Prevod sa hrvatskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na engleski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na engleski jezik

Zainteresovani klijenti u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i prevođenje sa hrvatskog jezika na engleski za bilo koju vrstu materijala pisanim putem, kao i da angažuju stručnjake specijalizovane za usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Prevodioci i sudski tumači koji su u timu ove institucije mogu da izvrše kako simultani prevod sa hrvatskog jezika na engleski, tako i konsekutivni, ali i posebnu vrstu prevoda koja je poznata kao šapatno. Naglašavamo da klijenti kojima je neophodna ova usluga moraju da obaveste ovlašćeno lice navedene institucije o svim potrebnim detaljima koji se odnose na organizaciju samog događaja, te da svakako dostave informacije vezane za njegovo trajanje i način organizovanja, te za broj učesnika, kao i podatke o prostoru u kome će se on odvijati, a kako bi mogla da bude pripremljena adekvatna ponuda. Ukoliko stručni tim konkretne poslovnice bude procenio da je baš taj tip usluge najbolje primeniti, u ponudi će se naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A pomenuti stručnjaci mogu da obrade i popularne, kao i stručne tekstove iz oblasti obrazovanja, ekonomije, turizma, politike i bankarstva, te sve one koji su vezani za oblast građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine i prava, ali i finansija i psihologije. Isto tako, sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata vrše direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na engleski i za tekstove čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, filozofije, farmacije, sociologije i obrazovanja, te za sve one koji su vezani za komunikologiju, marketing, medicinu i bilo koju drugu nauku koja spada u domen društvenih ili prirodnih.Prevođenje sa hrvatskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na hrvatski

Časopise namenjene najmlađima, odnosno stručne, ilustrovane i mnoge druge, kao i novinske članke će isto tako da po zahtevu oni da obrade, a u ponudi su i prevodi sa hrvatskog jezika na engleski za romane i beletristiku, te prozna i poetska književna dela, kao i za udžbenike.

Klijenti kod nas mogu da dobiju i profesionalno obrađene internet sajtove, kao i web kataloge, odnosno sadržinu online prodavnica, a zatim po potrebi naši stručnjaci obrađuju i softvere, ali i ostale materijale koji su vezani za oblast interneta. Kada se bave njihovom obradom, pomenuti stručnjaci primenjuju i pravila koja navodi SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način konkretnim materijalima pružaju mnogo bolje pozicioniranje na internetu.

Tu su i stručnjaci koji na zahtev klijenata rade redakturu svih sadržaja koji su prevedeni u ovoj jezičkoj varijanti, ali to nije učinjeno kvalitetno i profesionalno. A po potrebi prevodimo i brošure, kataloge i reklamne letke, ali i flajere, kao i plakate, zatim PR tekstove, vizit karte i ostale sadržaje koji se odnose na oblast marketinga. Klijentima nudimo i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na engleski za koju vrstu kako video sadržaja, tako i audio, a to uključuje kompletnu obradu serija, dečijih i informativnih emisija, a zatim i reklamnih poruka i animiranih filmova, odnosno obrazovnih i zabavnih emisija, te crtanih filmova, dokumentarnih i igranih filmova i ostalih sadržaja ove vrste, a zatim ćemo im omogućiti i uslugu njihovog titlovanja ili, pak sinhronizovanja.Svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa hrvatskog jezika na engleski za dokumenta u našim poslovnicama dobijaju njihovu kvalitetnu i kompletnu obradu, a uz prevod ih očekuje i usluga koju pružaju zvanično ovlašćeni sudski tumači. Kada se na prevedenom dokumentu nađe i pečat sudskog tumača, to znači da je on isti kao i sadržina originalnog dokumenta i da se tretira kao apsolutno validan sa stanovišta zakona i prava.

Postupak overe iziskuje upoređivanje originalnog i prevedenog dokumenta, te iz tog razloga klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na engleski treba svakako da dostave i originalne sadržaje i to na uvid. A prevodioci i sudski tumači mogu da obrade sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što podrazumeva prevođenje svih vrsta saglasnosti i izjava, te potvrda, kao i uverenja (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge), te po zahtevu klijenata mogu da prevedu i medicinsku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja ulaze u njen sastav, kao što su na primer specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarski nalazi, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali ie dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga.

Pored toga, klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa hrvatskog jezika na engleski za sva lična dokumenta (dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, lična karta, saobraćajna dozvola, venčani list, vozačka dozvola, umrlica, radna dozvola i druga), te im nudimo i kompletnu obradu svih vrsta pravnih akata (sertifikati, sudske presude i odluke, tekovine Evropske Unije, licence, ugovori, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i rešenja, te mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast sudstva ili prava).

A uz sve što je do sada pomenuto, sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i prepis ocena, naučne radove i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali isto tako i diplomu i dodatak diplomi, zatim rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno seminarske i diplomske radove, kao i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke ili obrazovanja.

U našoj ponudi su i prevodi sa hrvatskog jezika na engleski za poslovnu dokumentaciju (poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga), te za ona dokumenta koja se smatraju sastavnim delom kako tehničke i građevinske, tako i dokumentacije za tendere (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga).

Kako se iziskuje dostavljanje originala na uvid, to je i postupak njihovog slanja različit u odnosu na ostale sadržaje koji se prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, a koji ne uključuju overu sudskog tumača, jer njih klijenti imaju pravo ne samo da dostave na obradu preko mejla, nego i da ih isto tako prime, a nakon što prevodilac i sudski tumač ispune njihove zahteve, te obrade konkretne sadržaje. Klijenti dokumenta mogu da nam donesu lično, odnosno da ih pošalju preko kurirske službe ili da to učine putem „Pošte Srbije“, stim da mora biti preporučeno, pošto dostavljaju i originalna dokumenta. A na mejl dokumenta mogu da dostave samo oni klijenti kojima je potrebno njihovo hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na engleski, ali oni svakako imaju obavezu da izvrše i dostavljanje originalnih sadržaja, stim da se u toj situaciji zahteva da odaberu najbrži od svih načina koje smo prethodno naveli. A kada naši stručnjaci završe sa obradom dokumenata koje su klijenti dostavili, oni mogu da ih preuzmu lično, ali im je isto tako omogućeno i da im prevedena i overena dokumenta budu isporučena na adresu koju navedu, stim da je to usluga koja mora biti dodatno plaćena, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu prevoda i overe određenog dokumenta. Plaćanje ove usluge svaki klijent mora da izvrši direktno osobi koja mu i dostavi pošiljku, a njenu cenu isključivo kurirska služba, tako da naša institucija na nju nema nikakvog uticaja.

Moramo da napomenemo da klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na engleski za različita dokumenta svakako treba da zatraže i informacije u okviru nadležnih državnih institucija, a vezano za nadoveru, to jest stavljanje haškog ili Apostille pečata na ta dokumenta. Stvar je u tome da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nisu direktno nadležni za tu vrstu overe, te da ne moraju da imaju validne informacije koje će dati klijentima o njoj. Naglašavamo da se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta za koja se radi prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, nego samo da ona koja navodi zakon, pa zato i jeste vrlo važno da se klijent prvo raspita da li je Apostille pečat obavezno staviti na dokumenta za koja su mu neophodni prevodi sa hrvatskog jezika na engleski. A u slučaju da na to pitanje dobije potvrdan odgovor, on treba da sazna i u kom trenutku tokom procesa obrade određenog dokumenta se vrši ova overa, pošto je primećeno da se najčešće haški pečat stavlja pre ili nakon što prevodilac i sudski tumač urade svoj segment posla. Od svih tih informacija će zavisiti ne samo gde najpre treba da klijent odnese dokument na obrađivanje, već i koliko će celokupan proces otprilike trajati. Sve ovo navodimo zato što se razlikuje princip obrade dokumenta u zavisnosti od toga kada se na njega stavlja Apostille pečat. Naime, kada je ovaj pečat potrebno staviti pre početka obrade od strane pomenutih stručnjaka, onda sudski tumači i prevodioci vrše prevod sa hrvatskog jezika na engleski i za taj pečat i za sadržinu samog dokumenta, pa tek onda se pristupa postupku overe sudskog tumača. Sa druge strane je onaj proces koji podrazumeva da se radi prvog prevod u ovo jezičkoj varijanti, a potom se dokument overava od strane naših stručnjaka i na kraju ga klijent nosi u konkretnu instituciju Republike Srbije, a kako bi na njega bio stavljen haški pečat.

Prevod uverenja o državljanstvu sa hrvatskog na engleski jezik

Uz prevođenje uverenja o državljanstvu sa hrvatskog jezika na engleski, svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i overu pečatom sudskog tumača, to jest dokument koji je zakonski potpuno validan sa stanovišta zakona.

Savetuje se svima kojima je potrebna obrada ne samo ovog uverenja, već i ostalih dokumenata, da zatraži informacije vezano za overu Apostille pečatom, odnosno haškim za ta dokumenta, te je obavezan svaki klijent koji zahteva ovu uslugu da dostavi na uvid i originale.

Prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i vozačku dozvolu, krštenicu i venčani list, te dozvolu za boravak i potvrdu o prebivalištu, a zatim i radnu dozvolu i ličnu kartu, te saobraćajnu dozvolu, pasoš i ostala lična dokumenta. Oni će, isto tako na zahtev klijenata da urade i prevod sa hrvatskog jezika na engleski za diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, te za svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i naučne patente, a po potrebi obrađuju i uverenje o položenim ispitima, diplomske i naučne radove, kao i seminarske radove, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke.

Medicinsku dokumentaciju isto tako možemo da obradimo po potrebi, a sem za lekarske nalaze, vršimo i prevođenje sa hrvatskog jezika na engleski za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za mnoga druga dokumenta koja čine pomenuti tip dokumentacije.

Različite vrste potvrda i saglasnosti, odnosno izjava, kao i uverenja, takođe sudski tumači i prevodioci mogu da u navedenoj kombinaciji jezika obrade (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge), a uz to su u ponudi i prevodi sa hrvatskog jezika na engleski za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji izveštaji, statuti preduzeća i druga).

Sem toga, možemo da obradimo i ona dokumenta koja se odnose na oblast sudstva ili prava (sudske odluke i presude, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, licence, sudske žalbe i druga dokumenta ovog tipa), a kada je potrebno prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevode i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, te deklaracije proizvoda, odnosno bilo koji drugi dokument koji se smatra sastavnim delom kako tehničke i tenderske, tako i građevinske dokumentacije.

Prevođenje serija sa hrvatskog jezika na engleski

U okviru usluge koja podrazumeva prevod serija sa hrvatskog na engleski jezik svaki zainteresovani klijent u našim poslovnicama može da očekuje i njihovo titlovanje, te možemo da izvršimo i sinhronizovanje serija koje su na taj način obrađene. A sem toga, možemo u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedemo i reklamne poruke, kao i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno animirane i crtane filmove, te informativne i dečije emisije, ali isto tako i dokumentarne filmove, zabavne emisije i ostale video i audio sadržaje.

U našoj ponudi su i prevodi sa hrvatskog na engleski jezik za dela književnosti bilo koje vrste (proza, beletristika, poezija, romani i ostala), te za udžbenike.

Da bi klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa hrvatskog na engleski jezik za sadržaje iz oblasti marketinga mogli da dobiju njihovu profesionalnu obradu, pobrinuće se prevodilac i sudski tumač koji će primeniti i marketinška pravila kada budu prevodili reklamne plakate i flajere ili letke, odnosno PR tekstove, kataloge, brošure i ostale materijale te vrste. A posebno će voditi računa da reklamnu poruku koju nose sadržaji na hrvatskom jeziku oblikuju u skladu sa pravilima koja su prisutna u engleskom jeziku, a kako bi svakome ko se njime služi omogućili da se što bolje upozna sa onim što je predmet reklamiranja.

Pomenuti stručnjaci, pored toga u konkretnoj varijanti jezika mogu da obrade i popularne tekstualne sadržaje, ali isto tako i one koji se smatraju stručnim, a nevezano za to na koju temu se odnosi sadržina tih tekstova. Ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, finansije, turizam, građevinska industrija, obrazovanje, bankarstvo, filozofija, menadžment, farmacija, komunikologija i marketing su samo neke od oblasti koje mogu da obrađuju konkretni tekstovi, a koje će sudski tumači i prevodioci obraditi maksimalno kvalitetno.

Prevodi članaka iz novina sa hrvatskog na engleski jezik

Novinske članke će, po zahtevu da obrade prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A u aktuelnoj ponudi usluga su i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na engleski za ilustrovane i stručne, ali i mnoge druge vrste časopisa.

Sem toga, u našem timu su i korektori, ali i lektori koji zainteresovanima mogu da pruže profesionalnu redakturu različitih tipova materijala. Preciznije rečeno, nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili lekturu i korekturu, klijenti će biti nesumnjivo zadovoljni dobijenim prevodima.

Internet sadržaje sudski tumač i prevodilac, takođe mogu da obrade u konkretnoj jezičkoj varijanti i to u potpunosti poštujući pravila SEO (Search Engine Optimisation). Koliko je ovaj podatak važan, jasno pokazuje činjenica da se svaki internet sajt za koji se radi ovakav prevod sa hrvatskog jezika na engleski u vrlo kratkom vremenskom periodu nalazi na mnogo boljoj poziciji na internet pregledačima. Osim njih, navedeni stručnjaci mogu da u ovoj kombinaciji jezika obrade i sadržinu online prodavnica i kataloga, te bilo koju aplikaciju ili program, kao i ostale web materijale.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo i angažovanje naših stručnjaka na poslovima koji se odnose na usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na engleski. Sobzirom na to da prevodioci i sudski tumači primenjuju sva tri tipa ove usluge, to jest simultani, šapatni i konsekutivni prevod, koji od njih će biti primenjivan za određeni događaj će zavisiti samo od načina na koji je zamišljena njegova organizacija. Zato klijenti moraju da nas informišu o tačnom broju učesnika i trajanju, te o prostoru u kome je odrđeno da taj događaj bude održan, ali i da nas upute u osnovne podatke o njegovoj organizaciji, jer na osnovu toga naš tim odlučuje koja od ponuđenih usluga će na najbolji način da odgovori konkretnim zahtevima. Ako se proceni da baš simultani prevod sa hrvatskog jezika na engleski može na najbolji mogući način da odgovori na te zahteve, mi ćemo uneti u zvaničnu ponudu i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultani prevod, a što naši klijenti mogu da dobiju po vrlo povoljnoj ceni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje