Prevod sa hrvatskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na turski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na turski jezik

Uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači za hrvatski, ali i za turski jezik, pored mnogih drugih stručnjaka takođe zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da svi oni imaju izuzetno visok nivo i znanja i iskustva, to znači da svako koga zanima direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na turski tu uslugu može da dobije u svim našim poslovnicama. A ona se odnosi i na usmeni prevod, kao i na obradu sadržaja u pisanom obliku.

Najpre da navedemo da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše uslugu koja se odnosi i na konsekutivni i na simultani, te na prevod uz pomoć šapata sa hrvatskog jezika na turski, a svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U našem timu su i korektori i lektori, koji pružaju svoje usluge, ali i oni stručnjaci koji su zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje. Zato klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na turski za audio i video sadržaje, pružamo mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu.

A sudski tumač i prevodilac po potrebi, u konkretnoj kombinaciji jezika mogu da prevedu i marketinške materijale, kao i tekstove bilo koje tematike, odnosno sadržaje koji su vezani za oblast interneta, zatim udžbenike, novinske članke i časopise, te književna dela, ali i mnoge druge materijale.Prevođenje sa hrvatskog na turski
Prevođenje sa turskog na hrvatski

Isto tako, klijentima omogućujemo i prevođenje sa hrvatskog jezika na turski za poslovna i lična dokumenta, to jest za sva ona koja ulaze u sastav građevinske, ali i tenderske i medicinske, odnosno tehničke dokumentacije. U našoj ponudi je i obrada dokumenata iz oblasti obrazovanja, prava i sudstva, kao i nauke, te po zahtevu možemo da prevedemo i dokumenta koja se predaju nadležnim službama i mnoga druga.

Bitna je da klijenti znaju da ih kod nas očekuju i prevodi sa hrvatskog jezika na turski za različita dokumenta, ali i njihova overa, a koju u tom slučaju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. Na taj način klijenti dobijaju dokument koji mogu da koriste u praksi kad god požele, uzevši u obzir da mu pravnu važnost upravo daje pečat ovlašćenog sudskog tumača.

Svako ko zahteva obradu dokumenata bi trebalo da zna i da zakon za neka od njih navodi obavezu stavljanja haškog, to jest takozvanog Apostille pečata, a da prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost za vršenje tog tipa overe. Stoga bi klijenti trebalo da zatraže informacije o tom tipu overe i to u okviru državnih institucija koje su nadležne (službe pri osnovnim sudovima Republike Srbije), te da ukoliko saznaju da je haški pečat obavezno staviti na dokumenta za koja zahtevaju direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na turski pitaju i kada se ta overa vrši (posle ili pre obrade dokumenta od strane naših stručnjaka).Zahteva se od klijenata i obavezno dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a kako bi postupak overe biti izvršen u skladu sa pravilima. Izuzev ličnog dostavljanja, odnosno slanja preko kurirske službe, na raspolaganju im je i mogućnost da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od naših poslovnica. A kada sudski tumači i prevodioci završe sa njihovom obradom, klijenti ih preuzimaju ili lično ili im bivaju dostavljena na adresu, stim da tu uslugu moraju da plate u skladu sa cenovnikom službe koja i donosi pošiljku. Sve ostale sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na turski, a koji se ne odnose na dokumenta, pa samim tim ne podrazumevaju ni overu, zainteresovani klijenti mogu ne samo da nam pošalju na obradu, već i da ih isto tako prime preko mejla. A samo ako su u pitanju hitni prevodi za različita dokumenta dopušteno im je da ih dostave prvo skenirana, pa onda i da ih donesu ili pošalju na jedan od pomenutih načina.

Prevodi dela književnosti sa hrvatskog na turski jezik

Kako romane, tako i dela beletristike, odnosno poetska i prozna dela će prevodilac i sudski tumač da obrade u navedenoj kombinaciji jezika. A uz njihov prevod sa hrvatskog jezika na turski, oni mogu da obrade i udžbenike i to bilo koje tematike, ali i novinske članke, te sve vrste časopisa (ilustrovani, stručni, dečiji i ostali).

Među uslugama koje pružaju naši stručnjaci jeste i lektura prevedenih materijala ma koje vrste, kao i njihova korektura. A važno je naglasiti da će uslugu redakture različitih vrsta materijala klijentima isključivo pružiti lektori i korektori.

Pored pomenutog, vršimo i prevođenje sa hrvatskog jezika na turski za sadržaje koji spadaju u domen marketinga i to uz primenu svih pravila koja ova oblast nalaže, a kako bi bio ostvaren primarni cilj obrade kako plakata i PR tekstova, te reklamnih letaka, tako i flajera, brošura i ostalih marketinških materijala. U zavisnosti od potreba, prevodilac i sudski tumač će da obrade i vizit karte u ovoj kombinaciji jezika i to u najkraćem mogućem roku.

Ako budete organizovali događaj na kome će biti prisutni govornici ova dva jezika, tu su usmeni prevodi sa hrvatskog jezika na turski, što je usluga koju isto tako mogu da vam pruže sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu. A da bi u potpunosti odgovorili na zahteve tog događaja, neophodno je da nam dostavite podatke o njegovoj organizaciji (o prostoru u kome će da bude održan, trajanju, predviđenom broju učesnika). Ovo zahtevamo samo zato što svaki tip usmenog prevoda koji naši stručnjaci mogu da primene u navedenoj varijanti jezika, to jest i konsekutivno i simultano, te šapatno, može da se primenjuje isključivo u određenim situacijama i za tačno definisani tip događaja. Kada stručnajci u našem timu budu izrađivali ponudu za usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na turski, te ako budu procenili da će taj tip usluge ispuniti zahteve događaja, u nju ćemo uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod potvrde o prebivalištu sa hrvatskog jezika na turski

Usluga koja se odnosi na prevođenje potvrde o prebivalištu sa hrvatskog na turski jezik podrazumeva i dodatnu uslugu, to jest overu urađenog prevoda pečatom zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. Na taj način će klijent koji zahteva ovu uslugu da dobije potvrdu o prebivalištu koja je obrađena u skladu sa zakonskim pravilima, a što dalje znači da može da je koristi isto kao i svaki drugi originalan i pred zakonom priznat dokument.

Neophodno je da klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog na turski jezik i za ovaj i za ma koji drugi dokument svakako prilože originale na uvid, a što se zahteva upravo zbog overe, te da na vreme provere da li je za ta dokumenta potrebno izvršiti nadoveru, odnosno da li se za njih zahteva overa Apostille (haškim) pečatom.

Sudski tumači i prevodioci će, po potrebi da obrade i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu i pasoš, ali i izvod iz matične knjige rođenih, te venčanih i umrlih, odnosno bilo koju vrstu dozvole (dozvola za boravak, saobraćajna, radna i vozačka), ali i sva ostala nepomenuta lična dokumenta.

U aktuelnoj ponudi usluga koje prevodilac i sudski tumač mogu da pruže se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog na turski jezik za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što se primarno odnosi na obradu različitih vrsta potvrda i saglasnosti, te izjava i uverenja (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju). Isto tako, oni mogu da obrade i različite vrste dokumentacija i to kako dokumentaciju za tendere, te medicinsku, tehničku i građevinsku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine deo navedenih vrsta dokumentacija), a ako je potrebno mogu da urade i direktan prevod sa hrvatskog na turski jezik za poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke, godišnji izveštaji, statu preduzeća i mnoga druga).

Uz sve do sada pomenuto, prevodilac i sudski tumač mogu da urade i prevod sa hrvatskog na turski jezik za sudsk i pravna akta (licence, sudske žalbe i presude, punomoćja za zastupanje, ugovori, sudske odluke, sertifikati, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i druga), ali isto tako oni mogu da obrade i bilo koji dokument koji se svrstava u dokem kako obrazovanja, isto tako i nauke (diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti i radovi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola).

Prevodi web sajtova filmova sa hrvatskog na turski jezik

Prevodioci i sudski tumači koji su u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaduženi da izvrše prevod internet sajtova sa hrvatskog jezika na turski će istovremeno i da vrše njihovo optimizovanje, a u skladu sa svim onim pravilima koja navodi SEO (Search Engine Optimisation) i tako će klijentima da omoguće profesionalnu i kvalitetnu uslugu. Za one koji nisu informisani, primena pravila optimizovanja je izuzetno važna, jer to ima vrlo pzitivan uticaj na bolje pozicioniranje obrađenih sadržaja na internetu. A ne samo da će oni obraditi sajtove, već i ostale web sadržaje, poput na primer online kataloga i aplikacija, te web prodavnica, programa i drugih.

U našoj zvaničnoj ponudi su i prevodi sa hrvatskog jezika na turski za igrane filmove različitih žanrova, odnosno za dokumentarne i animirane, te crtane filmove, mada prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i serije, te reklamne poruke, kao i različite vrste emisija (informativne, dečije, zabavne, obrazovne i ostale), nevezano za to da li su namenjene emitovanju na radiju, televiziji ili na bilo kom drugom mediju. Uzevši u obzir da naš tim čine mnogobrojni stručnjaci, te da su tu i titleri, ali i oni koji mogu da sinhronizuju bilo koju vrstu sadržaja, to znači da svaki klijent koji zahteva prevod bilo video, bilo audio sadržaja sa hrvatskog jezika na turski može da očekuje i uslugu njihove sinhronizacije, ali i titlovanja.

Sve vrste stručnih tekstualnih sadržaja, ali i onih koji se mogu svrstati u popularne će sudski tumači i prevodioci, na zahtev klijenata da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Ova usluga uključuje prevođenje sa hrvatskog jezika na turski za tekstove iz oblasti finansija, bankarstva i politike, te ekonomije i medicine, odnosno građevinske industrije, ali i one koji su temom vezani za segment informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine i komunikologije, te obrazovanja, psihologije, menadžmenta i sociologije, ali i svih ostalih grana i prirodnih i društvenih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje