Prevod sa hrvatskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na grčki jezik

Za online prevod sa hrvatskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na grčki jezik

Iako su prevodioci i sudski tumači osposobljeni za obradu svih sadržaja u pisanoj formi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, oni će isto tako i da izvrše usmeni prevod sa hrvatskog jezika na grčki ako to budu zahtevali klijenti. Ne samo simultani, već i šapatni, ali konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji jezika oni mogu da izvrše, a svima onima kojima to bude bilo neophodno ponudićemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, naši stručnjaci obrađuju u navedenoj varijanti jezika i tekstualne sadržaje, kako popularne, tako i stručne, ali i internet i materijale koji su vezani za oblast književnosti, kao i udžbenike. Sem toga, mogu da prevedu i časopise, kao i sve vrste marketinških sadržaja, zatim novinske članke i sve ostale materijale za koje su našim klijentima potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na grčki.

Kompletnu obradu serija i emisija različite sadržine, te svih tipova filmova i reklamne poruke, ali i ostale kako video, isto tako i audio materijale, takođe omogućujemo zainteresovanim klijentima. Preciznije, u sklopu te usluge oni prvo dobijaju njihov prevod sa hrvatskog jezika na grčki, a posle toga se pristupa titlovanju prevedenih materijala ili usluzi koja podrazumeva njihovu sinhronizaciju. Važno je da pomenemo i to da profesionalni lektor i korektor, koji su deo tima u svim našim poslovnicama, svima koji su zainteresovani pružaju kompletnu redakturu, a to je usluga koja se primenjuje u onim situacijama kada su prevodi sa hrvatskog jezika na grčki neprofesionalno i nekvalitetno urađeni.Prevođenje sa hrvatskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na hrvatski

Zainteresovani klijenti u našim poslovnicama mogu, isto tako mogu da dobiju i kompletnu obradu svih tipova dokumenata, koju će da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači u našem timu, odnosno da uz njihovu prevod klijentima omoguće i usluga overe i to pečatom sudskog tumača. Da bi klijent mogao da dobije ovu uslugu, on mora da dostavi na uvid originalna dokumenta, ali i da se samostalno raspita o tome da li je potrebno da se za dokumenta za koja želi da dobije urađen prevod u toj kombinaciji uradi nadovera, to jest da li je neophodno na njih staviti haški (takozvani Apostille) pečat. Inače, sve te informacije ne mogu da mu daju naši stručnjaci, jer oni za taj tip overe nisu zaduženi, već ih samostalno klijenti mogu dobiti u nadležnim institucijama naše zemlje koje i jedino vrše taj tip overe. Ako saznaju da je Apostille pečat obavezan za određena dokumenta, oni svakako moraju da dobiju i informaciju da li se taj pečat stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu da obrađuju konkretni dokument ili tek pošto oni završe sa njegovim prevođenjem i overom.

Uz sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama (različiti tipovi saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja), te poslovnu, medicinsku, građevinsku i ličnu dokumentaciju, odnosno tehničku, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu u toj varijanti jezika i različite vrste pravnih akata, kao i dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako i obrazovanja, ali i sva ostala koje klijenti zahtevaju da dobiju obrađena u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Sadržaje na prevod, a za koje se ne radi overa klijent šalje mejlom i na isti način ih preuzima po završetku obrade, a za dokumenta važi pravilo o dostavljanju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili lično, stim da na meil mogu da ih dostave samo ako zahtevaju hitan prevod sa hrvatskog jezika na grčki.Od klijenta zavisi da li će da preuzme prevedena i overena dokumenta lično ili će da zahteva njihovu isporuku na adresu. Ako se on bude odlučio za drugu varijantu koja je ponuđena, treba da zna da tu uslugu vrši kurirska služba i da je naplaćuje u skladu sa svojim cenovnikom, a da on mora plaćanje da izvrši u trenutku kada preuzima obrađena dokumenta.

Prevodi prepisa ocena sa hrvatskog na grčki jezik

Kako prepise ocena, tako i sva ostala dokumenta za koja je klijentima potrebno prevođenje sa hrvatskog jezika na grčki, a vezana su za oblast obrazovanja će u najkraćem roku izvršiti profesionalni prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford. Takođe će da, po potrebi obrade i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, te klijentima omogućuju i obradu seminarskih i diplomskih radova bilo koje tematike i kompleksnosti.

Naglasićemo i to da uz prevod prepisa ocena i svih ostalih dokumenata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, naši klijenti dobijaju i dodatnu uslugu, a koja podrazumeva overu urađenog prevoda. A taj tipo će izvršiti lice koje je od strane nadležnih institucija naše zemlje za to zvanično ovlašćeno, to jest sudski tumač koji je u našem timu i tako će klijenti po povoljnoj ceni da dobiju dokumenta koja su zakonski potpuno priznata i obrađena u skladu sa odredbama aktuelnog zakona.

Prilikom overe se zahteva i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid od strane klijenta, pa je to svakako njihova obaveza ukoliko su im neophodni prevodi za bilo koji dokument sa hrvatskog jezika na grčki. A uz to bi svakako bilo preporučljivo da oni, pre nego što nama dostave konkretne sadržaje na prevod, saznaju i da li se na određena dokumenta stavlja posebna vrsta pečata koja nosi naziv Apostille ili kako je uobičajeno, haški, a koji se stavlja isključivo u sklopu nadležnih državnih institucija i to na samo određena dokumenta.

Svi naši klijenti, takođe mogu da dobiju i kompletno obrađenu medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja spadaju u tu vrstu dokumentacije), a prema zahtevima klijenata, prevodioci i sudski tumači mogu da ponude i prevod sa hrvatskog jezika na grčki za sve vrste pravnih akata (licence, punomoćje za zastupanje, sudske odluke i žalbe, sertifikati, sudske tužbe i rešenja, tekovine Evropske Unije, ugovori i druga).

Isto tako će oni u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i radove, te sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke, a po potrebi prevode i sve tipove dokumentacija i to kako tendersku, tako isto i građevinsku, kao i tehničku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga dokumenta koja se smatraju delom konkretnih tipova dokumentacija). Prevodilac i sudski tumač će u optimalnom roku da izvrše i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na grčki za različite tipove kako saglasnosti, tako i izjava i potvrda, ali i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanost, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u brojnim situacijama.

U svim našim poslovnicama klijente očekuju i prevodi sa hrvatskog jezika na grčki za ličnu kartu i pasoš, odnosno za radnu i dozvolu za boravak, te za izvod iz matične knjige rođenih, ali i za uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i venčani list, kao i za vozačku dozvolu, izvod iz knjige umrlih i za sva ostala lična dokumenta. A podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači klijentima da omoguće i kompletnu obradu za bilo koji dokument koji se odnosi na poslovanje različitih pravnih lica i preduzetnika. Pod tim se misli kako na prevođenje sa hrvatskog jezika na grčki za sve tipove poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski i revizorski), tako i za statut i osnivački akt preduzeća, odnosno za rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, fakture i za ostala dokumenta koja se tiču poslovanja kompanija.

Prevođenje internet sajtova sa hrvatskog jezika na grčki

Profesionalci koji su u timu naših poslovnica zaduženi za prevođenje web sajtova sa hrvatskog na grčki jezik se strogo pridržavaju onih pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje. A baš zato što vode računa o primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation) oni klijentima pružaju maksimalno profesionalnu uslugu, budući da se u okviru internet pretrage i pozicija svih tako pobrađenih materijala poboljšava, a što svakako ima izuzetno pozitivan uticaj na poslovanje vlasnika.

Svakako će naši stručnjaci u navedenoj varijanti jezika da obrade i online kataloge, odnosno web prodavnice, ali i po zahtevu klijenata mogu da urade i direktan prevod sa hrvatskog na grčki jezik za softvere, a što podrazumeva stručnu obradu bilo koje aplikacije ili programa koja se zahteva, ali i za mnoge druge sadržaje koji su usko vezani za oblast interneta.

Svim našim klijentima možemo da ponudimo i uslugu koja se odnosi na redakturu, a koji će pružiti profesionalni korektori i lektori. Naglasićemo da se korektura i lektura uvek primenjuju isključivo na materijale za koje su prevodi sa hrvatskog na grčki jezik urađeni neprofesionalno, pa je potrebno da stručnjaci isprave određene greške u njima.

A sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da urade i prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji kako za popularne tekstove različite tematike, tako i za sve one koji se tretiraju kao stručni. Ekonomija, bankarstvo, politika, finansije, pravo i farmacija su oblasti na koje može da se odnosi tema tih tekstova za koje klijenti zahtevaju direktan prevod sa hrvatskog na grčki jezik. Međutim, to su tek neke od oblasti, jer prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove vezane za oblast nauke, medicine, filozofije i obrazovanja, te menadžmenta, sociologije i marketinga, kao i one koji se odnose na oblast psihologije, komunikologije i informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, zatim građevinske industrije, turizma i još mnogo drugih oblasti koje su primarno vezane kako za društvene, tako isto i za prirodne nauke.

Naše stručnjake možete angažovati i kada vam je potreban usmeni prevod sa hrvatskog na grčki jezik, pošto oni mogu da pruže uslugu i prevoda uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i simultanog i konsekutivnog. Kada nas bude te informisali o detaljima vezanim za organizovanje konkretnog događaja, to jest kada nam budete dostavili informacije o njegovom trajanju, načinu organizovanja i o broju učesnika, ali i o mestu na kome treba da bude održan, naši stručnjaci će pripremiti ponudu, to jest izabrati onaj tip usmenog prevoda koji će da ispuni u potpunosti očekivanja određenog događaja. Svakako je bitno da znate i da vršimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koju ćemo uneti u ponudu ako se proceni da će upravo simultano prevođenje sa hrvatskog na grčki jezik u potpunosti ispuniti očekivanja učesnika konkretnog događaja i vas kao organizatora.

Prevod proznih književnih dela sa hrvatskog na grčki jezik

Različita književna dela koja su napisana u prozi naši stručnjaci mogu da prevedu u navedenoj jezičkoj varijanti, ali će oni klijentima da ponude i prevođenje poetskih književnih dela sa hrvatskog jezika na grčki, te beletristike, romana i mnogih drugih.

Po potrebi, isto tako oni mogu da obrade i udžbenike koji se odnose na različite oblasti, ali i članke iz novina, kao i bilo koju vrstu časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i ostali). Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata rade i prevod sa hrvatskog jezika na grčki za bilo koju vrstu materijala koja je namenjena reklamiranju, a što primarno podrazumeva obradu reklamnih plakata i letaka, odnosno kataloga, PR tekstova i reklamnih flajera, ali i brošura, vizit karti i ostalih sličnih sadržaja. Važno je da klijenti kojima je ova usluga potrebna znaju da naši stručnjaci vode računa o primeni marketinških pravila kada obrađuju ovakve sadržaje, budući da je neophodno da na taj način ostvare osnovni cilj koji njihovo prevođenje u toj kombinaciji jezika treba da ima. A to znači da oni poruku koja se nalazi u originalnim sadržajima oblikuju prema pravilima grčkog jezika i na taj način svakom klijentu kome je taj jezik maternji ili se, pak njime služi pružaju mogućnost da se sa predmetom reklamiranja na najbolji mogući način upozna.

U ponudi usluga, a koje klijenti mogu da dobiju u svim našim poslovnicama se nalaze i prevodi sa hrvatskog jezika na grčki za serije i informativne, kao i zabavne emisije, te po potrebi sudski tumač i prevodilac obrađuju i reklamne poruke, ali i igrane filmove, odnosno dokumentarne i crtane, kao i mnoge druge i video i audio materijale. Isto tako je važno naglasiti da svaki klijent koji ima potrebu za tim, u našim brojnim poslovnicama može da dobije i uslovu titlovanja prevedenih materijala ovog tipa, kao i njihovog sinhronizovanja, te će tako po vrlo povoljnim cenama dobiti njihovu kompletnu obradu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje