Prevod sa srpskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa srpskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na hrvatski jezik

Svaki dobar poznavalac jezika može da pomisli da prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski zapravo i nema nekog smisla, kada se uzme u obzir da ova dva jezika potiču iz istog izvora. Međutim, ne treba izgubiti iz vida činjenicu o političkim dešavanjima na ovim prostorima u proteklom periodu, tako da sada govorimo o dva jezika koja su zapravo potpuno različita, iako im se doneke podudaraju gramatička pravila. Ipak, jezik koji je pretrpeo niz promena svakako je hrvatski, te se sasvim logično javlja i potreba za prevođenjem sa našeg na hrvatski jezik.

A tome svakako treba dodati i informaciju o sve većoj poslovnoj saradnji između kompanija iz ove dve zemlje, tako da je još jasnije zbog čega mnogobrojni klijenti zahtevaju prevođenje dokumenata iz poslovne, ali i mnogih drugih oblasti koje se odnosi na ova dva jezika.

Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat kao institucija koja nudi niz jedinstvenih usluga, uzevši u obzir da zapošljavamo stručnjake čija specijalnost su i oni jezici za koje retko gde još možete naći stručnjake u našoj zemlji, a među njima su i prevodioci i sudski tumači za hrvatski jezik. Većini njih je hrvatski i maternji jezik, što znači da vrše uslugu izuzetnog kvaliteta, te je važnost ove činjenice naročito uočljiva ukoliko ih angažujete za usmeno prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski. Inače, vršimo sve vrste usmenog prevoda, počev od simultanog i konsekutivnog, koji su najzastupljeniji, pa do posebne vrste prevoda, koju retko gde još možete dobiti, a koja je poznata kao prevođenje pomoću šapata i koristi se u specifičnim prilikama. Takođe, kada to događaj zahteva, odnosno kada je najprimerenija upravo ta vrsta usmenog prevoda, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.Prevođenje sa srpskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na srpski

Osim toga, sa srpskog jezika na hrvatski prevodimo i sve vrste audio, ali i video sadržaja, a prvenstveno mislimo na reklamne poruke, emisije (zabavne, informativne, obrazovne, dečije), serije i filmove (igrani, crtani, dokumentarni, animirani). Kako nam je cilj da maksimalno ispunimo očekivanja naših klijenata, to uz uslugu prevoda svih pomenutih sadržaja, nudimo i uslugu njihove finalne obrade, koja podrzaumeva titlovanje i sinhronizaciju.

A sa srpskog jezika na hrvatski prevodimo i udžbenike, književna dela svih vrsta, kako beletristiku, tako i romane, ali i prozu i dela poezije, te novinske članke i časopise (ilustrovane, dečije, naučne i druge). Takođe, na vaš zahtev će svaki prevodilac i sudski tumač zaposlen u našem timu da prevede i seminarski, odnosno diplomski, ali i naučni rad, ma kako da je on složen. Obrađujemo i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, ali i sva ostala dokumenta i ostale materijale koji se odnose na oblast nauke.

Tekstove bilo koje dužine, složenosti, tematike i namene, takođe prevodimo sa našeg na hrvatski jezik i to u optimalnim rokovima i po najpovoljnijim cenama. Nemojte da vas brine ukoliko je njihova tema vezana za neku oblast koja ne spada u one poznatije i češće obrađivane, jer naši sudski tumači i prevodioci osim adekvatnih profesionalnih kvalifikacija i bogatog iskustva, imaju i izuzetno opšte obrazovanje, te sa sigurnošću tvrdimo da će na najbolji mogući način da obrade tekstove čija tema je vezana za bilo koju oblast. A kako je njihov spisak zaista dugačak, pomenućemo samo one oblasti zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju kada su u pitanju prevodi tekstova sa srpskog jezika na hrvatski: politika, obrazovanje, finansije, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, sociologija, farmacija, informacione tehnologije, ekonomija, marketing, psihologija, pravo, građevinska industrija, filozofija, komunikologija, menadžment i ostale grane društvenih, odnosno prirodnih nauka.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste internet sadržaja, a primarno web sajtove, online prodavnice i kataloge, te softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna. Naravno da ima i onih koji smatraju da mogu sami da izvrše prevod web sajta sa srpskog jezika na hrvatski, jer na internetu postoji niz različitih prevodilačkih alata, za koje takvi ljudi veruju da će im pomoći. Mi nećemo nikoga uveravati da je za prevođenje sajtova i ostalih web sadržaja najbolje angažovati profesionalce iz mnogo razloga, ali ćemo reći samo to da naši stručnjaci tokom obrade ovakvih sadržaja naročitu pažnju posvećuju primeni važećih SEO pravila (Search Engine Optimisation). A to čine upravo zato da bi vlasniku sajta ili drugog internet sadržaja omogućili da ima još bolje kotiran sadržaj u okviru pretraživača, te da mnogo veći broj potencijalnih klijenata može da dobije odgovarajuće informacije.Naši stručnjaci prevode i marketing materijale, poput brošura, letaka, flajera, PR tekstova, plakata, kataloga i vizit kartica i to uz poštovanje svih pravila marketinga. A budući da posebno vode računa o pravilnom prilagođavanju određene reklamne poruke ciljanom, odnosno hrvatskom jeziku, možete biti sigurni da će ta poruka stići do svih onih potencijalnih kupaca vašeg proizvoda ili korisnika usluga koje reklamirate, a koji se služe ovim jezikom, čime ćete dobiti odličnu mogućnost da proširite svoje tržište i na teritoriju ove zemlje.

Sada ćemo se posebno osvrnuti na prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na hrvatski, budući da su u pitanju specifične vrste prevoda. Najpre zato što svi klijenti kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu, te uz prevod dobijaju i dokument koji je overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, koji mogu da koriste u bilo kojoj situaciji. A da bismo sve to mogli da uradimo, vrlo je važno da nam dostave i originale na uvid, uzevši u obzir da sudski tumač ima obavezu da ih uporedi sa prevodima, da bi se uverio da među njima ne postoje odstupanja. Naravno, čak i ako utvrdi da postoje određene razlike, postoji rešenje. U tim situacijama sudski tumač predlaže klijentu izvršenje redakture prevedenih materijala, što spada u spisak usluga koje takođe pružamo, tako da su klijenti rasterećeni potrage za lektorima i korektorima koji će da izvrše tu uslugu. Tek kada je siguran da u u pitanju istovetna dokumenta, on stavlja svoj zvaničan pečat na prevod i time ga proglašava vernim originalu.

Uzevši u obzir da se zahtevaju originalna dokumenta na uvid, klijent ima nekoliko mogućnosti za njihovu dostavu. Sem što može da ih donese lično u najbližu poslovnicu Akademije Oxford, on može i da ih pošalje i to na dva načina, odnosno putem kurirske službe ili preporučeno, preko “Pošte Srbije”. Inače, sve ostale materijale za koje se ne vrši overa, klijenti mogu da dostave ili na jedan od opisanih načina ili na mejl, ako im tako više odgovara.

Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata podrazumeva ili da klijent dođe lično u našu poslovnicu ili da mu ih pošaljemo preko kurirske službe na željenu adresu. Usluga slanja se naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja je zadužena za dostavu pošiljke. A ostale sadržaje, odnosno one kod kojih nije potrebno uraditi overu, klijenti mogu da preuzmu na pomenute načine ili ih možemo poslati na njihov mejl, što u velikoj meri skraćuje čitav proces.

Kada su klijentima prevodi dokumenata sa srpskog jezika na hrvatski potrebni u naročito kratkom roku, a da bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune njihove zahteve, trebalo bi da nam ih prvo pošalju skenirane na mejl, a onda i da dostave na uvid originale. Ovaj način slanja je moguć jedino u slučaju takozvanog hitnog prevoda, budući da je to najbolji način da naši stručnjaci počnu sa obradom dokumenata u najkraćem mogućem roku po prijemu, te da ih i prevedu i overe u roku koji je klijent zahtevao, ali se i u tim slučajevima poštuje procedura, pa je zato neophodno da nam se dostave naknadno i originali na uvid. Vrlo je važno da klijenti vode računa o roku koji su zadali, te da na vreme dostave i originalna dokumenta.

Postoji još jedan vrlo bitan podatak koji se odnosi na proces prevođenja dokumenata sa srpskog jezika na hrvatski, a koji može da produži vreme njihove obrade. U pitanju je posebna vrsta overe, takozvanim haškim Apostille pečatom koju vrši klijent samostalno i potpuno nezavisno od naših srtučnjaka, uzevši u obzir da je ova vrsta overe isključivo u nadležnosti određenih sudskih organa. Iako prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu dužni da daju informacije klijentima o overi haškim pečatom, možete da budete sigurni da će ih uputiti na pravu instituciju u okviru koje mogu da dobiju validne informacije. A to podrazumeva da klijent prvo treba da se raspita da li je potrebno uopšte izvršiti overu Apostille pečatom i za njegov dokument, jer se ona zahteva samo za neke dokumente. Ukoliko dozna da je potrebno, mora da pita da li se prvo vrši overa haškim pečatom ili prevod dokumenta, kako bi znao da li prvo nosi dokument u sud ili u Prevodilački centar Akademije Oxford. Ovo je posebno važno, jer u velikoj meri olakšava klijentima čitav postupak overe. Kada se radi prvo overa Apostille pečatom, tada prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokument i pečat, odnosno prvo se prevodi sadržaj dokumenta, pa haškog pečata, a onda preveden sadržaj overava sudski tumač svojim pečatom. A ako se prvo vrši prevod, pa overa sudskog tumača, onda se haški pečat, stavlja na kraju, te je dokument relativno brzo spreman za dalje korišćenje.

Ukoliko vam kažemo da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju sva dokumenta, koja prevode sa srpskog jezika na hrvatski, to zaista i mislimo. Sem ličnih i poslovnih dokumenata, prevodimo i ona koja se često predaju nadležnim službama, te dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali i medicinsku, građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, pa čak i tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, tužbe, rešenja i presude, ali i punomoćja, te sve vrste ugovora i mnoga druga pravna akta.

Lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima u optimalnim rokovima prevodimo sa srpskog jezika na hrvatski i overavamo pečatom sudskog tumača. Takođe, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast građevinske industrije, odnosno koja spadaju u tehničku i tendersku dokumentaciju.

A sa srpskog jezika na hrvatski prevodimo i dokumenta koja se vrlo često predaju nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i ostala dokumenta ove vrste.

Ne možemo, a da ne pomenemo i lična, odnosno poslovna dokumenta koja takođe naši prevodioci i sudski tumači obrađuju na vaš zahtev. Tako, sem lične, karte, krštenice (izvod iz matične knjige rođenih), pasoša i uverenja o državljanstvu, koji se i najčeše traže u praksi, prevodimo i: dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, te radnu dozvolu i izvode iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno umrlicu i venčani list, kao i fakture, poslovne odluke, bilanse stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt i statut preduzeća i ostala lična, odnosno dokumenta koja se odnose na poslovanje kompanije ili preduzetnika.

Pored svega što smo pomenuli, sa srpskog jezika na hrvatski prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a tu primarno mislimo na različite vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, poput: potvrde o redovnim primanjima, saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti i drugih sličnih dokumenata.

Prevođenje informativnih emisija sa srpskog jezika na hrvatski

Uzevši u obzir da nam se klijenti sve češće obraćaju sa zahtevima za prevodom informativnih emisija sa srpskog jezika na hrvatski, to su naši prevodioci i sudski tumači uvek spremni da pristupe obradi ovakvih materijala. A posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu zaposleni i profesionalni titleri, te grupa umetnika koja je specijalizovana za uslugu sinhronizacije prevedenih sadržaja, tako da klijent može da dobije i titlovan i sinhronizovan sadržaj, koji je odmah moguće plasirati na bilo kom mediju (televizija, radio, internet i drugi).

Osim informativnih, sa srpskog jezika na hrvatski prevodimo i zabavne, obrazovne i dečije emisije, ali i animirane, igrane, crtane i dokumentarne filmove, te serije i reklamne poruke, odnosno apsolutno sve vrste audio i video materijala.

Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i sve vrste materijala koji su vezani za oblast reklamiranja, bilo usluga, bilo proizvoda ili poslovanja neke kompanije uopšte. A da bi se takvi materijali preveli sa srpskog jezika na hrvatski, neophodno je ne samo znanje oba jezika, već i umeće, koje svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford zadužen za obradu ovakvih materijala definitivno ima. Možete biti sigurni da će oni u optimalnom roku na pravi način određenu reklamnu poruku koju, recimo sadrže PR tekstovi prilagoditi duhu hrvatskog jezika, čime će ispuniti osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, uzevši u obzir da će na taj način ono što je predmet reklamiranja uspeti da približe potencijalnim klijentima koji se koriste hrvatskim jezikom.

Pored PR tekstova, prevodimo i reklamne letke i flajere, ali i vizit kartice, plakate, kataloge, brošure i ostale vrste materijala koji služe reklamiranju određenih usluga ili proizvoda.

Prevodi tekstova iz oblasti politike sa srpskog jezika na hrvatski

Politika je tema koja je uvek aktuelna, a naročito kada je u pitanju naša zemlja i susedna Hrvatska. Zato i ne čudi što je vrlo česta potreba za prevođenje tekstualnih sadržaja čija je tema vezana upravo za ovu oblast. A samim tim što su naši prevodioci i sudski tumači već dugi niz godina u ovom poslu, oni će sasvim sigurno vrlo brzo prevesti i najkompleksnije tekstove koji obrađuju ovu temu.

Uz tekstove iz oblasti politike, sa srpskog na hrvatski jezik prevodimo i sve tekstove čija tema je vezana za ma koju od navedenih oblasti: ekonomija, menadžment, psihologija, bankarstvo, nauka, farmacija, pravo, ekologija i zaštita životne sredine, medicina, filozofija, komunikologija, finansije, građevinska industrija, obrazovanje, sociologija, informacione tehnologije, marketing, te sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo naveli.

Samim tim što su u pitanju materijali za koje nije potrebno raditi overu pečatom sudskog tumača, čitav proces je u velikoj meri uprošćen i ubrzan, jer klijenti mogu da nam tekstove pošalju elektronskim putem, a i mi njima po završetku obrade na isti način možemo poslati sadržaje.

Sa srpskog na hrvatski jezik prevodimo i diplomske, seminarske i naučne radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, odnosno sve ostale materijale koji se odnose na oblast nauke.

Kod nas možete dobiti i prevod svih intenet sadržaja, poput sajtova, softvera (svih programa i aplikacija), ali i web kataloga i online prodavnica, ma kako da su u pitanju složeni i obimni materijali. Vrlo je važno da znate i to da prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za ovu oblast prevođenja primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) koja su važeća u tom trenutku. A važnost njiihove primene ćete uočiti u relativno kratkom roku, uzevši u obzir da će se tako preveden web sadržaj vrlo brzo naći na mnogo boljem mestu u okviru internet pretrage.

Šapatno prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik

Prevođenje uz pomoć šapata spada u red onih vrsta usmenog prevođenja za koje je vrlo mali broj stručnjaka u našoj zemlji spacijalizovan, tako da je sasvim jasno zbog čega se svi klijenti koji imaju potrebu za ovom specifičnom vrstom prevoda obraćaju upravo nama.

Osim za šapatno, naši prevodioci i sudski tumači su obučeni i za konsekutivno i simultano prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski.

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford ima za cilj da održi visok kvalitet usluge koju pruža, te klijentima omogući da usmenim prevođenjem u ovoj kombinaciji jezika budu zadovoljni i oni kao organizatori nekog događaja, ali i svi učesnici, to zahtevamo da nam budu dostavljene sve validne informacije u vezi sa tim događajem, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu njegovom konceptu. To znači da su klijenti u obavezi da nam pošalju informacije o broju učesnika, predviđenom trajanju događaja, njegovoj organizaciji, ali i podatke o prostoru u kome treba da bude organizovan, jer su to upravo najvažniji činioci koji utiču na odabir vrste usmenog prevođenja sa srpskog jezika na hrvatski.

Za one događaje za koje je najbolje koristiti uslugu simultanog prevoda zainteresovanim klijentima obezbeđujemo po najpovoljnijim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored ove usluge, kod nas možete da dobijete i profesionalnu redakturu svih onih materijala koje je neko već pokušao da prevede sa našeg jezika na hrvatski, ali ipak u tome nije uspeo, te nije ispunio vaša očekivanja. Lektori i korektori koji su u našem timu iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo u redakturi različitih vrsta materijala, te će sasvim sigurno obraditi dostavljene sadržaje na najbolji mogući način.

Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev prevesti i različite vrste knjiga, kako književna dela svih žanrova (romani, poezija, beletristika, proza), tako i udžbenike, a sa srpskog jezika na hrvatski prevodimo i sadržinu obrazovnih, ilustrovanih, specijalizovanih, dečijih i svih drugih vrsta časopisa, kao i članke iz novina, bez obzira koju temu da obrađuju.

Prevođenje dokumenata i dokumentacije sa srpskog jezika na hrvatski

Sa srpskog na hrvatski jezik prevodimo i sva dokumenta, ali i različite vrste dokumentacije, a prvenstveno građevinsku, medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tendere. Osim lekarskih nalaza i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, obrađujemo i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim sredstvima, upustva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, te sva ostala dokumenta koja se tiču ovih oblasti.

Uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčani list, umrlica i krštenica su samo neka od ličnih dokumenata koje će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na vaš zahtev da prevedu sa srpskog na hrvatski jezik, te ih overe, kako biste mogli da ih predate bilo kojoj državnoj instituciji kada imate potrebu za tim. Takođe, prevodimo i ostala lična dokumenta, poput: lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole, pasoša, radne i dozvole za boravak i sva ostala koja nismo naveli.

Osim ličnih, sa srpskog na hrvatski jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja se odnose na poslovanje neke kompanije ili preduzetnika, a pod tim mislimo najpre na: osnivački akt i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, godišnje poslovne izveštaje, fakture, poslovne odluke i ugovore, licence, revizorske izveštaje, sertifikate i ostala dokumenta iz ove oblasti.

Svakako treba pomenuti i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su: uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom radnom odnosu, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju na računu i ostale potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti, koja takođe prevodilac i sudski tumač obrađuju u skladu sa vašim zahtevima.

Prevodioci i sudski tumači zaposleni u Akademiji Oxford će na zahtev klijenata da sa srpskog na hrvatski jezik prevedu i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomu i dodatak diplomi, ali i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sva dokumenta koja se često podnose nadležnim institucijama, a vezana su za obrazovanje.

Jedna smo od retkih institucija koja ima stručnjake posebno obučene za prevođenje tekovina Evropske Unije sa srpskog na hrvatski jezik, a prevodimo i presude o razvodu braka, punomoćja i sve vrste sudskih presuda, tužbi, žalbi i odluka, odnosno sva pravna akta.

Klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem dokumenata u ovoj kombinaciji jezika moraju da budu informisani o samom procesu, te činjenici da kod nas uz prevod sa srpskog na hrvatski jezik dobijaju i uslugu overe, za koju je zaduženo lice koje je ovlašćeno od strane nadležnih državnih institucija, odnosno sudski tumač, koji je takođe zaposlen u našem timu. Procedura overe je precizno definisana zakonom, tako da je sudski tumač obavezan da prvo fizički uporedi prevod sa originalnim dokumentom, te kada se uveri da ne postoji apsolutno nikakva razlika među njima, on stavlja svoj pečat i time proglašava preveden dokument pravno validnim, odnosno vernim originalu.

Samo iz tog razloga se procedura dostave dokumenata na prevod razlikuje od slanja svih ostalih sadržaja za koje se ne radi overa, jer su klijenti dužni da dostave i originalna dokumenta, ali samo na uvid. Njih možete da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da angažujete određenu kurirsku službu da nam ih dostavi ili ih možete i sami doneti u našu poslovnicu i to bilo koju od preko 20, koliko ih za sada imamo u zemlji.

Isključivo u onim situacijama kada su vam prevodi dokumenata sa srpskog na hrvatski jezik potrebni “danas za sutra”, odnosno u posebno kratkom roku, možete prvo da ih skenirane pošaljete nama na mejl, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli odmah da počnu sa njihovom obradom. Ali, i u ovoj situaciji ste dužni da ispoštujete propisanu proceduru koja podrazumeva slanje originala, te ih morate na jedan od navedenih načina dostaviti, ali je važno da posebno vodite računa o vremenskom roku koji je u ovom slučaju vrlo kratak.

Nakon što prevodilac i sudski tumač zaduženi za obradu vaših dokumenata završe svoj posao, imate dve mogućnosti da ih dobijete, to jest da vam ih pošaljemo na određenu adresu putem kurirske službe ili da dođete lično u našu poslovnicu i preuzmete ih. Slanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu se naplaćuje odvojeno od osnovne usluge i to po ceni koja je navedena u aktuelnom cenovniku službe koja vam i dostavlja pošiljku.

Mada je za mnoga dokumenta sasvim dovoljno izvršiti uslugu prevoda i overe sudskog tumača da bi u zakonskom smislu bila smatrana validnim, postoje i ona dokumenta kada se zahteva specijalna vrsta overe i to takozvanim haškim Apostille pečatom. Tu overu rade određeni sudski organi naše zemlje prema propisanoj nadležnosti, a klijenti bi trebalo da se prvo raspitaju o tome da li se i za dokument koji žele da naši prevodioci i sudski tumači obrade, odnosno prevedu sa srpskog na hrvatski jezik potrebna ova vrsta overe. Ako jeste, moraju da saznaju i na koji način je potrebno da bude izvršena, jer će tako maksimalno uštedeti i svoj trud, ali i vreme i novac. Overa Apostille pečatom se najčeše vrši na kraju, odnosno kada se određeni dokument prevede i overi pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, klijent je dužan da ga odnese u određenu instituciju, kako bi ga nadležni organi overili haškim pečatom. Ipak, postoji i nešto drugačiji proces, koji se takođe primenjuje za određena dokumenta, te se prvo dokument overava Apostille pečatom, a onda ga prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford prevode, ali tom prilikom prevode i haški pečat, a onda ga i overavaju zvaničnim pečatom i tek onda je dokument spreman za korišćenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje