Prevod sa hrvatskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na poljski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na poljski jezik

Sobzirom na to da svaki klijent kome je potreban direktan prevod sa hrvatskog jezika na poljski za različite tipove dokumentacija (građevinska, lična, tehnička, poslovna, tenderska, medicinska i druge) ili za bilo koji drugi dokument može da dobije ovu uslugu u poslovnicama Akademije Oxford, moramo da naglasimo da njega svakako očekuje kompletna obrada svih tih, ali i mnogih drugih dokumenata. Jednostavnije rečeno, to znači da će prevodioci i sudski tumači da urade kako prevod u navedenoj jezička kombinaciji za ta dokumenta, isto tako će da pristupe i njihovoj overi i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Svi klijenti koji zahtevaju ovu uslugu na taj način dobijaju profesionalno obrađena dokumenta, tako da stiču apsolutno pravo da ih primenjuju u praksi i to isto kao i bilo koji drugi dokument koji se sa pravnog aspekta tretira kao validan.

Neposredno pre nego što budu dostavili materijale ove vrste na obradu i to na jedan od navedenih načina, klijentima je preporuka da sami zatraže informacije koje se odnose na Apostile pečat, odnosno haški i overu njime za konkretna dokumenta.

Osnovni uslov za sprovođenje usluge overe jeste dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a što zainteresovani klijenti mogu da učine na nekoliko načina. Osim što im je dozvoljeno da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, isto tako im je omogućeno i njihovo dostavljanje lično i to u prostorijama bilo koje naše poslovnice. Slanje skeniranih dokumenata na meniju je omogućeno isključivo klijentima kojima su potrebni njihovi izuzetno brzi prevodi sa hrvatskog jezika na poljski, jer će na taj način prevodioci i sudski tumači moći u najkraćem roku da pristupe njihovoj obradi. Ipak, važno je naglasiti da i tada klijenti moraju da dostave originale na uvid i to na onaj način od svih pomenutih koji je najbrži, a kako bi bio ispunjen u potpunosti njihov zahtev da prevodi budu urađeni brzo.Prevođenje sa hrvatskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na hrvatski

Pošto naši stručnjaci budu završili obradu dostavljenih dokumenata, klijenti mogu da ih lično preuzmu u okviru poslovnica Akademije Oxford ili da ih dobiju preko kurirske službe na određenu adresu, a tu uslugu će platiti odvojeno od prevoda i overe konkretnih dokumenata.

Uz obradu bilo koje vrste dokumenata, sudski tumači i prevodioci vrše i usmeni prevod sa hrvatskog jezika na poljski, to jest i simultani i konsekutivni, pa čak i prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj varijanti. Našim klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako im odgovara taj tip usmenog prevoda.

U ponudi usluga koje naši stručnjaci mogu da izvrše na zahtev klijenata se nalazi i obrada internet sadržaja, ali i književnih dela i udžbenika, te svih vrsta marketinških materijala. A po potrebi prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i novinske članke, kao i različite vrste časopisa i tekstualnih materijala, te isto tako mogu da pristupe i kompletnoj obradi bilo koje vrste video ili audio sadržaja. Takođe klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na rumunski za film bilo kog žanra, reklamnu poruku, seriju ili informativnu, odnosno ma koju drugu vrstu emisije će dobiti i njihov prevod u toj jezičkoj kombinaciji i sinhronizovanje obrađenih sadržaja, to jest uslugu koja podrazumeva njihovo titlovanje.Pomenute sadržaje na prevod klijenti mogu da pošalju na našu meil adresu. A ukoliko im tako bude najviše odgovaralo, mi njima na istovetan način možemo da isporučimo prevedene materijale koji ne podrazumevaju uslugu overe pečatom sudskog tumača.

Oni stručnjaci koji su specijalizovani za redakturu sadržaja su takođe u našem timu, tako da klijenti mogu da očekuju i korekturu i lekturu najrazličitijih vrsta sadržaja, to jest profesionalnu ispravku svih grešaka, a u skladu sa pravilima koja su prisutna u okviru prevodilačke struke.

Prevodi poslovnih odluka i izveštaja sa hrvatskog jezika na poljski

Svako ko ima potrebu za tim, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford može da dobije direktan prevod poslovnih odluka i izveštaja sa hrvatskog na poljski jezik. A sem toga, naglašavamo da klijent dobija kompletnu obradu i ovih i ostalih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, te mnogih drugih za koje zahteva obradu u toj jezičkoj kombinaciji, jer uz njihov prevod njega kod nas očekuje i overa pečatom sudskog tumača za prevedena dokumenta.

Kako je postupak overe zakonom definisan, to znači da se od svakog zainteresovanog klijenata zahteva da priloži i originalna dokumenta za koja mu je potreban prevod. Takođe je poželjno da svi klijenti prethodno provere sve što se vezuje za stavljanje Apostille, to je takozvanog haškog pečata za ta dokumenta, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači u poslovnicama Akademije Oxford ne maju pravo da izađu u susret zahtevima i izvrše ovu overu, jer ona ne spada u njihovu nadležnost.

U našoj ponudi su i direktni prevodi sa hrvatskog na poljski jezik za osnivački akt, kao i za statut preduzeća, a potom i za rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i za fakture i za sva ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica. A isto tako naši stručnjaci obrađuju i sva pravna akta, te kako sudske presude, tako i tužbe, odnosno odluke, rešenja i žalbe, a zatim i sertifikate i ugovore, kao i punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije i licence, ali i mnoga druga dokumenta koja su usko vezana kako za oblast prava, tako i za oblast sudstva.

Sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da urade i direktan prevod sa hrvatskog na poljski jezik za različite tipove što potvrda i izjava, što saglasnosti, ali i uverenja, te uz saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, takođe obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, a zatim i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama.

Među uslugama koje naši stručnjaci mogu da izvrše se nalazi i obrada ličnih dokumenata, a počev od pasoša i lične karte, preko vozačke dozvole, pa do izvoda iz matične knjige rođenih, dok sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u navedenoj kombinaciji jezika i dozvolu za boravak, ali i izvod iz knjige umrlih, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta.

Ako je potrebno, možemo da prevedemo i seminarske, kao i naučne, ali i diplomske radove, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, kao i prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te diplomu i dodatak diplomi, odnosno naučne patente i uverenja o položenim ispitima, ali isto tako i druga dokumenta koja su u domenu nauke ili, pak obrazovanja.

Pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i prevod sa hrvatskog na poljski jezik za lekarske nalaze, kao i za svu ostalu medicinsku dokumentaciju, a što uključuje obradu uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih dokumenata iz te grupe. Osim pomenutog, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obrađuju i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno sva ostala nenavedena dokumenta koja spadaju u domen kako građevinske i tehničke, tako isto i tenderske dokumentacije.

Prevođenje animiranih filmova sa hrvatskog jezika na poljski

Nakon sto prevodilac i sudski tumač budu izvršili direktan prevod animiranih filmova sa hrvatskog na poljski jezik, možete očekivati da vam ponudimo i uslugu njihovog sinhronizovanja, a po potrebi možemo da izvršimo i njihovo profesionalno titlovanje. Sve pomenute usluge se odnose i na obradu crtanih, ali i dokumentarnih i igranih filmova, kao i reklamnih poruka, odnosno emisija različite vrste i sadržine (zabavne, obrazovne, informativne, dečije i druge), te serija i ostalih video i audio sadržaja.

Isto tako, prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da urade i prevođenje sa hrvatskog na poljski jezik za romane, to jest za sva prozna, kao i poetska književna dela, ali i za ona koja se smatraju beletristikom, te za sve ostale knjige. A to isto se odnosi i na obradu udžbenika, te u skladu sa vašim sa zahtevima pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i ilustrovane, kao i stručne časopise, ali i dečije i mnoge druge.

Profesionalan prevod marketinških materijala sa hrvatskog na poljski jezik je usluga koju sudski tumač i prevodilac vrše, takođe po zahtevu klijenata. A kada budu obrađivali reklamne flajere, kataloge i PR tekstove, odnosno brošure, reklamne letke i plakate, te ostale sadržaje namenjene reklamiranju, oni će maksimalno da nastoje da prilagode marketinšku poruku koja se u njima nalazi duhu pojlskog jezika. Baš zahvaljujući takvom postupku obrade će svi govornici poljskog jezika imati priliku da se podrobno upoznaju sa konkretnom uslugom ili proizvodom, to jest sa predmetom reklamiranja na pravi način, tako da se sa pravom i očekuje da oni uskoro počinju da koriste određenu uslugu, to jest da kupuju konkretan proizvod. U ponudi su i prevodi sa hrvatskog na poljski jezik za vizit karte, što sudski tumači i prevodioci u najpraćem mogućem roku mogu da izvrše i to po vrlo pristupačnim uslovima.

Prevod tekstova iz različitih oblasti sa hrvatskog na poljski jezik

Nevezano za to da li su klijentima potrebni prevodi tekstova iz oblasti politike ili filozofije sa hrvatskog jezika na poljski, svakako mogu očekivati da ih prevodioci i sudski tumači obrade maksimalno profesionalno i kvalitetno. U principu, možemo da kažemo da naši stručnjaci prevode tekstove iz bilo koje oblasti i to kako one koji su u domenu društvenih, tako i sve one koji se tretiraju kao deo prirodnih nauka. A to se odnosi na tekstove čija tema se vezuje za oblast ekologije i zaštite životne sredine, sociologije, politike i prava, ali i na one koji su vezani za oblast komunikologije, nauke menadžmenta ili obrazovanja, te građevinske industrije i mnogih drugih oblasti.

Takođe, svim onim klijentima koji su prevod sa hrvatskog jezika na poljski dobili u nekoj drugoj instituciji ili od nekog pojedinca, ali čijim kvalitetom obrade uopšte nisu zadovoljni, ćemo omogućiti da dobiju njihovu profesionalnu redakturu, a što je usluga koja podrazumeva i lekturu i korekturu. Uzevši u obzir da lektori i korektori, koji su zaduženi za izvršenje ove usluge imaju dugogodišnje iskustvo u svom poslu, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da ćete dobiti maksimalno kvalitetno obrađene najrazličitije vrste sadržaja.

Prevod internet materijala sa hrvatskog jezika na poljski je isto tako usluga koju naši stručnjaci mogu da izvrše kada vam je to potrebno. Oni će uz online prodavnice i web sajtove, da prevedu i bilo koju vrstu programa ili aplikacija, te internet kataloge i ostale materijale koji se odnose na oblast web - a. Uzevši u obzir oni poznaju i pravila koje se tiču optimizovanja tih materijala za pregledače, možete u optimalnom roku dobiti ne samo njihov prevod sa hrvatskog jezika na poljski, nego i sadržaj koji su uz to i kvalitetno optimizovani, jer prevodilac i sudski tumač tom prilikom primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation) kada je to potrebno.

A da bi neki događaj koji organizujete i za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na poljski bio adekvatno obezbeđen ovom uslugom, pobrinuće se naši stručnjaci koji će primeniti ili simultani ili konsekutivni, a možda i prevod uz pomoć u ovoj jezičkoj varijanti. Nakon što nam budete dostavili informacije koje se odnose na organizaciju tog događaja, to jest pošto budemo dobili podatak o prostoru u kome on treba da bude organizovan, te o broju učesnika i predviđenom trajanju, pripremićemo ponudu, to jest tim stručnjaka u našoj poslovnici će izabrati adekvatnu vrstu usluge. Uz to, svim onim klijentima za čiji događaj se predviđa taj tip usluge, ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije i to po cenama koje će ih prijatno iznenaditi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje