Prevod sa hrvatskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na slovenački jezik

Za online prevod sa hrvatskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na slovenački jezik

U ponudi svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford jeste i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na slovenački, a to je usluga koju vrše stručni prevodioci i sudski tumači, iako su u timu poslovnica pomenute institucije i mnogi drugi stručnjaci. Tako, na primer klijenti koji su prevod u ovoj kombinaciji jezika poverili nekome i dobili nekvalitetno obrađene sadržaje, kod nas imaju prilike da dobiju uslugu redakture (lektura i korektura). A ukoliko su im potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na slovenački za različite vrste audio i video sadržaja (reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i ostali), mi im pružamo usluge sinhronizovanja i njihovog titlovanja, a isto tako sudski tumač i prevodilac mogu da primene i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti, te da primene simultano i konsekutivno, kao i šapatno prevođenje u toj kombinaciji jezika. Svakako klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije, a po odličnim uslovima.

Prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste tekstualnih sadržaja u konkretnoj varijanti, te udžbenike i dela književnosti, odnosno marketinške i sve materijale koji su vezani za oblast interneta, ali i časopise i mnoge druge tipove sadržaja. A kod obrade ovih materijala je dovoljno da klijenti izvrše njihovo slanje preko mejla, kako bi u velikoj meri pojednostavili čitav postupak, te nakon što sudski tumači i prevodioci budu završili sa njihovim prevođenjem mogu ih na isti način i preuzeti.

Ali, budući da pomenuti stručnjaci mogu da pristupe i kompletnoj obradi dokumenata, to jest prvo rade njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na slovenački, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača, to je i neophodno da klijenti u tom slučaju prilože i originalna dokumenta bilo koje vrste na uvid.Prevođenje sa hrvatskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na hrvatski

Zaposleni u našim poslovnicama će kompletno da obrade kako dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, poslovne i građevinske dokumentacije, tako i sva ona koja se smatraju ličnim ili delom medicinske i dokumentacije za tendere, ali i različita pravna akta i sve ostale tipove dokumenata i dokumentacija. A ta usluga, pored ostalog uključuje prevođenje sa hrvatskog jezika na slovenački za dokumenta koja su vezana za oblast nauke, odnosno obrazovanja, te za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kada je neophodno (svi tipovi uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti), odnosno bilo koji dokument koji klijent zahteva da dobije obrađen u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Ovde ćemo naglasiti da se zahteva i dostavljanje originala, jer sudski tumač ima obavezu prvo da ih uporedi sa prevodima, a pre nego što izvrši njihovu overu.

Klijenti mogu da originalna dokumenta dostave preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, a imaju mogućnost i da ih, ako to žele donesu lično u prostorije naše poslovnice. Jedini izuzetak, jeste ona situacija koja podrazumeva hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na slovenački, a kada klijenti dokumenta prvo treba da skeniraju i pošalju na našu zvaničnu mail adresu, a posle toga i da prilože originale prema prethodno opisanim načinima.

Pošto prevodioci i sudski tumači završe sa obradom dostavljenih dokumenata, svaki klijent bvira da li želi da lično preuzmem obrađene sadržaje ili će da zahtevaju njihovu dostavu na određenu adresu. Njih će da im isporuči kurirska služba, te će konkretnu uslugu i da naplati prema svom cenovniku.A kako bi čitav postupak obrade bilo kog dokumenta protekao u najboljem redu, pobrinuće se stručni prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu, izuzev onda kada je neophodno staviti Apostille, to jest takozvani haški pečat na određena dokumenta, a što ne spada u njihovu zvaničnu nadležnost. Zato klijenti i ne mogu da očekuju informacije o toj vrsti overe od naših stručnjaka, već je poželjno da se sami raspitaju o svemu tome. Tačnije, oni bi u nadležnim službama Republike Srbije trebalo da dobiju informacije da li je haški pečat obavezan za ona dokumenta za koja su im i potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na slovenački, a u slučaju da se dogodi da dobiju potvrdan odgovor, moraju da pitaju da li se ta vrsta overe radi tek pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj posao ili se Apostille pečat mora staviti pre toga.

Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa hrvatskog jezika na slovenački

Pored toga što će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev da urade direktan prevod turističkih tekstova sa hrvatskog na slovenački jezik, oni će isto tako da prevedu u toj varijanti jezika i tekstove koji se bave temama iz mnogih drugih oblasti i to kako popularne, tako isto i stručne sadržaje. Sem onih koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, nauke i menadžmenta, odnosno farmacije, komunikologije i medicine, naši stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i tekstove koji se bave temama iz oblasti prava, bankarstva, politike i ekonomije, te one koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, ali i svih ostalih naučnih disciplina i to kako onih koje su povezane sa prirodnim, tako i onih koje se tiču društvenih nauka.

Vršimo i prevođenje romana sa hrvatskog na slovenački jezik, kao i različitih proznih i poetskih književnih dela, a zatim i beletristike i mnogih drugih književnih dela. Naši stručnjaci mogu da, po potrebi pristupe obradi i udžbenika, kao i svih vrsta časopisa, ali i novinskih članaka.

Ako su prevodi sa hrvatskog na slovenački jezik za bilo koji tip sadržaja urađeni i klijenti ih poseduju, ali nisu izvršeni prema važećim pravilima u okviru naše struke, mi ćemo im pružiti uslugu njihove redaktura. Nju će da izvrše profesionalni lektori, odnosno korektori koji su za to specijalizovani i koji će prema važećim pravilima da urade sve neophodne ispravke, a kako bi prilagodili prevedene sadržaje pravilima koja su prisutna u okviru prevodilačke struke.

Izuzev svega do sada pomenutog, sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju i profesionalno prevođenje marketinških materijala sa hrvatskog na slovenački jezik, a prilikom obrade letaka, plakata i brošura, odnosno reklamnih flajera i kataloga, te PR tekstova i ostalih materijala iz te grupe, oni će da primene važeća marketinška pravila. Zapravo, oni reklamnu poruku iz marketinških sadržaja na osnovnom, to jest hrvatskom jeziku, u potpunosti prilagođavaju i pravilima, ali i duhu onog jezika koji je u ovom slučaju ciljani, a to je slovenački. Tako se svi Slovenci i ljudi koji poznaju ovaj jezik mogu upoznati sa određenom uslugom koja se kroz njih reklamira ili, pak sa poslovanjem neke kompanije, odnosno sa prezentovanim proizvodom, a kako bi mogli u što kraćem roku da postanu stalni klijenti. Takođe će prevodilac i sudski tumač da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade i vizit kartice i to po odličnim uslovima.

Prevođenje audio i video materijala sa hrvatskog na slovenački jezik

Sve vrste i video materijala kao i audio sadržaja klijenti mogu da u našim poslovicama dobiju prevedene u pomenutoj varijanti jezika, ali isto tako naši stručnjaci mogu da pristupe njihovom titlovanju, to jest da prema zahtevima klijenata izvrše sinhronizovanje prevedenih materijala. Uz prevod serija i informativnih, kao i obrazovnih emisija sa hrvatskog jezika na slovenački, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju i prevođenje za igrane, kao i za animirane filmove, odnosno za emisije zabavnog karaktera, te za dokumentarne i crtane filmove, ali i za sve ostale vrste kako audio materijala, tako isto i video sadržaja.

Ovi stručnjaci su specijalizovani i za prevođenje internet sadržaja sa hrvatskog jezika na slovenački, a uz web sajtove mogu da obrade i online prodavnice, ali i različite programe, te web kataloge, aplikacije i mnoge druge materijale koji se na web odnose. Uz to što će da urade njihovo direktno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika, oni će takođe i da primene ona pravila koja su vezana za optimizovanje ovakvih materijala, što znači da će se rukovoditi smernicama SEO (Search Engine Optimisation) i tako će konkretnim materijalima poboljšati u velikoj meri i pozicioniranje na internetu.

Sudski tumači i prevodioci, po zahtevu klijenata mogu da budu angažovani i za izvršenje usluge koja se odnosi na usmeni prevod sa hrvatskog jezika na slovenački. A uzevši u obzir da oni mogu uz konsekutivno i šapatno, isto tako da primene i simultano prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Uslov za izradu ponude za ovaj tip usluge jeste informisanje stručnjaka izabrane poslovnice Akademije Oxford o konkretnom događaju, a u smislu da klijenti treba da nam daju podatke o njegovom trajanju na prvom mestu, zatim o prostoru u kome bi on trebalo da bude sproveden, te isto tako o broju ljudi koji će biti prisutni i ostalim detaljima koji mogu da utiču na izbor adekvatne usluge. Zapravo, svaka od pomenutih vrsta usmenog prevoda, a koju po potrebi sudski tumač i prevodilac primenjuju, je namenjena za tačno određenu vrstu događaja, pa je zato potrebno imati sve ove informacije da bi se odabrala najbolja među njima. Kada stručni tim bude doneo odluku o vrsti usluge koja treba da bude primenjena, a ako to bude bilo simultano prevođenje sa hrvatskog jezika na slovenački, naši klijenti mogu da očekuju da u navedenu ponudu bude uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što će oni moći da dobiju po vrlo pristupačnim uslovima.

Prevod pasoša i lične karte sa hrvatskog jezika na slovenački

Kada neki klijent želi da dobije direktno prevođenje lične karte i pasoša sa hrvatskog na slovenački jezik, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford će zapravo on dobiti kompletnu obradu ovih dokumenata, mada prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i bilo koji drugi lični, ali i svaki ostali dokument.

Pod pojmom kompletna obrada se u konkretnom slučaju smatra prvo prevod u ovoj jezičkoj varijanti, a posle toga i overa prevedenog dokumenta, što je usluga za koji će se pobrinuti zvanično ovlašćena lica u našem timu, to jest sudski tumači. Onaj klijent koji bude dobio tako obrađen dokument će, zapravo značajno uštedeti i vreme i novac, pošto će dobiti sadržaj obrađen prema pravilima u optimalnom roku, a sve to na jednom mestu. Kako je postupak overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača jasno definisan zakonom, to znači da se od klijenta kome je ta usluga potrebna očekuje da ispoštuje izuzetno važno pravilo, to jest da na uvid donese ili pošalje na opisani način i originalna dokumenta, a kako bi ovlašćeno lice bilo u mogućnosti da ih uporedi sa prevedenim sadržajima neposredno pre nego što uradi overu. Napomenućemo i to da postoje neka dokumenta za koja je potrebno i izvršenje dodatne overe, a što uključuje stavljanje pečata poznatog kao haški ili Apostille, stim da prevodioci i sudski tumači koji su u našim poslovnicama zaposleni ne mogu da učine, jer nemaju ovlašćenja. Zato je i dobro da klijenti dobiju informacije o tome za konkretna dokumenta i to da se raspitaju u sklopu nadležnih državnih institucija koje su za stavljanje haškog pečata ovlašćene.

Ukoliko je to potrebno klijentima, naši stručnjaci mogu da urade i prevod sa hrvatskog na slovenački jezik za sva ostala lična dokumenta, poput na primer izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, te potvrde o prebivalištu i vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, ali i uverenja o državljanstvu, zatim radne dozvole, dozvole za boravak i ostalih dokumenata ove vrste. Naglasićemo i to da prevodioci i sudski tumači mogu da prevedu u navedenoj kombinaciji jezika i sva poslovna dokumenta (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski i revizorski izveštaji, statut preduzeća i ostala), odnosno da će na zahtev klijenata da urade i prevod sa hrvatskog na slovenački jezik za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest za bilo koju vrstu saglasnosti i uverenja, te izjave ili potvrde (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta te vrste).

Usluga koju prevodilac i sudski tumač takođe mogu da urade, a kada to zahtevaju klijenti se odnosi i na direktno prevođenje sa hrvatskog na slovenački jezik za bilo koji dokument koji spada kako u tendersku i tehničku, tako i u građevinsku dokumentaciju, a uz uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, to svakako uključuje i prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, odnosno građevinskih projekata i svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao njihov sastavni deo. Izuzev njih, naši stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, te potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, odnosno rade prevod sa hrvatskog na slovenački jezik kako za diplomu i dodatak diplomi, isto tako i za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te za diplomske, ali i za seminarske radove, to jest za ma koji dokument koji je za oblast obrazovanja vezan.

Pravna akta svih vrsta i to počev od sudskih tužbi i odluka, odnosno rešenja, preko sudskih presuda i žalbi, pa do svih vrsta ugovora isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu u ovoj varijanti jezika, a po potrebi rade i direktno prevođenje sa hrvatskog na slovenački jezik i za sertifikate i tekovine Evropske Unije, kao i za punomoćje za zastupanje, zatim za sve tipove licenci i za mnoga nepomenuta dokumenta koja spadaju u domen sudstva i prava.

Naučne radove, ali i naučne patente, te rezultate naučnih istraživanja, kao i sva ostala dokumenta koje se prvenstveno tiču nauke, zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju prevedena u ovoj jezičkoj varijanti, a potom i overena pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Uz to, prevodilac i sudski tumač pristupaju obradi svih dokumenata koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije, tako da su u ponudi direktni prevodi sa hrvatskog na slovenački jezik za lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te isto tako i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i za ostala dokumenta koja se u taj tip dokumentacije svrstavaju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje