Prevod sa hrvatskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na španski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na španski jezik

Profesionalni prevodioci i sudski tumači zaposleni u našoj instituciji će se pobrinuti da svakome ko je zainteresovan, omogući da u najkraćem roku i po izuzetno pristupačnim cenama dobije prevod sa hrvatskog jezika na španski za najrazličitije vrste sadržaja.

A pod tim se misli prvenstveno na obradu dokumenata, što je usluga koja uključuje i overu prevoda od strane zvanično ovlašćenog lica (sudski tumač). Klijenti koji budu dobili bilo koji tip dokumenata obrađen na taj način će imati svakako pravo da ga koriste u bilo kojoj situaciji, jer se on smatra ispravnim sa pravne i zakonske tačke gledišta. Od njih se svakako zahteva da prilikom slanja dokumenata za koje su im potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na španski priloži i originalne sadržaje, koje sudski tumač mora da uporedi sa prevodima, kako bi bio sasvim siguran da je njihova sadržina istovetna, pošto isključivo može da overi ona dokumenta koja su takva.

Trebalo bi i da svaki pojedinačni klijent kome je potrebna obrada različitih dokumenata proveri prethodno i to samostalno, da li se za njih mora izvršiti još jedna vrsta overe, koju prevodioci i sudski tumači ne mogu da urade i to iz najjednostavnijeg razloga - nisu za nju nadležni. A radi se o stavljanju takozvanog Apostille pečata, to jest pečata čiji je drugi naziv haški i koji se ne mora staviti na svaki dokument za koji se radi prevod sa hrvatskog jezika na španski, već isključivo se odnosi na ona dokumenta za koja je taj tip overe određen slovom zakona. Svaki klijent mora prvo da pita da li je haški pečat obavezujući za ta dokumenta, a posle toga i da sazna da li se Apostille pečat stavlja neposredno pre nego što sudski tumači i prevodioci pristupe njegovoj obradi ili posle toga, uzevši u obzir da od toga zavisi trajanje samog procesa, kao i gde prvo treba klijent da odnese određeni dokument.Prevođenje sa hrvatskog na španski
Prevođenje sa španskog na hrvatski

Dostavljanje dokumenata na obradu podrazumeva ili njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili klijenti mogu i lično da ih dostave u jednu od naših poslovnica. A sve ostale materijale za koje se zahteva prevođenje sa hrvatskog jezika na španski klijenti mogu da pošalju mejlom, a ukoliko im tako najviše odgovara. Na isti način mogu i da dobiju prevedene sadržaje, jer se za njih ne radi overa sudskog tumača, te nije neophodno i da nam dostave originale. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, to može biti izvršeno lično ili klijentima mogu biti poslata obrađena dokumenta na određenu adresu i to preko kurirske službe. Posebno ćemo naglasiti da je to usluga koja mora biti plaćena odvojeno od cene koju podrazumeva prevod i overa sudskog tumača, te da u tom slučaju klijent mora njeno plaćanje da izvrši direktno kada preuzima pošiljku i to prema cenovniku koji definiše ta kurirska služba.

Mogućnost da dostavi i originalna dokumenta preko mejla, to jest skenirana, ima svaki onaj klijent kome su potrebni hitni prevodi sa hrvatskog jezika na španski, a što se odnosi na njihovu izradu u vrlo kratkom roku. A tada je neophodno da on prvo pošalje skenirana dokumenta elektronskim putem, a da zatim izvrši i njihovo dostavljanje na jedan od prethodno pomenutih načina, ali je neophodno u toj situaciji da izabere svakako onaj koji je i najbrži.

U našoj ponudi su prevodi sa hrvatskog jezika na španski za sve vrste dokumentacija, počev od tenderske, preko tehničke, pa do građevinske (deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga), a sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i svu poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, fakture i ostala).Možemo, takođe da obradimo i bilo koji lični dokument u toj jezičkoj varijanti (pasoš, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, umrlica, venčani list, radna dozvola i mnoga druga), iako sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na španski za bilo koji dokument koji je vezan za oblast sudstva, obrazovanja, prava ili nauke (sudske presude svih vrsta, diploma i dodatak diplomi, ugovori, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, sudske odluke, uverenje o položenim ispitima, sertifikati, tekovine Evropske Unije, prepis ocena, sudska rešenja, nastavni planovi i programi fakulteta, sudske žalbe, potvrde o redovnom školovanju, licence, rezultati naučnih istraživanja, sudske tužbe, naučni patenti, punomoćje za zastupanje i ostala), ali i seminarske, diplomske i naučne radove, te mnoga druga dokumenta iz konkretnih oblasti.

Bilo koja dokumenta koja se podnose nadležnim službama kada je to neophodno će, isto tako prevodilac i sudski tumač u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade, a to uključuje najpre prevod sa hrvatskog jezika na španski za različite tipove saglasnosti i uverenja, te izjava, kao i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga). Takođe ćemo klijentima ponuditi i obradu dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo medicinske dokumentacije, te će naši stručnjaci na njihov zahtev izvršiti prevođenje u konkretnoj varijanti kako za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako i za lekarske nalaze, ali i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u pomenutu dokumentaciju spadaju.

Zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i kompletno obrađene video i audio materijale (serije, informativne emisije, reklamne poruke, igrani filmovi, dečije emisije, animirani filmovi, obrazovne emisije, crtani filmovi, dokumentarni i sve ostale vrste pomenutih materijala), a isto tako klijente očekuje i usluga koje se odnosi na njihovo sinhronizovanje. A u zavisnosti od njihovih potreba, odnosno zahteva, profesionalni titleri mogu da im pruže i svoje usluge, te će tada oni dobiti ne samo se sadržaje prevedene u željenoj kombinaciji jezika, već i titlovane, to jest kompletno obrađene i spremne za plasiranje.

Uz to možemo da obradimo i materijale vezane za oblast marketinga (reklamni flajeri, PR tekstovi, vizit karte, plakati, katalozi, reklamne brošure i drugo), kao i novinske članke, časopise, književna dela svih vrsta i udžbenike. A sudski tumači i prevodioci obrađuju i web sajtove, odnosno aplikacije, zatim online prodavnice, kao i programe, te internet kataloge i ostale slične materijale.

Usluge koje pružaju naši stručnjaci podrazumevaju i usmeni prevod sa hrvatskog jezika na španski, te naglašavamo i da prevodilac i sudski tumač primenjuju kako konsekutivno i simultano, tako isto i šapatno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika. A u zvaničnoj ponudi je i usluga koja omogućava klijentima da po povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored toga, svi naši klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na španski za stručne, ali isto tako i popularne tekstualne sadržaje iz različitih oblasti, takođe mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu po najpovoljnijim cenama .

Naglašavamo i to da su profesionalni korektor i lektor u timu apsolutno svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, što znači da zainteresovani klijenti po vrlo povoljnim uslovima mogu da dobiju i kompletnu redakturu bilo koje vrste materijala, a koja je u navedenoj kombinaciji jezika obrađena, ali nekvalitetno.

Prevod presuda o razvodu braka sa hrvatskog na španski jezik

Ne samo presude o razvodu braka, nego i sve ostale vrste presuda, ali i sudskih tužbi, odnosno rešenja, kao i ugovora, tekovine Evropske Unije, te sve vrste sertifikata, punomoćje za zastupanje, kao i sudske žalbe i ostala pravna akta će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev da u konkretnoj varijanti jezika prevedu. Međutim, tu nije kraj u uslugama koje oni mogu da vam pruže, jer treba da očekujete i onu koja podrazumeva overu urađenih prevoda, a koju će da izvrše sudski tumači, jer su oni od strane nadležnih institucija Republike Srbije za to i ovlašćeni. Tako ćete na jednom mestu da dobijete presude o razvodu braka, to jest ostala pravna i sudska akta i mnoga druga dokumenta, koja su obrađena u skladu sa pravilima i kao takva je moguće da ih nesmetano koristite u praksi.

Ipak, imate obavezu da se raspitate o stavljanju Apostille (haškog) pečata na dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na španski, jer to ne mogu da vam pruže pomenuti stručnjaci. A isto tako je vaša dužnost da dostavite prilikom slanja sadržaja na obradu i originalna dokumenta na uvid.

Napominjemo da sudski tumač i prevodilac mogu, takođe da vam ponude i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na španski za sve tipove potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja i izjava, te da će prevesti ne samo potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini primanja, već i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Sem toga će prevodilac i sudski tumač da obrade i bilo koji lični dokument, a to uz pasoš, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, uključuje i prevod sa hrvatskog jezika na španski za krštenicu, dozvolu za boravak i vozačku dozvolu, te za umrlicu, radnu dozvolu i venčani list, kao i saobraćajnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenta.

Među uslugama koje mogu da pruže naši stručnjaci se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na španski za diplomu i dodatak diplomi, te za naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, a sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i seminarske i diplomske radove, odnosno naučne patente, uverenje o položenim ispitima i sva ostala nenavedena dokumenta koja se tiču ne samo oblasti obrazovanja, već i oblasti nauke.

Tehničku i tendersku, kao i građevinsku dokumentaciju isto obrađujemo u konkretnoj jezičkoj varijanti (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga), a u oblast delovanje naših stručnjaka spadaju i prevodi sa hrvatskog jezika na španski kako za medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga), tako i za sva dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica i preduzetnika (statut preduzeća, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i sva ostala poslovna dokumenta).

Prevođenje ilustrovanih časopisa sa hrvatskog na španski jezik

Sadržinu ilustrovanih časopisa po zahtevu klijenata mogu da profesionalno obrade prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A oni će da izvrše i prevod sa hrvatskog jezika na španski za stručne, ali i za dečije i mnoge druge časopise, te za članke iz novina. Po potrebi, takođe će da prevedu i udžbenike, nevezano za to koji predmet oni obrađuju, odnosno bilo koju vrstu književnih dela i to kako beletristiku i poeziju, tako i prozna dela, odnosno romane i mnoge druge.

U usluge koje prevodioci i sudski tumači vrše na zahtev klijenata spadaju i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na španski za internet sajtove, odnosno za online prodavnice, a zatim i za softvere (programi i aplikacije bilo koje vrste), te za web kataloge i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast interneta. Sobzirom na to da pomenuti stručnjaci poznaju i pravila koja se odnose na optimizovanje internet materijala za web pregledače, to znači da će ih oni primeniti kada to zahtevaju uslovi i na taj način će klijent koji zahteva prevođenje sa hrvatskog jezika na španski za različite tipove web materijala vrlo brzo videti da je njihova pozicija na internetu značajno poboljšana, jer su oni obrađeni u skladu sa SEO pravilima (Search Engine Optimiszation).

Ako ste prevođenje u ovoj varijanti jezika već dobili od strane nekih drugih lica i to za najrazličitije vrste sadržaja, a smatrate da oni nisu njih obradili pravilno, odnosno onako kako je potrebno, te postoje mnogobrojne greške u tako izvršenim prevodima, na raspolaganju vam je usluga korekture i lekture, a koju u svim našim poslovnicama pružaju lica specijalno za to osposobljena, to jest lektori i korektori.

Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da urade i prevod sa hrvatskog jezika na španski za bilo koju vrstu marketinških materijala, te da po potrebi prevode ne samo vizit kartice, brošure i PR tekstove, odnosno reklamne letke, već i bilo koju vrstu kataloga, a zatim i reklamne flajere, plakate i sve ostale sadržaje čija je namena reklamiranje i to kako poslovanja bilo koje kompanije, tako i različitih proizvoda, odnosno usluga. Takođe se podrazumeva da će ovi stručnjaci prilikom prevođenja ovakvih sadržaja svakako da primene i pravila marketinga, a koja naravno odlično poznaju i time će da omoguće govornicima španskog jezika da se upoznaju sa svime što se kroz njih reklamira. Uzevši u obzir da oni znaju i kako funkcioniše takozvani dobar marketing , očekuje se da potencijalni klijenti sa španskog govornog područja vrlo brzo počnu da koriste konkretnu uslugu, te da kupuju proizvod koji se reklamira, jer će im sadržaji biti predstavljeni tako kao da su na španskom jeziku izvorno i pisani.

Prevodi dečijih emisija sa hrvatskog jezika na španski

Nakon što prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla, to jest kada izvrše prevođenje dečijih emisija sa hrvatskog na španski jezik, njihovu obradu mogu da preuzmu oni stručnjaci koji su u našem timu zaduženi za njihovo sinhronizovanje, to jest oni koji mogu da pruže uslugu titlovanje prevedenih dečijih emisija. A svi pomenuti stručnjaci, takođe mogu profesionalno da obrade i obrazovne, zabavne, informativne i druge tipove emisija, ali i reklamne poruke, kao i igrane filmove, zatim serije, te crtane i animirane filmove, odnosno dokumentarne filmove i mnoge druge tipove video i audio sadržaja.

Isto tako, sudski tumači i prevodioci mogu po zahtevu klijenata da urade i prevođenje u konkretnoj kombinaciji kako za popularne tekstove, tako isto i za one koji su stručni. Tema tih tekstova kao i kompleksnost i dužina mogu biti različiti, budući da naši stručnjaci odlično poznaju različite oblasti. Ne samo da su u ponudi prevodi sa hrvatskog na španski jezik za tekstove iz oblasti obrazovanja, farmacije i medicine, te nauke već i za one koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, zatim komunikologije, finansija, menadžmenta i bankarstva, kao i za sve one koji su usko vezani za oblast marketinga, filozofije, sociologije i ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.

Svi zainteresovani klijenti kod nas mogu da angažuju i stručnjake zadužene za usmeno prevođenje sa hrvatskog na španski jezik, a prevodilac i sudski tumač će, po potrebi primeniti ili simultani ili šapatni, te konsekutivni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Od zahteva samog događaja će zavisiti i koja usluga je najbolja za primenu u konkretnom slučaju, pa se zato i očekuje da nam klijenti daju informacije koje se na to odnose. A pod tim mislimo da bi oni trebalo da informišu stručni tim konkretne poslovnice Akademije Oxford najpre o trajanju konkretnog događaja, a potom i o očekivanom broju učesnika, odnosno o prostoru u kome on treba da se održi. Isto tako bi trebalo i da nam daju kratak siže vezan za njegovu organizaciju, a sve ovo se zahteva prvenstveno zato što u ponudi može da se nađe i usluga koja klijentima omogućuje da po povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali tek nakon što tim stručnjaka bude procenio da zahteve konkretnog događaja može baš taj tip usluge da u potpunosti zadovolji.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje