Prevod sa hrvatskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na češki jezik

Za online prevod sa hrvatskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na češki jezik

Kako su je direktni prevodi sa hrvatskog jezika na češki u zvaničnoj ponudi usluga koje prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama pružaju, zainteresovani klijenti dobijaju kod nas obradu zaista bilo kog materijala u pisanom obliku. Isto tako ovi stručnjaci pružaju i uslugu koja se odnosi na usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, odnosno specijalizovani su i za šapatni i za konsekutivni, te za simultani prevod u konkretnoj varijanti. Onim klijentima kojima to bude odgovaralo ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a pomenuti stručnjaci obrađuju i sve sadržaje vezane za književnost, marketing ili internet.

U ovoj jezičkoj kombinaciji, oni prevode i udžbenike, zatim časopise svih vrsta i članke iz novina, kao i stručne, ali i popularne tekstove. Našu ponudu čine i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na češki za audio, ali i video materijale bilo koje vrste (serije, emisije, filmovi, reklamne poruke i drugi), te njihovo titlovanje, kao i usluga sinhronizovanja svih prevedenih materijala.

Lektori i korektori Akademije Oxford na zahtev klijenata mogu da izvrši redakturu neprofesionalno prevedenih materijala ma koje vrste, a sve naše klijente očekuje i kompletno obrađivanje dokumenata koja se predaju nadležnim službama (sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja), odnosno različitih tipova dokumentacija (poslovna, građevinska, medicinska, tehnička, tenderska, lična i ostale). Isto tako, prevodioci i sudski tumači mogu da u navedenoj varijanti jezika prevedu i dokumenta vezana za oblast sudstva i nauke, kao i prava i obrazovanja, te sva ostala za koja su klijentima neophodni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na češki.Prevođenje sa hrvatskog na češki
Prevođenje sa češkog na hrvatski

Moramo da naglasimo da svi koji su zainteresovani za obradu dokumenata, u našim poslovnicama dobijaju i onu uslugu za koju je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač, a koja podrazumeva overu prevedenih dokumenata. Upravo na taj način klijenti dobijaju bilo koji dokument koji je preveden i može biti smatran pravno važećim, a baš zbog tog pečata od svih njih se zahteva da se u potpunosti pridržavaju vrlo važnog pravila. Pod tim se misli na njihovu dužnost da prilikom slanja dokumenata na prevod prilože i originale, što je potrebno na uvid sudskom tumaču. A za sve ostale sadržaje za koje im je potrebno prevođenje sa hrvatskog jezika na češki je omogućeno dostavljanje preko mejla, te preuzimanje obrađenih sadržaja na isti takav način.

Inače, svi oni klijenti koji ovu uslugu zahtevaju za dokumenta mogu da originale pošalju preporučeno, a putem „Pošte Srbije“ ili preko kurirske službe, te isto tako mogu i da ih donesu lično u jednu od mnogobrojnih poslovnica naše institucije. Na mejl dokumenta šalju samo ako im je potrebno hitno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, ali i tada svakako moraju da dostave originale na uvid.

Onog trenutka kada sudski tumači i prevodioci budu završili obradu dokumenata koje su klijenti dostavili, oni mogu da dođu u prostorije naše poslovnici i lično ih preuzmu, ali imaju mogućnost i da odaberu dostavljanje obrađenih dokumenata preko kurirske službe na njihovu adresu. Ipak, u obavezi smo svakako da naglasimo da je to usluga koja se odvojeno mora platiti od prevoda i overe, a da visinu nadoknade za nju određuje kurirska služba, te da isključivo klijent plaća kuriru direktno.Uz sve što smo pomenuli vezano za obradu dokumenata, izuzetno je važno i da zainteresovane klijente obavestimo da stavljanje Apostille, to jest onog pečata koji nosi naziv haški, nije u nadležnosti stručnjaka zaposlenih u našoj instituciji. Iz tog razloga, mi svim klijentima kojima je potreban prevod bilo kog dokumenta sa hrvatskog jezika na češki iznosimo preporuku da najpre treba da dobije sve potrebne informacije u vezi sa tim tipom overe, a što on lično može da učini u službama koje su nadležne. Pod tim mislimo da treba da pita da li je za konkretna dokumenta za koja on zahteva prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji potrebna overa haškim pečatom, te ako sazna da jeste, u svakom slučaju bi trebalo i da pita da li se on stavlja pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu da ga obrađuju ili tek posle toga.

Prevođenje reklamnih poruka sa hrvatskog na češki jezik

Kada prevodici i sudski tumači završe sa obradom reklamnih poruka u pomenutoj jezičkoj varijanti, obradi tih sadržaja pristupaju njihove kolege, a koje klijentima omogućuju sinhronizaciju prevedenih materijala, odnosno njihovo titlovanje, ukoliko to oni zahtevaju. Naši stručnjaci mogu, takođe da obrade i serije, ali i igrane filmove ma kog žanra, te informativne emisije, kao i animirane i dokumentarne filmove, zatim zabavne i dečije emisije, odnosno crtane filmove, ali i obrazovne emisije i ostale sadžaje i to kako one koje bi trebalo da budu emitovani na televiziji, tako i one za koje je predviđeno emitovanje na radiju, u bioskopu ili ma kom drugom mediju.

U ponudi usluga koje sudski tumač i prevodilac takođe mogu da izvrše se nalazi i prevođenje sa hrvatskog jezika na češki za romane i dela poezije, odnosno proze, beletristiku, ali i za sva ostala književna dela. Po potrebi, naši stručnajci obrađuju i udžbenike, kao i sve vrste časopisa (stručni, dečiji, ilustrovani i ostali), odnosno članke iz novina.

Ako zahtevaju klijenti, radimo i direktan prevod sa hrvatskog jezika na češki za popularne tekstove, te za one sadržaje koji su stručni. Uz tekstove koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, prava i obrazovanja, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i tekstove koji obrađuju temu iz oblasti građevinske industrije i komunikologije, te informacionih tehnolofija, farmacije i komunikologije, ali isto tako i one koji se tiču filozofije, medicine i bankarstva, odnosno ma koje grane prirodnih ili društvenih nauka.

Ukoliko su prevodi sa hrvatskog jezika na češki za bilo koji dokument ili drugi sadržaj izvršeni u okviru neke druge institucije, ali se njihovoj obradi nije pristupilo profesionalno, klijenti mogu u našim poslovnicama da angažuju stručnjake (korektore i lektore), koji će da pristupe redakturi takvih materijala i obrade ih prema pravilima koja važe u okviru prevodilačke struke.

Konsekutivni prevod sa hrvatskog jezika na češki

Na osnovu informacija koje nam klijenti budu dostavili, a vezano za organizovanje događaja za koji im je potrebno konsekutivno prevođenje sa hrvatskog na češki jezik, naši stručnjaci će proceniti da li baš ta vrsta ove usluge može da pruži adekvatan odgovor na njegove zahteve. Svakako očekujemo da nam klijenti daju podatke o trajanju konkretnog događaja i o broju učesnika koji će biti prisutni, ali i o tome gde će on biti organizovan, odnosno prema kom principu, budući da od svih tih podataka i zavisi da li će prevodilac i sudski tumač da primene baš ovu ili uslugu koja se odnosi na simultani, te šapatni prevod sa hrvatskog na češki jezik. U svakom slučaju, svim onim klijentima za čiji događaj bude preporučena primena usluge simultanog prevoda ćemo omogućiti da po vrlo povoljnim uslovima izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sudski tumači i prevodioci, takođe mogu na vaš zahtev da obrade i bilo koju vrstu materijala iz oblasti marketinga. A izuzev reklamnih flajera i kataloga, te brošura, oni prevode u toj kombinaciji jezika i PR tekstove, ali i plakate i vizit kartice, odnosno reklamne letke i ostale materijale koji su usmereni na reklamiranje i to kako konkretne kompanije, tako i usluga koje neko pruža, odnosno proizvoda.

Među uslugama koje prevodilac i sudski tumač takođe pružaju zainteresovanim klijentima se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog na češki jezik za online prodavnice i internet sajtove, te web kataloge, a u zavisnosti od zahteva klijenata pomenuti stručnjaci će da obrade i različite programe i aplikacije, kao i sve ostale sadržaje koji se tiču interneta. Naglasićemo i to da se naši stručnjaci maksimalno pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), te da se prevedeni web sadržaji značajno bolje kotiraju u okviru globalne pretrage, a nakon što se izvrši njihovo prevođenje i postavljanje na mrežu.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa hrvatskog na češki jezik

Uz prevođenje diplome i dodatka diplomi sa hrvatskog jezika na češki, svaki zainteresovani klijent u sklopu naše institucije dobija i usluge koje pruža lice koje je zvanično ovlašćeno od strane nadležnih institucija naše zemlje, a to je sudski tumač koji pristupa overi svojim pečatom i konkretnom dokumentu na taj način pruža validnost pred zakonom. Ali moramo naglasiti da se od svakog klijenta kome je potrebna usluga obrade diplome i dodatka diplomi, to jest bilo kog drugog dokumenta očekuje da kada bude dostavljao sadržaj na obradu, obavezno priloži i originale koje koristi sudski tumač kada radi overu prevoda. Vrlo je važno napomenuti i da bi svaki klijent kome je potrebna ova usluga trebalo da potraži podatke koji se odnose na nadoveru, to jest koji su vezani za stavljanje haškog (Apostille) pečata na ta dokumenta, pošto prevodioci i sudski tumači nisu nadležni za taj tip overe.

Ukoliko je to klijentima potrebno, naši stručnjaci će da obrade i uverenje o položenim ispitima, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno prepis ocena, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju, ali i diplomske radove, odnosno seminarske i sva ostala dokumenta koja se vezuju za obrazovanje.

Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, takođe prevodilac i sudski tumač mogu u konkretnoj varijanti jezika da prevedu, a tu se misli na obradu različitih vrsta i izjava i saglasnosti, ali i potvrda, kao i uverenja (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta iz ove grupe). Takođe, naši stručnjaci rade i prevod sa hrvatskog jezika na češki za pravna akta svih vrsta (licence, ugovori, sudske odluke i žalbe, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske presude, sertifikati i druga), a klijentima omogućujemo da dobiju obrađene i rezultate naučnih istraživanja, ali isto tako i naučne patente, te po potrebi prevodimo i naučne radove i mnoga druga dokumenta koja se tiču nauke.

Izuzev pomenutih, u ponudi usluga koje će na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci da izvrše se nalazi i prevođenje sa hrvatskog jezika na češki za medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), ali prevodimo i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnog lica i mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog privrednika ili kompanije).

Direktni prevodi sa hrvatskog jezika na češki uključuju i obradu svih ličnih dokumenata (potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, dozvola za boravak, krštenica, umrlica, lična karta, izvod iz knjige venčanih i druga), ali i onih dokumenata koja čine tehničku dokumentaciju, kao i tendersku i građevinsku (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i ostala).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje