Prevod sa hrvatskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na srpski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na srpski jezik

Samim tim što su u našem timu stručnjaci specijalizovani za oba jezika, te su u pitanju izvorni govornici jezika, u prilici smo i a svim zainteresovanim klijentima pružimo uslugu prevoda sa hrvatskog jezika na srpski. Ova usluga podrazumeva prevođenje svih sadržaja, poput dokumentacije, tekstova, online materijala, ali i onih koji su vezani za oblast marketinga i još mnogo toga.

Naši stručnjaci prevode sve vrste internet sadržaja sa hrvatskog jezika na srpski, a osim web sajtova i softvera, odnosno bilo kog programa ili aplikacije koju zahtevaju naši klijenti, prevodimo i web prodavnice i kataloge, kako proizvoda, tako i usluga. Prevodimo i materijale koji su vezani za oblast marketinga, poput: plakata, kataloga, brošura, reklamnih flajera i letaka, te vizit kartice i PR tekstove, ali i tekstualne sadržaje različite tematike. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači obrađuju tekstove čija tema je vezana za bilo koju oblast, pomenućemo samo neke od njih: psihologija, marketing, finansije, bankarstvo, sociologija, pravo, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, menadžment, turizam, medicina, komunikologija, obrazovanje, informacione tehnologije, nauka, građevinska industrija, filozofija i mnoge druge grane društvenih i prirodnih.

Takođe, prevodimo i serije, filmove (dokumentarni, igrani, crtani, animirani), reklamne poruke i zabavne, dečije, obrazovne i informativne emisije. Kako Prevodilački centar Akademije Oxford ima za cilj da ponudi najbolju moguću uslugu, to uz prevođenje ovih materijala nudimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje.

A sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo i književna dela (proza, beletristika, romani, poezija), članke iz novina, udžbenike, te sve vrste časopisa (ilustrovane, stručne, dečije i ostale).Prevođenje sa hrvatskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na hrvatski

Naši prevodioci i sudski tumači nisu specijalizovani isključivo za uslugu prevoda u pisanom obliku, već u skladu sa zahtevima klijenata vrše i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski. Bez obzira da li vam je potrebno prevođenje pomoću šapata ili konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, možete biti uvereni da će naši stručnjaci pokazati visoku profesionalnost koja ih odlikuje, te vam pružiti najbolju moguću uslugu usmenog prevoda po najpovoljnijim uslovima. U onim situacijama kada se zahteva baš ta vrsta prevođenja, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno povoljnim uslovima.

Osim toga, vršimo i uslugu redakture materijala koje je neko preveo sa hrvatskog na naš jezik, ali nije se držao pravila prevodilačke struke, što je rezultiralo nezadovoljstvom klijenata. Korektori i lektori koji čine naš tim stručnjaka će vam omogućiti da dobijete kvalitetno korigovane materijale, čijim kvalitetom ćete sigurno biti zadovoljni.

Sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo sva poslovna i lična dokumenta, što znači da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obradi, pored ostalog i: izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih (venčani list, umrlica, krštenica), uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvolu za boravak, radnu dozvolu, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, te finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, fakture, poslovne odluke i ugovore, bilanse stanja, statute i osnivačke akte preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, te bilanse uspeha i sva ostala lična i poslovna dokumenta koja nismo pomenuli.

Takođe prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju. U praksi, to znači da sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i ostala dokumenta koja se tiču oblasti medicine, farmacije ili građevinske industrije.

Diploma i dodatak diplomi, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju su takođe dokumenta koja će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da prevedu sa hrvatskog jezika na srpski, a zatim i overe kako biste dobili dokument spreman za korišćenje, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača potvrđuje da je on veran originalu.Podrazumeva se da kod nas možete da dobijete i prevod svih pravnih akata, kako sudskih presuda, tako i tužbi, žalbi i rešenja, ali i ugovora, punomoćja, pa čak i tekovine Evropske Unije prevodimo sa hrvatskog jezika na srpski. Sa razlogom ovo navodimo kao prednost, uzevši u obzir da je u našoj zemlji izuzetno mali broj stručnjaka koji su upoznati sa procesom prevođenja tekovina Evropske Unije.

Ne treba zaboraviti ni sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama, a koja takođe prevodimo u skladu sa vašim zahtevima. Najčešće nam se klijenti obraćaju zbog prevoda uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i različitih vrsta potvrda, poput onih o slobodnom bračnom stanju, visini primanja, stalnom zaposlenju, te stanju računa u banci, kao i saglasnosti za zastupanje. Osim toga prevodimo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja i patente, ali i seminarske i diplomske radove i sva ostala dokumenta koja se tiču nauke i obrazovanja.

Posebno je važno da napomenemo da se u pojedinim slučajevima, odnosno kod prevođenja određenih dokumenata zahteva i dodatna overa i to haškim Apostille pečatom. A nju ne vrše sudski tumači, već određeni sudski organi koji su ovlašćeni od strane Republike Srbije, tako da je preporuka da klijenti prvo potraže ovu informaciju u nadležnom sudu, kako bi sebe poštedeli bespotrebnog gubljenja vremena i novca. Naime, radi se o tome da se Apostille pečat stavlja samo na neka dokumenta i to ne uvek na isti način, te je iz tog razloga potrebno dobiti pravu informaciju pre nego što se uopšte počne sa procesom prevođenja. Najčešće se vrši prvo prevođenje dokumenta sa hrvatskog jezika na srpski, a onda se overava pečatom sudskog tumača, što su sve usluge koje možete da dobijete u ma kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Međutim dužni ste da sami odete u sud koji je određen, kako bi bila izvršena i overa haškim pečatom. A postoji i druga opcija, kada se prvo vrši overa Apostille pečatom, pa klijent takav dokument dostavlja na propisan način na obradu našim prevodiocima i sudskim tumačima. Vrlo je važno da znate i to da se u ovom slučaju prevodi i dokument i haški pečat, te se na kraju i overava pečatom sudskog tumača.

Propisana procedura u vezi sa prevođenjem dokumenata podrazumeva da sudski tumač koji je zadužen za njegovu overu prvo uporedi prevod sa originialnim dokumentom, pa tek onda stavlja svoj pečat na njega, ali samo pod uslovom da je utvrdio da je reč o potpuno istom sadržaju, te da između prevoda i originala ne postoji nikakvo odstupanje. Ukoliko primeti odstupanje, u obavezi je da ne overi takav dokument, a da klijenta obavesti o tome, te mu ponudi mogućnost njegove redakture.

Upravo iz pomenutog razloga se zahteva dostava originala na uvid, tako da se način slanja dokumenata razlikuje u odnosu na ostale vrste sadržaja, za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača. Klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa hrvatskog jezika na srpski ih ili ih donose lično ili šalju preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije” (preporučeno) na adresu naše poslovnice koja se nalazi u njihovom gradu ili im je najbliža. Sve ostale sadržaje mogu da pošalju na naš mejl, te da maksimalno pojednostave čitav postupak. A na isti način i mi njima možemo da pošaljemo obrađene materijale, dok prevedena dokumenta šaljemo ili kurirskom službom na željenu adresu ili ih klijenti preuzimaju lično. Ukoliko žele da im prevedena dokumenta dostavi kurirska služba, moraju da znaju da se ta usluga naplaćuje dodatno, jer nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata, te su u obavezi da plate kuriru prilikom preuzimanja.

Samo kada se radi o prevodu u posebno kratkom roku, klijentima je dozvoljeno da pošalju dokumenta skenirana na mejl i to samo zato što je potrebno da prevodilac i sudski tumač počnu što pre sa njihovom obradom. Međutim, procedura se poštuje i u takvim situacijama, pa su klijenti u obavezi da originale na uvid dostave naknadno i to na onaj način koji im najviše odgovara, uz uslov da to bude u što kraćem roku, kako bismo uspeli da ispoštujemo njihove zahteve za hitnim prevodom.

Usmeno prevođenje sa hrvatskog na srpski jezik

Iako je većina usluga koje nam zahtevaju klijenti usmerena na prevođenje u pisanoj formi, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski.

Uzevši u obzir da vršimo različite vrste usmenog prevoda, odnosno simultano, šapatno i konsekutivno, te da je svaka od njih primerena za određeni tip događaja, to se od klijenata zahteva da nam blagovreno dostave sve neophodne informacije, kako bismo mogli da im preporučimo onaj tip prevoda koji će najbolje odgovoriti zahtevima događaja koji organizuju. A pod tim mislimo na informacije o prostoru u kome će događaj biti održan, broju učesnika, predviđenom trajanju i, uopšteno o samoj organizaciji.

U onim prilikama kada takva vrsta usmenog prevođenja odgovara konceptu samog događaja, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnoj ceni.

Sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo i web sajtove, ali i online prodavnice i kataloge, te softverske aplikacije i programe. Prilikom prevođenja web sadržaja, prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na tom zadatku, posebnu pažnju obraćaju na primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi se prevedeni materijali još bolje kotirali u polju pretrage. Upravo na taj način se potencijalnim klijentima kojima je srpski jezik maternji nudi prilika da relativno lako dođu do svih potrebnih informacija u vezi sa proizvodima ili uslugama, odnosno poslovanjem vaše kompanije.

Osim toga, kod nas možete dobiti i prevod knjiga svih vrsta sa hrvatskog jezika na srpski, poput udžbenika i književnih dela poezije i proze, a prevodimo i beletristiku i romane, te novinske članke i časopise bilo kog tipa (ilustrovane, stručne, dečije i druge).

Prevodi tenderske dokumentacije sa hrvatskog jezika na srpski

Pored dokumentacije za tendere, sa hrvatskog jezika na srpski prevodimo i medicinsku, građevinsku i tehničku dokumentaciju.

Možemo da vam ponudimo, između ostalog prevod: građevinskih projekata, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, lekarskih nalaza, ali i svih dokumenata o medicinskim proizvodima, te uputstava za rukovanje, a na vaš zahtev ćemo obraditi i sve ostale sadržaje koji su vezani, kako za oblast građevinske industrije, tako i za domen farmacije i medicine.

Uz to, prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a koja se odnose na oblast obrazovanja, kao što su: prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, te sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a vezana su za oblast obrazovanja.

Kada se uzme u obzir da su u pitanju zvanična dokumenta, trebalo bi da znate i da prevod sam po sebi nije dovoljan da biste mogli da ih koristite. Ono što jednom dokumentu koji je preveden sa hrvatskog jezika na srpski daje validnost pred zakonom jeste pečat sudskog tumača, a i ovo je usluga koju vam pruža Prevodilački centar Akademije Oxford, budući da su kod nas zaposleni i prevodioci i sudski tumači.

Jedina obaveza koju imate se odnosi na poštovanje pravila dostave, jer je potrebno da priložite i originale na uvid sudskom tumaču koji vrši njihovu overu. Reč je o tome da on ima obavezu da ih uporedi, kako bi ustanovio da se radi o istovetnim sadržajima, jer se jedino tako prevedena dokumenta mogu overiti. U slučaju da postoji nekompatibilnost među njima, sudski tumač obaveštava klijenta, te mu predlaže da se izvrši redaktura prevedenih materijala. I uslugu redakture možete dobiti kod nas i to u optimalnom roku.

Kako je vaša obaveza da dostavite i originale na uvid, to ih možete doneti lično ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, te angažovati kurirsku službu da izvrši dostavu. Isto tako, prevedena i overena dokumenta ili preuzimate lično ili zahtevate da vam budu poslata na adresu. Samo što je usluga slanja na adresu uvrštena u dodatne usluge, te nije uračunata u cenu osnovne obrade dokumenata, koja se odnosi na njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski i overu sudskog tumača. Samim tim se dostava naplaćuje prema cenovniku kuriske službe, a plaćate je direktno kuriru kada preuzimate pošiljku.

Ako su vam prevodi dokumenata potrebni vrlo brzo, možete da ih pošaljete najpre skenirane na naš mejl, a da originale dostavite u navedenom roku na jedan od načina koje smo naveli.

Osim ove, imate još jednu obavezu, koja ne spada u nadležnost naših stručnjaka, a tiče se overe haškim Apostille pečatom. Sve informacije o potrebi za ovom, posebnom vrstom overe možete da dobijete u onom sudu koji je za nju nadležan, a budući da naši stručnjaci nisu dužni da sa vama dele ove podatke, oni će vas uputiti na onu instituciju u okviru koje možete da pribavite sve potrebne informacije. Overa haškim pečatom nije obavezna za sva dokumenta, a i za ona za koja je obavezna se vrši na različite načine, pa bi trebalo da saznate što pre na koji način je potrebno izvršiti je za konketna dokumenta. U pojedinim slučajevima se prvo dokument donosi na prevod i overu našim stručnjacima, pa ga klijent nosi u nadležan sud da bi bio overen i Apostille pečatom, dok se za druga dokumenta prvo vrši overa u sudu, a onda se prevodi i dokument i haški pečat, te overava od strane sudskog tumača.

Prevođenje reklamnih materijala sa hrvatskog jezika na srpski

Kako su reklamni materijali, u najmanju ruku specifični, uzevši u obzir da većina njih sadrži ne tako lako uočljivu poruku za potencijalne korisnike usluga, odnosno kupce proizvoda koji se reklamiraju, to naši prevodioci i sudski tumači koji ih prevode sa hrvatskog na srpski jezik posebnu pažnju obraćaju na njihovo prilagođavanje ciljanom jeziku, Naime, oni određenu reklamnu poruku prevode u skladu sa duhom srpskog jezika i na taj način dopiru do potencijalnih klijenata koji se njime služe, to jest kojima je maternji.

Pored prevoda PR tekstova, nudimo vam i prevođenje reklamnih letaka, flajera, ali i plakata, a sa hrvatskog na srpski jezik prevodimo i kataloge, vizit kartice i brošure.

Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat po tome što u svojoj ponudi ima i one suluge koje se retko gde još mogu naći u našoj zemlji. Jedna od takvih se odnosi i na prevođenje audio i video materijala svih vrsta sa hrvatskog na srpski jezik, uz koju vršimo i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije, te tako klijentima omogućujemo da u relativno kratkom roku dobiju sadržaje spremne za distribuciju i plasiranje.

Između ostalog, prevodimo crtane, igrane, dokumentarne i animirane filmove, serije, zabavne, dečije, informativne i obrazovne emisije, ali i reklamne poruke i sve ostale vrste, kako video, tako i audio sadržaja.

Posebno smo usmereni na prevođenje tekstualnih materijala sa hrvatskog na srpski jezik, kako onih koji su namenjeni plasiranju javnosti, tako i onih koji će biti prezentovani isključivo užim, stručnim krugovima. Tema ovih tekstova može da se odnosi zaista na bilo koju oblast, jer prevodilac i sudski tumač koji se angažuje za njihovu obradu, sem izuzetnih profesionalnih znanja, poseduje i dovoljno iskustva, ali i visok stepen opšteg obrazovanja, tako da im nijedna tema nije nepoznata.

Osim tekstova koji obrađuju temu iz oblasti politike, ekonomije, bankarstva, prava i finansija, sa hrvatskog na srpski jezik prevodimo i one čija tema je vezana za oblast psiohologije, sociologije i filozofije, kao i one koji se tiču: građevinske industrije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, marketinga, farmacije, komunikologije, medicine, obrazovanja i nauke, ali i svih nepomenutih grana društvenih, odnosno prirodnih nauka.

Takođe, u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i diplomske i seminarske radove, kao i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno sve sadržaje koji se odnose na oblast obrazovanja i nauke.

Prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata hrvatskog jezika na srpski

Krštenica, venčani listi i umrlica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, saobraćajna i radna dozvola su dokumenta koja će naši prevodioci i sudski tumači u relativno kratkom roku i po izuzetno pristupačnoj ceni da prevedu sa hrvatskog na srpski jezik, a zatim izvrše i njihovu overu.

Sem njih, prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na poslovanje neke kompanije ili pojednica, a najpre: fakture, poslovne odluke i izveštaje (finansijski, revizorski, godišnji), osnivački akt i statut preduzeća, sertifikate, rešenje o osnivanju pravnih lica, licence, bilanse uspeha i stanja, te sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja.

Ukoliko su vam potrebni prevodi potvrda, saglasnosti, izjava i uverenje sa hrvatskog na naš jezik, kao sto su recimo: potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, odnosno svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti i ovu uslugu potpuno profesionalno, te vam u optimalnom roku dostaviti prevedene materijale.

Pored svega navedenog, prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste sudskih presuda, tužbi, odluka, rešenja i žalbi, kao i ugovore i ostala pravna akta.

Ne zaboravite da je ovde reč o zvaničnim dokumentima za koje je potrebno izvršiti i overu pečatom zvanično ovlašćnog sudskog tumača, tako da je neophodno da nam dostavite i original na uvid. Dokumenta na prevod možete da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a imate mogućnost i da nam ih donesete lično u jednu od mnogi naših poslovnica Akademije Oxford.

Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenata koje ste dostavili, možete da ih preuzmete lično ili da ih dobijete direktno na adresu. Usluga slanja na vašu adresu se poverava kurirskoj službi, pa se i naplaćuje direktno od klijenata prilikom preuzimanja i to prema ceni koja je pri službi zaduženoj za dostavu važeća u tom trenutku.

Klijenti koji imaju potrebu za hitnim prevodom, što podrazumeva uglavnom prevođenje sa hrvatskog na srpski po principu “danas za sutra”, treba da prvo pošalju skenirana dokumenta na mejl, a potom i dostave na uvid originale, posebno vodeći računa o roku za izradu koji su zadali, kako bi naši prevodioci i sudski tumači mogli da izađu u susret njihovim zahtevima za brzim prevodom.

Osim dostave originala, klijenti su u obavezi i da na vreme pribave informacije o overi Apostille pečatom za konkretna dokumenta, jer ovaj postupak može umnogome da produži proces prevođenja i overe sudskog tumača, uzevši u obzir da je reč o specifičnoj vrsti overe, koja se vrši samo za pojedina dokumenta. Sve informacije o overi haškim Apostille pečatom, klijenti mogu da dobiju u sudu koji je za njeno izvršenje zadužen.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje