Prevod sa hrvatskog na nemački jezik

<

Besplatni online prevod sa hrvatskog na nemački jezik

Za online prevod sa hrvatskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na nemački jezik

Tim stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford zainteresovanim klijentima može da ponudi i direktan prevod sa hrvatskog jezika na nemački za sve tipove sadržaja, a po potrebi prevodilac i sudski tumač će da pruže i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti. Osim za simultano, oni su osposobljeni i za konsekutivno prevođenje, ali i za šapatno, tako da će na zahteve bilo kog tipa događaja moći adekvatno da odgovore. Uz to je dobro da naglasimo da oni klijenti za čiji događaj će biti preporučeno simultano prevođenje sa hrvatskog jezika na nemački kod nas mogu da izvrše i to po odličnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve sadržaje koji se odnose na oblast intereneta, isto tako po vašem zahtevu pomenuti stručnjaci mogu da obrade, a to osim web sajtova, uključuje i profesionalnu obradu softvera, te online kataloga, web prodavnica i drugih. Sobzirom na to da sudski tumač i prevodilac poznaju sva pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), to znači da će ih oni po potrebi i primeniti kada budu obrađivali pomenute sadržaje, tako da će njihovo mesto u okviru globalne web pretrgae biti značajno poboljšano po završetku prevoda.

U zvaničnoj ponudi usluga koje naši stručnjaci pružaju su i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na nemački za filmska ostvarenja i to ma koje vrste ili žanra, ali i za reklamne poruke, sve vrste emisija (zabavne, dečije, obrazovne, informativne i druge), te za serije i ostale bilo video, bilo audio sadržaje. Nakon što prevodioci i sudski tumači budu završili sa prevođenjem ovih materijala, zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti da u toj poslovnici naše institucije dobiju i njihovo titlovanje, a ako im bude više odgovarala biće im pružena i usluga sinhronizovanja tih materijala.Prevođenje sa hrvatskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na hrvatski

Lektori i korektori koji su zaposleni u svim našim poslovnicama su u prilici da urade redakturu (lektura i korektura) i to za bilo koji tip sadržaja za koje je prevod sa hrvatskog jezika na nemački urađen pre toga, ali nije reč o profesionalnoj i kvalitetnoj obradi materijala.

Članke iz novina, ali i ilustrovane, stručne, dečije i druge vrste časopisa će takođe ovi stručnjaci da obrade ako to zahtevaju klijenti. A ova prevođenje sa hrvatskog jezika na nemački uključuje i obradu romana, ali i proznih dela, te beletristike i dela poezije, odnosno udžbenika.

Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve marketinše materijale (PR tekstovi, vizit karte, plakati, brošure, katalozi, flajeri, reklamni leci i drugo), kao i tekstualne sadržaje bilo koje vrste. Bez obzira da li su vam potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na nemački za tekstove koji su stručni ili za one koji se tretiraju kao popularni, naši stručnjaci će ih obraditi u skladu sa pravilima struke. Osim onih tekstova čija tema se odnosi na oblast turizma, obrazovanja i nauke, te politike, ekonomije i finansija, odnosno bankarstva, prava i građevinske industrije, ovi stručnjaci prevode i tekstualne sadržaje koji se tiču oblasti menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, psihologije i farmacije, ali i sociologije, medicine i filozofije, kao i informacionih tehnologija, komunikologije, marketinga i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka.Posebno treba istaći činjenicu da klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na nemački za dokumenta, u našim poslovnicama dobijaju i uslugu koja se tiče njihove overe, a nju u tom slučaju vrši ovlašćeni sudski tumač. Kada se bilo koji dokument obradi na takav način, on može da se posmatra kao i bilo koji drugi koji je zakonski priznat, jer pomenuti pečat predstavlja potvrdu da je prevod apsolutno isti kao i sadržina originalnog dokumenta.

Baš zbog procesa overe se zahteva da klijent izvrši i dostavljanje originala na uvid, tako da može da ih pošalje kurirskom službom ili donese lično u jednu od naših poslovnica, a isto tako je moguće da originalna dokumenta pošalje preporučeno i to preko “Pošte Srbije”. Svi ostali materijali za koje se zahtevaju prevodi sa hrvatskog jezika na nemački, a koji se ne svrtsavaju u dokumenta, klijenti mogu da nam pošalju preko mejla na obradu, odnosno da ih na istovetan način dobiju prevedene.

Preuzimanje obrađenih dokumenata se svakako razlikuje, baš zbog obaveze dostavljanja originala na uvid, tako da ih klijenti mogu dobiti isporukom na adresu ili ih mogu preuzeti lično. Ako se odluče za prvu opciju koja je navedena, tu uslugu će morati da plate prema cenovniku konkretne kurirske služne i to onda kada pošiljku budu preuzimali.

U slučaju da neki klijent zahteva hitan prevod sa hrvatskog jezika na nemački, potrebno je da prvo skenira konkretna dokumenta, pa da ih pošalje na meil, a kako bi prevodilac i sudski tumač mogli u što kraćem roku da počnu sa njegovom obradom i tako ispune zahtev za hitnim prevodom. Tada je, takođe potrebno da se prilože originalna dokumenta, zarad overe, a obaveza je klijenta da u potpunosti ispoštuje rok koji je naveo za izradu prevoda, te da priloži originale što pre nakon toga.

Sobzirom na to da postoji i nadovera, a koja se odnosi na stavljanje haškog ili takozvanog Apostille pečata, trebalo bi da svako pojedinačno sazna da li se za konkretna dokumenta taj pečat zahteva. Naglasićemo da stručnjaci u našem timu nisu dužni da vrše ovu overu, te da nemaju obavezu ni da klijente o njoj obaveštavaju, već je dobro da svako pojedinačno dozna sve što je vezano za stavljanje hašog pečata na dokumenta za koja se zahteva prevod sa hrvatskog jezika na nemački. Ukoliko klijent sazna da jeste obavezna ova overa za njegova dokumenta, savetuje mu se i da pita kada se taj pečat mora na njih staviti (posle ili pre početka obrade od strane stručnjaka zaposlenih u našim poslovnicama).

Uz sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite tipove izjava, uverenja i saglasnosti, kao i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju), prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i različite vrste dokumentacija, a najpre tehničku, tendersku i građevinsku, odnosno ona dokumenta koja ih čine (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstva za rukovanje i druga).

Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i ostala lična dokumenta u konkretnoj kombinaciji jezika takođe možemo da obradimo, a u našoj ponudi su i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na nemački za dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga).

Sudski tumači i prevodioci mogu po zahtevu da prevedu i rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i sve vrste poslovnih odluka, ali i statut i osnivački akt preduzeća, te bilo koju vrstu poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji i finansijski). U skladu sa zahtevima, nudimo i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na nemački za sudske presude, ugovore i sudske odluuke, kao i za tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i žalbe, odnosno za sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i za mnoga druga pravna akta.

Svakako će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da obrade i bilo koji dokument koji je na neki način vezan za oblast nauke ili obrazovanja. A osim diplome i dodatka diplomi, te naučnih patenata i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, oni prevode i uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, diplomske radove i prepise ocena, ali i naučne radove, nastavne planove i programi fakulteta, te seminarske radove, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti.

Prevodi građevinskih projekata sa hrvatskog na nemački jezik

Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata rade i direktan prevod građevinskih projekata sa hrvatskog jezika na nemački, ali isto tako i njihovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Na taj način je klijentima omogućeno da u optimalnom roku dobiju kvalitetno obrađena i ova, ali i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada je to potrebno, a pošto su dokumenta koja su na taj način obrađena sa stanovišta zakona apsolutno validna.

Od klijenata kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na nemački za bilo koji dokument se zahteva najpre da izvrše i dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, a preporučljivo je i da oni zatraže informacije koje se odnose na overu haškim, to jest pečatom koji nosi naziv Apostille za građevinske projekte ili bilo koji drugi dokument za koji im je potrebna ova usluga, jer pomenuti stručnjaci u našim poslovnicama nemaju nadležnost za taj tip overe.

Naše klijente očekuje obrada i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, ali i svih onih koji se smatraju delom tehničke ili tenderske dokumentacije, kao što su na primer deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, ali naši stručnjaci obrađuju i ostala dokumenta koja se smatraju delom svih vrsta dokumentacija koje smo pomenuli.

Sem toga, radimo i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na nemački za sva dokumenta koja se smatraju ličnim (dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, vozačka dozvola, lična karta, umrlica i ostala), a u zavisnosti od zahteva klijenata sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i različite vrste pravnih akata (punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, sudske odluke i tužbe, sertifikati, sudska rešenja i druga dokumenta iz oblasti prava).

Takođe klijentima omogućujemo i obradu medicinske dokumentacije, a uz lekarske nalaze to podrazumeva i prevod sa hrvatskog jezika na nemački kako za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke (naučni patenti, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga), te sva dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica i preduzetnika (rešenje o osnivanju pravnih lica, godišnji i revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, statut preduzeća, fakture i druga).

Onda kada je potrebno, možemo da obradimo i seminarske i diplomske, te naučne radove, a nevezano za to koje teme oni obrađuju. U ponudi usluga koje pružaju sudski tumači i prevodioci se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na nemački za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za različite vrste kako potvrda, tako i izjava i saglasnosti, te uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama).

Prevod softvera sa hrvatskog jezika na nemački

Obradu različitih programa i aplikacija uključuju prevodi softvera sa hrvatskog na nemački jezik, a prevodilac i sudski tumač mogu isto tako u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade i internet sajtove, kao i sadržinu online kataloga i web prodavnica, te ostale materijale koji se odnose na oblast interneta. Naglasićemo i to da su oni upoznati sa SEO smernicama (Search Engine Optimisation), a koje primenjuju po potrebi. Nakon što oni budu pristupili obradi internet materijala na taj način, sigurno će svi oni biti mnogo bolje pozicionirani na internetu i samim tim će njihovi vlasnici osetiti boljitak u kvalitetu poslovanja.

A sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod sa hrvatskog na nemački jezik i za tekstove ne samo različite tematike, već i kompleksnosti i dužine, nevezano za to da li su u pitanju oni koji se smatraju stručnim ili, pak oni koji su namenjeni širem krugu klijenata, to jest koji se tretiraju kao popularni. Kako one tekstove čija tema je vezana za oblast sociologije, filozofije i psihologije, odnosno medicine i farmacije, tako i one koji se tiču oblasti komunikologije, menadžmenta, marketinga i finansija, odnosno politike, prava, ekonomije i bankarstva, te sve one sadržaje koji se vezuju za oblast građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, turizma i informacionih tehnologija, ali i ostalih nepomenutih grana i društvenih i prirodnih nauka, će prevodioci i sudski tumači po potrebi da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu.

Naši stručnjaci su usmereni i na prevođenje sa hrvatskog na nemački jezik svih sadržaja vezanih za oblast marketinga i to čine maksimalno profesionalno prilagođavajući određenu marketinšku poruku iz originalnih materijala duhu jezika koji je u ovom slučaju ciljani (nemački). Na taj način oni omogućuju svim onim potencijalnim klijentima koji se služe nemačkim jezikom da se sa onim što se kroz PR tekstove, plakate ili brošure, odnosno reklamne flajere, a zatim i kataloge, letke i druge marketinške sadržaje reklamira upoznaju na pravi način.

Takođe, ako je to potrebno pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod sa hrvatskog na nemački jezik i za vizit kartice, a napominjemo da će oni to sigurno raditi u najkraćem roku i po najpristupačnijim uslovima.

Prevod zabavnih emisija sa hrvatskog jezika na nemački

Kada prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata izvrše direktno prevođenje emisija zabavnog karaktera sa hrvatskog na nemački jezik, oni će njihovu obradu prepustiti svojim kolegama koji mogu da izvrše i njihovo titlovanje i da sinhronizuju prevedene emisije. A tim stručnjaka Akademije Oxford može da obradi i emisije informativnog, ali i obrazovnog karaktera, te one koje su namenjene najmlađim gledaocima, odnosno slušaocima. A u ponudi su i prevodi sa hrvatskog na nemački jezik za dokumentarne i igrane film bilo kog žanra, odnosno za reklamne poruke, a zatim i za animirane filmove, serije, crtane filmove i sve ostale video i audio materijale.

Sudski tumači i prevodioci su isto tako usmereni i na pružanje usluge koja se odnosi na usmeni prevod sa hrvatskog na nemački jezik, te je bitno naglasiti da oni mogu da primene i konsekutivno i simultano i šapatno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Takođe, po potrebi klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje njih, a od njih očekujemo da nas informišu o svim potrebnim detaljima koji se na konkretan događaj odnose, kako bismo mogli na pravi način da pripremimo ponudu, kojom će nesumnjivo oni biti zadovoljni.

Među usluge koje prevodilac i sudski tumač, takođe mogu da pruže svima koji su zainteresovani se nalaze i prevodi sa hrvatskog na nemački jezik za književna dela i to bilo koje vrste, tako da oni uz dela beletristike i proze, prevode i romane, a zatim i poetska i mnoga druga književna dela. Isto tako po potrebi mogu da obrade udžbenike i novinske članke, ali i da pristupe prevođenju sadržine kako stručnih, tako i ilustrovanih časopisa i drugih.

Za sve one klijente koji su prevod sa hrvatskog na nemački jezik i to za apsolutno bilo koji tip sadržaja dobili neposredno pre, a njegovim kvalitetom nisu zadovoljni, na raspolaganju je usluga koju pružaju profesionalni lektori i korektori, a koja podrazumeva njihovu redakturu i to u skladu sa pravilima koja su prisutna u prevodilačkoj struci.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje