Prevod sa hrvatskog na holandski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na holandski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na holandski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na holandski jezik

Oni klijenti koji su zainteresovani za direktan prevod sa hrvatskog jezika na holandski u svim poslovnicama naše institucije uz tu uslugu dobijaju i onu koja se odnosi na overu prevoda, a koju vrše isključivo ovlašćeni sudski tumač.

Naši stručnjaci obrađuju i lična, kao i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, ali i sva ona koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke. Tu su i prevodi sa hrvatskog jezika na holandski za dokumentaciju za tendere, odnosno za poslovnu i medicinsku dokumentaciju, kao i za tehničku, a zatim prevodioci i sudski tumači obrađuju po potrebi i građevinsku dokumentaciju, kao i različite tipove pravnih akata.

Naglašavamo da postoje dokumenta za koja je potrebno uz prevod sa hrvatskog jezika na holandski i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača uraditi i dodatnu overu, odnosno za koja se zahteva stavljanje haškog (Apostille) pečata. Tu vrstu overe sudski tumač i prevodilac u Akademiji Oxford ne mogu da izvrše, pošto za nju nisu nadležni oni, nego isključivo službe koje se nalaze u sklopu osnovnih sudova naše zemlje. Zato i iznosimo preporuku klijentima da pitaju da li je Apostille pečat obavezan za dokumenta za koja oni traže prevod u konkretnoj varijanti jezika, te da pitaju i da li se ta vrsta overe mora izvršiti pre nego što naši prevodioci i sudski tumači obrade taj dokument ili posle toga.Prevođenje sa hrvatskog na holandski
Prevođenje sa holandskog na hrvatski

Uzevši u obzir da sudski tumač prvo upoređuje originalan i prevede dokument, pa tek nakon toga stavlja tvoj pečat na prevode, to jest overava ih, zato se i zahteva da klijenti kojima je potrebno prevođenje sa hrvatskog jezika na holandski za svaki dokument dostave i original. Oni njih mogu da pošalju preko „Pošte Srbije“ (preporučeno) ili preko kurirske službe, te takođe mogu i da nam ih lično donesu.

Kada bude bila završena obrada konkretnih dokumenata, klijenti imaju mogućnost da ih lično preuzmu ili da ih dobijaju na adresu, a tu uslugu moraju da plate prema aktuelnom cenovniku određene kurirske službe.

Samo kada je u pitanju hitan prevod u ovoj kombinaciji jezika i to za bilo koji tip dokumenata, dozvoljeno je da klijenti prvo pošalju sadržaje na naš mail, a da posle prilože i originale na uvid i to isključivo na najbrži od svih opisanih načina.Prevodilac i sudski tumač će po potrebi da izvrše i prevođenje sa hrvatskog jezika na holandski za web sajtove i ostale materijale vezane za oblast interneta, kao i za novinske članke i časopise, odnosno marketinske materijale. Takođe prevodimo i književna dela, odnosno udžbenike, ali i različite tipove tekstova i to kako popularne, isto tako i stručne, to jest naučne.

Svima koji su zainteresovani nudimo i redakturu sadržaja, a koju vrše profesionalni lektori i korektori. Uz to im omogućujemo i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na holandski, stim što sudski tumač i prevodilac mogu da primene i šapatno, kao i konsekutivno i simultano prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. O tome koja od svih pomenutih usluga se primenjuje će biti donešena odluka tek nakon dostavljanja podataka o konkretnom događaju. U situacijama kada je to najbolje, zainteresovanima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama.

Sve tipove audio i video sadržaja i to kako se serije, reklamne prouke, filmove, emisije i mnoge druge, možemo takođe da prevedemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i da klijentima ponudimo njihovo titlovanje ili uslugu sinhronizovanja prethodno obrađenih sadržaja ove vrste.

Prevod uverenja o položenim ispitima sa hrvatskog jezika na holandski

Bilo ko ko zahteva prevođenje za uverenje o položenim ispitima sa hrvatskog na holandski jezik u sklopu svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija svakako i uslugu koja se odnosi na overu tako prevedenog uverenja. A kada sudski tumač stavi pečat na prevedeno uverenje o položenim ispitima, to znači da njime potvrđuje istovetnost sadržaja između toga i originalnog dokumenta i samim tim klijent ima svako pravo da ga koristi kao i apsolutno bilo koji drugi dokument koji je zakonski i pravno važeći.

Uz to, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta i druga), ali isto tako obrađuju i ona koji su vezana usko za oblast nauke, kao što su na primer rezultati naučnih istraživanja i naučni patenti, te u skladu sa zahtevima klijenata mogu da navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedu kako seminarske, tako i diplomske, ali i najkompleksnije naučne radove.

Medicinsku dokumentaciju takođe prevodimo u navedenoj jezičkoj varijanti, a uz lekarske nalaze, to se odnosi i na prevod sa hrvatskog na holandski jezik za specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i za sva ostala dokumenta koja se nalaze u sastavu konkretnog tipa dokumentacije. Sudski tumači i prevodioci u skladu sa potrebama klijenata obrađuju i uverenje o državljanstvu, odnosno saobraćajnu i vozačku dozvolu, te izvod iz matične knjige rođenih, a zatim i dozvolu za boravak i potvrdu o prebivalištu, ali i venčani list, ličnu kartu i izvod iz knjige umrlih, te pasoš, radnu dozvolu i sva druga lična dokumenta.

U zvaničnoj ponudi usluga koje mogu klijentima da pruže prevodilac i sudski tumač se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog na holandski jezik za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest za različite vrste kako potvrda i uverenja, tako isto i saglasnosti, te ta sve tipove izjava (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).

Različite vrste dokumentacija takođe sudski tumači i prevodioci po potrebi prevode u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a to se prvenstveno odnosi na tehničku i poslovnu, ali i na građevinsku i tendersku dokumentaciju. A uz građevinske projekte i rešenje o osnivanju pravnog lica, pomenuti stručnjaci obrađuju i sve tipove poslovnih izveštaja i to kako revizorske, tako godišnje i finansijske, ali i deklaracije proizvoda, te poslovne odluke, a zatim i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i osnivački akt preduzeća, odnosno statut preduzeća, uputstvo za rukovanje i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav bilo koje od navedenih vrsta dokumentacija.

Takođe će, prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata da urade direktno prevođenje sa hrvatskog na holandski jezik za presude o razvodu braka, ali i za mnoge druge sudske presude i sertifikate, kao i za sudske odluke i tekovine Evropske Unije, te za sudske tužbe i licence, zatim prevode i punomoćje za zastupanje, te sudska rešenja i žalbe, kao i sve tipove ugovora, odnosno za bilo koji dokument koji se svrstava u pravna akta.

Prevodi političkih tekstova sa hrvatskog na holandski jezik

Kako stručne tekstove vezane za temu politike, tako i one koji se tretiraju kao popularni, mogu po potrebi da obrade prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama. Sem toga oni vrše i prevođenje sa hrvatskog jezika na holandski za tekstualne sadržaje iz oblasti bankarstva, ekonomije i finansija, ali i medicine i obrazovanja, te menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i turizma. A u ponudi je i obrada tekstova vezanih za oblast psihologije i filozofije, kao i onih koji se tiču oblasti sociologije, informacionih tehnologija, građevinske industrije i ostalih oblasti, a nevezano za to da li se one tiču društvenih ili su bliže prirodnim naukama.

Naši stručnjaci klijentima omogućuju i direktan prevod sa hrvatskog jezika na holandski za internet sajtove, ali i za mnoge druge sadržaje koji su vezani za web, kao što je na primer sadržina online kataloga ili prodavnica, te kada postoji potreba za tim obrađuju i aplikacije i programe bilo koje vrste. Naglasićemo i to da sudski tumač i prevodilac koji su za ovu uslugu zaduženi, svakako kada je to potrebno primenjuju i pravila koja se odnose na optimizovanje sadržaja za web pregledače, to jest rukovode se smernicama koje navodi SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujući takvom načinu obrade, oni će omogućiti konkretnim internet sadržajima da mnogo bolje budu kotirani u okviru web pretrage.

A u ponudi usluga koje prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše se nalaze i prevodi sa hrvatskog jezika na holandski za bilo koju vrstu kako video, tako i audio materijala, što uključuje obradu ne samo serija i filmova različitih vrsta i žanrova (animirani, igrani, crtani, dokumentarni i drugi), nego i informativnih, te zabavnih, dečijih, obrazovnih i ostalih tipova emisija, odnosno reklamnih poruka i svih drugih materijala ove vrste. U okviru konkretne usluge klijente očekuje i mogućnost da dobiju njihovo sinhronizovanje, to jest možemo da im ponudimo i titlovane materijale koje prevodilac i sudski tumač najpre obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Prevođenje kataloga proizvoda i usluga sa hrvatskog na holandski jezik

Prilikom obrade različitih reklamnih kataloga, prevodioci i sudski tumači svakako primenjuju pravila koja su vezana za dobar marketinga i na taj način pružaju priliku korisnicima holandskog jezika da se upoznaju sa konkretnim proizvodom ili uslugom. Uz to oni rade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na holandski za brošure, kao i za reklamne flajere i plakate, a zatim i za reklamne letke, PR tekstove i ostale slične sadržaje. U onim situacijama kada to zahtevaju klijenti, pomenuti stručnjaci isto tako mogu profesionalno da prevedu i vizit kartice i to vrlo brzo, a po cenama kojima će svaki klijent biti i više nego zadovoljan.

Direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na holandski uključuje i obradu dela književnosti, to jest beletristike i romana, ali i poetskih i proznih dela i mnogih drugih. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata mogu da obrade i udžbenike vezane za bilo koju oblast, ali i časopise i članke iz novina.

Među uslugama koje mogu da pruže naši stručnjaci se nalazi i korektura sadržaja, a ona se uvek primenjuje samo na materijale za koje su prevodi sa hrvatskog jezika na holandski prethodno izvršeni, ali nisu ispoštovana pravila prevodilačke struke. Ako klijent zahteva usmeni prevod u navedenoj varijanti jezika, svakako bi trebalo da zna da sudski tumač i prevodilac mogu vrlo kvalitetno i profesionalno da pruže uslugu koja se odnosi i na šapatno prevođenje sa hrvatskog jezika na holandski, ali su stručni i za konsekutivno i simultano prevođenje u toj varijanti jezika. Svi klijenti kojima je neophodna ova usluga moraju da dostave informacije vezano za organizaciju samog događaja, a kako bi mogla da bude pripremljena pravilna ponuda, to jest da bi bila odabrana upravo ona vrsta usluge koja će odgovoriti na sve zahteve koje taj događaj nameće. A u slučaju da naši stručnjaci budu procenili da je najbolje primeniti simultani prevod sa hrvatskog jezika na holandski za neki događaj, oni će svakako i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uvrstiti u konkretnu ponudu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje