Prevod sa hrvatskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na pakistanski jezik

Klijenti koji iziskuju direktan prevod sa hrvatskog jezika na pakistanski, mogu da dobiju brojne dodatne usluge i to u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A u našem timu su prevodioci i sudski tumači koji će da, na prvom mestu izvrši kompletnu obradu kako poslovnih, tako i ličnih dokumenata, ali će po potrebi da prevedu i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti.

Ovi stručnjaci obrađuju u toj kombinaciji jezika i dokumenta koje ulaze u sastav tehničke i građevinske dokumentacije, te sva ona koja su vezana za tendersku dokumentaciju, ali i dokumenta koja se primarno odnose na oblast kako obrazovanja i prava, tako i sudstva, ali i nauke, kao i sva ostala dokumenta ua koja klijenti zahtevaju profesionalnu obradu.

Kada kažemo da naši stručnjaci pristupaju kompletnoj obradi, to uključuje prvo njihovo prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, a posle toga i overu, a nju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač u skladu sa pravilima.Prevođenje sa hrvatskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na hrvatski

Od klijenata kojima su neophodni prevodi sa hrvatskog jezika na pakistanski za različita dokumenta se zahteva da dostave na uvid originalne sadržaje, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa originalima i to neposredno pre nego što ih overi. Bitno je i to da klijenti prethodno provere da li se za konkretna dokumenta mora izvršiti nadovera, odnosno da li se na njih mora staviti haški ili Apostille pečat i po kom principu se taj tip overe u određenom slučaju vrši.

Sva dokumenta za koja zahtevaju obradu, klijenti nam dostavljaju ili lično ili ih šalju preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“, to jest zadužuju neku kurirsku službu da nam ih dostavi. A ostale sadržaje za koje zahtevaju prevođenje sa hrvatskog jezika na pakistanski, ne samo da nam šalju preko mejla na obradu, nego ih i na potpuno isti način mogu dobiti po završetku obrade.

Kada prevodioci i sudski tumači budu izvršili kompletnu obradu dokumenata, klijentima je dozvoljeno najpre njihovo lično preuzimanje, ali isto tako i dostavljanje na adresu. A ta usluga se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, stim da je klijent mora platiti kada bude vršio preuzimanje konkretne pošiljke.Isto tako pomenuti stručnjaci mogu da obrade i marketinške materijale bilo koje vrste, kao i udžbenike, te novinske članke, odnosno časopise i sve vrste književnih dela. U okviru ponude usluga koje sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše nalaze se i prevodi sa hrvatskog jezika na pakistanski za internet sajtove i ostale sadržaje vezane za oblast web - a, kao i za sve tipove audio i video materijala. Napominjemo da uz prevod serija i filmova, odnosno reklamnih poruka, emisija različite tematike i ostalih sličnih sadržaja, klijenti mogu da dobiju i njihovo sinhronizovanje, ali isto tako ćemo da izvršimo i uslugu njihovog titlovanja.

Sem toga, ovi stručnjaci u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata mogu da izvrše i usmeni prevod sa hrvatskog jezika na pakistanski, što znači da u zavisnosti od vrste konkretnog događaja mogu da primene simultani, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapat. U slučajevima kada stručni tim Akademije Oxford proceni da je primerena ta vrsta usluge, ponudićemo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A po potrebi, možemo da uradimo i kompletnu redakturu, to jest korekturu i lekturu različitih sadržaja za koje su već prevodi sa hrvatskog jezika na pakistanski urađeni, ali obradi konkretnih sadržaja u tom slučaju nije pristupljeno profesionalno.

Prevodi svih vrsta tekstova sa hrvatskog jezika na pakistanski

Iako se mnogo češće klijenti javljaju sa zahtevom za prevođenje popularnih tekstova sa hrvatskog na pakistanski jezik, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i stručne tekstove u konkretnoj kombinaciji jezika, i to ako njihova tematika spada u oblasti nauke, obrazovanja, medicine, psihologije i sociologije. A oni obrađuju u toj jezičkoj varijanti i tekstove iz oblasti građevinske industrije, zatim politike, menadžmenta i turizma, odnosno komunikologije i ekonomije, te bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, ali i informacionih tehnologija, kao i finansija i svih ostalih naučnih disciplina, a potpuno svejedno da li su vezane za prirodne ili društvene nauke.

U usluge koje klijenti mogu da dobiju u svim našim poslovnicama se ubraja i profesionalna lektura, to jest korektura, za čije izvršenje će se pobrinuti stručnjaci usko specijalizovani za to, to jest korektor i lektor sa višegodišnjih profesionalnim iskustvom. Napominjemo da će oni izvršiti sve potrebne izmene koje nalaže prevodilačka struka, to jest ispraviče greške koje se u uređenim prevodima nalaze, a kako bi vam omogućili da dobijete materijale koji su sa stanovišta naše profesije kvalitetno obrađeni.

Isto kako će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da urade direktan prevod sa hrvatskog na pakistanski jezik za web sajtove, a prevode i online prodavnice, kao i kataloge, zatim softver, to jest različite programe i aplikacije i sve ostale materijale koji se tiču interneta. Uzevši u obzir da ovi stručnjaci, čija su specijalnost prevodi internet materijala sa hrvatskog na pakistanski jezik vrše i njihovo optimizovanje za pregledače, i to uz korišćenje SEO pravila (Search Engine Optimisation), to će klijenti biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom, jer će konkretni materijali imati značajno bolju poziciju na internetu.

Omogućićemo zainteresovanim klijentima i da dobiju kompletno obrađen bilo koji audio ili video sadržaj, a što prvo podrazumeva da prevodioci i sudski tumači rade njihovo prevođenje sa hrvatskog na pakistanski jezik, a posle toga stručnjaci u našem timu koji su za to posebno osposobljeni vrše njihovo titlovanje. Sem toga, možemo da izvršimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja ove vrste, a pomenuti stručnjaci pored serija i igranih, odnosno dokumentarnih filmova, obrađuju i reklamne poruke, zatim zabavne i obrazovne emisije, te animirane filmove, kao i crtane filmove, informativne emisije i ostale sadržaje ovog tipa.

Prevodi uverenja o neosuđivanosti sa hrvatskog na pakistanski jezik

Da bi neko dobio pravno validno prevedeno uverenje o neosuđivanosti u pomenutoj varijanti jezika pobrinuće se stručnjaci zaposleni u svim našim poslovnicama širom Srbije, to jest prevodioci i sudski tumači. Zapravo, ta usluga podrazumeva prvo prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa hrvatskog jezika na pakistanski, a potom i overu prevedenog dokumenta. Moramo da naglasimo da isključivo sudski tumač može da izvrši ovu overu, ali da on nije zadužen za onu overu koja podrazumeva stavljanje Apostille, to jest pečata poznatog kao haški na dokumenta. Upravo zato bi svaki pojedinačni klijent trebalo prethodno da se raspita o tome da li je potrebno staviti tu vrstu pečata na dokumenta za koja su im potrebni prevodi u pomenutoj varijanti jezika, kao i da pita kada je potrebno staviti pečat na konkretna dokumenta. Takođe je vrlo važno i da svaki zainteresovani klijent ispoštuje proceduru koja je vezana za obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, to jest treba da originalna dokumenta priloži na uvid, a kako bi mogla da bude izvršena overa prevoda u skladu sa pravilima.

Sem uverenja o neosuđivanosti, naši stručnjaci takođe obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, ali i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te isto tako i potvrdu o stanju računa u banci, a zatim i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u određenim situacijama. Naglasićemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da urade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na pakistanski za različite tipove dokumentacija, to jest za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne i lične dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, revizorski izveštaji, venčani list, statut preduzeća, umrlica, poslovne odluke, lična karta, osnivački akt preduzeća, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, finansijski izveštaji, vozačka i radna dozvola, godišnji izveštaji, saobraćajna dozvola i druga), te da će ovi stručnjaci isto tako da kompletno obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tehničke, tako i tenderske, ali i medicinske dokumentacije. A to, osim građevinskih projekata i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracija proizvoda, uključuje svakako i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na pakistanski za specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za rukovanje, te za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i za sva ostala dokumenta koja nisu prethodno pomenuta, a koja u njihov sastav ulaze.

Isto tako ćemo, na zahtev klijenat obraditi i svaki dokument koji je vezan za oblast nauke ili obrazovanja (naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te seminarske ali i diplomske radove različite tematike i druge), a sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i bilo koji dokument koji se svrstava u pravna akta, to jest onaj koji je vezan za oblast sudstva ili prava. Tako će oni, uz sve vrste sudskih žalbi, presuda i odluka, da u navedenoj varijanti prevedu, a posle toga i izvrše overu prevoda za tekovine Evropske Unije, odnosno za sudska rešenja i sertifikate, te za različite vrste ugovora i licence, kao i za punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta koja su za oblast prava vezana.

Prevođenje novinskih članaka sa hrvatskog jezika na pakistanski

Prevodioci i sudski tumači klijentima koji su zainteresovani nude mogućnost da po povoljnim cenama dobiju direktan prevod članaka iz novina sa hrvatskog na pakistanski jezik. Naravno, oni mogu da obrade i sadržinu različitih vrsta časopisa (dečiji, sručni, ilustrovani i drugi), ali će kada je to potrebno da izvrše i prevođenje u konkretnoj varijanti jezika za udžbenike i bilo koje književno delo (poezija, romani, prozna dela, beletristika i ostala).

Uz to, naši stručnjaci mogu da na zahtev klijenata pruže i uslugu vezano za usmeno prevođenje sa hrvatskog na pakistanski jezik, te da pristupe ili simultanom ili šapatnom ili, pak konsekutivnom prevodu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Kako je izuzetno važno da klijenti kojima je neophodna ta usluga obaveste zaposlene u našoj poslovnici o svim detaljima, to jest da dostave podatke o mestu na kome konkretan događaj treba da se organizuje, te da obezbede i informacije o načinu njegovog organizovanja, ali isto tako i o broju učesnika, to jest o tome koliko bi trebalo da traje i ostalim detaljima koji su u tom slučaju bitni, napominjemo da se sve ovo zahteva kako bi stručnjaci odabrali pravu uslugu, te bili sigurni da će ona odgovoriti na sve zahteve onako kako je potrebno. A u slučaju da se dogodi da pomenuti stručnjaci donesu odluku da se primeni simultano prevođenje sa hrvatskog na pakistanski jezik za neki događaj, tim klijentima će biti omogućeno i da po odličnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Uz to, naši stručnjaci mogu da na zahtev klijenata pruže i uslugu vezano za usmeno prevođenje sa hrvatskog na pakistanski jezik, te da pristupe ili simultanom ili šapatnom ili, pak konsekutivnom prevodu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Kako je izuzetno važno da klijenti kojima je neophodna ta usluga obaveste zaposlene u našoj poslovnici o svim detaljima, to jest da dostave podatke o mestu na kome konkretan događaj treba da se organizuje, te da obezbede i informacije o načinu njegovog organizovanja, ali isto tako i o broju učesnika, to jest o tome koliko bi trebalo da traje i ostalim detaljima koji su u tom slučaju bitni, napominjemo da se sve ovo zahteva kako bi stručnjaci odabrali pravu uslugu, te bili sigurni da će ona odgovoriti na sve zahteve onako kako je potrebno. A u slučaju da se dogodi da pomenuti stručnjaci donesu odluku da se primeni simultano prevođenje sa hrvatskog na pakistanski jezik za neki događaj, tim klijentima će biti omogućeno i da po odličnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U okviru usluga koje sudski tumači i prevodioci mogu, takođe da izvrše na zahtev klijenata se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog na pakistanski jezik za marketinške materijale. Izuzev reklamnih flajera, brošura i plakata, oni isto tako obrađuju i PR tekstove, a zatim i reklamne kataloge, letke i sve ostale sadržaje vezane za reklamiranje, odnosno vizit kartice. Izuzetno je važno da svaki klijent koji hoće da dobije prevedene materijale iz oblasti marketinga u navedenoj kombinaciji jezika zna, da sudski tumači i prevodioci poštuju marketinška pravila prilikom njihove obrade, to jest da ih svakako primenjuju i na taj način osobama koje se koriste pakistanskim jezikom pružaju priliku da saznaju šta se kroz konkretne materijale reklamira i to tako kao da su oni bili napisani na njihovom maternjem jeziku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje