Prevod sa hrvatskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na ruski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na ruski jezik

Dobro je poznata činjenica da mnogi građani Hrvatske odlaze na rad u Rusiju, to jest da imaju određene i to uglavnom poslovne odnose sa kompanijama iz ove zemlje, te se vrlo često javlja potreba i da se za određena dokumenta uradi direktan prevod sa hrvatskog jezika na ruski.

Bez obzira da li klijent zahteva obradu poslovnih ili ličnih dokumenata, te onih koja se vezuju za oblast obrazovanja, sudstva, prava ili nauke, sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxford im stoje na raspolaganju, te nude njihovu kompletnu obradu. Tako će ovi stručnjaci, uz prevod pomenutih, ali i mnogih drugih dokumenata klijentima da omoguće i overu, koju će u tom slučaju da izvrši ovlašćeni sudski tumač, čime se konkretnom dokumentu pruža validnost pred zakonom.

U skladu sa pravilima overe, navedeno je da klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na ruski i to za bilo koju vrstu dokumenata, uvek moraju na uvid da dostave i originale, a preporučuje im se i da saznaju sve što se odnosi na nadoveru. U pitanju je overa haškim, odnosno onim pečatom koji je označen i kao Apostille, a ta vrsta overe se ne radi za sva dokumenta, već samo za ona koja određuje zakon, stim da se i kod njih radi na različite načine. Zato je neophodno da klijent sam dozna da li je Apostille pečat obavezno staviti na dokumenta za koja on zahteva prevođenje u navedenoj varijanti jezika, ali i da se raspita kada se taj tip overe vrši, jer će mu sve to bitno olakšati čitav postupak obrade.Prevođenje sa hrvatskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na hrvatski

Prevedena i overena dokumenta klijent preuzima lično u jednoj od naših poslovnica, ako mu tako odgovara, a uz to mu je omogućeno i dostavljanje obrađenih sadržaja na adresu, ali se konkretna usluga odvojeno naplaćuje i to u skladu sa aktuelnim cenovnikom određene kurirske službe.

Priliku da skenirana dokumenta na obradu pošalje putem mejla ima samo onaj klijent kome je njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na ruski potrebno po hitnom postupku, a svakako on i tada ima obavezu da priloži originale na uvid. Uz to što može da ih pošalje na prevod preko kurirske službe, klijent može i da nam ih donese lično ili da izvrši njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom.

Pored dokumenata, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove, a nevezano za tematiku, složenost i dužinu, kao i sve internet materijale, odnosno udžbenike, časopise i dela književnosti. Pomenuti stručnjaci obrađuju i članke iz novina, zatim sadržaje vezane za oblast marketinga, ali i mnoge druge materijale za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na ruski.Sem toga, ponudićemo im i obradu filmova i ostalih video i audio materijala, a koja uključuje kako njihov prevod u navedenoj jezičkoj varijanti, tako i uslugu sinhronizovanja ili titlovanje.

Sve pomenute materijale koji ne iziskuju overu pečatom sudskog tumača, klijenti mogu najpre da pošalju preko mejla na prevod, a mi njima možemo da isporučimo na isti način prevedene sadržaje, u slučaju da im taj način najviše odgovara.

Osim obrade svih materijala u pisanom obliku, zainteresovane klijente kod nas očekuje i mogućnost da prevodilac i sudski tumač izvrše uslugu koja podrazumeva usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na ruski. A uzevši u obzir da oni mogu da primene i konsekutivni prevod i simultani, ali i šapatni, svaki klijent će za konkretan tip događaj dobiti odgovarajuću uslugu. U našoj ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno povoljnim uslovima.

Navešćemo i to da svakom klijentu koji je prevod sa hrvatskog jezika na ruski dobio od strane nekog drugog stručnjaka ili institucije, ali nije u potpunosti zadovoljan njegovim kvalitetom, možemo da pružimo uslugu koja se odnosi na redakturu materijala koji su na taj način obrađeni.

Prevod reklamnih plakata sa hrvatskog jezika na ruski

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade plakate, nego će oni klijentima da ponude i direktno prevođenje ostalih marketinških materijala za hrvatskog na ruski jezik.

Osim reklamnih flajera i brošura, odnosno letaka, ovi stručnjaci mogu da prevedu i kataloge, PR tekstove i druge sadržaje namenjene reklamiranju, kao i vizit karte. Bitno je napomenuti da klijenti u ovom slučaju dobijaju svakako profesionalan prevod, jer pomenuti stručnjaci maksimalno poštuju marketinška pravila kojima se rukovode prilikom obrade bilo kog tipa sadržaja iz ove grupe. A jednostavnije rečeno, to znači da oni određenu poruku koju nose reklamni plakati ili drugi slični materijali na hrvatskom jeziku prevode u skladu sa pravilima ruskog jezika i tako svim onim potencijalnim korisnicima usluga ili kupcima proizvoda, a koji se kroz te sadržaje reklamiraju, pružaju mogućnost da saznaju sve što je potrebno o tome.

Među uslugama koje prevodioci i sudski tumači svim zainteresovanim klijentima pružaju se nalazi i prevod sa hrvatskog na ruski jezik za filmove bilo kog žanra, ali i vrste, kao i za mnoge video i audio materijale. Tako klijenti kod nas dobijaju obradu ne samo igranih, već i animiranih, ali i dokumentarnih i crtanih filmova, te reklamnih poruka, serija i emisija bilo koje sadržine (obrazovne, informativne, zabavne, dečije i druge). A u okviru ove usluge, klijente kod nas očekuje i njihova finalna obrada, što podrazumeva na prvom mestu njihovo titlovanje, te isto tako možemo da pristupimo i sinhronizovanju svih pomenutih sadržaja.

Svi oni klijenti koji su prevod sa hrvatskog na ruski jezik za bilo koji tip sadržaja imali prilike da dobiju na nekom drugom mestu, a kvalitetom njihove obrade nisu uopšte zadovoljni, u svim našim poslovnicama mogu da dobiju uslugu redakture. Profesionalni i iskusni lektori i korektori, koji iza sebe imaju dugogodišnje radno iskustvo, će da pristupe obradi ovakvih materijala i da isprave sve greške i to prema pravilima koje se primenjuju u sklopu prevodilačke struke.

Prevođenje udžbenika sa hrvatskog na ruski jezik

Sudski tumači i prevodioci koji su deo stalnog tima svih naših poslovnica rade i direktan prevod svih tipova udžbenika sa hrvatskog na ruski jezik po vašem zahtevu. A izuzev njih, oni mogu da obrade i bilo koje književno delo, što zapravo uključuje prevod romana, proznih i dela poezije, zatim beletristike i mnogih drugih književnih vrtsa.

Svakako su u našoj ponudi i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na ruski za novinske članke, ali isto tako i za ilustrovane, stručne i sve ostale vrste časopise. A na zahtev, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstualne materijale i to bilo koje namene, te rade prevod stručnih i onih tekstova koji se smatraju popularnim, a oni mogu obrađivati bilo koju temu. Uz tekstove koji se tiču oblasti menadžmenta, psihologije, marketinga, sociologije i turizma, naši stručnjaci takođe prevode i one koji su vezani za oblast filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i bankarstva, ali isto tako i one čija tema se odnosi na oblast politike, informacionih tehnologija i svih drugih grana i to ne samo društvenih, nego i prirodnih nauka.

U usluge koje pomenuti stručnjaci mogu da pruže se ubraja i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na ruski, a klijenti mogu da ih angažuju za izvršenje sve tri vrste ove usluge, to jest za simultani i za konsekutivni, kao i za prevod uz pomoć šapata u ovoj varijanti jezika. Kada stručni tim u našim poslovnicama vrši pripremu ponude za ovu uslugu, oni to čine na osnovu informacija koje im klijenti daju. A pod tim se misli i na podatak o broju učesnika, to jest o tačnom trajanju konkretnog događaja, ali i na informacije o načinu na koji on treba da bude organizovan i na sve ostale informacije koje su od značaja za izradu ponude. Naglasićemo i da klijente očekuje mogućnost da po izuzetno pristupačnim uslovima izvrši iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ta usluga će se svakako naći u ponudi ako stručnjaci naše poslovnice procene da ta vrsta usmenog prevoda može da ispuni očekivanja konkretnog događaja.

Ukoliko su klijentima potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na ruski za internet sajtove ili drugu vrstu sadržaja vezanih za internet, sudski tumači i prevodioci će im u potpunosti izaći u susret, jer su oni osposobljeni i za profesionalnu obradu takvih materijala. Preciznije rečeno, to znači da oni u trenutku obrade ovakvih materijala primenjuju i sva pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za web pregledače, to jest maksimalno poštuju smernice SEO (Search Engine Optimisation), čime i postižu primaran cilj prevođenja ovakvih sadržaja. Naime, njihovo pozicioniranje na internetu se znatno poboljšava vrlo brzo po završetku prevoda, odnosno ubrzo nakon postavljanja na web. Osim web sajtova, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sadržinu internet kataloga, a bez obzira koliko su oni kompleksni, te online prodavnice, ali i različite programe i aplikacije, kao i sve ostale materijale koji sa internetom imaju bilo kakve veze.

Prevodi dokumentacije za tendere sa hrvatskog na ruski jezik

Svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje tenderske dokumentacije sa hrvatskog jezika na ruski u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford uz tu uslugu ima priliku da dobije i uslugu koja podrazumeva overu urađenog prevod i to pečatom zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. Takav dokument je sa pravnog aspekta potpuno validan i klijentima pruža mogućnost da ga koristi potpuno isto kao i svaki drugi originalni dokument.

A od svakoga kome je potrebna ova usluga se zahteva da dostavi i originalna dokumenta na uvid, te je isto tako i preporuka da proveri u okviru nadležnih institucija sve što se odnosi na overu takozvanim Apostille pečatom za konkretna dokumenta, jer prevodilac i sudski tumač ne mogu tu uslugu da izvrše, budući da nije u njihovoj nadležnosti.

Uz tendersku, naši stručnjaci obrađuju i građevinsku dokumentaciju, kao i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke dokumentacije, a to se na prvom mestu odnosi na laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, te na deklaracije proizvoda, građevinske projekte i sva druga dokumenta koja u sastav navedenih tipova dokumentacija ulaze. U okviru ponude usluga za koje su sudski tumač i prevodilac osposobljeni se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na ruski za poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, poslovne odluke, finansijski izveštaji i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje), te u skladu sa potrebama naši stručnjaci klijentima nude i obradu svih dokumenata koji se podnose nadležnim institucijama, odnosno različitih vrsta saglasnosti i izjava, te potvrda i svih tipova uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga dokumenta te vrste).

Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu klijentima da ponude i prevod sa hrvatskog jezika na ruski i za bilo koji lični dokument (pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, vozačka dozvola, radna dozvola, lična karta, umrlica, dozvola za boravak i druga), a svakako će izaći u susret zahtevima onih klijenata kojima su direktni prevodi sa hrvatskog jezika na ruski potrebni za diplomu i dodatak diplomi, ali i za bilo koji drugi dokument koji se odnosi na oblast obrazovanja (prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima i druga).

Takođe, pomenuti stručnjaci obrađuju i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove i ostala dokumenta koje se tiču oblast nauke. A klijentima mogu da ponude i prevođenje u navedenoj jezičke kombinaciji za diplomske i seminarske radove različite kompleksnosti, te ćemo ako je to potrebno na zahtev klijenata da izvršimo i direktan prevod sa hrvatskog jezika na ruski za lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te za mnoga druga dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

U skladu sa potrebama klijenata, prevodioci i sudski tumači mogu da urade i prevod u konkretnoj varijanti jezika i za bilo koji dokument koji je u vezi sa oblašću prava, odnosno sudstva, a podrazumeva se da će uz sudske presude različite vrste, zatim rešenja i odluke, oni takođe da izvrše i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na ruski za tekovine Evropske Unije, sertifikate i ugovore, ali i za sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i licence, kao i za sudske žalbe i odluke, te za sva ostala dokumenta koja sada nisu navedena, a za konkretne oblasti su vezana.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje