Prevod sa hrvatskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na korejski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na korejski jezik

Prevođenje sa hrvatskog jezika na korejski koje vrše profesionalni prevodioci i sudski tumači zaposleni u našem timu je usmereno i na usmeni, ali i na uslugu obrade različitih sadržaja u pisanoj formi. A što se tiče usmenog prevođenja u pomenutoj varijanti jezika, naglašavamo da naši stručnjaci mogu da primene i simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako i prevod uz pomoć šapata, te konsekutivni, a u skladu sa potrebama nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Navedeni stručnjaci podjednako kvalitetno obrađuju i književna dela i sve sadržaje iz oblasti marketinga, a zatim i naučne, ali isto tako i popularne tekstove, kao i sve internet materijale, te po potrebi oni mogu da izvrše i direktan prevod sa hrvatskog jezika na korejski i za udžbenike, odnosno članke iz novina i časopise. Takođe će da kompletno obrade bilo koji tip audio i video sadržaja (reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i drugi), a preciznije rečeno sudski tumač i prevodilac će prvo da urade njihov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a potom će njihovu obradu da preuzmu stručnjaci koji su zaduženi za sinhronizovanje prevedenih materijala ili za njihovo titlovanje.

Svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje sa hrvatskog jezika na korejski za različite vrste dokumenata, a pritom radimo i njihovu overu. Vrlo je važno naglasiti da će se za izvršenje te usluge pobrinuti ovlašćeni sudski tumači, tako da će konkretnim dokumentima koja su prevedeni da pruže zakonsku validnost.Prevođenje sa hrvatskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na hrvatski

Naloženo je po slovu zakona da sudski tumač uporedi prevod i originalan dokument, pa se zato od klijenata u toj situaciji i zahteva obavezno dostavljanje originala na uvid, a to ne važi kada su u pitanju prevodi sa hrvatskog na korejski jezik za ostale vrste sadržaja, jer njih mogu klijenti da pošalju na obradu, ali i da prime nakon prevođenja preko mejla. A kada je potrebno obraditi dokumenta, njih donose lično ili nam ih šalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno mogu da ih pošalju na adresu naše poslovnice i preko kurirske službe.

Za preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata važi pravilo da može biti izvršeno na dva načina, tako da klijenti biraju između njihovog ličnog preuzimanja i dostavljanja na zahtevanu adresu, a tu uslugu oni moraju da plate odvojeno od prevoda i overe, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu.

Takođe je izuzetno važno da svaki klijent koji zahteva prevođenje sa hrvatskog jezika na korejski za bilo koji dokument zna da se na neka dokumenta mora staviti i dodatni pečat, a koji ne mogu sudski tumač i prevodilac zaposleni u Akademiji Oxford da na njih stave i to isključivo zato što nisu za to nadležni. Samo iz tog razloga se i savetuje da se raspitaju da li je overa Apostille pečatom, obavezna i za njihova dokumenta, te ukoliko jeste obavezno stavljanje hađkog pečata, kako ga drugačije nazivaju, trebalo bi da pitaju i da li se taj pečat stavlja posle ili pre obrade konkretnog dokumenta od strane pomenutih stručnjaka naše institucije.Pored svih onih dokumenata koja se svrstavaju u poslovnu i ličnu, odnosno u medicinsku dokumentaciju, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i pravna akta, a po potrebi oni vrše prevod sa hrvatskog jezika na korejski i za dokumenta vezana za oblast obrazovanja, te i za ona koje se tiču nauke. Prevode i overavaju i građevinsku i tehničku dokumentaciju, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, te ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, ali i sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Samo u onim situacijama kada su im potrebni direktneni prevodi sa hrvatskog na korejski u vrlo kratkom roku za određena dokumenta, klijentima dozvoljavamo da prvo pošalju skenirane sadržaje preko mejla, a da posle toga obavezno izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid i to na onaj način koji je od svih pomenutih najbrži.

Prevođenje web prodavnica sa hrvatskog jezika na korejski

Jedna od brojnih usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford podrazumeva i prevod internet prodavnica sa hrvatskog na korejski jezik, mada će isto tako prevodioci i sudski tumači da obrade i online kataloge, ali i internet sajtove, te bilo koji program, odnosno aplikaciju, kao i sve ostale internet sadržaje. Dobro je da klijenti kojima je potrebna ova usluga znaju i to da se sudski tumači i prevodioci u toku obrade ovakvih materijala svakako pridržavaju i onih pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje, a što znači da poštuju pravila SEO (Search Engine Optimisation) i tako svim pomenutim materijalima u velikoj meri poboljšavaju poziciju na internetu.

Pomenuti stručnjaci će, osim toga da urade i direktno prevođenje sa hrvatskog na korejski jezik za stručne tekstove, te za sve one koji će biti dostupni široj čitalačkoj publici, a tema tekstova se može odnositi na najrazličitije grane kako prirodnih nauka, tako isto i društvenih. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti farmacije, medicine i menadžmenta, kao i sve one koji se tiču oblasti građevinske industrije, turizma, komunikologije i ekologije i zaštite životne sredine, te isto tako i bankarstva, marketinga i politike, ali i filozofije i ostalih naučnih disciplina.

U one usluge koje će sudski tumači i prevodioci, a kada je to zahtev klijenata da izvrše se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog na korejski jezik za reklamne poruke i filmska ostvarenja različite vrste, to jest kako za animirane i igrane, odnosno dokumentarne filmove, tako i za crtane. A po potrebi, pomenuti stručnjaci obrađuju i emisije svih vrsta, odnosno one zabavnog i informativnog karaktera, ali i sve obrazovne, dečije i ostale emisije, kao i serije i druge vrste i video, te isto tako i audio materijala. Svakako moramo da naglasimo da će se naši stručnjaci pobrinuti da zainteresovanim klijentima pruže i uslugu titlovanja za sve prethodno pomenute materijale, a takođe mogu da izvrše i njihovu sinhronizaciju.

Konsekutivni prevod sa hrvatskog na korejski jezik

Uz konsekutivno prevođenje sa hrvatskog jezika na korejski, sudski tumači i prevodioci zaposleni u ma kojoj poslovnici naše institucije mogu da pruže isto tako i prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i da izvrše simultano prevođenje. Međutim, svaka od navedenih vrsta ove usluge bi trebalo da bude primenjena na događaj koji se organizuje na tačno određen način, pa je zato vrlo važno da klijenti koji zahtevaju ovu uslugu informišu naše stručnjake o njegovoj organizaciji. Tačnije, oni bi trebalo da daju informacije o trajanju tog događaja, ali i o broju učesnika koji bi trebalo da budu prisutni, te da nas informišu i o mestu njegovog održavanja, a kako bismo izabrali baš vrstu usmenog prevoda koja će na pravi način i moći da odgovori na sve te zahteve. Isto tako, u konkretnu ponudu za ovu uslugu može da bude uvršteno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to samo onda kada to odgovara zahtevima događaja.

Pomenuti stručnjaci mogu da urade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na korejski za različite vrste književnih dela (beletristika, romani, proza, poezija i mnoga druga), ali i za sve tipove udžbenika, odnosno za novinske članke i časopise. Takođe će prevodilac i sudski tumač, kada se zahteva da prevedu i one sadržaje koji su vezani za reklamiranje, a tu su kako prevodi sa hrvatskog jezika na korejski za reklamne kataloge i letke, te brošure, tako isto i za PR tekstove, reklamne flajere i vizit kartice, kao i plakate i druge sadržaje iz ove grupe.

A kako uslugu prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti gotovo nijedna institucija u našoj zemlji ne pruža, može se dogoditi da klijenti prevod sa hrvatskog jezika na korejski dobiju od nekog pojedinca, ali da on konkretni sadržaj ne obradi onako kako je to utvrđeno pravilima koja se poštuju u okviru prevodilačke struke. Ipak, klijenti koji imaju taj problem ne moraju uopšte da brinu, jer tim naših poslovnica, pored ostalih stručnjaka čine i lektori, te korektori, čija je dužnost da izvrše redakturu tako prevedin materijala i to bilo koje vrste, a oni će je izvršiti maksimalno kvalitetno, pošto je iza njih višegodišnje radno iskustvo.

Prevodi pravnih akata sa hrvatskog jezika na korejski

Sve tipove pravnih akata i to kako sudske žalbe, ali i odluke, odnosno tužbe, tako i različite vrste licenci, kao i sertifikata, te punomoćje za zastupanje, a zatim i različite vrste ugovora, sudska rešenja i tekovine Evropske Unije, odnosno sva ostala dokumenta koja se vezuju za segment prava ili sudstva, profesionalni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u ovoj kombinaciji jezika obrađuju, to jest rade prvo njihov prevod sa hrvatskog na korejski jezik, te posle toga u skladu sa pravilima pristupaju i overi prevedenog dokumenta. Zahvaljujući takvom postupku obrade svaki klijent dobija pravno validan dokument, ali je vrlo važno da on dostavi i originalna dokumenta na uvid i to zvanično ovlašćenom sudskom tumača, koji je i zadužen za overu prevedenog dokumenta. Uzevši u obzir da zakon navodi i da u pojedinim slučajevima treba izvršiti nadoveru, to jest da na prevedena dokumenta tada treba staviti pečat koji je poznat pod nazivom haški (Apostille), a da naši prevodioci i sudski tumači tu uslugu ne pružaju, jer nemaju ovlašćenja za nju, klijenti treba da sami dobiju sve informacije u vezi sa tim.

Svakako ćemo, kad god je potrebno da prevedemo i sva dokumenta vezana za oblast obrazovanja, ali i nauke (prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi i druga), a sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata rade i direktan prevod sa hrvatskog na korejski jezik za dokumentaciju za tendere, odnosno za tehničku, građevinsku i poslovnu dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, finansijski izveštaji, deklaracije proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, statut preduzeća, građevinski projekti, poslovne odluke, fakture i ostala dokumenta koja su vezana za bilo koji tip pomenute vrste dokumentacija).

Svaki klijent kome su direktni prevodi sa hrvatskog na korejski jezik potrebni za ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama može da dobije kompletnu obradu i potvrda različitih vrsta, ali i izjava, odnosno uverenja i saglasnosti, što uključuje prevođenje ne samo uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, nego i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrda o stalnom zaposlenju, ali i saglasnosti za zastupanje, a zatim i potvrda o stanju računa u banci i potvrda o visini primanja, kao i svih ostalih dokumenata koja zahtevaju nadležne službe.

A na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod sa hrvatskog na korejski jezik za medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), te svakako odgovaraju i na zahteve onih klijenata kojima je u navedenoj jezičkoj kombinaciji potrebna kompletna obrada bilo kog ličnog dokumenta (potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, radna dozvola, umrlica, izvod iz matične knjige rođenih i sva druga lična dokumenta).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje