Prevod sa hrvatskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na rumunski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na rumunski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford je poznat kao institucija koje izlazi maksimalno u susret zahtevima klijenata, pa iz tog razloga u ponudi ima i uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje sa hrvatskog na rumunski jezik. U sklopu te usluge klijenti mogu da očekuju kako obradu različitih vrsta materijala u pisanom obliku, tako i uslugu redakture, ali i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. A prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata da primene tačno definisanu vrstu usmenog prevoda, kako bi maksimalno ispunili očekivanja klijenta i zahteve samog događaja, budući da su specijalizovani i za konsekutivno i za šapatno, ali i za simultano prevođenje. U ponudi usluga koje nudimo vezano za usmeni prevod i to svim zainteresovanim klijentima se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svakako će sudski tumači i prevodioci, po potrebi da obrade i književna dela, zatim tekstove različite namene, sadržine i kompleksnosti, ali i internet i marketing materijale, te časopise i novinske članke, odnosno udžbenike i ostale sadržaje. Njih klijenti na obradu dostavljaju preko mejla, jer je to najbrži i najlakši način, te ukoliko tako odluče mogu ih na potpuno istovetan način i dobiti po završetku obrade.

Sobzirom na to da su u timu naših poslovnica i prevodioci i sudski tumači, to će svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa hrvatskog na rumunski jezik da dobiju i overu pečatom sudskog tumača, te će tako biti čitav postupak njihove obrade maksimalno olakšan. A od zainteresovanih klijenata se u toj situaciji zahteva da ispoštuju vrlo važno pravilo, koje se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata, a što se zahteva zarad izvršenja overe prevoda pečatom sudskog tumača. A klijenti mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno mogu i da ih donesu lično ili da slanje prepuste kurirskoj službi.Prevođenje sa hrvatskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na hrvatski

Preuzimanje prevedenih, pa overenih dokumenata vrše lično ili zahtevaju dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na određenu adresu, a ta usluga se naplaćuje razdvojeno od njihove kompletne obrade, te njenu cenu navodi isključivo služba koja je i zadužena za dostavljanje. Kada su klijentima potrebni hitni prevodi sa hrvatskog jezika na rumunski, a u pitanju je obrada dokumenata, bez obzira da li se radi o pravnim aktima, ličnim ili poslovnim, te mnogim drugim, dopušteno im je prvo da pošalju skenirane sadržaje preko mejla, ali u toj situaciji je isto tako neophodno i da prilože originalna dokumenta na uvid, stim da je vrlo važno da klijent izabere onaj način od svih prethodno pomenutih koji je najbrži.

Uz sva uz pomenuta, sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i dokumenta koja se predaju nadležnim službama (različite vrste saglasnosti i uverenja, kao i izjava i potvrda), ali i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, odnosno tenderske i medicinske dokumentacije. Isto tako, ovi stručnjaci rade i kompletnu obradu za diplomu i dodatak diplomi, te za ostala dokumenta koja se odnose na obrazovanje, ali i za sva ona koja su vezana za nauku i druga dokumenta koja nismo naveli ovom prilikom.

Najvažnije je da klijent koji zahteva prevođenje sa hrvatskog jezika na rumunski za neki dokument proveri da li je potrebno izvršiti nadoveru za njega, a kako bi izbegao nepotrebni gubitak vremena. Ta usluga se odnosi na overu haškim, to jest Apostille pečatom, a što su informacije koje klijent može da dobije samo u okviru nadležnih državnih institucija, budući da sudski tumač i prevodilac ne vrše taj tip overe. Trebalo bi tada pitaju ne samo da li se on stravlja na dokumenta za koja im je potrebna obrada, nego i da li se Apostille pečat na ta dokumenta stavlja pošto naši stručnjaci završe njihovu obradu ili pre toga, jer će uz te informacije značajno dobiti na vremenu i pojednostaviti čitav proces obrade konkretnog dokumenta.A pored svega navedenog, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i bilo koju vrstu kako audio, isto tako i video sadržaja (emisije, filmovi, reklamne poruke, serije i ostalo), te će klijentima uz njihov prevod sa hrvatskog na rumunski jezik oni da ponude i uslugu sinhronizovanja, kao i njihovo titlovanje.

Prevodi aplikacija i programa sa hrvatskog jezika na rumunski

Bilo koju vrstu programa ili aplikacija klijenti mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da dobiju prevedene i to po najpovoljnijim cenama. Iako prevodioci i sudski tumači mogu na njihov zahtev da urade i direktan prevod sa hrvatskog na rumunski jezik i za sve ostale web sadržaje i to kako internet sajtove i online kataloge, tako i za web prodavnice, ali i za sve ostale. Vrlo je važno da svaki klijent koji zahteva obradu ovakvih materijala zna da sudski tumači i prevodioci poštuju pravila koja su označena kao SEO (Search Engine Optimisation) i uz čiju primenu se pomenuti materijali mnogo bolje pozicioniraju u okviru interneta.

A po zahtevu klijenata, pomenuti stručnjaci rade i direktan prevod sa hrvatskog na rumunski jezik za sve vrste književnih dela (beletristika, poezija, proza, romani i druga), ali isto tako i za časopise, udžbenike i članke iz novina, odnosno za različite vrste materijala vezanih je za oblast marketinga. Kada su u pitanju direktni prevodi sa hrvatskog na rumunski jezik za te sadržaje, važno je naglasiti da naši stručnjaci vode računa o pravilima koja su u ovoj oblasti prisutna, a pod tim se misli na činjenicu da oni oblikujući reklamnu poruku iz flajera i plakata, odnosno letaka i svih drugih marketinških sadržaja, posebno obraćajući pažnju na duh rumunskog jezika, jer je to vrlo važno za ostvarivanje cilja obrade ovakvih materijala. Takođe, prevodioci i sudski tumači mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade isto tako i PR tekstove, ali i vizit karte i mnoge druge sadržaje kroz koje se reklamiraju usluge, proizvodi, kompanije, određeni događaji ili nešto drugo.

Izvršićemo i redakturu ako je to klijentima potrebno, to jest ako imaju za bilo koji tip sadržaja urađen prevod sa hrvatskog na rumunski jezik, te u njemu postoje greške koje lektori i korektori imaju obavezu da ispune.

Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa hrvatskog na rumunski jezik

Pored toga što će prevodioci i sudski tumač, a onda kada je to potrebno klijentu da urade prevod rezultata naučnih istraživanja sa hrvatskog jezika na rumunski, oni će isto tako da urade i njihovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. A kada neko bude dobio tako obrađene rezultate naučnih istraživanja ili neki drugi dokument, on će takođe dobiti mogućnost i da ih u praksi koristi, budući da se ona tretiraju kao svaki drugi zvanično priznat dokument. Ali je bitno da klijenti znaju da se od svakoga kome je potrebna obrada dokumenata u ovoj jezičkoj varijanti zahteva da poštuje pravila, a koja se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata i to na uvid. Svima njima se preporučuje i da zatraže podatke o nadoveri, to jest da se raspitaju da li se za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na rumunski mora izvršiti ta nadovera, a koja je vezana za stavljanje haškog (Apostille) pečata.

Zainteresovane klijente kod nas svakako očekuje obrada i naučnih radova, kao i naučnih patenata, ali i bilo kog drugog dokumenta koji je striktno vezan za oblast nauke, te po potrebi sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva lična dokumenta (radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, venčani list, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu i druga). Pomenuti stručnjaci mogu da urade i prevođenje sa hrvatskog jezika na rumunski za medicinsku, kao i za tehničku, ali i građevinsku i tendersku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), a ako je to potrebno oni mogu da obrade i različita pravna akta (sudske tužbe, sertifikati, sudske presude i odluke, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, licence, sudske žalbe i mnoga druga).

Ukoliko to zahtevaju klijenti, sudski tumač i prevodilac rade i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na rumunski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i diplomske radove, odnosno za prepise ocena i nastavne planove i programe fakulteta, te za seminarske radove, diplomu i dodatak diplomi i za ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a vezana su za obrazovanje. Isto tako ćemo im ponuditi i prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za bilo koji tip potvrde, odnosno saglasnosti i izjave, kao i za uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i sva druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama).

Sudski tumači i prevodioci omogućuju i direktan prevod sa hrvatskog jezika na rumunski i svim zainteresovanim klijentima za dokumenta koja se odnose na poslovanje (revizorski izveštaji, fakture, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski izveštaji i druga dokumenta te vrste).

Prevod serija sa hrvatskog na rumunski jezik

Kada su u pitanju prevodi serija sa hrvatskog jezika na rumunski, klijenti treba da znaju da su u našem timu i ona sručna lica koja mogu da pristupe njihovom titlovanju, a takođe možemo da im ponudimo i sinhronizaciju prevedenih serija. Sudski tumač i prevodilac mogu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji isto tako obrade i sve ostale video, ali i audio materijale, što uključuje prevod sa hrvatskog jezika na rumunski i za reklamne poruke, te za animirane i dokumentarne, ali i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno za informativne emisije, zatim crtane filmove, kao i emisije zabavnog ili obrazovnog karaktera i ostale video i audio sadržaje.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač su usko specijalizovani i za usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na rumunski, tako da oni primenjuju ne samo simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji, nego po potrebi i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. Ipak, moramo da naglasimo da se odabir adekvatne usluge vrši nakon što klijenti informišu zaposlene u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford o samom događaju, to jest o njegovoj organizaciji, broju prisutnih ljudi koji se očekuje, ali i o prostoru u kome treba da bude održan, kao i o trajanju koje je predviđeno. Radi se o tome da se svi navedeni tipovi usmenog prevoda moraju primeniti na tačno određenu vrstu događaja, a zahvaljujući ovim informacijama stručni tim može da izvrši adekvatnu procenu. Onda kada je za usmeni prevod sa hrvatskog jezika na rumunski izabrana ta usluga, zainteresovanim klijentima će biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika, po potrebi da obrade i tekstualne sadržaje i to kako popularne, isto tako i one koji se smatraju stručnim. A što se tiče njihove teme, ona se može odnositi na ma koju oblast, to jest na različite grane ne samo društvenih nauka, nego i prirodnih. Menadžment, komunikologija, turizam, marketing, medicina, finansije, informacione tehnologije, bankarstvo, politika, ekologije i zaštite životne sredine, građevinska industrija i pravo su oblasti koje mogu da obrađuju tekstovi za koje su klijentima potrebni direktno prevodi sa hrvatskog jezika na rumunski, mada će naši stručnjaci svakako obraditi bilo koji tekstualni sadržaj nevezano za tematiku koju on obrađuje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje