Prevod sa hrvatskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na italijanski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na italijanski jezik

Tim stručnjaka svake od preko 20 poslovnih Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine, na prvom mestu prevodioci i sudski tumači za brojne jezike, a zatim i ostali stručnjaci, koji klijentima uz mnoge druge usluge nude i direktno prevođenje sa hrvatskog na italijanski jezik, što je usluga koja se relativno često traži od strane klijenata i to vrlo verovatno najpre zato što postoje brojni odnosi između kompanija koje posluju na teritoriji ove dve zemlje.

Tako klijenti kod nas dobijaju prevedena sva poslovna dokumenta u toj kombinaciji jezika, odnosno različite vrste dokumentacija i to kako ličnu i građevinsku, odnosno tehničku, tako isto i medicinsku, ali i dokumentaciju za tendere. A po zahtevu, sudski tumač i prevodilac rade i prevod sa hrvatskog na italijanski jezik i za različite tipove pravnih akata, a zatim i za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, te za brojna dokumenta koja se odnose na oblast nauke ili obrazovanja, kao i za sve ostale sadržaje koje klijenti zahtevaju da dobiju obrađena u navedenoj jezičkoj varijanti.

U sklopu pomenute usluge, isto tako će ovi stručnjaci da urade i overu konkretnog prevoda, a kako bi klijentima omogućili da u okviru jedne institucije dobju sve one usluge koje predviđa zakon kada je u pitanju prevođenje sa hrvatskog na italijanski jezik za dokumenta. Svakako klijentima naglašavamo da tu vrstu overe rade isključivo ona lica koja su od strane državnih institucija za to i ovlašćena, a to su zvanični sudski tumači. Važno je da nagasimo i da svaki pojedinac ima obavezu da priloži na uvid i originalna dokumenta, a kako bi taj postupak mogao da se ispoštuje, pošto sudski tumač upoređuje preveden dokumenta sa originalannim, a tek onda radi overu.Prevođenje sa hrvatskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na hrvatski

Ako se dogodi da on primeti razlike između ova dva dokumenta kada vrši njihovo upoređivanje, biće izvršena redaktura, a što je isto usluga koju stručnjaci u našem timu takođe mogu da urade (lektori i korektori).

Na obradu, klijenti mogu dokumenta da donesu lično u jednu od poslovnica naše institucije, te mogu i da nam ih pošalju putem kurirske službe, to jest preporučeno, a preko „Pošte Srbije“, stim da sve ostale materijale za koje se prevodi sa hrvatskog na italijanski potrebni takođe zahtevaju, ali koji ne uključuju overu, mogu da nam pošalju preko mejla, skenirana.

Isključivo klijenti koji zahtevaju brzo izrađen prevod različitih dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika imaju pravo da ih prvo skeniraju i pošalju na naš mail, a nakon toga je vrlo važno i da ispuštuju pomenuto pravilo, te da nam dostave i originalne sadržaje na uvid.Za svakoga kome je potrebna obrada dokumenata u ovoj kombinaciji jezika važi pravilo da bi trebalo da sazna, i to isključivo samostalno, u nadležnim državnim institucijama da li se za njih zahteva stavljanje posebne vrste overe u vidu Apostille (haškog) pečata, a što je nadležnost određenih državnih institucija. Očekuje se da klijent koji sazna da je taj tip overe neophodno izvršiti i za ona dokumenta za koja on zahteva prevod sa hrvatskog na italijanski jezik, takođe pita i kada se on stavlja, pošto postoji pravilo i za to. Naime, haški pečat se na neka dokumenta stavlja na samom početku obrade, to jest pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu da rade svoj deo posla, a na neka tek pošto oni završe, tako da se i postupak razlikuje upravo na osnovu tih informacija.

Prevedena i pečatom ovlašćenog lica overena dokumenta klijenti mogu da dobiju isporukom na adresu, a preko kurirske službe, što je svakako usluga koja podrazumeva i dodatno naplaćivanje, te mogu da se odluče da dođu u prostorije naše poslovnice i preuzmu ih lično. Sve one materijalea za koje traže prevod u ovoj varijanti jezika, ali njihova obrada ne uključuje uslugu koju pruža ovlašćeni sudski tumač, klijenti po zahtevu mogu da dobiju i preko mejla, a nakon što naši stručnjaci urade njihov prevod.

Ne samo da će sudski tumač i prevodilac da urade, na zahtev klijenata prevođenje sa hrvatskog na italijanski jezik za tekstove i marketinške materijale svih vrsta, te časopise i članke iz novina, već će takođe da prevedu i sve internet sadržaje, a zatim i književna dela i udžbenike. Klijenti kod nas mogu i da angažuju one stručnjake koji su usko specijalizovani za usmeni prevod u ovoj jezičkoj varijanti, a koji mogu da uz simultani, pruže i uslugu šapatnog i konsekutivnog prevoda, te ih u ponudi očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada to odgovara vrsti usluge.

Izuzev toga, prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj varijanti obrađuju i različite vrste filmova, zatim i reklamne poruke, kao i bilo koju emisiju, serije i ostale i video, kao i audio sadržaje. A po zahtevu klijenata, naši stručnjaci mogu da urade i titlovanje svih materijala koji su prevedeni u konkretnoj jezičkoj varijanti, te isto tako klijentima omogućuju i da dobiju i njihovu sinhronizaciju, ako to žele.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa hrvatskog jezika na italijanski

Budući da prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da izrade i direktan prevod tekovina Evropske Unije sa hrvatskog na italijanski jezik, klijenti bi morali da znaju da naši stručnjaci izvršavaju njihovu kompletnu obradu, to jest da pored njihovog prevoda rade i overavanje, a u skladu sa pravilima, što je usluga koju će omogućiti ovlašćeni sudski tumač. Stavljanjem pečata na preveden dokument, on potvrđuje da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalu, pa je zato važno da klijenti dostave na uvid originale prilikom slanja tekovina Evropske Unije ili drugih dokumenata za koja zahtevaju prevod, na uvid. Oni bi takođe trebalo i da se pre toga raspitaju o svemu što se odnosi na overu haški, odnosno takozvanim Apostille pečatom za ta dokumenta, jer im informacije o tome neće ponuditi naši stručnjaci, pošto to nije u njihovoj nadležnosti.

U našoj instituciji svakog zainteresovanog klijenta očekuju i direktni prevodi sa hrvatskog na italijanski jezik i za mnoga druga pravna akta, kao što su na primer sudske žalbe, odluke i rešenja, zatim sertifikati, punomoćje za zastupanje i sudske presude, kao i tužbe, licence, ugovori i druga dokumenta koja se odnose na pravo ili sudstvo. Isto tako, sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), a ako je to potrebno klijentima oni će da urade i direktno prevođenje sa hrvatskog na italijanski jezik za sva poslovna i dokumenta koja se smatraju delom tehničke, građevinske i dokumentacije za tendere (uputstvo za rukovanje, fakture, statut preduzeća, građevinski projekti, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, osnivački akt preduzeća, finansijski, kao i revizorski i godišnji izveštaji, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja se smatraju delom ovih tipova dokumentacija).

Takođe, u okviru usluga koje prevodilac i sudski tumač mogu po vašem zahtevu da izvrše se nalaze i prevodi sa hrvatskog na italijanski jezik kako za rezultate naučnih istraživanja i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, tako i za naučne patente, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te za diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i za ostala dokumenta koja spadaju u red onih koji su usko povezani sa oblašću nauke ili obrazovanja.

Klijenti kod nas mogu da dobiju i kompletno obrađena dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to uključuje ne samo prevod sa hrvatskog na italijanski jezik za različite vrste uverenja i potvrda, već i za sve tipove saglasnosti, kao i izjava (uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja je u određenim prilikama neophodno predati različitim nadležnim službama). Naravno, prevodioci i sudski tumači će da u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a kada to zahtevaju klijenti da obrade i izvode iz matičnih knjiga kako venčanih i rođenih, tako isto i umrlih, a zatim i pasoš, saobraćajnu i radnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu i ličnu kartu, kao i dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu i sva druga lična dokumenta.

Prevodi online prodavnica sa hrvatskog na italijanski jezik

Klijenti koji budu zahtevali prevod web prodavnica sa hrvatskog jezika na italijanski treba da znaju da će sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxford da pristupe njihovoj profesionalnoj obradi, te će da uključe i primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), a koja naravno odlično poznaju. Osnovni cilj ovakvog načina obrade jeste da se prevedene online prodavnice, ali i svi ostali sadržaji koji se tiču oblasti interneta nađu na još boljem mestu u globalnoj pretrazi. A pomenuti stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i internet sajtove na isti način, ali i online kataloge, kao i različite tipove i programa i aplikacija, te ostale sadržaje koji su usko vezani za oblast interneta.

Naglasićemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da klijentima ponude i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na italijanski za sve vrste stručnih tekstualnih sadržaja, a po potrebi će da urade i prevod u toj varijanti jezika za one tekstove koji se smatraju popularnim. Osim onih čija tema je usmerena na oblast psihologije, filozofije i sociologije, odnosno menadžmenta, informacionih tehnologija i komunikologije, pomenuti stručnjaci će u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i tekstove koji obrađuju temu iz oblasti bankarstva, građevinske industrije i finansija, te politike, farmacije i medicine, ali isto tako i one koji se odnose na oblast turizma, obrazovanja i ekologije i zaštite životne sredine, te menadžmenta i svih ostalih naučnih disciplina i to kako onih koje spadaju u domen prirodnih nauka, tako isto i onih koji se odnose na bilo koju društvenu nauku.

A u našoj ponudi se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na italijanski za materijale vezane za oblast marketinga, tako da sudski tumači i prevodioci uz kataloge i reklamne flajere, odnosno PR tekstove svakako mogu da obrade i brošure, vizit kartice i reklamne letke, te plakate i sve ostale materijale koji se smatraju marketinškim. Da bi oni u potpunosti profesionalno mogli da prevedu ove sadržaje rukovodiće se marketinškim pravilima koja poznaju i tako poruku na hrvatskom jeziku, a koja je uneta u određenu vrstu sadržaja namenjenih reklamiranju preneti, to jest oblikovati prema duh ciljanog jezika. Upravo na taj način će oni svim osobama koje govore ili se služe italijanskim jezikom omogućiti da saznaju šta se reklamira kroz ove tipove sadržaja, tako da bi oni trebalo da ubrzo počnu da koriste neku uslugu koja se kroz njih reklamira ili, pak da kupuju konkretni proizvod.

Usluga konsekutivnog prevođenja sa hrvatskog jezika na italijanski

Ukoliko stručni tim jedne od naših poslovnica u okviru koje želite da angažujte stručnjake za ovaj tip usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji bude procenio da je ta vrsta usluge najbolja, prevodioci i sudski tumači će svakako pružiti tu uslugu na maksimalno korektan i profesionalan način. A uz to, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i simultano prevođenje sa hrvatskog na italijanski jezik, ali i da klijentima ponude uslugu koja se tiče šapatnog prevoda u toj kombinaciji jezika. Svakako ćemo klijentima ponuditi i po povoljnim cenama da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako se donese odluka da taj tip usluge odgovara određenom događaju. Ipak, da bismo uopšte mogli da izradimo ponudu za ovu vrstu usluge, naši klijenti imaju obavezu da nas informišu o svemu što se na organizaciju konkretnog događaja odnosi, a to znači da bi pored ostalog trebalo da nam daju podatke o tome koliko ljudi će biti prisutno, to jest gde će konkretan događaj da se odvija, ali i koliko će trajati i slične informacije.

Sudski tumač i prevodilac u skladu sa potrebama klijenata rade i direktan prevod sa hrvatskog na italijanski jezik za članke iz novina, kao i za udžbenike, ali i za različite vrste časopisa i to kako za ilustrovane, tako i za one koji važe za stručne, te za dečije i ostale vrste. Isto tako oni mogu da urade i direktan prevod u ovoj varijanti jezika za dela beletristike, te za romane, ali i za bilo koje prozno ili poetsko delo, kao i za mnoga druga dela književnosti.

Na zahtev klijenata možemo da uradimo i lekturu i korekturu onih materijala koji nisu profesionalno prevedeni u konkretnoj kombinaciji jezika, a nju će isključivo profesionalni lektor i korektor da urade kada je potrebno.

Svi oni klijenti kojima su neophodni prevodi sa hrvatskog na italijanski jezik za bilo koji film (dokumentarni, crtani, igrani, animirani ili neki drugi) će u našim poslovnicama da dobiju i uslugu njihovog sinhronizovanja, a takođe možemo da im ponudimo i titlovanje prevedenih filmova. Pored toga će prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade i serije, ali i informativne emisije, kao i reklamne poruke, te emisije zabavnog i edukativnog karaktera, odnosno mnoge druge vrste i video i audio sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje