Prevod sa hrvatskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na japanski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na japanski jezik

Da bi klijent kome je potrebno prevođenje sa hrvatskog jezika na japanski i to za ma koju vrstu dokumenta ili dokumentacije mogao da dobije adekvatnu uslugu, neophodno je da dobije i preveden dokument u toj kombinaciji jezika, ali i zvanično overen od strane ovlašćenog lica. A baš na takav način obradi pristupaju prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama i tako značajno štede vreme i novčana sredstva svakom pojedinačnom klijentu.

Uz različite vrste dokumentacija, to jest poslovnu, tehničku i ličnu, te građevinsku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite vrste kako pravnih akata, tako i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, ali isto tako i ona koja se odnose na oblast nauke ili, pak obrazovanja. Jednostavnije rečeno, svaki klijent u našim poslovnicama može da dobije kompletno obrađen bilo koji dokument, to jest prvo njegov prevod sa hrvatskog jezika na japanski, a posle toga i njegovu zvaničnu overu i to u skladu sa nadležnošću naših stručnjaka.

Uslov za pravilno izvršenje ove usluge jeste upoređivanje originalnog i prevedenog dokumenta, tako da svaki klijent treba da donese lično ili dostavi preko kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom na uvid i originalna dokumenta. Zapravo postoji samo jedna situacija kada je klijentu dozvoljeno da ih skenirane pošalje elektronskim putem, a to je onda kada su mu neophodni hitni prevodi sa hrvatskog jezika na japanski, jer će na taj način omogućiti da prevodilac i sudski tumač započnu u što kraćem roku njihovu obradu. A u svakom slučaju on mora da ispoštuje prethodno pomenuto pravilo i da posle toga pristupi i dostavljanju na uvid originalnih dokumenata.Prevođenje sa hrvatskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na hrvatski

Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, ono podrazumeva da klijentu može da izvrši lično ili da izabere varijantu njihovog dostavljanja na adresu, ali mora znati da tu uslugu naplaćuje kurirska služba i to prema svom cenovniku, a naša institucija ne može nikako na nju da utiče.

Pomenućemo vrlo važno informaciju sa kojom mora da bude upoznat svaki klijent kome je potrebno prevođenje sa hrvatskog jezika na japanski za neki dokument, a odnosi se na overu Apostille pečatom, koji je poznat i pod nazivom haški pečat. Svakako klijenti moraju da znaju da prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford taj tip overe ni u kom slučaju ne mogu da izvrše i to isključivo zato što za to nemaju ovlašćenja. Zapravo, jedino ona državne službe koje se nalaze u okviru osnovnih sudova naše zemlje mogu da pristupe ovom tipu overe. Konkretni pečat nije obavezno staviti na svaki dokument za koji se zahteva prevođenje sa hrvatskog jezika na japanski, nego isključivo na ona koja su jasno definisana slovom zakona. Da bi se opskrbili adekvatnim informacijama, klijenti svakako treba da saznaju i na koji način je za konkretno dokumenta potrebno izvršiti tu vrstu overe, budući da se Apostille pečat na određena dokumenta stavlja na samom početku obrade, a na pojedina tek nakon što prevodioci i sudski tumači budu uradili svoj posao, to jest pošto budu izvršili prevod dokumenta, a a zatim ga i overili.

U našoj instituciji klijente očekuju i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na japanski za popularne, kao i za naučne tekstove različite tematike, ali i za književna dela, te za sve marketinške sadržaje. Obrađujemo i članke iz novina, zatim udžbenike i različite internet materijale, tee časopise, a zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu profesionalne redakture nekorektno obrađenih sadržaja bilo koje vrste. Isto tako, sudski tumač i prevodilac mogu biti angažovani da pruže uslugu koja podrazumeva usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na japanski, a to znači da će uz šapatni i simultani, oni po potrebi primeniti i konsekutivni prevod u toj varijanti jezika. A onim klijentima kojima to bude odgovaralo ćemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali možemo i da obradimo različite tipove video, te audio materijala, a po zahtevu možemo da pristupimo i njihovoj sinhronizaciji ili titlovanju.

Sve one materijale za koje nije potrebno uraditi overu sudskog tumača, klijenti mogu da nam dostave na izuzetno jednostavan i brz način, to jest preko mejla, a ako se tako budemo dogovorili, te na potpuno isti način će i oni dobiti prevedene sadržaje bilo koje vrste.Prevođenje udžbenika sa hrvatskog na japanski jezik

Nevezano za to koju temu obrađuje neki udžbenik, te koliko je on obiman, sudski tumači i prevodioci pristupaju njegovoj obradi profesionalno i u optimalnom roku na vaš zahtev rade njihov direktan prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Mogu u pomenutoj jezičkoj varijanti da prevedu i književna dela, bez obzira da li se zahtevaju prevodi sa hrvatskog jezika na japanski za romane ili beletristiku, te prozna, odnosno poetska ili neka druga književna dela. U zvaničnoj ponudi usluga koje vršimo se nalazi i obrada stručnih i ilustrovanih, te svih ostalih vrsta časopisa, a zatim i članaka iz novina.

Profesionalni lektori i korektori, koji su u našem timu će se pobrinuti za uslugu redakture materijala koje dostavite. A ova vrsta usluge se primenjuje u situacijama kada klijent poseduje urađen prevod sa hrvatskog jezika na japanski za njih, te on nije kvalitetan i profesionalan. Pomenućemo i to da svaki zainteresovani klijent ima mogućnost da zaduži naše stručnjake za izvršenje usluge koja se odnosi na usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na japanski, a pod tim se misli da prevodioci i sudski tumači na osnovu informacija o organizaciji konkretnog događaja primenjuju ili šapatno ili konsekutivno ili simultano prevođenje u toj varijanti jezika. Priprema ponude za ovu uslugu svakako iziskuje da zainteresovani klijent dostavi podatke o njegovoj organizaciji, to jest da informiše stručni tim konkretne poslovnice Akademije Oxford o tome koliko bi on trebalo da traje, a potom i koliko ljudi se očekuje da bude prisutno, te gde će se organizovati i sve ostale informacije koje mogu da utiču na izbor usluge koju će sudski tumač i prevodilac tom prilikom da pruže. Moramo da naglasimo i da je u našoj ponudi mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da ćemo i tu uslugu uvrstiti u konkretnu ponudu, ako je to potrebno.

Prevod web kataloga sa hrvatskog jezika na japanski

Koliko god internet katalozi bili kompleksne i obimni, prevodioci i sudski tumači će da urade njihovo prevođenje sa hrvatskog na japanski jezik po zahtevu klijenata, te će naravno da prevedu i sve ostale internet sadržaje i to kako internet prodavnice, tako i aplikacije svih vrsta, odnosno web sajtove, ali i bilo koju vrstu programa, te mnoge druge web materijale. Takođe, moramo da naglasimo da sudski tumač i prevodilac koji su zaduženi za sprovođenje ove usluge, svakako poznaju i pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), te da njih koriste prilikom obrade ovog tipa materijala. A osnovni razlog zbog čega naglašavamo da klijenti uz prevod internet sadržaja sa hrvatskog na japanski jezik primenjuju i pravila koje se odnose na njihovo optimizovanje jeste što to ima pozitivan uticaj na njihovo buduće pozicioniranje u okviru internet pregledača.

Sobzirom na to da prevodilac i sudski tumač uz sva znanja koja su vezana za njihovu profesiju imaju i vrlo visok nivo opšte kulture, to svi klijenti kojima su neophodni direktni prevodi sa hrvatskog na japanski jezik za najrazličitije vrste tekstilnih materijala u našim poslovnicama dobijaju njihovu profesionalnu obradu. A ta usluga se odnosi na obradu kako stručnih tekstualnih sadržaja, tako isto i onih koji su namenjeni široj publici, to jest koji se smatraju popularnim. Pored tekstova koji se bave političkom ili ekonomskom tematikom, prevodioci i sudski tumači u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i tekstove koji se tiču oblasti građevinske industrije, bankarstva i finansija, odnosno informacionih tehnologija i turizma, ali i one koji se vezuju za oblast sociologije, medicine i obrazovanja, te farmacije, kao i tekstove koji se odnose na temu vezanu za bilo koju oblast prirodnih ili društvenih nauka.

A u sklopu usluga koje možemo da pružimo klijentima, kada su u pitanju direktni prevodi sa hrvatskog na japanski jezik se nalazi i kompletna obrada bilo kog audio ali i video sadržaja, te isto tako njihova sinhronizacija, odnosno usluga titlovanja prevedenih serija, emisija, reklamnih poruka ili filmova bilo koje vrste.

Prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da urade i prevod sa hrvatskog na japanski jezik za različite tipove sadržaja koji su vezani za reklamiranje, a nevezano za to da li se kroz njih prezentuje poslovanje neke kompanije, konkretni proizvod, događaj ili usluga. A uz obradu plakata i reklamnih flajera, odnosno vizit karti, ovi stručnjaci na zahtev klijenata prevode i reklamne letke, zatim brošure, kao i flajere, PR tekstove i ostale marketinške materijale. Svakako ću se potruditi da sadržaj na hrvatskom jeziku koji je prezentovan kroz sve pomenute materijale adekvatno oblikuju i to maksimalno poštujući pravila koja su prisutna u japanskom jeziku, a čime će oni i da u potpunosti ostvare cilj koji prevod sa hrvatskog na japanski jezik za takve sadržaje ima, to jest osobama kojima je maternji jezik japanski će na taj način prikazati sadržinu konkretnih materijala tako kao da je na njihovom jeziku i pisana.

Prevod svih tipova dozvola sa hrvatskog na japanski jezik

Kako dozvolu za boravak, tako i saobraćajnu, ali i radnu i vozačku dozvolu, svaki zainteresovani klijent može u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da dobije i to ne samo prevedenu, nego i overenu. A za konkretnu vrstu overe će se pobrinuti zvanično ovlašćeni sudski tumači, koji su u timu apsolutno svih naših poslovnica i koji će tako konkretnoj dozvoli da omoguće validnost pred zakonom.

Svakako bi trebalo da svaki pojedinačni klijent, kome je neophodno prevođenje dozvola sa hrvatskog jezika na japanski priloži i originalna dokumenta, uzevši u obzir na ovlašćeni sudski tumač prvo mora da ih uporedi sa prevedenim dokumentima, pa tek posle toga da pristupi i overi tako prevedenog dokumenta, a pod uslovom da je u pitanju potpuno isti sadržaj. Pored toga bi svaki klijent kome je potrebna obrada kako dozvola, tako i svih drugih dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji trebalo da se precizno raspita da li je haški pečat potrebno staviti na ta dokumenta. A ukoliko sazna da je Apostille pečat, kako je zapravo njegov drugi naziv, neophodan u tom slučaju, on obavezno mora da pita i da li se on stavlja neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač budu počeli da obrađuju taj dokument ili tek nakon toga, jer će od svega toga zavisiti i gde će on taj dokument prvo da odnese na obradu i na koji način se vrši njegova obrada.

Naši stručnjaci će, takođe da uradi direktan prevod sa hrvatskog jezika na japanski i za sva ostala lična dokumenta, a što uključuje kako obradu pasoša, potvrde o prebivalištu, lične karte i krštenice, tako i prevođenje izvoda iz knjige venčanih i umrlih, te svih ostalih dokumenata koja spadaju u lično. A uz to možemo da prevedemo i svaki dokument koji je za oblast nauke vezan, kao i svaki onaj koji se odnosi na oblast obrazovanja ili prava. Tako će sudski tumači i prevodioci uz rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta i uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju, da prevedu i naučne patente, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te naučne radove, kao i diplomu i dodatak diplomi, ali i različite vrste što sertifikata, što licenci.

Osim toga, vršimo i prevod sa hrvatskog jezika na japanski za presude o razvodu braka, kao i za bilo koju vrstu ugovora, odnosno za tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i odluke, ali isto tako i za punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i rešenja, te za ostala pravna akta, to jest za dokumenta koje se tiču oblasti nauke ili obrazovanja. Prevodilac i sudski tumač će zainteresovanim klijentima da omoguće i kompletnu obradu poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, godišnji i finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga).

Na zahtev klijenata će da urade i prevođenje sa hrvatskog jezika na japanski za medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta te vrste). A isto tako, u našoj ponudi su i prevodi sa hrvatskog jezika na japanski za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su na primer različite vrste izjava, ali i uverenja i potvrda, te saglasnosti (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, ali i sva ostala dokumenta koja različite nadležne službe zahtevaju u određenim situacijama).

Pored svega što smo prethodno pomenuli, naglašavamo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da izađu u susret zahtevima onih klijenata kojima su prevodi sa hrvatskog jezika na japanski potrebni za građevinske projekte, ali i za ostala dokumenta koja se tretiraju kao deo građevinske dokumentacije, te za ona dokumenta koja spadaju u tehničku ili tendersku dokumentaciju, to jest za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, te za deklaracije proizvoda i ostala dokumenta iz ove grupe.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje