Prevod sa hrvatskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na finski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na finski jezik

Prevođenje sa hrvatskog jezika na finski koje nude prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford uključuje obradu svih sadržaja u pisanoj formi, ali isto tako i usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

U pisanom obliku prevodilac i sudski tumač obrađuju marketinške materijale, kao i književna dela (romani, proza, beletristika, poezija i druga), ali isto tako i stručne, odnosno popularne tekstove bez obzira koja je njihova tema. Takođe, u našoj ponudi se i prevodi sa hrvatskog jezika na finski za udžbenike i internet sadržaje, ali i za novinske članke i sve vrste časopisa.

Pored toga, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i kompletnu obradu dokumenata, što je usluga koja uz njihov prevod u ovoj varijanti jezika uključuje i overu prevoda. Naglašavamo da su u toj situaciji za overu zaduženi sudski tumači, te da oni stavljanjem svog pečata u potpunosti daju pravnu važnost konkretnom dokumentu.Prevođenje sa hrvatskog na finski
Prevođenje sa finskog na hrvatski

Od klijenata kojima je potrebno prevođenje sa hrvatskog jezika na finski kako za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (svi tipovi potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava), tako i različitih vrsta dokumentacija (tehnička, poslovna, građevinska, lična, medicinska, tenderska i druge) se zahteva da dostave originalna dokumenta i to isključivo na uvid ovlašćenom licu - sudskom tumaču, uzevši u obzir da je on u obavezi da ih uporedi sa prevodima i to neposredno pre nego što izvrši njihovu zvaničnu overu. Uz pomenuta, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste pravnih akata, te sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, kao i ona koja se tiču obrazovanja i mnoga druga.

Osim mogućnosti da dokumenta dostave preko kurirske službe, klijentima koji su zainteresovani za obradu dokumenata bilo koje vrste je ponuđeno i da lično dođu u naše prostorije i dostave originale na uvid, te isto tako mogu i da ih pošalju preporučenom pošiljkom i to preko „Pošte Srbije“. Za sve ostale sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na finski, a koji ne uključuju overu pečatom sudskog tumača, se podrazumeva dostavljanje sadržaja na obradu preko mejla i preuzimanje na isti način po završetku njihove obrade. Ali, nakon što su sudski tumači i prevodioci budu obradili u skladu sa pravilima konkretan dokument, klijenti mogu da odaberu da li žele da im on bude dostavljen na određenu adresu ili će ga lično preuzeti. Ukoliko se oni tom prilikom budu odlučili za prvu opciju koja je ponuđena, moraju znati da ta usluga uključuje dodatno naplaćivanje i to isključivo u skladu sa cenom koju formira kurirska služba.

Ako neki klijent bude zahtevao hitan prevod sa hrvatskog jezika na finski i to za ma koji dokument, dopušteno mu je da prvo pošalje sadržaje skenirane preko mejl adrese, a da zatim pristupi njihovom dostavljanju na jedan od prethodno navedenih načina.Usmeno prevođenje uključuje primenu kako simultanog, tako i šapatnog, ali i konsekutivnog prevoda. A u zavisnosti od tipa usluge koja je predviđena za određeni događaj, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Uz sve pomenuto, prevodioci i sudski tumači klijentima mogu da ponude i prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski za serije i filmove različitih žanrova, ali i vrsta (dokumentarni, animirani, igrani, crtani i ostali), kao i za reklamne poruke, odnosno za različite tipove emisija i ostale video i audio sadržaje. Sa ciljem da klijentima omogućimo kompletnu obradu materijala ovog tipa, u ponudu smo uvrstili i njihovo sinhronizovanje, a možemo po potrebi i da im ponudimo uslugu njihovog titlovanja.

Budući da su i lektori i korektori u timu svih naših poslovnica, to svi oni klijenti koji su prevod sa hrvatskog jezika na finski za najrazličitije sadržaje dobili na nekom drugom mestu, ali kvalitetom obrade nisu zadovoljni, mogu da dobiju i njihove usluge, to jest kompletnu redakturu loše prevedenih materijala ma koje vrtse.

Prevod udžbenika sa hrvatskog na finski jezik

Profesionalni prevodi udžbenika sa hrvatskog jezika na finski se odnose na obradu sadržaja najrazličitije tematike, to jest oblasti. Tu ćemo naglasiti i da se prevodioci i sudski tumači odlično snalaze prilikom obrade i najkompleksnijih udžbenika, te da svakako mogu na zahtev klijenata da prevedu i književna dela. A ta usluga se odnosi i na prevod dela beletristike, ali i na obradu romana, odnosno bilo kog i proznog i poetskog dela, ma kako da je ono kompleksno i obimno.

Isto tako će naši stručnjaci u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i članke iz novina, a zatim i ilustrovane časopise, te sadržinu ma kog stručnog časopisa, ali i svih onih koji su namenjeni mališanima, odnosno sve ostale za koje klijenti zahtevaju prevod sa hrvatskog jezika na finski. Pored toga, nudimo im i obradu različitih vrsta sadržaja vezanih za oblast marketinga (reklamni flajeri, PR tekstovi, plakati, katalozi, vizit karte, brošure i drugi).

Sudski tumači i prevodioci rade i profesionalnu obradu svih sadržaja koji su na neki način vezani za oblast interneta. A zapravo mislimo na činjenicu da oni primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation) kada vrše prevođenje sa hrvatskog jezika na finski za internet sajtove, te kada obrađuju web kataloge, ali i online prodavnice, iako po potrebi mogu da prevedu u ovoj varijanti i bilo koju aplikaciju ili program koju klijenti zahtevaju. Primenom pomenutih pravila će se konkretni internet materijali mnogo bolje pozicionirati u okviru web pregledača, pa se samim tim i njihovi vlasnici biti oduševljeni pozitivnim efektom koji će taj način obrade svakako imati.

Samim tim što nisu isključivo prevodilac i sudski tumač zaposleni u timu naših poslovnica, nego i mnogi drugi stručnjaci, pomenućemo i da klijente očekuje kompletna redaktura i to za bilo koju vrstu sadržaja kada postoji potreba za tim. Preciznije, ta vrsta usluge se mora primeniti isključivo onda kada se određeni prevodi sa hrvatskog jezika na finski za konkretnu vrstu materijala ne smatraju kvalitetnim i dobro urađenim.

Profesionalan prevod igranih filmova sa hrvatskog jezika na finski

Sudski tumači i prevodioci će po zahtevu klijenata da pristupe obradi igranih filmova u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, te u skladu sa njihovim potrebama možemo da izvršimo i profesionalno titlovanje tako obrađenih filmova, te da im ponudimo njihovu sinhronizaciju. Pomenutu uslugu vrše prvo prevodilac i sudski tumač, a zatim titleri i stručnjaci čija je sinhronizacija specijalnost, a ona se odnosi i na prevod sa hrvatskog na finski jezik za dokumentarne i crtane, kao i za animirane filmove, a zatim i za reklamne poruke, te zabavne i informativne emisije, serije i sve ostale tipove i audio i video sadržaja.

U mogućnosti smo i da klijentima kojima je to potrebno ponudimo usluge koje sudski tumači i prevodioci takođe pružaju, a koje se odnose na usmeno prevođenje sa hrvatskog na finski jezik. Kada stručni tim u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford zvanično bude doneo odluku koja će vrsta usmenog prevoda biti primenjena, to jest da li će pomenuti stručnjaci da izvrše konsekutivni, šapatni ili simultani prevod, oni će da u konkretnu ponudu uvrste i još jednu uslugu. Tačnije, ako se donese odluka da konkretna vrsta usluge bude primenjen, u toj ponudi će se naći i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ukoliko su vam potrebni direktni prevodi sa hrvatskog na finski jezik za stručne ili popularne tekstove, imajte na umu da se prevodilac i sudski tumač odlično snalaze u svim oblastima, tako da po vašem zahtevu mogu da obrade tekstove različite tematike, ali i bilo koje dužine i složenosti. Ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, medicina, nauka, informacione tehnologije, građevinska industrija, menadžment, filozofija i psihologija, odnosno finansije, politika, ekonomija, bankarstvo, sociologija i pravo su samo pojedine oblasti za koje mogu da budu vezane teme konkretnih tekstova, mada će pomenuti stručnjaci obraditi tekst bilo koje sadržine, bez obzira da li se njegova tematika primarno tiče društvenih ili prirodnih nauka.

Prevođenje dokumentacije za tendere sa hrvatskog jezika na finski

Budući da su zaposleni u našem timu i prevodioci i sudski tumači, to klijente kojima su potrebni prevodi tenderske dokumentacije sa hrvatskog na finski jezik očekuje kompletna obrada svih dokumenata koji se u konkretni tip dokumentacije svrstavaju. A preciznije, to znači da će oni uz njihovo prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobiju i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Upravo zahvaljujući takvom postupku obrade, klijentima je omogućeno da tako obrađena dokumenta koriste kad god je to neophodno, uzevši u obzir da se sa zakonskog stanovišta oni smatraju apsolutno priznatim.

Na zahtev klijenata će naši stručnjaci da obrade i sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, krštenica, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, venčani list, radna dozvola i druga), ali isto tako klijentima nude i prevođenje sa hrvatskog na finski jezik za sva pravna akta (sudske presude, sertifikati, ugovori, sudska rešenja, licence, tekovine Evropske unije, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati sudske žalbe i ostala dokumenta koja su vezana kako za oblast prava, tako i za oblast sudstva).

Bilo koji dokument koji se predaje različitim nadležnim službama će, takođe prevodilac i sudski tumač da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a to se odnosi prvenstveno na prevod sa hrvatskog na finski jezik za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i za potvrdu o visini primanja, te za uverenje o nekažnjavanju, ali ovi stručnjaci šrevode po potrebi i potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, te sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava.

Klijentima omogućujemo i profesionalnu obradu svih tipova dokumentacija i to kako građevinske, tako isto i tehničke, ali i medicinske i poslovne, a što podrazumeva obradu kako lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Po zahtevu, prevodilac i sudski tumač isto tako prevode i građevinske projekte, uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda i ostala dokumenta iz te grupe. U našoj ponudi su i prevodi sa hrvatskog na finski jezik za osnivački akt preduzeća i revizorske izveštaje, te za fakture i poslovne odluke, ali i za godišnje izveštaje, statute preduzeća i finansijske izveštaje, te za sva druga dokumenta koja se smatraju delom svih prethodno pomenutih tipova dokumentacija.

Pomenućemo i to da sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenta mogu da izvrše prevod sa hrvatskog na finski jezik za seminarske, naučne i diplomske radove, ali i za bilo koji dokument iz oblasti obrazovanja ili nauke. Uz rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakultet, te potvrdu o redovnom školovanju, ova usluga uključuje obradu i naučnih patenata i diplome i dodatka diplomi, a zatim i uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te svih ostalih dokumenata koja spadaju u pomenute oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje