Prevod sa hrvatskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na kineski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na kineski jezik

Uzevši u obzir da mnoge hrvatske kompanije sarađuju sa kineskim, očekivano je i da nam se klijenti obraćaju sa zahtevom da dobiju prevod poslovnih dokumenata sa hrvatskog jezika na kineski, a upravo za tu uslugu, ali i za obradu mnogih drugih dokumenata su osposobljeni prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama.

Sem pomenute usluge, oni će da urade i overu prevedenih dokumenata bilo koje vrste i na taj način klijentima pruže mogućnost da po povoljnoj ceni dobiju kompletno obrađena dokumenta. A baš zato što pristupamo overi u skladu sa zakonskim odredbama, mi i očekujemo da nam klijenti dostave originale na uvid, što mogu da učine ili ličnim donošenjem dokumenata u jednu od naših poslovnica ili njihovim slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe.

Uz poslovna dokumenta bilo koje vrste, naši stručnjaci obrađuju i sva lična dokumenta, ali i ona koja su vezana za oblast prava, obrazovanja i nauke, te sudstva. Naravno, po zahtevu će uraditi i prevod sa hrvatskog jezika na kineski za dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i građevinske dokumentacije, odnosno tenderske i medicinske, te za mnoga druga dokumenta za koja klijenti zahtevaju da dobiju u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevod.Prevođenje sa hrvatskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na hrvatski

Pošto prevodioci i sudski tumači budu izvršili obradu dostavljenih dokumenata, klijenti imaju opciju da ih lično preuzmu i to u prostorijama naše poslovnice, te isto tako mogu i da izaberu mogućnost da im određena kurirska služba isporuči prevedena i overena dokumenta na adresu. A svakako se podrazumeva da je to usluga koju će platiti dodatno i to prema cenovniku kurirske službe koja je i zadužena da im ih dostavi.

Sa ciljem da svim klijentima olakšamo maksimalno čitav postupak obrade bilo kog dokumenta, naglasićemo da je njihova obaveza da na vreme izvrše proveru podataka vezanih za stavljanje Apostille pečata, to jest haškog na ta dokumenta. Inače, tu uslugu ne mogu da izvrše naši stručnjaci, nego isključivo zaposleni u nadležnim institucijama Republike Srbije. Tako se očekuje da klijent prvo sazna da li je haški pečat obavezan za konkretna dokumenta za koja su mu i potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na kineski, a potom i da sazna u kom momentu se taj pečat mora staviti na njih (nakon obrade dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre toga).

Sudski tumači i prevodioci su osposobljeni da zainteresovanim klijentima pruže i profesionalnu uslugu koja podrazumeva usmeni prevod sa hrvatskog jezika na kineski, što se odnosi i na prevod uz pomoć šapata i na simultani, kao i na konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, stim da u određenim situacijama klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isto tako, stručnjaci koji su zaposleni u našoj instituciji, po potrebi u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, kao i tekstove bilo koje tematike, dužine i složenosti, ali i književna dela ma koje vrste.U našoj ponudi se nalaze i prevodi sa hrvatskog jezika na kineski za časopise, udžbenike i novinske članke, te za bilo koju vrstu sadržaja vezanih za oblast interneta. A ovi stručnjaci rade i prevod za filmove, odnosno za reklamne poruke, zatim emisije i to bilo koje sadržine, te za serije i ostale vrste video i audio materijala. Svim zainteresovanim klijentima kojima je potreban njihov prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti ćemo da ponudimo i titlovanje prevedenih sadržaja, kao i uslugu njihovog sinhronizovanja.

Naglasićemo i to da kada neko zahteva hitan prevod bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, dozvoljeno mu je da prvo izvrši njihovo slanje preko mejla, a da vrlo brzo posle toga dostavi i originale na uvid. Inače, ovo pravilo je uvedeno zato što će na taj način prevodilac i sudski tumač moći da pristupe obradi tih dokumenata u najkraćem mogućem roku i tako će i moći da ispune zahtev klijenta da dobije brzo obrađena dokumenta.

Što se tiče dostavljanja svih materijala za koje se zahteva direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na kineski, a koji ne uključuju overu, to jest koji ne spadaju u dokumenta, klijentima je na raspolaganju mogućnost njihovog slanja elektronskim putem, što znači da treba da ih skeniraju prvo, a potom i pošalju na našu zvaničnu mail adresu. Kada sudski tumači i prevodioci budu obradili bilo koji tip sadržaja koje klijenti dostave, oni im mogu biti isporučeni na potpuno isti način.

Prevodi online materijala sa hrvatskog na kineski jezik

Internet sadržaje bilo koje vrste mogu prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford da obrade maksimalno kvalitetno u ovoj varijanti jezika. A pod tim se misli na prevođenje sa hrvatskog jezika na kineski za web sajtove, kao i za online brošure, odnosno za bilo koju vrstu programa ili aplikacija, te za internet kataloge i mnoge druge sadržaje koji su primarno vezani za globalnu mrežu.

Uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci ne samo poznaju, već i poštuju smernice koje navodi SEO (Search Engine Optimisation), oni klijenti koji zahtevaju obradu ovakvih materijala će pomenutim načinom obrade biti i više nego zadovoljni. A to naglašavamo zato što se svi ovi sadržaji po završetku obrade vrlo brzo mnogo bolje pozicioniraju u okviru globalne mreže, a samim tim i poslovanje njihovih vlasnika biva znatno bolje.

Pomenuti stručnjaci mogu da urade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na kineski i za tekstove ali i za brošure, ali i kataloge, te reklamne letke, plakate i flajere, odnosno za bilo koju vrstu marketinških sadržaja. Naši klijenti će i u tom slučaju dobiti profesionalnu uslugu, pošto sudski tumač i prevodilac čija je to specijalnost, jako vode računa o primeni adekvatnih marketinških pravila i na taj način svima koji se kineskim jezikom služe omogućuju upoznavanje sa različitim uslugama ili proizvodima koji se kroz pomenute materijale reklamiraju. Ako neko bude zahtevao obradu vizit kartica u konkretnoj varijanti jezika, svakako će i tu uslugu da dobije u svim našim poslovnicama.

Korektura i lektura svih neprofesionalno i nekvalitetno obrađenih materijala je takođe usluga koju mogu da pruže naši stručnjaci. A nakon što profesionalni lektori i korektori budu izvršili obradu takvih sadržaja, klijenti će imati priliku da dobiju korektno obrađene materijale, nevezano za to koji tip sadržaja je u pitanju.

Pomenućemo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na kineski, po zahtevu klijenata. A to znači da će oni primeniti ili prevod uz pomoć šapata u navedeno jezičkoj kombinaciji ili konsekutivni ili simultani prevod, a što sve zavisi od tipa događaja za koji se konkretna usluga zahteva. Samo iz tog razloga i navodimo da klijenti, koji žele da angažuju naše stručnjake za izvršenje ove usluge treba da nas obaveste o svim detaljima koji su za njegovu organizaciju vezani, to jest da nam daju informaciju koliko se učesnika očekuje, te koliko bi trebalo konkretan događaj da traje, odnosno gde će biti održan i na koji način će funkcionisati njegova organizacija. Kada tim stručnjaka zaduženih za izradu ponude bude dobio sve ove informacije, klijentima ćemo pripremiti ponudu i izabrati pravu vrstu usmenog prevoda, te ćemo u skladu sa potrebama u nju uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što takođe nudimo zainteresovanim klijentima.

Prevodi uverenja o državljanstvu sa hrvatskog na kineski jezik

Ako neko zahteva prevod uverenja o državljanstvu sa hrvatskog jezika na kineski, on svakako treba da zna da u našim poslovnicama dobija i overu takvog prevoda, a tu uslugu vrši zvanično ovlašćeni stručnjak, to jest sudski tumač. Svaki klijent koji dobije tako obrađen dokument će imati prilike da ga primenjuje u svakoj situaciji kada mu je to potrebno, budući da se on sa zakonskog i pravnog stanovišta tretira sasvim isto kao i svaki drugi originalan dokument. Ipak, od svakog klijenta kome je potrebna obrada ovog ili ma kog drugog dokumenta se, na prvom mestu zahteva da prilikom slanja sadržaja na obradu obavezno priloži i originalna dokumenta. A sem toga je dobro da svaki klijent sazna i da li se haški pečat, odnosno takozvani Apostille na njih stavlja, te kada, to jest da li pošto naši stručnjaci urade njegov prevod i overu koja je u njihovoj nadležnosti ili se najpre radi overa haškim pečatom, pa se onda konkretan dokument dostavlja nama.

Prevodioci i sudski tumači mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i mnoga druga lična dokumenta, poput na primer krštenice, potvrde o prebivalištu ili pasoša, odnosno umrlice, lične karte i venčanog lista, te sve vrste dozvola i to kako vozačku, isto tako i dozvolu za boravak, a zatim i radnu, saobraćajnu i ostala lična dokumenta. Klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa hrvatskog jezika na kineski za seminarske i naučne, kao i za diplomske radove, ali i za dokumenta koja su za oblast obrazovanja ili nauke usko vezana. A pod tim se misli kako na svedočanstva završnih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, tako isto i na naučne patente, potvrde o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, te na nastavne planove i programe fakulteta, ali i na sva druga dokumenta koja nisu pomenuta, a za konkretne oblasti su u vezana.

Po zahtevu klijenata, sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), ali klijentima možemo da ponudimo i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na kineski za građevinsku, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju, to jest za ona dokumenta koja se smatraju njihovim sastavnim delom (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i druga).

Isto kako će naši stručnjaci da prevedu i sva pravna akta i to kako punomoćje za zastupanje i presude o razvodu braka, odnosno sudske odluke, tako i licence, sudske žalbe, ugovore i sudska rešenja, kao i sertifikate i ostala dokumenta koja nisu navedena, a vezana su za oblast prava ili sudstva. U našoj ponudi su i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na kineski za poslovnu dokumentaciju (fakture, godišnji izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, statut preduzeća, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala), te u skladu sa potrebama prevodilac i sudski tumač mogu u ovoj kombinaciji jezika da obrade i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste kako izjava i saglasnosti, isto tako i uverenja, ali i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta ovog tipa).

Prevođenje romana sa hrvatskog jezika na kineski

Prevodi ramana sa hrvatskog na kineski jezik, takođe spadaju u usluge koje sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford mogu po zahtevu klijenata da izvrše. Ovi stručnjaci mogu u pomenute varijanti da obrade i mnoga druga književna dela, tako da prevode i beletristiku, ali i dela poezije, proze i ostala, a ukoliko je potrebno klijentima izvršiće i obradu udžbenika, nevezano za to koju oblast oni obrađuju.

Pomenuti stručnjaci rade i direktno prevođenje sa hrvatskog na kineski jezik za ilustrovane časopise, te za novinske članke, ali i za stručne časopise i ostale slične sadržaje. A u zavisnosti od potreba, prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika obrađuju i najrazličitije tekstualne materijale i to kako one koji su primarno namenjeni stručnjacima specijalizovanim za određene oblasti koje ti sadržaji obrađuju, tako isto i one koji se smatraju popularnim i imaju širu čitalačku publiku. A pored tekstova koji se bave temom iz oblasti menadžmenta, turizma, komunikologije ili ekologije i zaštite životne sredine, te marketinga, naši stručnjaci prevode i sve one čija je tema vezana za oblast politike, bankarstva, prava, finansija ili ekonomije, te informacionih tehnologija, medicine i farmacije, ali i one koji se bave nekom temom iz oblasti građevinske industrije, obrazovanja ili sociologije, odnosno psihologije, nauke, filozofije ili neke druge naučne discipline i to kako one koja je prvenstveno vezana za oblast društvenih, tako i one koja je vezana za prirodne nauke.

Zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i direktno prevođenje igranih filmova sa hrvatskog na kineski jezik, ali i crtanih, te dokumentarnih i animiranih, kao i mnogih drugih audio, odnosno video materijala. A to podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika da obrade i serije i zabavne emisije, zatim reklamne poruke, ali i informativne, dečije i obrazovne emisije, kao i mnoge druge vrste bilo video bilo audio sadržaja. Osim te usluge, omogućićemo im i da u našim poslovnicama dobiju njihovu kompletnu obradu, a koja podrazumeva kako njihovo profesionalno titlovanje, isto tako i uslugu sinhronizovanja svih prevedenih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje