Prevod sa hrvatskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na bosanski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na bosanski jezik

Svim onim klijentima koji žele da dobiju direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na bosanski za različite tipove sadržaja, njihovu kompletnu i maksimalno profesionalnu obradu nude zaposleni u našim poslovnica,a. A to se primarno odnosi na kompletnu obradu dokumenata, to jest prevod u ovoj kombinaciji jezika i njihovu overu, zatim i na obradu bilo koje vrste sadržaja, te na brojne usluge koje će retko gde još moći da dobiju.

Pod tim, na prvom mestu mislimo na sinhronizovanje i titlovanje, što zainteresovani klijenti dobijaju nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše prevođenje sa hrvatskog jezika na bosanski za sve vrste kako video, tako i audio sadržaja. A uz to, svim onim klijentima koji su prevod u pomenutoj varijanti jezika dobili na nekom drugom mestu, ali kvalitetom te usluge, to jest načinom obrade bilo koje vrste sadržaja oni nisu zadovoljni, nudimo mogućnost da profesionalni korektori, to jest lektori izvrše kompletnu redakturu svih materijala koji su na taj način obrađeni.

Podrazumeva se svakako da će naši stručnjaci da u ovoj kombinaciji jezika obrade i marketinške materijale, ali i bilo koju vrstu tekstova, kao i sva književna dela i novinske članke. U ponudi su i prevodi sa hrvatskog jezika na bosanski za različite tipove časopisa, ali i za internet sajtove, te za mnoge druge online sadržaje.Prevođenje sa hrvatskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na hrvatski

Pored svega toga, sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev mogu da urade i kompletnu obradu dokumenata i to kako onih koja spadaju u ličnu dokumentaciju, tako isto i svih onih koji se smatraju delom građevinske, ali i medicinske i dokumentacije za tendere. Uz to, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i pravna akta, a zatim i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (različiti tipovi uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava), kao i ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke dokumentacije, odnosno sva ona koja su na bilo koji način vezana za oblast obrazovanja ili nauke, te bilo koju drugu vrstu dokumenata koja nisu prethodno navedena.

Najvažnije je da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na bosanski za bilo koji dokument znaju da se pred njih stavljaju dva vrlo važna zahteva, koja su dužni da ispoštuju. Prvi od njih podrazumeva da moraju prilikom slanja sadržaja na obradu da prilože i na uvid originale, a drugi je vezan za prethodno raspitivanje u okviru nadležnih službi vezano za overu Apostille pečatom. Ovo se zahteva zato što prevodilac i sudski tumač ne vrše taj tip overe, to jest nisu ovlašćeni da na određena dokumenta stave haški pečat, što je njegov drugačiji naziv, stim da je ta vrsta overe obavezna za tačno definisana dokumenta i uvek se vrši ili pre obrade određenog dokumenta od strane stručnjaka Akademije Oxford ili posle toga. Tako da će klijenti koji budu na vreme dobili sve pomenute informacije biti upoznati sa postupkom overe i sa njegovim trajanjem.

Pored toga što dokumenta na obradu klijenti mogu da dostave preko „Pošte Srbije“, ali isključivo mora da bude preporučena pošiljka, odnosno lično u našim poslovnicama, dozvoljeno im je i da ih pošalju preko kurirske službe. A što se tiče postupka preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, oni ih ili lično preuzimaju ili biraju opciju slanja kompletno obrađenih sadržaja na kućnu adresu, te tu uslugu svakako moraju da plate odvojeno od osnovne, a njenu cenu u tom slučaju isključivo može da definiše kurirska služba koja je zadužena za njeno izvršenje.Za dostavljanje ostalih sadržaja na prevod sa hrvatskog jezika na bosanski važi pravilo o njihovom slanju preko mejla, a ukoliko im taj način najviše odgovara, a nakon što prevodioci i sudski tumači obrade bilo koju vrstu sadržaja koja ne iziskuje overu, oni mogu isto preko mejla i da ih dobiju.

U slučaju da je neko zainteresovan za prevođenje sa hrvatskog jezika na bosanski za bilo koji dokument u vrlo kratkom roku, treba da zna da je poželjno prvo da izvrši slanje skeniranih dokumenata na mejl Akademije Oxford, a da posle toga u svakom slučaju ima obavezu da originalne sadržaje dostavi na uvid, ali je preporuka da izabere upravo onaj način od svih prethodno navedenih koji je i najbrži.

Prevod online materijala sa hrvatskog na bosanski jezik

Iako se pod online sadržajima za koje klijenti zahtevaju prevođenje sa hrvatskog jezika na bosanski najčešće podrazumevaju web sajtovi, ne može se osporiti činjenica da prevodilac i sudski tumač po potrebi mogu da odrade i različite programe, odnosno online prodavnice, kao i web kataloge, te aplikacije i ostale materijale koji se dovode u vezu sa internetom. A da bi oni mogli klijentima da pruže profesionalnu obradu ovakvih sadržaja, naši stručnjaci će u svakom slučaju i da se rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation) i tako konkretnim web materijalima pomognu da u velikoj meri poboljšaju mesto koje zauzimaju u okviru pretrage na internetu.

Isto tako, naši stručnjaci rade direktan prevod sa hrvatskog jezika na bosanski za dela poezije i proze, kao i za romane, beletristiku i ostala književna dela, ali i za različite vrste udžbenika. Ukoliko to zahtevaju klijenti, prevodilac i sudski tumač će da pristupe i prevođenju ilustrovanih časopisa, kao i novinskih članaka, odnosno stručnih časopisa i mnogih drugih vrsta časopisa.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za usmeni prevod sa hrvatskog jezika na bosanski, a pošto mogu da klijentima pruže i prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika i konsekutivni, kao i simultani prevod. Uz to, naši klijenti mogu po potrebi da dobiju i onu uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima kojima će svakako da budu zadovoljni. Primaran zahtev koji mora da ispuni svaki klijent za čiji događaj je potrebno da sudski tumač i prevodilac primene usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na bosanski jeste, da nam pruži validne informacije o njegovoj organizaciji. Naime, tim naših stručnjaka na osnovu podataka o trajanju određenog događaja, te o broju učesnika i prostoru u okviru koga je predviđeno da on bude organizovan, odlučuju i koja vrsta konkretne usluge će na te zahteve da odgovori na pravilan način.

Omogućićemo i svima za čije sadržaje su direktni prevodi sa hrvatskog jezika na bosanski izvršeni da dobiju uslugu redakture, a ukoliko je potrebno, to jest ako su pomenuti prevodi urađeni nekorektno. A moramo klijente da obavestimo da tu uslugu rade profesionalci, to jest lektori i korektori koji su zaposleni u timu apsolutno svake od preko 20 poslovnica, koliko ih Prevodilački centar Akademije Oxford ima na teritoriji Srbije u ovom trenutku.

Prevodi ekonomskih tekstova sa hrvatskog jezika na bosanski

Tekstove iz oblasti ekonomije koji će biti prezentovani javnosti, kao i one koji su namenjeni za uži krug stručnjaka koji su specijalizovani za ovu oblast, klijenti mogu da u našim poslovnicama dobiju u konkretnoj kombinaciji prevedene, bez obzira koliko da su kompleksni. A svakako će sudski tumači i prevodioci da, po zahtevu klijenata urade direktan prevod sa hrvatskog na bosanski jezik i za tekstulne materijale iz oblasti medicine, prava i građevinske industrije, te informacionih tehnologija, marketinga i farmacije, ali i menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, turizma i građevinske industrije, te svih ostalih oblasti koje spadaju u prirodne ili društvene nauke.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za prevod materijala iz oblasti marketinga sa hrvatskog na bosanski jezik, tako da zainteresovanim klijentima omogućuju da vrlo brzo dobiju obrađene ne samo vizit karte u ovoj jezičkoj kombinaciji, već isto tako i kataloge, kao i reklamne flajere i plakate, ali i letke i brošure, te ostale vrste sadržaja koje se koriste za reklamiranje.

A među brojnim uslugama koje prevodilac i sudski tumač takođe mogu da vam pruže se izdvajaju i direktni prevodi sa hrvatskog na bosanski jezik za serije i igrane, odnosno animirane filmove, ali i za reklamne poruke, te za crtane i dokumentarne filmove, a ovi stručnjaci mogu da u toj kombinaciji jezika obrade i najrazličitije tipove emisija i to kako one koje će biti prikazivane na televiziji, tako i one koje su prvenstveno namenjene za emitovanje na radiju. Tako će oni, uz emisije zabavnog karaktera, klijentima da ponude i prevod sa hrvatskog na bosanski jezik za informativne emisije, ali i za one koje se smatraju dečijim i obrazovnim, te za sve ostale tipove kako video sadržaja, tako i audio. A svaki klijent kome je potrebna obrada tih materijala u konkretnoj kombinaciji jezika u svim našim poslovnicama ima mogućnost da angažuje stručnjake koji će da urade njihovo titlovanje, ali isto tako i one čija specijalnost jeste sinhronizacija takvih materijala.

Prevođenje potvrde o prebivalištu sa hrvatskog na bosanski jezik

Svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji mogu da urade direktan prevod potvrde o prebivalištu sa hrvatskog jezika na bosanski, ali i one koji će da pristupe finalnoj obradi tog dokumenta, te da urade njegovu overu. Svakako je važno da klijenti koji zahtevaju ovu uslugu znaju da je u pitanju overa pečatom sudskog tumača, te da je to obično dovoljno da bi se konkretan dokument tretirao kao pravno važeći. Ali je dobro, isto tako da znaju i da postoje dokumenta za koja je neophodno uraditi pored toga i još jednu overu, odnosno na koja se zahteva stavljanje takozvanog haškog ili Apostille pecata, a što nije usluga koju imaju pravo da izvrše sudski tumači i prevodioci zaposleni u našoj instituciji. Samo zato bi i trebalo da svaki pojedinačni klijent sazna sve što se na taj tip overe odnosi za ona dokumenta za koja su mu prevodi sa hrvatskog jezika na bosanski potrebni. Uz to je i vrlo važno da izvrše dostavljanje na uvid originalna, a kako bi sudski tumač mogao da uradi overu prema tačno utvrđenim pravilima.

Ovi stručnjaci mogu na zahtev klijenata da prevedu i pasoš, kao i uverenje o državljanstvu, odnosno ličnu kartu, te izvode iz matičnih knjiga, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, ali isto tako i različite vrste dozvola, a što se primarno odnosi na vozačku, odnosno saobraćajnu i dozvolu za boravak, te za radnu dozvolu. Sem toga, prevodilac i sudski tumač izlaze u susret zahtevima svakog klijenta kome je prevođenje sa hrvatskog jezika na bosanski potrebno za poslovnu ili medicinsku dokumentaciju, tako da oni uz rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i statut preduzeća, prevode i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i fakture, odnosno različite poslovne izveštaje, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te osnivački akt preduzeća i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga dokumenta koja se smatraju sastavnim delom ovih vrsta dokumentacija.

Izvršićemo i direktan prevod sa hrvatskog jezika na bosanski za različita dokumenta, koja se odnose kako na oblast nauke ili obrazovanja, tako i ona koja su vezana za oblast sudstva ili prava (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, tekovine Evropske Unije, prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ugovori, sudska rešenja, nastavni planovi i programi fakulteta, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i presude, seminarski radovi, sudske žalbe, potvrda o redovnom školovanju, licence, naučni patenti, sertifikati i sva ostala), a sudski tumači i prevodioci omogućuju klijentima i da dobiju kompletno obrađene građevinske projekte, odnosno deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i druga dokumenta koja u sastav tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije ulaze.

Potrebno je i da klijenti kojima su prevodi sa hrvatskog jezika na bosanski potrebni za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama znaju da sudski tumači i prevodioci uz različite vrste potvrda takođe kompletno obrađuju i sve tipove kako saglasnosti i izjava, tako i uverenja, a što znači da će oni osim potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje, na vaš zahtev da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenje o neosuđivanosti, kao i uverenje o nekažnjavanju i ostala nenavedena dokumenta koja se podnose nadležnim službama i to kad god je neophodno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje