Prevod sa hrvatskog na makedonski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na makedonski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na makedonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na makedonski jezik

Kako su dve zemlje fizički relativno blizu, ali imaju često poslovnu saradnju, to je i potpuno očekivano da klijenti od naših stručnjaka zahtevaju i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na makedonski, a što je usluga koji obezbeđuju stručni prevodioci i sudski tumači zaposleni u Akademiji Oxford. A ova usluga se odnosi na obradu apsolutno svih vrsta i dokumenata i dokumentacija (građevinska, lična, tehnička, poslovna, tenderska, medicinska i druge). Po potrebi, oni obrađuju i bilo koju vrstu pravnih akata, a zatim i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, ali isto tako i ona koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja i bilo koja druga za koje su klijentima neophodni prevodi u navedenoj jezičkoj varijanti.

Obaveza svakog klijenta kome je potrebna ova usluga jeste da priloži na uvid originalna dokumenta, ali i da sazna da li se Apostille pečatom (haški) na njih mora staviti. Preciznije rečeno, taj tip overe prevodioci i sudski tumači ne vrše, jer nisu za nju zaduženi, pa samim tim klijentima nemaju obavezu da daju ni informacije o njoj. Stoga se navodi kao preporuka da svaki klijent pojedinačno sazna da li je taj tip overe obavezan za određena dokumenta i da li se konkretni pečat mora staviti tek pošto naši stručnjaci završe njegovu obradu ili je, ipak neophodno da to bude pre toga.

Budući da se zahteva da svaki klijent priloži i originalna dokumenta na uvid, to znači da on mora ili da ih donese u jednu od naših poslovnica ili da ih pošalje putem kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom. A nakon što sudski tumač i prevodilac ispune zahtev klijenata i obrade kompletno dostavljena dokumenta, on može da ih preuzme lično ili da traži njihovu dostavu na adresu. Tu uslugu će da izvrši određena kurirska služba i naplatiće je od svakog klijenta pojedinačno, a prema sopstvenom cenovniku koji je u tom trenutku aktuelan.Prevođenje sa hrvatskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na hrvatski

Zapravo, klijentima je dozvoljeno i slanje skeniranih dokumenata preko mejla, ali isključivo onda kada oni zahtevaju njihovo hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na makedonski, stim da su svakako dužni da prilože na uvid i originalna dokumenta.

Svakako je važno pomenuti i da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade materijale vezane za oblast marketinga, udžbenike i novinske članke, odnosno sve vrste književna dela, a zatim i časopise i bilo koji tip internet sadržaja, kao i tekstove i mnoge druge materijale. A isto tako, oni u navedenoj kombinaciji klijentima pružaju uslugu kako šapatnog, tako i konsekutivnog, ali i simultanog prevoda, a potrebi ćemo da im omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kompletno obrađujemo i serije i filmove i to bilo koje vrste ili žanra, odnosno reklamne poruke, a zatim i emisije, to jest bilo koju vrstu video i audio sadržaja. A to podrazumeva prvo njihov prevod sa hrvatskog jezika na makedonski, te posle toga i završnu obradu (titlovanje ili sinhronizovanje).Lekturu, kao i uslugu korekture materijala koji su obrađeni u ovoj jezičkoj kombinaciji vrše stručnjaci, a koji su isto tako deo tima naših poslovnica, to jest lektori i korektori.

Sve pomenute sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na makedonski, a ne uključuju uslugu overe pečatom sudskog tumača, prevodilac i sudski tumači će izvršiti na njihov zahtev, stim da oni materijale na obradu mogu najpre da pošalju preko mejla, a posle toga i da ih preuzmu na istovetan način, a nakon što pomenuti stručnjaci budu završili sa njihovom obradom.

Prevodi vizit kartica sa hrvatskog na makedonski jezik

Čak i u onim situacijama kada klijent zahteva direktno prevođenje vizit kartica sa hrvatskog jezika na makedonski, profesionalni prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford će na adekvatan način izaći u susret tim zahtevima, te će im i omogućiti da obrađene vizit kartice dobiju ne samo po povoljnoj ceni, već i u vrlo kratkom roku.

Pored toga, oni će u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i mnoge druge sadržaje čija je namena reklamiranje, a nevezano za to da li se kroz njih prezentuje poslovanje neke kompanije ili određena usluga, te neki događaj, proizvod ili bilo šta drugo. A u ponudi su kako prevodi za reklamne flajere i letke sa hrvatskog jezika na makedonski, tako i obrada PR tekstova, odnosno plakata, te brošura, kataloga i ostalih sadržaja vezanih za oblast marketinga. Napomenuli bismo da naši stručnjaci uz znanja iz konkretne struke za koje su specijalizovani, takođe dobro poznaju i marketinška pravila, te da se svakako njima rukovode kada obrađuju pomenute materijale. Da pojednostavimo, prevodilac i sudski tumač vode računa o prilagođavanju poruke koju nose pomenuti materijali, a prema pravilima koja navodi makedonski jezik, te tako svima koji se njima služe, to jest kojima je to maternji jezik, omogućuju upoznavanje sa onim što se prezentuje kroz sve te sadržaje.

Sem toga, naši stručnjaci na zahtev klijenata rade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na makedonski za tekstove različite složenosti, ali i tematike i namene, kao i obimnosti i to kako one koji se tretiraju kao stručni, tako i one koji važe za popularne. Izuzev tekstova koji obrađuju temu iz oblasti finansija, ali i ekonomije i prava, odnosno bankarstva i politike, te psihologije, sociologije i filozofije, sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj kombinaciji takođe obrađuju i one tekstove koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, turizma i farmacije, ali i one koji se tiču medicine, građevinske industrije i ekologije i zaštite životne sredine, te obrazovanja, komunikologije i marketinga, ali i nauke, menadžmenta i drugih grana kako prirodnih nauka, tako isto i društvenih.

Ako klijent vrši organizaciju nekog događaja za koji mu je potrebno usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na makedonski, on može da angažuje naše stručnjake za tu uslugu, budući da prevodioci i sudski tumači mogu da pruže kako uslugu simultanog i konsekutivnog prevoda, isto tako i onoga koje je poznato kao šapatno. A klijent kome je neophodna ova usluga mora da nas obavesti o svim detaljima koji se odnose na organizaciju tog događaja, to jest da nam pruži podatke u mestu gde on treba da bude održan, a zatim o tome koliko je predviđeno da bude prisutno učesnika, te koliko je određeno da on traje i sve ostale informacije koje mogu da imaju uticaja na formiranje ponude, to jest na odabir između pomenute tri vrste usmenog prevoda, a koje sudski tumač i prevodilac mogu da pruže. Moramo da napomenemo i to da klijentima nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, te da će se i ta usluga pomenuti u ponudi ukoliko stručni tim Akademije Oxford bude doneo odluku da će baš taj tip ove usluge odgovoriti na zahteve događaja onako kako je potrebno.

Prevođenje časopisa sa hrvatskog jezika na makedonski

Pored toga što će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da urade prevod stručnih časopisa sa hrvatskog na makedonski jezik, oni će takođe da obrade i stručne, kao i sve ostale vrste časopisa, ali će na zahtev klijenata da u pomenutoj varijanti jezika prevedu i članke iz novina.

U slučaju da postoji potreba za tim, oni vrše i profesionalnu obradu dela beletristike, kao i proznih i poetskih književnih dela, ali i romana i svih drugih, a po potrebi prevodimo i najkompleksnije udžbenike ma koje tematike.

Posebno ćemo istaći da klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje sa hrvatskog na makedonski jezika za igrane filmove, bez obzira koji je njihov žanr, u poslovnicama naše institucije mogu da dobiju i uslugu koja podrazumeva njihovo titlovanje, a za koju će se pobrinuti profesionalni titleri. Isto tako mi vršimo i sinhronizaciju, ako je to potrebno, a uz igrane filmove obrađujemo i crtane i dokumentarne, kao i animirane filmove, odnosno reklamne poruke i serije, te možemo da uradimo i prevod sa hrvatskog na makedonski jezik i za radijske i televizijske emisije kako zabavnog karaktera, tako i za informativne emisije, ali i za sve ostale i video, kao i audio materijale.

Kako korektori i lektori takođe predstavljaju deo tima svih naših poslovnica, to svaki klijent može da dobije njihovu uslugu, ukoliko postoji potreba za tim. Naglasićemo da je redaktura materijala primenljiva isključivo u onim prilikama kada su urađeni prethodno njihovi prevodi sa hrvatskog na makedonski, ali oni nisu obrađeni onako kako je navedeno prema pravilima prevodilačke struke.

Sem toga, svi zainteresovani klijenti mogu da zahtevaju izvršenje obrade svih internet sadržaja, budući da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford mogu ponuditi njihovu profesionalnu obradu, a koja uključuje i optimizovanje web sajtova i ostalih online sadržaja za pregledače. Tačnije, oni primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation) dok prevode u navedenoj jezičkoj kombinaciji kako sajtove, tako i online kataloge, ali i web prodavnice i ostale slične materijale. A svakako će, ako je potrebno klijentima da omoguće i direktno prevođenje sa hrvatskog na makedonski za bilo koji program ili aplikaciju.

Prevod saglasnosti za zastupanje sa hrvatskog na makedonski jezik

U okviru usluga koje na zahtev klijenata mogu da urade prevodioci i sudski tumači zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford se nalaze, pored ostalih i direktnim prevodi saglasnosti za zastupanje sa hrvatskog jezika na makedonski. Uz to, oni obrađuju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama i to ne samo saglasnosti, već i različite vrste izjava, uverenja i potvrda, kao što su na primer potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o visini primanja i ostala. Ovde bismo morali da naglasimo da svaki naš klijent uz prevođenje ovih, ali i svih ostalih vrsta dokumenata dobija i uslugu za koji će se pobrinuti zvanično ovlašćeni sudski tumači, to jest overu izvršenog prevoda. A napominjemo da dokument koji je na taj način obrađen ima pravnu i zakonsku validnost, ali i da svaki klijent koji zahteva njegovu obradu mora da donese ili pošalje i originalna dokumenta, koja pomenuti stručnjak koristi prilikom vršenja overe. Poželjno je da klijenti samostalno zatraže i informacije koje se odnose na posebnu vrstu overe, a koja se odnosi na stavljanje Apostille, odnosno pečata koji je poznat kao haški.

Ostala pravna akta, takođe sudski tumač i prevodilac mogu u ovoj varijanti jezika da obrade (ugovori, sudske odluke i rešenja, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske žalbe i presude, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, licence i druga), te na zahtev klijenata oni će da izvrše i prevod sa hrvatskog jezika na makedonski za medicinsku dokumentaciju, odnosno za sva ona dokumenta koja spadaju u tendersku, ali i građevinsku i tehničku dokumentaciju (lekarski nalazi, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala koja se svrstavaju u konkretne tipove dokumentacija).

Takođe ćemo naglasiti i da sudski tumač i prevodilac, po zahtevu mogu da urade i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na makedonski kako za pasoš i ličnu kartu, tako i za izvod iz matične knjige rođenih, odnosno za uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, te za umrlicu i venčani list, ali i za bilo koju vrstu dozvola (dozvola za boravak, radna, vozačka i saobraćajna), kao i za sva ostala lična dokumenta. Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i obradu rezultata naučnih istraživanja, kao i naučnih radova i patenata, ali isto tako i bilo kog drugog dokumenta koji se na oblast nauke odnosi.

Isto tako, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje bilo koje kompanije (svi tipovi poslovnih izveštaja, statut preduzeća, fakture, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga), ali i bilo koji dokument koji se odnosi na oblast obrazovanja (nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi i druga).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje