Prevod sa hrvatskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na švedski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na švedski jezik

Budući da su ne samo prevodioci, nego i sudski tumači, ali mnogi drugi stručnjaci u našem timu, te da su oni usko specijalizovani za obradu sadržaja na hrvatskom, tako i za one materijale koji su napisani na švedskom jeziku, to svim klijentima kojima je potrebno nudimo i direktan prevod sa hrvatskog jezika na švedski.

Ova usluga se odnosi na obradu svih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, odnosno na web sajtove i ostale internet materijale. Pomenuti stručnjaci prevode i naučne i popularne tekstualne sadržaje iz različitih oblasti, ali i časopise i novinske članke, te književna dela i udžbenike. Takođe, sudski tumač i prevodilac po potrebi mogu da izvrše i usmeni prevod sa hrvatskog jezika na švedski, te da u zavisnosti od zahteva događaja primene kako konsekutivno, tako i šapatno, ali i simultano prevođenje u toj varijanti jezika, a po potrebi klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kompletnu obradu serija i emisija različite sadržine, odnosno svih tipova video i audio materijala, a koja uključuje prvo njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na švedski, a zatim i njihovo titlovanje, to jest po potrebi uslugu sinhronizovanja naši klijenti mogu da dobiju. Usluge koje pružaju lektori i korektori, a koji će u skladu sa pravilima izvršiti redakturu najrazličitijih vrsta sadržaja, takođe klijente kod nas očekuju.Prevođenje sa hrvatskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na hrvatski

A tu su i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na švedski za sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i lične, odnosno medicinske dokumentacije, a zatim i za ona koja su deo tenderske, tehničke i poslovne dokumentacije. Isto tako, sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji kompletno obrađuju i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest različite vrste saglasnosti, potvrda i izjava, kao i uverenja, te sva ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva, odnosno prava, te obrazovanja i nauke.

U ovom slučaju, kompletna obrada podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na švedski, a potom i uslugu koju pruža ovlašćeni sudski, to jest overu prevednog dokumenta. A da bi overa bila izvršena u skladu sa aktuelnim pravilima, potrebno je da klijent dostavi originalna dokumenta na uvid, što nije obaveza za sve ostale sadržaje za koje oni zahtevaju prevod u pomenutoj varijanti jezika. Naime, njih mogu ne samo da pošalju na obradu preko mejla, nego i da ih na isti način dobiju prevedene.

A da bi prevodioci i sudski tumači izvršili obradu konkretnih dokumenata, originale klijent treba ili da nam lično dostavi ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe. Nakon što oni budu izvršili svoj deo posla, klijenti mogu takođe da ih lično preuzimu, a imaju i opciju dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata na određenu adresu. Budući da tu uslugu vrši određena kurirska služba, to svako ko je odabere ima obavezu da je plati odvojeno od usluge koja se odnosi na obradu dokumenata.Samo onda kada je u pitanju hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na švedski za različita dokumenta dopušteno je klijentima da prvo izvrše njihovo slanje preko mejla, a posle da što brže da dostave i originale na uvid.

Neophodno je naglasiti i da postoje dokumenta za koja navedeni način obrade nije dovoljan, jer je na njih potrebno staviti poseban pečat koji nosi naziv Apostille ili haški i koji mogu staviti isključivo ovlašćena lica od strane Republike Srbije, a to nisu sudski tumač i prevodilac zaposleni u našem timu. Stoga bi svaki pojedinačni klijent kome su potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na švedski za dokumenta svakako trebalo da zatraži informacije u vezi sa ovom vrstom overe u nadležnim institucijama, a kako bi sebe poštedeo gubitka vremena i novca. Naime, on bi trebalo da sazna da li je Apostille pečat obavezujući za ta dokumenta i kada se on na njih stavlja, to jest da li pre ili posle obrade od strane stručnjaka zaposlenih u našim poslovnicama.

Prevod informativnih emisija sa hrvatskog jezika na švedski

Uz uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje informativnih emisija sa hrvatskog na švedski jezik, svaki zainteresovani klijent će u našim poslovnicama da dobije ponudu i za izvršenje titlovanja tako prevedenih emisija, to jest za njihovu sinhronizaciju, a čime će dobiti vrlo brzo kompletno obrađene sadržaje ove vrste koje može da pušta gde god je to neophodno.

A prevodioci i sudski tumači, takođe mogu da obrade i sadržinu dečijih, kao i zabavnih, ali i obrazovnih radijskih i televizijskih emisija, odnosno reklamne poruke, te isto tako i animirane i dokumentarne filmove, serije i crtane filmove, ali i igrane filmove različitih žanrova i sve ostale nepomenute video i audio sadržaje.

U sklopu usluga koje naši stručnjaci mogu da izvrše, a kada su u pitanju direktni prevodi sa hrvatskog na švedski jezik se nalazi i obrada marketinških materijala različitih vrsta, što se odnosi ne samo na prevod vizit karti, reklamnih letaka, plakata i flajera, već i na profesionalnu obradu brošura, PR tekstova, kataloga i svih ostalih materijala te vrste. Svaki klijent koji iziskuje obradu ovih sadržaja treba da zna da sudski tumač i prevodilac čija je to specijalnost, svakako odlično poznaju i pravila koja se tiču reklamiranja, tako da se upravo njima i rukovode u toku procesa obrade ovakvih sadržaja. A zahvaljujući takvom principu obrade, klijenti koji se koriste švedskim jezikom imaju mogućnost da se sa određenom uslugom ili događajem koji se kroz njih reklamira, to jest proizvodom, pa čak i poslovanjem određene kompanije upozna na najprimereniji način.

Naši stručnjaci, takođe mogu da vam ponude i prevod sa hrvatskog na švedski jezik kako za stručne tekstove bilo koje tematike, tako isto mogu i da obrade sve one tekstove koji važe za popularne, to jest koji su namenjeni široj čitalačkoj publici. Ne samo da će oni u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu tekstove iz oblasti kao što su pravo, psihologija i politika, te farmacija, nauka, finansije i bankarstvo, nego će isto tako da pristupe i obradi tekstova koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine i marketinga, odnosno turizma, ali i onih koji su vezani za oblast građevinske industrije ili, pak onih koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti komunikologije i informacionih tehnologija, zatim filozofije, menadžmenta, sociologije i bilo koje druge grane i društvenih, ali i prirodnih nauka.

Prevođenje knjiga sa hrvatskog na švedski jezik

U usluge koje na zahtev klijenata vrše prevodioci i sudski tumači i to u okviru svih naših poslovnica svakako spadaju i direktni prevodi knjiga sa hrvatskog jezika na švedski. A podrazumeva se da će oni osim udžbenika, da na zahtev obrade i različite vrste književnih dela, odnosno kako beletristiku i sva poetska dela, tako isto i romane, ali i sva ostala prozna dela. Po potrebi će u navedene jezičkoj kombinaciji da prevedu i sadržinu ilustrovanih, ali i stručnih, odnosno dečijih i ostalih časopisa, kao i članke iz novina.

Usko smo specijalizovani i za prevođenje sa hrvatskog jezika na švedski za internet sajtove, kao i za online prodavnice i kataloge, a u zavisnosti od zahteva i potreba klijenata sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj varijanti jezika da obrade i različite programe ili aplikacije, kao i sve ostale internet sadržaje. Izuzetno je važno da svaki klijent kome je potrebna obrada baš ovih materijala u toj kombinaciji jezika zna da naši stručnjaci koriste, kada je potrebno i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te da će prevedeni web materijali brzo po završetku obrade, odnosno po njihovom postavljanju na internet biti mnogo bolje kotirani i to u globalnoj pretrazi.

Takođe možemo da klijentima koji prevod sa hrvatskog jezika na švedski za bilo koji tip dokumenata ili ostalih sadržaja imaju, ali se on može tretirati kao neprofesionalno obrađen, budući da postoje greške u tako prevedenim materijalima bilo koje vrste, ponudimo usluge koje izvršavaju stručni lektori, odnosno korektori. A nakon što oni budu primenili sva pravila prevodilačke struke, te izvršili profesionalnu redakturu tih sadržaja, svaki klijent će dobiti kvalitetno i profesionalno prevedene materijale u navedenoj jezičkoj varijanti.

Uz sve prethodno pomenuto, prevodioci i sudski tumači takođe vrše i usmeni prevod sa hrvatskog jezika na švedski, a naši klijenti mogu da dobiju mogućnost i da izvrše povoljno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zahvaljujući tome što pomenuti stručnjaci mogu da primene i prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali i simultani i konsekutivni prevod, na osnovu podataka koje nam budu dostavili klijenti o tipu događaja koji se organizuje će biti doneta i zvanična odluka koje od svih pomenutih vrsta ove usluge će se primenjivati.

Prevodi građevinskih projekata sa hrvatskog jezika na švedski

Klijent koji je zainteresovan da dobije prevod građevinskih projekata sa hrvatskog na švedski jezik u okviru naših poslovnica dobija u svakom slučaju i uslugu koja podrazumeva overavanje urađenog prevoda ovih, ali i ma kojih drugih dokumenata. Pomenutu uslugu će da izvrši lice zvanično za to ovlašćeno (sudski tumači), koje će na taj način da pruži pravnu važnost konkretnom dokumentu, a u skladu sa zakonskim odredbama. Obavezan je svaki klijent kome je potrebna obrada dokumenata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da na vreme da dostavi na uvid ovlašćnom sudskom tumaču

originalna dokumenta, uzevši u obzir da on prvo upoređuje njih sa prevodima, a tek pošto bude sasvim siguran da je njihova sadržina ista, vrši i overu, to jest na preveden građevinske projekte stavlja svoj pečat. Kako ima i dokumenata za koje se mora uraditi i dodatna overa, odnosno na koja mora biti stavljen takozvani Apostille pečat ili kako ga još zovu, haški, a da prevodioci i sudski tumači ne mogu tu uslugu da izvrše, pošto nemaju potrebna ovlašćenja, to svaki klijent kome su potrebni prevodi građevinskih projekata sa hrvatskog na švedski jezik, ali isto tako i svih ostalih dokumenata treba da sazna da li je ova vrsta overe potrebna u konkretnom slučaju, te kada se zapravo na ta dokumenta haški pečat mora staviti.

U skladu sa zahtevima klijenata, naši stručnjaci obrađuju sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, ali i ona koja se smatraju delom poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, revizorski i finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, fakture i druga), kao i sva dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo dokumentacije za tendere i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala).

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i prevođenje dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa hrvatskog na švedski jezik, a to znači da sudski tumač i prevodilac obrađuju različite vrste uverenja i potvrda, odnosno izjava, kao i sve tipove saglasnosti, to jest da uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, oni mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stalnom zaposlenju, a da nakon toga urade i overu i to u skladu sa zakonom definisanim pravilima.

Ako postoji potreba za tim, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i sva sudska i pravna akta (punomoćje za zastupanje, ugovori, sertifikati, sudska rešenja, presude i tužbe, tekovine Evropske Unije, licence, sudske žalbe i odluke, te sva ostala dokumenta iz ove grupe), a naravno naši stručnjaci će da pristupe i obradi svih dokumenata koja se smatraju ličnim (dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, venčani list, pasoš, izvod iz knjige umrlih, lična karta, saobraćajna dozvola i ostala dokumenta koja su lična).

Svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, ali i diplomske, odnosno seminarske radove, kao i sva ostala dokumenta koja su usko vezana za obrazovanje, prevodilac i sudski tumač u konkretnoj kombinaciji jezika na vaš zahtev takođe mogu da obrade. A u našoj zvaničnoj ponudi su i prevodi sa hrvatskog na švedski jezik za lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i za mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo medicinske dokumentacije. Uz to, sudski tumači i prevodioci svakako mogu da u ovoj varijanti jezika kompletno obrade ne samo naučne radove, nego i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje