Prevod sa hrvatskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na ukrajinski jezik

Ukoliko su klijentima potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na ukrajinski, a nevezano za to da li su u pitanju dokumenta ili je potrebno obraditi druge sadržaje, to jestizvršiti usmeno prevođenje u toj kombinaciji jezika, sudski tumači i prevodioci koji se nalaze u timu Akademije Oxford mogu u potpunosti da ispune njihove zahteve i očekivanja. Pomenuti stručnjaci su dugi niz godina u ovom poslu, a posebno su specijalizovani za kompletnu obradu svih tipova dokumenata i dokumentacija, tako oni uz prevođenje sa hrvatskog jezika na ukrajinski za građevinsku, poslovnu i ličnu dokumentaciju, prevode i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i tenderske dokumentacije, te pravna akta, odnosno ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, ali i sva ona koja se tiču obrazovanja ili nauke, te ostala nepomenuta dokumenta, a zatim vrše i njihovo overavanje.

Naglasićemo da je u pitanju overa koju vrši ovlašćeno lice - sudski tumač, tako da klijent dobija u kratkom roku dokument koji može biti predat svakoj službi, uzevši u obzir da je on priznat od strane svih nadležnih organa naše zemlje i to kao potpuno validan. Svakako je važno i da klijenti imaju informaciju da se za neka dokumenta za koja zahtevaju prevod sa hrvatskog jezika na ukrajinski pored overe sudskog tumača mora uraditi još jedna vrsta overe, a za koju prevodilac i sudski tumač nemaju dozvolu za izvršenje, uzevši u obzir da ona ne spada u njihovu nadležnost. Radi se o takozvanom Apostille pečatu, poznatom kao haški, te je neophodno da klijent proveri da li je on obavezujući i za njegova dokumenta. A ukoliko jeste, treba da pita da li se stavlja pre ili nakon obrade tog dokumenta u našim poslovnicama.

Uzevši u obzir da se overava sudskog tumača može izvršiti tek kada se on uveri da su prevedena i originalna dokumenta potpuno ista, a to znači da klijenti moraju na uvid da dostave i originalna dokumenta, ali to pravilo ne važi kada su u pitanju prevodi sa hrvatskog jezika na ukrajinski za ostale sadržaje, poput na primer tekstova, udžbenika i knjiga, odnosno različitih vrsta marketinških materijala i drugih. A u tom slučaju, klijenti mogu i da ih pošalju, ali i da ih prime prevedene preko mejla, stim da dokumenta dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a mogu i da ih lično donesu u bilo koju našu poslovnicu. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, ono se vrši ili lično u prostorijama naše poslovnice ili ih klijent dobija isporukom preko kurirske službe na adresu koju navede. A on tu uslugu plaća prema cenovniku konkretne službe, a samo onda kada se zahteva hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na ukrajinski i to za ma koju vrstu dokumenata, dopušteno je da klijent prvo izvrši njihovo slanje elektronskim putem. Nakon što pošaljete skenirana dokumenta preko mejla, on mora i da dostavi originale na uvid.Prevođenje sa hrvatskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na hrvatski

Osim svih pomenutih sadržaja, sudski tumači i prevodioci u ovoj jezičkoj varijanti mogu da obrade internet sajtove, odnosno web kataloge, kao i online prodavnice, a zatim i softvere (aplikacije i programi) i ostale internet sadržaje. A po potrebi vršimo i uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na ukrajinski, kada pomenuti stručnjaci pristupaju primeni kako simultanog, ali i šapatnog, kao i konsekutivnog prevoda u ovoj jezičkoj varijanti. Isto tako možemo da im ponudimo i po izuzetno povoljnoj ceni iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko to odgovara vrsti prevoda koja se primenjuje za konkretan događaj.

Radimo i korekturu već obrađenih sadržaja, a za nju su zaduženi profesionalni lektor, to jest korektor, a takođe na zahtev klijenata radimo i direktan prevod sa hrvatskog jezika na ukrajinski za filmove bilo kog žanra, odnosno vrste, ali i za serije, te za sve tipove emisija, reklamne poruke i ostale video i audio materijale. A zainteresovanim klijentima ćemo ponuditi i dodatne usluge koje se odnose kako na sinhronizovanje prevedenih materijala, tako isto i na njihovo titlovanje.Prevod uz pomoć šapata sa hrvatskog jezika na ukrajinski

Iako možda neki klijenti nisu upoznati sa činjenicom da je izuzetno mali broj osoba u Srbiji specijalizovan za pružanje usluga šapatnog prevoda, a posebno u ovoj jezičkoj kombinaciji, to je neosporna činjenica, pa baš iz tog razloga i naglašavamo da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u određenim situacijama rade prevođenje pomoću šapata sa hrvatskog na ukrajinski jezik, ali i da isto tako mogu da pruže uslugu konsekutivnog, kao i simultanog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti. A to znači da će apsolutno bilo koja vrsta događaja imati adekvatnu uslugu usmenog prevoda, što znači da će svi učesnici sasvim sigurno njome i biti zadovoljni, a tim pre što pomenuti stručnjaci imaju dugogodišnje iskustvo u radu. Samim tim što se svaka od navedenih usluga primenjuje isključivo na određenu vrstu događaja, od klijenta kome je ona potrebna se i zahteva da stručnom timu konkretne poslovnice naše institucije obezbedi sve informacije koje su važne za pravilan izbor usluge. Tako bi oni trebalo da uz podatak o prostoru u kome bi događaji trebalo da se odvija, te o njegovom trajanju, da nam pruže i podatke o tome koliko ljudi se očekuje da bude prisutno, a svi ti podaci će biti korišćeni kako bi se odredila prava vrsta usmenog prevoda. Zainteresovanim klijentima ćemo da ponudimo da po povoljnim uslovima dobiju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U okviru naše institucije klijente očekuju i profesionalni direktni prevodi internet sadržaja sa hrvatskog na ukrajinski jezik, što znači da sudski tumač i prevodilac po potrebi uz web sajtove u toj kombinaciji obrađuju i online kataloge, a zatim i različite vrste programa, te internet prodavnice, kao i aplikacije i druge slične materijale. A oni to rade uz korišćenje aktuelnih pravila koja navodi SEO (Search Engine Optimisation) i time bilo kojoj vrsti online materijala omogućuju da svoju poziciju na internetu u znatnoj meri poboljšaju.

Profesionalni lektori, odnosno korektori mogu na vaš zahtev da izvrše i redakturu bilo koje vrste materijala za koji je prevođenje sa hrvatskog na ukrajinski urađeno, a osobe koje su tu uslugu izvršile će se rukovoditi važećim pravilima vezanim za njihovu obradu, tako da će oni ispraviti postojeće greške, odnosno obraditi različite vrste sadržaja prema važećim pravilima.

Prevođenje lekarskih nalaza sa hrvatskog jezika na ukrajinski

Ukoliko su klijentu potrebni direktni prevodi lekarskih nalaza sa hrvatskog na ukrajinski jezik, svakako mora da imati na umu činjenicu da mu nudimo mogućnost njihove kompletne obrade, to jest da ovlašćeni sudski tumači izvršavaju njihovu overu svojim pečatom, tako da klijent na taj način ima mogućnost da dobije pomenuti dokument koji je preveden u skladu sa aktuelnim zakonskim odredbama, te uz to i u velikoj meri štedi vreme. Upravo iz tog razloga mi zahtevamo od klijenata da se pridržavaju vrlo važnog pravila, a koje je vezano za prilaganje originala na uvid. Osim toga ćemo im preporučiti i da saznaju da li je Apostille pečat, to jest takozvani haški obavezno na njih staviti i po kom principu, jer ta usluga nije u zvaničnoj nadležnosti naših stručnjaka.

Zainteresovani klijenti svakako, uz lekarske nalaze u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da dobiju kod nas i kompletno obrađenu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali isto tako i ostala dokumenta koja se u medicinsku dokumentaciju takođe svrstavaju. A naši stručnjaci mogu da urade i profesionalno prevođenje sa hrvatskog na ukrajinski jezik i za bilo koji dokument koji se podnosi nadležnim službama, a to podrazumeva da sudski tumač i prevodilac obrađuju kako različite vrste saglasnosti, tako i izjava, odnosno uverenja i potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju nea nsz potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala). A svakako će pomenuti stručnjaci prema zahtevima klijenata da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, lična karta, radna dozvola, venčani list, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i umrlih i ostala), ali i sva ona dokumenta koja se odnose na poslovanje određenih kompanija (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i druga).

Sem toga, u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog na ukrajinski jezik kako za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, diplomski radovi, naučni patenti, seminarski radovi i ostala), kao i različitih vrsta pravnih akata (sudske odluke, ugovori, licence svih vrsta, sudske tužbe i rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske presude, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i mnoga druga sudska i pravna akta).

U slučaju da klijenti treba da dobiju kompletnu obradu za bilo koji dokument koji se smatra sastavnim delom kako tenderske dokumentacije, tako i tehničke, ali i građevinske mogu biti sigurni da će sudski tumači i prevodioci da u potpunosti ispune njihove zahteve, tako da naši stručnjaci rade direktan prevod sa hrvatskog na ukrajinski jezik i za građevinske projekte i za deklaracije proizvoda, ali takođe mogu da obrade i uputstvo za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta, a koja u sastav svih ovih tipova dokumentacija ulaze.

Prevodi PR tekstova sa hrvatskog na ukrajinski jezik

Moramo da naglasimo da sudski tumači i prevodioci koje na vaš zahtev rade direktan prevod tekstova sa hrvatskog jezika na ukrajinski svakako poštuju marketinška pravila, to jest da poruku koju ovi tipovi materijala nose uobličavaju u skladu sa pravilima ukrajinskog jezika. A na potpuno isti način oni obrađuju i sve ostale marketinške sadržaje i to kako plakate i reklamne letke, tako i brošure, ali i kataloge, odnosno reklamne plakate. Po potrebi, oni mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i vizit karte, a svi zainteresovani klijenti u našim poslovnicama mogu da angažuju i one stručnjake koji će da izvrši prevod sa hrvatskog jezika na ukrajinski za bilo koju vrstu književnih dela (poezija, romani, beletristika, proza i drugi), odnosno one koji će da pristupe obradi novinskih članaka, časopisa i udzbenika različite tematike.

Izuzev toga će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu i popularne tekstove ma koja da je njihova tematika, kao i one koji će biti prezentovani stručnjacima za konkretne oblasti, a uz tekstove koji se bave oblašću politike, finansija ili ekonomije, odnosno bankarstva i prava, oni takođe prevode i one koji se vezuju za oblast komunikologije, sociologije ili nauke, te menadžmenta, filozofije, marketinga i informacionih tehnologija. A isto tako su u ponudi i prevodi sa hrvatskog jezika na ukrajinski za tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine i farmacije, ali i građevinske industrije i svih ostalih naučnih disciplina koje nismo naveli, a koje su vezane za prirodne ili, pak društvene nauke.

Pomenućemo i uslugu koja podrazumeva prevođenje audio i video materijala sa hrvatskog jezika na ukrajinski, to jest njihovo sinhronizovanje i titlovanje, a ukoliko te usluge odgovaraju klijentima. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji da prevedu igrane filmove i to bez obzira kom žanru da pripadaju, već će isto tako da obrade i zabavne, odnosno obrazovne emisije, a zatim i animirane, crtane i dokumentarne filmove i serije, te dečije i informativne emisije, reklamne poruke, ali i mnoge druge vrste kako audio materijala, tako i video.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje