sve dokumentacije o medicinskim proizvodima.

U skladu sa važećim Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Senta su, pre stupanja na dužnost, položili odgovarajuću zakletvu pred nadležnim državnim organima. Time su se obavezali ne samo da će uvek raditi prema utvrđenim regulativama, već i da će iznad svega i u svakoj situaciji poštovati privatnost svojih klijenata i čuvati tajnost podataka koji im se u poslu otkrivaju. Možete, dakle, biti sigurni da će svi vaši službeni materijali u našem centru biti apsolutno zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe i da ćete dobiti kvalitetnu obradu istih, efikasno i stručno, a po najpovoljnijim cenama u regionu.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Senta?

Iako je to za vas najpovoljnije, niste u obavezi da našim stručnjacima poverite kompletnu obradu vaših dokumenata, već nam se možete obratiti i u situaciji kada vam je samo potrebna overa materijala, budući da ih je već preveo neko ko nije član našeg profesionalnog tima. I u ovoj prilici, prevodioci i sudski tumači Senta su u obavezi da sprovedu zakonsku proceduru koja predviđa detaljno upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, kako bi se potvrdilo njihovo sadržinsko, terminološko i stilsko poklapanje. To znači da, ukoliko prevod ni u čemu ne odudara od svog izvora, može biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača. U suprotnom, međutim, neće moći da dobije ovu zvaničnu potvrdu.

Ako se dogodi da vaš prevod, dakle, nije adekvatno urađen ili se u nečemu razlikuje od originala možemo da vam pomognemo i popravimo situaciju. Svakako vam nećemo ponuditi da naši stručnjaci ponovo prevedu vaš dokument, pošto bi to bilo nepotrebno gubljenje vremena i novca, već ćemo ga prepustiti našim lektorima i korektorima, koji će uraditi redakturu kompletnog teksta i, nakon što detektuju nepravilnosti, ispraviti sve greške, uskladiti prevod sa originalom i poboljšati ga u svakom mogućem pogledu. Nakon njihovog rada, bićete u prilici da dobijete dokument na traženom jeziku, urađen prema svim pravilima obrade zvaničnih materijala, koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen.

Prevodioci i sudski tumači Senta u svakoj situaciji nastoje da ponude najkraći mogući rok za završetak posla, ali ima situacija kada klijenti nisu u prilici da prihvate date termine, pošto im se izuzetno žuri, pa traže takozvani „hitan prevod“ materijala, koji treba da se uradi izuzetno brzo. Svi naši stručnjaci će tada dati sve od sebe kako bi ispunili zahteve stranke. Cena hitnog prevoda je drugačija od uobičajene utoliko što se, u pomenutoj situaciji, uz osnovnu cenu, obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čija visina direktno zavisi od broja obrađenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je određen.

Dostava i preuzimanje materijala

Kako bi prevodilac i sudski tumač Senta mogao da ispuni sve vaše potrebe, te da, nakon prevoda, i overi dokumenta, morate nam na neki od predviđenih načina dostaviti na uvid originale ili makar njihove regularno overene kopije. Nudimo vam mogućnost da materijale lično donesete u predstavništvo Akademije Oxford, predate ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirate sve detalje naše buduće saradnje ili da ih pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Slanje skeniranih dokumenata na mejl je isključeno izuzev u slučaju „hitnog prevoda“, kada je od ključne važnosti da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, a ovo je, svakako, najbrži način dostave. Ipak, morate imati na umu da i u ovakvoj situaciji imate obavezu da nam na neki od navedenih načina dostavite i originale, kako bi prevodi mogli da dobiju zvanični karakter, u vidu pečata sudskog tumača.

Kada vaša dokumenta budu kompletno obrađena, spajaju se sa originalima i možete ih sami preuzeti u našoj poslovnici ili ispuniti poseban zahtev u kome ćete navesti adresu na koju želite da vam pošaljemo materijale. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom redovno sarađujemo ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Bitno je da napomenemo da troškovi dostave idu na vaš račun i da ih plaćate prilikom preuzimanja, nezavisno od cene prevoda i overe, a prema zvaničnom cenovniku angažovane službe.

Sve cene naših usluga možete pogledati na oficijelnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Shodno prihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj strani prevoda bilo kog materijala, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima, te će se na osnovu toga i obračunavati cena prevodilačkih usluga.

Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije?

Da bi se službeni materijali uključili u međunarodni pravni saobraćaj ponekad nije dovoljna samo overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, već se traži i neka vrsta dodatne overe, na višem nivou. To je takozvani Apostille pečat, u formi štambilja u koji se, na određen način, upisuju traženi podaci. Dotična potvrda uvedena je nakon što je stotinak država, u Hagu 1961. godine, potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i podrazumeva da tako overen dokument može slobodno da se koristi u svim zemljama koje su se saglasile sa odredbama pomenute Konvencije. Među potpisnicama bila je i ondašnja Jugoslavija, čiji smo mi pravni sledbenici, te se apostiliranje dokumenata namenjenih inostranoj upotrebi sprovodi i u našoj zemlji.

Za ove poslove zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova koji se sada, shodno novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u svakom većem mestu. Za overu Apostille-om potrebno je da odgovarajućoj službi podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Senta nije obavezan da poznaje sve detalje ovog procesa, naša je najtoplija preporuka da se o svemu na vreme raspitate u ovlašćenoj službi osnovnog suda, budući da se pravila apostiliranja razlikuju od jednog do drugog dokumenta. Može se, recimo, desiti da za vaš konkretni materijal nije dovoljno overavanje samo prevoda, već se Apostille pečat mora nalaziti i na prevodu i na originalu, a ponekad se dešava da se zahteva i prevod samog sadržaja pečata. Sve ove informacije će vam mnogo pomoći u organizaciji procesa overe vaših dokumenata, budući da ćete znati kojim tačno redom idu postupci u tom poslu.

Bitno je i informacija da se Apostille pečat nikada ne stavlja na administrativne isprave koje su neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni na isprave koje su izdali administrativno – konzularni predstavnici.

Kako dobiti informacije o Apostille overi?

Svi stanovnici Sente i okolnih mesta potrebna obaveštenja o apostiliranju dokumenata mogu dobiti u nadležnoj službi Osnovnog suda u Senti, koji se nalazi na Glavnom Trgu 2. Broj telefona ove institucije je 024-814-081.

Nemojte zaboraviti da je za dobijanje validnih i upotrebljivih informacija veoma važno da ovlašćenom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da ga dalje koristite.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču načina rada prevodilačkog centra Akademije Oxford, te nam se možete obratiti mejlom, telefonom ili lično, u našoj filijali. U slučaju potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Senta

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sentu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Senta

Spisak sudskih tumača za grad SentaSudski tumači za grad SentaSpisak sudskih tumača za grad Senta

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Senta

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SentaSudski tumači za grad SentaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Senta

Sudski tumači i prevodioci u Senti

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!