Prevod sa hrvatskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na hebrejski jezik

Moramo sa neskrivenim ponosom priznati da je možda i jedina institucija na teritoriji cele naše zemlje koja ima stručnjake specijalizovane i za obradu sadržaja na hebrejskom jeziku upravo Prevodilački centar Akademije Oxford. Sem toga, u ponudi je uz klasične prevode koji uključuju obradu sadržaja sa hebrejskog na naš jezik i u obrnutom smeru i ona usluga koja se odnosi na direktan prevod sa hrvatskog jezika na hebrejski, a nju uslugu pružaju profesionalni sudski tumači i prevodioci. Ali, ona se ne odnosi samo na obradu dokumenta i dokumentacije svih vrsta (građevinska, lična, tehnička, medicinska, tenderska, poslovna i druge), već i na obradu mnogih drugih sadržaja, kao na primer internet i marketinških materijala, odnosno tekstova, udžbenika i književnih dela, kao i na mnoge druge tipove materijala.

Ipak, fokus je stavljen na obradu dokumenata, a najpre zato što svim zainteresovanim klijentima pružamo i njihov prevod sa hrvatskog jezika na hebrejski, ali i njihovu overu i to od strane zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. Na taj način će klijenti dobiti dokument koji je spreman za upotrebu i u potpunosti je pravno važeći, ali se zahteva u tom slučaju od klijenata da ispoštuju pravilo i dostave originale na uvid. A to mogu da učine ne samo lično, nego i preko kurirske službe i „Pošte Srbije“ (preporučeno), dok sve ostale sadržaje za koje su im potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na hebrejski mogu da nam pošalju i preko mejla, jer se za njih ne zahteva overa. Nakon što sudski tumač i prevodilac budu završili njihovu obradu, klijenti mogu isto tako i da ih preuzmu, a kod dokumenata se podrazumeva drugačiji način dostavljanja i preuzimanja, pa tako osim mogućnosti da ih lično preuzmu i to u našoj poslovnici, klijenti mogu da se opredele i za dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na određenu adresu. Inače, tu uslugu plaćaju prema cenovniku konkretne kurirske službe, a isključivo onda kada se zahteva hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na hebrejski i to za bilo koji tip dokumenata, dozvoljeno je klijentima da isprva skenirana dokumenta pošalju preko mejla, te da potom dostave i originale na uvid, ali u toj situaciji mora biti odabran način koji je najbrži.

Svi oni klijenti kojima je potrebna ova usluga vezano za dokumenta bi trebalo i da zatraže podatke koji se odnose na overu haškim, odnosno Apostille pečatom za određena dokumenta, jer naši stručnjaci nemaju ovlašćenja za njeno sprovođenje. Tada je potrebno i da pitaju da li se za navedena dokumenta overa haškim pečatom vrši nakon ili neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu svoj deo posla.Prevođenje sa hrvatskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na hrvatski

Pored svih pomenutih usluga, u ponudi su i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na hebrejski za audio i video materijale svih vrsta (serije, filmovi bilo kog žanra, reklamne poruke, emisije i mnogi drugi materijali te vrste), kao i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. A po potrebi radimo i korekturu materijala, ali i pružamo usluge koje se odnose na usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše ne simultano i konsekutivno, nego i prevođenje uz pomoć šapata sa hrvatskog jezika na hebrejski, to će se o konkretnoj usluzi koja bi trebalo u određenoj prilici da bude primenjena odlučiti po dostavljanju informacija o konkretnom događaju. U ponudi za ovu vrstu usluge će se naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko je predviđeno da ta usluga bude primenjena za neki događaj.

Prevod poslovnih izveštaja sa hrvatskog na hebrejski jezik

Da bi klijent dobio kompletno obrađene poslovne izveštaje u ovoj jezičkoj kombinaciji, neophodno je da prvo bude urađeno njihovo direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na hebrejski, a zatim i da se konkretan prevod overi, što će svakako izvršiti prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u svim našim poslovnicama. Onaj klijent kome je potrebna ova usluga treba da nam pošalje originalna dokumenta na uvid i to na jedan od navedenih načina ili da ih lično donese u prostorije naše poslovnice. Takođe se klijentima savetuje i da provere u sklopu nadležnih institucija naše zemlje da li se za poslovne izveštaje ili bilo koji drugi dokument za koji im je prevod sa hrvatskog jezika na hebrejski potreban mora uraditi i nadover, to jest da li se mora haški ili Apostille pečat na njih staviti, jer će tako da u velikoj meri da uštede svoje vreme i omoguće nesmetanu obradu bilo koje vrste dokumenata.Sve klijente u našim poslovnicama očekuje obrada i ostalih dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo poslovne dokumentacije, tako da sudski tumači i prevodioci obrađuju i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i osnivački akt preduzeća, a zatim i poslovne odluke, te statut preduzeća, fakture i druga dokumenta ovog tipa. A po potrebi, oni rade i prevođenje sa hrvatskog jezika na hebrejski za lična dokumenta (dozvola za boravak, pasoš, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih - krštenica, saobraćajna dozvola, lična karta, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih i venčanih i druga lična dokumenta), te zainteresovanim klijentima isto tako omogućuju i obradu različitih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke (naučni radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se konkretnih oblasti tiču).

Sve tipove kako potvrda, tako i izjava, ali i uverenja i saglasnosti će u zavisnosti od zahteva klijenata sudski tumači i prevodioci da u ovoj varijanti jezika kompletno obrade, to jest da urade njihov prevod, a zatim i da pristupe overi prema važećim pravilima. A uz saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stanju računa u banci, u našoj zvaničnoj ponudi su i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na hebrejski i za uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, te za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i za sva ostala dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama.

A prevodilac i sudski tumač će u pomenutoj varijanti jezika kompletno da obrade, ako je potrebno i medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), kao i sve vrste pravnih akata (ugovori, sudske odluke i tužbe, licence, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i rešenja, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske presude i druga dokumenta vezana za oblast prava).

U skladu sa zahtevima zainteresovanih klijenata, prevodioci i sudski tumači rade i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na hebrejski kako za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako i za deklaracije proizvoda, odnosno za uputstvo za rukovanje i za mnoga druga dokumenta koja se smatraju sastavnim delom najpre tehničke, a zatim i tenderske, ali i građevinske dokumentacije.

Prevođenje dela poezije sa hrvatskog na hebrejski jezik

Koliko god bila kompleksna poetska dela za koje klijenti zahtevaju direktan prevod sa hrvatskog jezika na hebrejski mogu biti sasvim sigurni da će prevodilac i sudski tumač, koji tu uslugu pružaju ispuniti njihova očekivanja, te pristupiti obradi profesionalno i ponuditi im kvalitetno prevedena dela poezija u ovoj kombinaciji jezika. A ukoliko je to potrebno, naši stručnjaci rade i prevod za beletristiku, kao i za romane, te za sva ostala prozna, odnosno književna dela, a klijentima omogućuju i profesionalnu obradu udžbenika u toj jezičkoj kombinaciji.

Prevodi časopisa sa hrvatskog jezika na hebrejski i to svih vrsta su takođe u ponudi usluga koje naši stručnjaci mogu da izvrše, te oni takođe mogu da pristupe i obradi članaka iz novina, kao i svih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. A pod tim se misli na obradu brošura i reklamnih flajera, ali i plakata, kao i letaka, te zatim i PR tekstova, vizit karti i kataloga, odnosno svih ostalih materijala koji imaju za cilj i reklamiranje.

Takođe će naši stručnjaci, to jest profesionalni korektori, ali i lektori da na zahtev klijenata pruže svoje usluge, to jest oni će da pristupe redakturi i to bilo kog tipa materijala za koje su prevodi sa hrvatskog jezika na hebrejski izvršeni pre toga, stim da prilikom njihove obrade nisu poštovana važeća pravila koja prevodilačka struka navodi. Iz tog razloga će pomenuti stručnjaci nastojati da navedene prevode maksimalno prilagode i pravilima pomenute struke i pravilima hebrejskog jezika kao ciljanog, tako da će svi ti klijenti vrlo brzo dobiti materijale koji su obrađeni na najbolji mogući način.

A ako neko zahteva direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na hebrejski za internet sajtove, svakako može biti siguran da će sudski tumač i prevodilac da mu pruže tu uslugu, odnosno da će se prilikom obrade rukovoditi i SEO pravilima (Search Engine Optimisation). Tako će i internet sajtovi, ali i svi ostali sadržaji koji su vezani za oblast interneta, poput na primer online kataloga ili prodavnica biti pozicionirani mnogo bolje na internetu, jer će njihovi prevodi u konketnoj varijanti jezika svakako biti kvalitetno i profesionalno optimizovani. Pomenućemo i to da naši stručnjaci mogu po zahtevu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade i softvere, a što uključuje prevođenje bilo koje aplikacije ili programa.

Usmeni prevod sa hrvatskog jezika na hebrejski

Osnovni uslov da bi tim naših stručnjaka mogao da odluči da li će za neki događaj biti primenjeno konsekutivno prevođenje ili šapatno, odnosno simultano prevođenje sa hrvatskog na hebrejski jezik jesu informacije koje se odnose na način njegove organizacije, a što u svakom slučaju onaj klijent koji je za pomenutu uslugu zainteresovan ima dužnost da dostavi. Tačnije, potrebno je da pomenuti stručnjaci dobiju podatke ne samo o načinu organizacije događaja, nego isto tako i o prostoru gde bi trebalo da bude održan, te isto tako i o broju ljudi koji će učestvovati, a zatim i o njegovom trajanju i drugim sličnim detaljima, budući da od svega toga zavisi koji tip usluge će biti odabran. Ujedno smo sasvim sigurni da, bez obzira koja vrsta usluge će biti primanja za neki događaj, će specijalizovani prevodioci i sudski tumači da izvrše maksimalno profesionalno tu uslugu, tako da će i učesnici i organizatori biti više nego zadovoljni. A isto tako ćemo naglasiti i da zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost da izvrše i to po posebno povoljnoj ceni iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

Svi zainteresovani klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i direktan prevod sa hrvatskog na hebrejski jezik za tekstove i to ne samo bilo koje sadržine, nego i dužine, ali i namene i složenosti. Tako će prevodilac i sudski tumač da pristupe prevođenju tekstova čija tema se tiče oblasti sociologije, obrazovanja i filozofije, ali i medicine i građevinske industrije, kao i onih čija osnovna tema spada u domen informacionih tehnologija, menadžmenta i politike, te farmacije, turizma, psihologije i marketinga, ali i komunikologije, a zatim i bankarstva, prava i turizma, odnosno svih ostalih naučnih disciplina i to kako onih koje se tretiraju kao deo prirodnih nauka, tako i onih koje spadaju u oblast izučavanja društvenih nauka.

Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i stručnjake koji na zahtev klijenata rade sinhronizovanje prevedenih audio i video sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako i one koji mogu da izvrše i profesionalno titlovanje takvih sadržaja. A to znači da svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi sa hrvatskog na hebrejski jezik kako za animirane i dokumentarne, odnosno igrane filmove različitih žanrova, te crtane filmove, tako i za zabavne emisije, a zatim i za reklamne poruke, odnosno za obrazovne i dečije emisije, serije i informativne emisije, ali isto tako i za sve ostale tipove i audio i video sadržaja, po vrlo povoljnim uslovima mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu, to jest vrlo brzo po završetku obrade mogu da ih plasiraju i u bioskopima, ali i na različitim medijima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje