Prevod sa hrvatskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na mađarski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na mađarski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford u skladu sa potrebama svojih klijenata zapošljava one stručnjake koji mogu da izvrše uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na mađarski.

A tu uslugu prevodioci i sudski tumači primenjuju u usmenom i u pisanom obliku i to za najrazličitije sadržaje. Uz prevod marketinških i internet materijala, oni obrađuju i članke iz novina, odnosno tekstove bilo koje sadržine, a zatim i književna dela i udžbenike. Sem toga, mogu da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji i različite vrste filmova, kao i reklamne poruke, te sve vrste radijskih i televizijskih emisija, ali i serije i ostale video, odnosno audio materijale. Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i dodatne usluge koje se odnose na njihovo titlovanje ili sinhronizaciju.

Kada je reč o usluzi usmenog prevoda, pomenućemo da sudski tumači i prevodioci uz simultani prevod sa hrvatskog jezika na mađarski, pružaju i usluge konsekutivnog i prevoda uz pomoć šapata, a u našoj ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po izuzetnim cenama. Klijentima ćemo omogućiti i da dobiju uslugu redakture, ako je to potrebno, a napominjemo da profesionalni korektori i lektori mogu da izvrše tu uslugu i to za bilo koju vrstu neprofesionalno prevedenih materijala.Prevođenje sa hrvatskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na hrvatski

Osim toga, prevodilac i sudski tumač mogu da pristupe i kompletnoj obradi bilo kog dokumenta, a uz prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za različita dokumenta, u ponudi naših usluga je i overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Od svakog klijenta kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta se zahteva prvo da priloži originale na uvid, a kako bi mogla da bude izvršena overa njihovog prevoda, te je zatim neophodno i da samostalno proveri da li se za dokumenta za koja su mu potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na mađarski zahteva i overa Apostille, odnosno takozvanim haškim pečatom. Svakako bi trebalo da klijenta zna prvo da li je taj tip overe neophodan, a potom i da dobije informaciju kako se vrši, to jest u kom tačno trenutku (pre ili nakon obrade dokumenta od strane stručnjaka koji su deo tima Akademije Oxford).

Uz mogućnost da dokumenta dostavi preko kurirske službe i lično, svaki klijent isto tako može da se odluči i za slanje originalnih sadržaja preporučeno i to putem „Pošte Srbije“, a što se tiče dostavljanja svih ostalih sadržaja za koje mu je potreban prevod sa hrvatskog jezika na mađarski, klijentu je omogućeno da ih pošalje skenirane na naš mejl.

Takođe se razlikuje i način preuzimanja obrađenih materijala, te nakon što prevodilac i sudski tumač budu obradili one koji ne zahtevaju overu, klijenti mogu da ih dobiju isporukom na njihov mail. Prevedena i overena dokumenta mogu da dobiju na određenu adresu ili da ih preuzmu lično u prostorijama konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Onaj klijent koji se bude odlučio za prvu opciju, to jest za dostavljanje obrađenih dokumenata na njegovu adresu, će morati da konkretnu uslugu plati prema cenovniku određene kurirske službe koja je zadužena za dostavu i to sasvim odvojeno od osnovne usluge (prevoda i overe dokumenta).Onda kada se zahteva hitan prevod sa hrvatskog jezika na mađarski i to za lična, poslovna ili dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno za pravna akta, te građevinsku, tendersku, medicinsku, tehničku i ostale tipove dokumentacija, te za ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke ili obrazovanja, ali i mnoga druga, klijentima je omogućeno prvo dostavljanje skeniranih dokumenata na mejl, a posle toga imaju i obavezu da prilože na uvid originale. Naglašavamo da je u tim situacijama vrlo važno da se ispoštuje pravilo vezana za brzu dostavu originalnih dokumenata, a kako biti prevodilac i sudski tumač bili uopšte u mogućnosti da klijentima ispune zahtev za brzom izradom prevoda bilo kog dokumenta.

Prevodi ličnih dokumenata sa hrvatskog na mađarski jezik

Svi oni klijenti koji zahtevaju prevođenje ličnih dokumenata sa hrvatskog jezika na mađarski u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford isto tako dobijaju i uslugu koju im omogućuje ovlašćeni sudski tumač, a koja podrazumeva overu njegovim pečatom za urađene prevode. Zato bi klijenti trebalo da dostave na uvid i originalne sadržaje, jer se to zahteva zarad izvršenja ove usluge. Takođe im se savetuje i da sami provere u okviru nadležnih institucija da li je Apostille (haški) pečat obavezan za konkretna dokumenta, jer će dobijanjem tih podataka u velikoj meri olakšati čitav postupak obrade.

Sudski tumači i prevodioci uz obradu svih vrsta dozvola, poput vozačke i dozvole za boravak, odnosno radne i saobraćajne, na zahtev klijenata u ovoj varijanti jezika obrađuju i izvod iz matične knjige i to kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, a zatim i potvrdu o prebivalištu i ličnu kartu, te uverenje o državljanstvu, pasoš i ostala lična dokumenta. Oni, takođe mogu na vaš zahtev da urade i prevod sa hrvatskog jezika na mađarski za diplomu i dodatak diplomi, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, te za potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, a prevode i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja.

Prevodi pravnih akata sa hrvatskog jezika na mađarski su isto tako u ponudi naše institucije, a to znači da prevodilac i sudski tumač uz presude o razvodu braka i sudske tužbe, odnosno punomoćje za zastupanje, obrađuju i sve tipove ugovora i sertifikata, kao i sudske odluke, ali i sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, licence i druga dokumenta koja su vezana za oblast kako prava, tako i sudstva. Po potrebi će ovi stručnjaci da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove, kao i naučne patente, te diplomske i seminarske radove, odnosno mnoga druga dokumenta koja su primarno vezana za oblast nauke.

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na mađarski za bilo koju vrstu potvrde, ali i izjave, odnosno uverenja ili saglasnosti, to jest ako želite da dobijete u ovoj varijanti jezika prevedena dokumenta koja se vrlo često podnose nadležnim institucijama, mi ćemo to učiniti u najkraćem mogućem roku. A izuzev potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, prevodioci i sudski tumači obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, a zatim i potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, te sva ostala dokumenta ovog tipa. Takođe ćemo da obradimo i poslovnu dokumentaciju (godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski izveštaji, fakture i druga), te na osnovu vašeg zahteva možemo da pristupimo i obradi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, odnosno deklaracija proizvoda, ali i uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav bilo tenderske ili tehničke, bilo građevinske dokumentacije.

Pomenućemo i to da sudski tumači i prevodioci rade direktan prevod sa hrvatskog jezika na mađarski i za dokumentaciju medicinskim proizvodima, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, a po potrebi mogu da obrade i lekarske nalaze i sva druga dokumenta koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije.

Prevod reklamnih letaka sa hrvatskog jezika na mađarski

Profesionalci koji su zaduženi za direktno prevođenje reklamnih letaka sa hrvatskog na mađarski jezik to rade u skladu sa pravilima dobrog marketinga, koja odlično poznaju. Jednostavnije rečeno, to znači da se prevodioci i sudski tumači trude da poruku iz reklamnih letaka na hrvatskom jeziku oblikuju u skladu i sa pravilima, ali i sa duhom koji vlada u mađarskom jeziku i da oni na taj način uspevaju da ispune osnovni cilj obrade marketinških materijala bilo koje vrste. Podrazumeva se da će oni obraditi i PR tekstove, kao i reklame kataloge i flajere, ali isto tako i sadržinu brošura, plakata i drugih materijala koji se odnose na reklamiranje, a možemo klijentima da ponudimo i prevod vizit karti sa hrvatskog na mađarski jezik.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevođenja u konkretnoj varijanti jezika, te mogu da pruže kako uslugu simultanog i šapatnog prevoda, a tako isto mogu i da primene konsekutivno prevođenje sa hrvatskog na mađarski jezik. Samo na osnovu informacija koje nam klijenti budu dostavili će biti doneta i zvanična odluka o tipu usmenog prevoda koji je poželjno primeniti za određeni događaj. A ako se bude zahtevao baš simultani prevod, to jest ukoliko stručni tim donese odluku da će taj tip usluge u potpunosti adekvatno odgovoriti zahtevima nekog događaja, mi ćemo klijentima ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano.

Pored svega pomenutog, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za profesionalni prevod internet sadržaja sa hrvatskog na mađarski jezik, a pod tim se ne misli samo na obradu web sajtova, već i na prevod softvera (sve vrste programa ili aplikacija), a zatim i na obradu sadržine online prodavnica, kao i na prevod web kataloga i svih ostalih materijala koji su za internet vezani. Uzeti u obzir da navedeni stručnjaci poznaju i smernice koje su vezane za optimizovanje prevedenih internet sadržaja za pregledače, to jest da su upoznati sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), to znači da će klijenti dobiti maksimalno profesionalnu obradu, odnosno da ih uz njihov prevod očekuje i optimizacija prevedenih web sadržaja. Na taj način se postiže vrhunski kvalitet, budući da se prevedni internet materijali vrlo brzo po završetku obrade i postavljanju na web nalaze na znatno boljoj poziciji u okviru pretrage nego ranije.

Prevod popularnih i stručnih tekstova sa hrvatskog na mađarski jezik, takođe spada u domen rada naših stručnjaka, a sudski tumači i prevodioci obrađuju tekstove ne samo različite tematike, nego i kompleksnosti i dužine. Finansije, ekologija i zaštita životne sredine, pravo, menadžment, filozofija, komunikologija, ekonomija, turizam, informacione tehnologije, sociologija, farmacija, bankarstvo, građevinska industrija, politika, psihologija, marketing, nauka, medicina i obrazovanje se smatraju manjim delom oblasti na koje može da se odnosi tema konkretnih tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa hrvatskog na mađarski, ali će prevodilac i sudski tumač obraditii tekstove koji su vezani i za bilo koju drugu oblast.

Prevodi književnih dela sa hrvatskog na mađarski jezik

Među uslugama koje na zahtev klijenata vrše prevodilac i sudski tumač svakako spada i direktno prevođenje dela književnosti sa hrvatskog jezika na mađarski, a što se zapravo odnosi kako na obradu dela poezije i romana, tako i na prevođenje svih vrsta proznih književnih dela, a zatim i beletristike i mnogih drugih.

Pomenuti stručnjaci u konkretnoj varijanti jezika mogu da obrade i udžbenike, koji su vezani za apsolutno bilo koju oblast i da klijentima ponude obradu novinskih članaka, ali i časopise različite namene (stručni, popularni, dečiji i drugi).

Pomenuli bismo i to da su deo našeg tima i profesionalci, čija specijalnost je redaktura, a što je usluga koja se primenjuje u onim situacijama kada su klijentima prevodi sa hrvatskog jezika na mađarski za bilo koju vrstu sadržaja izrađeni, ali govorimo o nekvalitetno obrađenim materijalima. Tom prilikom će korektor i lektor da primene sva pravila prevodilačke struke i da isprave eventualne greške, to jest nastojaće da maksimalno prilagode prevod duhu ciljanog jezika i klijentima na taj način omoguće da po povoljnoj ceni dobiju profesionalno prevedene sadržaje, bez obzira kom tipu oni pripadaju.

Kompletnu obradu svih vrsta i video i audio materijala takođe nudimo zainteresovanim klijentima, a ta usluga uključuje i njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na mađarski i titlovanje ili odnosno sinhronizovanje. Bez obzira da li klijenti zahtevaju obradu filmova ili serija, odnosno emisija, reklamnih poruka ili drugih vrsta kako video, tako i audio sadržaja, oni mogu biti spokojni, jer sudski tumači i prevodioci, te profesionalni titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju vrše njihovu kompletnu obradu maksimalno profesionalno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje