Prevod sa hrvatskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na francuski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na francuski jezik

Prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani kako za obradu sadržaja na hrvatskom, tako i za obradu bilo kog tipa materijala na francuskom jeziku su spremni da klijentima ponude i usluge koje se odnose na pisano i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na francuski.

Prilikom primene usluge usmenog prevoda oni mogu na osnovu karakteristika konkretnog događaja da izvrše ne samo simultani prevod, nego i šapatni, odnosno konsekutivni. Klijentima kojima to odgovara ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a uzevši u obzir da se sve pomenute vrste ove usluge primenjuju na različite tipove događaja, vrlo je važno da nam klijenti na vreme dostave sve podatke koji se na njegovu organizaciju odnose. A to se odnosi na informaciju kako o trajanju tog događaja, tako i o broju učesnika, te samoj njegovoj organizaciji, te je poželjno i da nas informišu o karakteristikama prostora u kome bi on trebalo da bude održan, a kako bi stručnjaci u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford koji su zaduženi za izradu ponude bili u mogućnosti da što bolje odgovore na zahtev. U skladu sa potrebama, klijentima nudimo i po izuzetno povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

U ponudi usluga koje stručnjaci u svim našim poslovnicama mogu da pruže klijentima se nalaze i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na francuski za novinske članke, odnosno za bilo koju vrstu časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i drugi). A sudski tumači i prevodioci, po potrebi obrađuju i sve vrste udžbenika, te romane, dela proze i poezije, beletristiku i sva ostala književna dela za koje klijenti zahtevaju obradu u navedenoj kombinaciji jezika.Prevođenje sa hrvatskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na hrvatski

Pomenuti stručnjaci, takođe mogu da prevedu i internet sajtove, kao i online kataloge i prodavnice, ali i različite tipove što aplikacija, što programa, kao i mnoge druge internet sadržaje. U ovom slučaju je važno naglasiti da oni poznaju i pravila koja se odnose na optimizovanje prevedenih internet materijala koja su poznata kao pravila SEO (Search Engine Optimisation), te njih u zavisnosti od potreba svakako primenjuju prilikom obrade, a čime omogućuju vlasnicima sajtova i ostalih sadržaja da dobiju mnogo bolje pozicionirane materijale na internetu.

Osim toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i popularne, ali i naučne tekstove iz oblasti obrazovanja, ekonomije, nauke, turizma i politike, odnosno finansija, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstva i psihologije, te prava, građevinske industrije, sociologije i farmacije, ali i sve one koji su vezani za oblast medicine, filozofije, informacionih tehnologija, marketinga, komunikologije i mnogih drugih grana nauka i to bez obzira da li su u pitanju društvene ili prirodne nauke.

Klijentima kojima su potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na francuski za različite tipove marketinških materijala, sudski tumači i prevodioci svakako izlaze u susret i omogućuju im njihovo profesionalno prevođenje u ovoj varijanti jezika. A to se odnosi na obradu i vizit karti i brošura i plakata, kao i PR tekstova, kataloga i reklamnih letaka, te flajera i mnogih drugih sadržaja koji su isključivo namenjeni reklamiranju bilo kompanije, usluga ili proizvoda.

Ukoliko neko zahteva prevod sa hrvatskog jezika na francuski za igrane filmove nevezano kog žanra da su oni, u našim poslovnicama može da dobije i njihovo titlovanje, a po potrebi će stručnjaci Akademije Oxford da izvrše i njihovo sinhronizovanje igranih filmova. Isto tako, prevodilac i sudski tumač obrađuju i serije, kao i animirane i dokumentarne filmove, odnosno obrazovne emisije, reklamne poruke, te informativne, dečije, zabavne i druge vrste emisija, a zatim i crtane filmove i ostale nepomenute video i audio sadržaje.Dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke će, takođe naši stručnjaci po potrebi u ovoj kombinaciji jezika da prevedu. A osim diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i seminarskih i diplomskih radova, oni obrađuju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti.

Uz njihov prevod u toj varijanti jezika klijenti kod nas dobijaju i overu prevedenih dokumenata za koje su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumači, članovi našeg tima. Tom prilikom se zahteva da klijenti izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako da mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, donesu lično ili pošalju preko kurirske službe. A što se tiče dostavljanja svih prethodno pomenutih materijala za koje se zahtevaju prevodi sa hrvatskog jezika na francuski, budući da oni ne spadaju u dokumenta, pa samim tim i ne podrazumevaju overu, klijenti imaju pravo, ukoliko žele da nam ih pošalju preko mejla. Nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa njihovom obradom, oni isto tako mogu i da ih preuzmu. Sa druge strane, preuzimanje dokumenata koja su prevedena u navedenoj jezičkoj kombinaciji i overena od strane sudskog tumača, klijenti mogu da izvrše ili lično ili da zahtevaju njihovu isporuku na određenu adresu, što je usluga koja se svakako mora platiti odvojeno od osnovne i u skladu sa cenom koju formira konkretna kurirska služba.

Ako neko zahteva hitan prevod u ovoj varijanti jezika i to nevezano koji dokument je u pitanju, on mora prvo da izvrši slanje skeniranih originalnih dokumenata preko mejla, a posle toga svakako ima obavezu i da priloži originale na uvid. Ali u toj situaciji se od njega zahteva da izabere isključivo onaj od navedenih načina koji smatra najbržim, a kako bi sudski tumači i prevodioci mogli u potpunosti da izađu u susret konkretnom zahtevu.

Sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao na primer različite vrste potvrda, saglasnosti i izjava, te uverenja, će naši stručnjaci da obrade u konkretnoj varijanti jezika, a to uključuje osim potvrde o stanju računa u banci, potvrde o stalnom zaposlenju i saglasnosti za zastupanje, takođe i obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, odnosno potvrde o visini primanja, te svih ostalih dokumenata ovog tipa.

Naši stručnjaci mogu u ovoj kombinaciji da prevedu i sva dokumenta koja spadaju u lična (uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrda o prebivalištu, lična karta, umrlica, saobraćajna dozvola, krštenica, dozvola za boravak, venčani list, vozačka dozvola, radna i druga), a isto tako mogu da izađu u susret zahtevima klijenata kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na francuski za specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za sva ostala dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije.

Uz to, pomenuti stručnjaci obrađuju i različite vrste sudskih presuda i licenci, odnosno sudske odluke i ugovore, kao i punomoćje za zastupanje, te sudska rešenja, a zatim i sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i ostala pravna akta, to jest ona dokumenta koja se vezuju za oblasti prava i sudstva.

Po potrebi možemo da izvršimo i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na francuski za dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, ali i tenderske dokumentacije (deklaracija proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga). Klijenti koji zahtevaju obradu poslovne dokumentacije, takođe mogu da očekuju da će prevodilac i sudski tumač ispuniti njihove zahteve u optimalnom roku, a to se odnosi kako na prevod sa hrvatskog jezika na francuski za rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno za različite vrste poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski i finansijski), tako i za poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, te za statut preduzeća i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje različitih kompanija.

Da bi neko ko želi da dobije bilo koji dokument profesionalno preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji bio pošteđen gubitka vremena koje je nepotrebno, on mora da poseduje informaciju koja se odnosi na stavljanje Apostille (haškog) pečata na ta dokumenta. A tu informaciju klijent mora samostalno da obezbedi, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači ne mogu haški pečat da stave ni na jedan dokument, jer su za taj tip overe nadležne druge službe i to one koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Očekuje se da svaki klijent pojedinačno sazna prvo da li je ta vrsta overe obavezna za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na francuski, a posle toga treba i da saznaju da li se taj pečat stavlja tek kada prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu završe sa njegovom obradom ili se prvo stavlja haški pečat, pa se onda prevodi i on i konkretan dokument, pa se na kraju vrši overa od strane zvaničnog sudskog tumača.

Prevodi marketinških materijala sa hrvatskog na francuski jezik

Ako zahtevate direktno prevođenje bilo kog materijala iz oblasti marketinga sa hrvatskog jezika na francuski, tu su sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu da ih obrade i to kako reklamne letke i flajere, tako i kataloge, ali i PR tekstove, a zatim i brošure, plakate i ostale slične sadržaje. Podrazumeva se da će oni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i vizit kartice, a ukoliko vam je potrebno, te ćemo naglasiti i da oni odlično poznaju marketinška pravila, a koja svakako adekvatno primenjuju prilikom obrade svih pomenutih tipova sadržaja. Preciznije rečeno, oni marketinšku poruku iz sadržaja na hrvatskom jeziku prilagođavaju ne samo pravilima, već i duhu francuskog jezika i tako pružaju mogućnost svima kojima je to maternji jezik ili se njime koriste da se upoznaju sa uslugom ili proizvodom, to jest poslovanjem neke kompanije koja se kroz konkretne sadržaje reklamira.

Klijentima nudimo i uslugu redakture svih sadržaja za koje su prevodi sa hrvatskog jezika na francuski urađeni, ali se ne mogu tretirati kao kvalitetni, pa je potrebno da stručni lektori i korektori izvrše izmene, to jest da isprave greške koje uoče, a kako bi ih u potpunosti obradili prema pravilima.

Takođe klijente kod nas očekuje i profesionalno prevođenje sa hrvatskog jezika na francuski za filmska ostvarenja bilo koje vrste, odnosno žanra, tako da prevodioci i sudski tumači uz igrane filmove u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, obrađuju i crtane i animirane, ali i dokumentarne filmove, a zatim i serije i emisije koje su zabavnog karaktera, te reklamne poruke, obrazovne i dečije, ali i informativne emisije i sve druge tipove video i audio sadržaja. A da bismo maksimalno ispunili očekivanja naših klijenata, mi ćemo im omogućiti i uslugu titlovanja, ali i sinhronizovanja svih prevedenih video i audio materijala.

Prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa hrvatskog na francuski jezik

Ne samo da će klijenti kojima su potrebni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa hrvatskog jezika na francuski da dobiju tu uslugu u našim poslovnicama, nego ćemo im isto tako omogućiti i uslugu koju će im pružiti zvanično ovlašćeni sudski tumač, a koja se odnosi na overu njegovim pečatom za urađene prevode. A isto tako, prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i lekarske nalaze, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim i specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja su vezana za medicinsku dokumentaciju, te će izvršiti i njihovu overu.

Očekuje se da svaki pojedinačni klijent kome su potrebni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima ili bilo kog drugog dokumenta sazna sve što se odnosi na overu haškim ili Apostille pečatom, kao i da se u potpunosti pridržava pravila koje je vezano za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a sve to zbog overe pečatom sudskog tumača.

Klijente kod nas očekuje i ona usluga koja podrazumeva prevođenje dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa hrvatskog jezika na francuski, a koja uključuje obradu ne samo različitih tipova izjava i potvrda, već i saglasnosti, kao i uverenja (uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i druga). A isto tako radimo i prevod sa hrvatskog jezika na francuski za dokumentaciju za tendere, a zatim i za građevinsku, kao i tehničku i ličnu, što znači da sudski tumači i prevodioci uz građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno uverenje o državljanstvu i saobraćajnu i vozačku dozvolu, prevode i uputstvo za rukovanje, kao i izvod iz matične knjige rođenih, zatim potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, ali i venčani list, radnu dozvolu, izvod iz knjige umrlih i ostala dokumenta koja čine deo bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija.

Pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata mogu da izvrše i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na francuski za nastavne planove i programe fakulteta, diplomske i seminarske, kao i naučne radove, ali isto tako i za diplomu i dodatak diplomi i rezultate naučnih istraživanja, odnosno za prepis ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te za naučne patente, uverenje o položenim ispitima i za sva druga dokumenta koja su vezana i za oblast obrazovanja i za oblast nauke.

Ako je potrebno, naši klijenti mogu da dobiju i direktan prevod sa hrvatskog jezika na francuski za sva poslovna dokumenta (revizorski, finansijski i godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća i druga), te ćemo na njihov zahtev isto tako obraditi i bilo koji dokument koji je vezan za oblast sudstva ili prava (punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, licence, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, sertifikati, sudske odluke i ostala dokumenta tog tipa).

Prevod informativnih emisija sa hrvatskog jezika na francuski

Svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi emisija informativnog karaktera sa hrvatskog na francuski jezik u svim našim poslovnicama uz tu uslugu može da dobije i njihovo titlovanje. A isto tako, u našem timu su i stručnjaci koji su primarno usmereni na sinhronizovanje prevedenih kako informativnih emisija, tako i ostalih audio i video sadržaja, što znači da će klijenti u optimalnom roku dobiti kompletno obrađene materijale tog tipa.

Prevodilac i sudski tumač isto tako mogu da obrade i emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, ali i one koje su namenjene deci, kao i reklamne poruke, serije i dokumentarne, odnosno animirane, a zatim i crtane i igrane filmove, te sve ostale video i audio materijale za koje klijenti zahtevaju obradu u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Među uslugama koje sudski tumači i prevodioci, takođe mogu da pruže se nalaze i prevodi sa hrvatskog na francuski jezik za književna dela bilo koje vrste (poezija, beletristika, proza, romani i druga), ali i za udžbenike, te oni isto tako po potrebi prevode i članke iz novina, ali i bilo koju vrstu časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i ostali).

Pomenuti stručnjaci će svakako izaći u susret i onim klijentima kojima je potreban prevod sa hrvatskog na francuski jezik za popularne tekstove, mada oni mogu takođe da prevedu i stručne sadržaje. Njihova tema može da se tiče bilo koje oblasti, a ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, farmacija, menadžment, medicina i građevinska industrija su tek neke od oblasti na koje mogu da se odnose tekstovi za koje klijenti zahtevaju obradu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a koje će sudski tumači i prevodioci maksimalno kvalitetno da obrade. Naravno, oni će da prevedu i tekstove vezane za oblast sociologije i filozofije, a zatim i ekonomije, bankarstva, politike i finansija, te marketinga i komunikologije, ali i turizma, informacionih tehnologija i svih drugih oblasti i to kako onih koje se tiču društvenih, tako i onih koje su vezane za prirodne nauke.

Profesionalno prevođenje sa hrvatskog na francuski jezik uključuje i obradu svih sadržaja vezanih za oblast interneta, tako da klijente kod nas očekuju kvalitetno prevedeni web sajtovi, zatim programi i online katalozi, ali isto tako i sadržina internet prodavnica, kao i bilo koja aplikacija i ostali slični materijali. Izuzetno je važno da svaki klijent kome je potrebna ova usluga za konkretne materijale zna da se sudski tumači i prevodioci prilikom njihovog prevođenja se pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation) i tako obrađenim materijalima pružaju šansu da poboljšaju svoju poziciju u okviru globalne pretrage na webu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje