Prevod sa hrvatskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na danski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na danski jezik

Najpre da navedemo da su u našem timu, pored brojnih stručnjaka i prevodioci i sudski tumači, ali i ostali koji po zahtevu mogu da izvrše najpre direktan prevod sa hrvatskog jezika na danski, stim da se ta usluga može primeniti ne samo u pisanom obliku za različite tipove sadržaja, nego i u usmenoj varijanti.

U našoj ponudi su i prevodi sa hrvatskog jezika na danski za dokumenta, ali i mnoge druge sadržaje, kao i različite usluge koje klijenti mogu da dobiju samo u okviru naše institucije. Tako na primer, uz prevod filmova i ostalih video, kao i audio materijala, mi im omogućujemo i titlovanje, ali i uslugu sinhronizovanja sadržaja koji su na taj način obrađeni. Takođe radimo i kompletnu lekturu i korekturu kada postoji potreba za tim, a osim toga u ponudi su i prevodi u ovoj varijanti jezika za reklamne materijale svih vrsta, te za web sajtove i ostale internet materijale, kao i za književna dela i udžbenike.

Pored toga, prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da prevedu i članke iz novina i sve tipove časopisa, ali i tekstove, a nevezano za to koja je njihova tema, odnosno sve ostale vrste sadržaja za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na danski. Isto tako pružamo usluge simultanog i konsekutivnog, ali i šapatnog prevoda, a moguće je i da zainteresovani klijenti dobiju po povoljnoj ceni iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa hrvatskog na danski
Prevođenje sa danskog na hrvatski

Posebno ćemo izdvojiti uslugu koja se odnosi na direktan prevod sa hrvatskog jezika na danski za bilo koji tip dokumenata i to zato što klijente kod nas očekuje kompletna usluga u tom slučaju, to jest prevod i overa pečatom sudskog tumača. Kod obrade ovakvih sadržaja se zahteva obavezno dostavljanje originala na uvid, kako bi usluga overe bila urađena onako kako predviđaju pravila, a za ostale sadržaje je dozvoljeno vrlo jednostavno slanje i to preko mejla, te isto tako i primanje prevedenih materijala, naravno pod uslovom da klijentima upravo taj način najviše odgovara.

Trebalo bi da naglasimo i vrlo važan podatak koji je vezan za obradu dokumenata, a koji nije u našoj nadležnosti, ali značajno utiče na postupak njegove obrade. Radi se o overi Apostille pečatom, a koji nosi naziv haški takođe i koji se stavlja na neka dokumenta koja navodi zakon i to isključivo u okviru konkretnih državnih institucija. A kako prevodioci sudski tumači ne mogu da urade tu vrstu overe, to i klijent treba da zatraži informacije o njoj, čime će u velikoj meri da olakša čitav postupak dobijanja kompletno obrađenog dokumenta. Podrazumeva se da će on pitati ne samo da li je overa haškim pečatom obavezujuća za dokumenta kojima je potreban prevod sa hrvatskog jezika na danski, nego će tom prilikom saznati i da li se overa vrši pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka.

Pored toga što će prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu lična i poslovna, odnosno sva ona dokumenta koji ulaze u sastav tehničke, građevinske, medicinske i tenderske dokumentacije, oni će takođe da prevedu i dokumenta koja su vezana za oblast nauke, ali i sudstva, te obrazovanja, prava i mnoga druga.Napominjemo da je moguće dostavljanje dokumenata lično ili preko kurirske službe, ali i preporučenom poštanskom pošiljkom, a njihovo preuzimanje posle završetka prevoda i overe se vrši ili u jednoj od poslovnica lično ili klijent bira opciju da mu kompletno obrađena dokumenta budu dostavljena na adresu i to preko kurirske službe. A u slučaju da se on odluči baš za tu varijantu, mora da zna da se konkretna usluga naplaćuje prema cenovniku te kurirske službe i to potpuno odvojeno od prevoda i overe dokumenta.

Ako neko ima potrebu da dobije urađen prevod sa hrvatskog jezika na danski za neki dokument, ali u vrlo kratkom roku, bilo bi dobro da prvo izvrši slanje skeniranih dokumenata na mail naše institucije, pa da tek posle toga dostavi originale na uvid, ali se savetuje da u tom slučaju klijent izabere onaj način koji je ujedno i najbrži, a kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da maksimalno zadovolje njegov zahtev za hitnim prevodom konkretnih dokumenata.

Prevođenje crtanih filmova sa hrvatskog jezika na danski

Uz prevod crtanih filmova sa hrvatskog na danski jezik, svaki zainteresovani klijent u našim poslovnicama može da dobije i njihovo sinhronizovanje, a isto tako u našoj ponudi je i usluga koja se odnosi na njihovo titlovanje. Na taj način klijent dobija kompletno obrađene crtane filmove, a prevodioci i sudski tumači mogu da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji i dokumentarne i animirane, ali i igrane filmove i to različitih žanrova, te isto tako i serije, zatim emisije bilo koje vrste, te reklamne poruke i mnoge druge i video, ali i audio materijale.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa hrvatskog na danski jezik i za romane, kao i za dela beletristike, odnosno proze i poezije, ali i za sva ostala književna dela. Ako postoji potreba, sudski tumač i prevodilac u navedeno jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i različite vrste udžbenika, te novinske članke, kao i ilustrovane ali i stručne i mnoge druge vrste časopisa.

Uz to, svi naši klijenti mogu da dobiju i kvalitetan i profesionalan prevod sa hrvatskog na danski jezik za web kataloge i sajtove, ali i za online prodavnice, a po potrebi prevodimo i programe i aplikacije i druge sadržaje koji su vezani za web. Pored njihovog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, oni svakako dobijaju i uslugu njihovog optimizovanja, jer je to način na koji sudski tumači i prevodioci primenjuju prilikom njihovog prevođenja, uzevši u obzir da je to ujedno i jedini način koji se smatra kvalitetnim i profesionalnim. A baš zahvaljujući takvom postupku obrade svi navedeni online sadržaji stiču mnogo bolju poziciju na internetu, čime će i njihovi vlasnici svakako biti zadovoljni.

Usmeni prevod sa hrvatskog na danski jezik

Da bi smo odabrali pravi tip usluge u ovom slučaju, neophodno je da nas klijenti obaveste o organizaciji događaja za koji im je usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na danski potrebno. Zato od njih očekujemo da nam prvo dostave informacije o prostoru u kome on treba da bude održan, a zatim i o tome koliko se učesnika očekuje da bude prisutno, kao i o njegovom trajanju, ali i mnoge druge detalje koji su bitni za adekvatan odabir usluge. A sve ovo zahtevamo zato što prevodioci i sudski tumači mogu da pruže uslugu ne samo simultanog i konsekutivnog, nego i prevoda uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a svaka od njih se primenjuje na jasno definisanu vrstu događaja. Svim onim klijentima za koje bude izneta preporuka primene simultanog prevoda za određeni događaj, ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što oni kod nas mogu da izvrše po vrlo povoljnim uslovima.

Naša institucija u ponudi ima i prevod sa hrvatskog jezika na danski za sadržaje iz oblasti marketinga, što uključuje obradu najpre PR tekstova i flajera, kao i reklamnih letaka, ali i plakata, vizit karti, brošura i svih ostalih materijala koji su namenjeni reklamiranju i to kako kompanija, tako i proizvoda ili usluga. Budući da prevodilac i sudski tumač odlično poznaju ovu materiju, oni će različite marketinške sadržaje sa hrvatskog jezika da na što bolji način prilagode duhu danskog jezika, a kako bi onim ljudima koji se tim jezikom služe omogućili da se sa onim što se reklamira upoznaju, te kako bi počeli da koriste određenu uslugu koja se tim putem reklamira, to jest da kupuju neki proizvod.

Svim onim klijentima koji su za bilo koju vrstu materijala prevod sa hrvatskog jezika na danski dobili, a u pitanju je nekvalitetno obrađen sadržaj, možemo da pružimo uslugu redakture, što se odnosi kako na korekturu, tako i na uslugu lekture neprofesionalno prevedenih materijala, koju će da izvrše lektori i korektori.

Svima koji su zainteresovani, omogućujemo i prevođenje sa hrvatskog jezika na danski za stručne tekstualne sadržaje, kao i za one koji su namenjeni široj publici, te se tretiraju kao popularni. Uz tekstove koji obrađuju temu iz oblasti politike, finansija, bankarstva i ekonomije, sudski tumači i prevodioci se da obrade i tekstove vezane za oblast građevinske industrije, sociologije i psihologije, ali i one koji su vezani za ekologiju i zaštitu životne sredine, odnosno farmaciju, obrazovanje, nauku i medicinu, te filozofiju, informacione tehnologije i turizam, ali i menadžment marketing i komunikologiju i sve ostale grane ne samo prirodnih, već isto tako i društvenih nauka.

Prevod sudskih žalbi i tužbi sa hrvatskog na danski jezik

Kada prevodioci sudski tumači vrše prevođenje sudskih žalbi i tužbi sa hrvatskog jezika na danski, oni svakako rade i overu prevoda i tom prilikom klijentima omogućuju da dobiju profesionalno obrađene materijale koji se sa stanovišta prava i zakona smatraju apsolutno ispravnim. Uslov za ispunjenje usluge overe prevedenog dokumenta jeste dostavljanje originala na uvid, što svakako mora da ispoštuje svaki klijent kome je potrebna ova usluga. Svima njima se uz to i preporučuje da se raspitaju prethodno o tome da li se za konkretna dokumenta za koja su im potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na danski mora izvršiti i overa Apostille ili haškim pečatom.

Naši klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađene sudske odluke, rešenja i presude, kao i tekovine Evropske Unije, sertifikate i punomoćje za zastupanje, odnosno ugovore, licence i ostala pravna akta. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u određenim prilikama, a to se odnosi na prevođenje sa hrvatskog jezika na danski za bilo koju vrstu saglasnosti i uverenja, te potvrda ili izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i druga dokumenta ove vrste).

Sem toga, sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata rade i prevod sa hrvatskog jezika na danski za medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), ali će isto tako da obrade i poslovnu i ličnu dokumentaciju bilo koje vrste (rešenje o osnivanju pravnog lica, lična karta, uverenje o državljanstvu, fakture, izvod iz matične knjige rođenih, poslovne odluke, potvrda o prebivalištu, venčani list, statut preduzeća, pasoš, umrlica, revizorski, finansijski i godišnji izveštaji, saobraćajna i vozačka dozvola, osnivački akt preduzeća, radna dozvola, dozvola za boravak i mnoga druga).

A isto tako, u našoj ponudi se nalaze i prevodi sa hrvatskog jezika na danski za dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, diplomski radovi, naučni patenti i mnoga druga dokumenta ove vrste).

Svim zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i kompletnu obradu različitih vrsta dokumentacija, tako da prevodioci i sudski tumači mogu da urade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na danski za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tehničke, tako i tenderske dokumentacije, a što osim građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, uključuje i obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje i mnogih drugih dokumenata koja u njihov sastav ulaze.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje