Prevod sa hrvatskog na flamanski jezik

Prevođenje sa hrvatskog na flamanski jezik

Uz to što zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše i usmeni prevod sa hrvatskog jezika na flamanski, oni klijentima mogu da obezbede i obradu bilo kog materijala u pisanom obliku.

Da napomenemo odmah da prevodioci i sudski tumači osim šapatnog, mogu da izvrše i konsekutivno, kao i simultano prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji. Valjalo bi da pre formiranja ponude stručnjaci dobiju od klijenta podatke o organizaciji manifestacije, u smislu da budu obavešteni o predviđenom trajanju, kao i o broju učesnika, ali i o mestu njenog održavanja. Ponudom te institucije obuhvaćena je i usluga, koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što značajno olakšava svim klijentima.

Kada su nekome potrebni direktni prevodi online kataloga i web prodavnica sa hrvatskog jezika na flamanski, ali i mnogih drugih internet sadržaja, u poslovnicama ove institucije će dobiti i uslugu njihove stručne optimizacije. Zapravo će sudski tumači i prevodioci tada primeniti pravila, koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), te će tako klijenti na raspolaganju imati propisno obrađenesadržaje, koji će dostići mnogo bolju poziciju u polju pretrage.Prevođenje sa hrvatskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na hrvatski

Svi oni materijali, koji se prvenstveno koriste kada je potrebno da bude reklamiran neki događaj ili usluga, odnosno proizvod ili rad kompanije, isto tako mogu da u toj jezičkoj kombinaciji da budu prevedeni. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač tom prilikom da se pridržavaju i pravila svoje struke i pravila marketinga.

Pomenuli bismo i to da ovi stručnjaci mogu prevesti i časopise, kao i književna dela i novinske članke, ali i udžbenike, nevezano za to kojom tematikom se bave i koliko je ona kompleksna.

Uz to su specijalizovani i za direktno prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa hrvatskog jezika na flamanski, a obrađuju i audio i video materijale bilo koje vrste. A da bi svakom klijentu u tom slučaju bila ponuđena kompletna i profesionalna usluga, tako da u samoj poslovnici dobije kompletno obrađen audio ili video materijal, biće mu omogućeno da izabere između sinhronizacije i tipovanja takvih sadržaja.Poseban osvrt moramo napraviti na obradu dokumenata, zato što sudski tumači i prevodioci tom prilikom klijentima omogućuju kako njihov direktan prevod sa hrvatskog jezika na flamanski, tako isto i uslugu overe, čime se potvrđuje istovetnost prevoda i originala, a obrađenom dokumentu se pruža validnost pred zakonom.

Postupak obrade je specifičan, samo zato što ovlašćeni sudski tumač mora da prethodno uporedi sadržinu prevedenih dokumenata sa njihovim originalima. Upravo iz tog razloga se i razlikuje princip dostavljanja dokumenata na obradu, jer se zahteva i prilaganje originala. A sve to ne važi kada se prevod vrši za ostale pomenute sadržaje, pošto njih klijent na mejl može i poslati na obradu, ali i dobiti nakon pružene usluge.

Kako preko “Pošte Srbije” i to preporučenom pošiljkom, tako isto i preko izabrane kurirske službe može poslati originale dokumenata na obradu, a dozvoljena je i opcija koja podrazumeva lično donošenje sadržaja u predstavništvo ove institucije.

Od odluke svakog klijenta će zavisiti kako želi da preuzme kompletno obrađena dokumenta, a na raspolaganju su mu dve mogućnosti. Jedna od njih uključuje preuzimanje u samoj poslovnici i to lično, a druga se odnosi na isporuku preko kurirske službe na adresu klijenta. Upravo to i jeste usluga koja se dodatno naplaćuje, s tim da isključivo služba za dostavu u tom slučaju ima pravo cenu da formira.

Izuzev svih onih dokumenata, koja se odnose kako na oblasti obrazovanja i sudstva, tako isto i na nauku, ali i pravo, biće izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa hrvatskog jezika na flamanski.

Naravno da će sudski tumač i prevodilac obraditi i sve vrste potvrda, saglasnost i uverenja, kao i izjava, a što se prvenstveno odnosi na dokumenta koja klijenti kasnije podnose nadležnim institucijama kada je potrebno.

Pored već pomenutih, mogu da budu propisno obrađena i ona dokumenta, koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, poput na primer tenderske, poslovne i tehničke, odnosno medicinske i građevinske.

Jednom rečju, bilo koji dokument da klijent dostavi prema opisanim pravilima na obradu, u najkraćem mogućem roku nakon toga će ga dobiti prevedenog u ovoj jezičkoj varijanti i od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača overenog.

Vrlo je važno ne samo da bude ispoštovano pravilo o slanju originala na uvid, nego i da klijent sve informacije o postupku poznatom kao nadovera dobije na vreme. Naglašavamo da se radi o podacima vezano za overu Haškim ili takozvanim Apostille pečatom, pošto pomenuti stručnjaci za njeno izvršenje nemaju dozvolu. Bitno je da klijent prvo kontaktira odeljenje osnovnog suda u mestu svog stanovanja, jer su ovlašćenja upravo zaposlenima u tom sektoru data.

Dostupna je i usluga, koja podrazumeva hitan prevod dokumenata sa hrvatskog jezika na flamanski, a u tom slučaju se postupak slanja sadržaja na obradu može razlikovati. Pod tim mislimo da će biti dozvoljeno klijentima, ali samo tom prilikom, da na uvid originalna dokumenta prilože kasnije, dok će sadržaje prvo skenirati i poslati na oficijelnu mejl adresu ove institucije, kako bi sudski tumač i prevodilac bili u mogućnosti njihov zahtev za brzom izradom prevoda i overe da ostvare.

Svako ko je na nekom drugom mestu dobio uslugu prevoda bilo dokumenata ili nekog drugog materijala u pisanoj formi, a nije bio u potpunosti zadovoljan kvalitetom te usluge, ima mogućnost da kontaktira najbliže predstavništvo ove institucije i zahteva stručnu redakturu. Shodno potrebama će lektori i korektori tada prvo da izvrše analizu prispelih materijala, kako bi utvrdili koje greške u njima postoje, a onda će ih u skladu sa pravilima svoje struke, odnosno ciljanog jezika ispraviti, kako bi klijentima omogućili da imaju profesionalno obrađene sadržaje.

Prevod deklaracija proizvoda sa hrvatskog na flamanski jezik

Celokupnu sadržinu kako tehničke, tako isto i tenderske, ali i građevinske dokumentacije će sudski tumači i prevodioci, onda kada to klijenti zahtevaju da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a nakon toga će u skladu sa aktuelnim pravilima izvršiti i overu svakog prevedenog dokumenta. Na taj način će direktni prevodi građevinskih projekata sa hrvatskog jezika na flamanski, odnosno deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te uputstava za rukovanje i drugih dokumenata, biti obrađena u skladu sa aktuelnim zakonom, što će dovesti do toga da će biti svaki takav dokument biti označen kao pravno i zakonski validan.

Potrebno je da svaki klijent obezbedi originalna dokumenta sudskom tumaču, te da ih upravo njemu na uvid dostavi.

Sve podatke o overi Apostille pečatom, odnosno takozvanim Haškim će pribaviti upravo vlasnik dokumenata, jer taj tip overe nije dostupan u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pošto pomenuti stručnjaci nemaju nadležnost u tom slučaju.

Bilo koju vrstu izjave, saglasnosti ili uverenja, odnosno potvrde će prevodilac i sudski tumač u skladu sa važećim pravilima da obrade. A uz saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o visini primanja, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta, koja se podnose nadležnim službama.

Dostupno je i direktno prevođenje uverenja o državljanstvu sa hrvatskog jezika na flamanski, odnosno svih dokumenata koja su lična, kao što su na primer radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i pasoš, potom dozvola za boravak i saobraćajna, kao i izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i vozačka dozvola, te izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i ostala.

A osim specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i lekarske nalaze, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki onaj dokument koji se smatra delom medicinske dokumentacije.

Podrazumeva se da će biti izvršeni i zahtevi klijenata vezano za direktan prevod pravnih akata sa hrvatskog jezika na flamanski, a u kom slučaju će zaposleni ove institucije kompletno obraditi kako sudska rešenja, punomoćje za zastupanje i sudske žalbe, odnosno tekovine Evropske Unije i sudske tužbe, tako isto i licence, ugovore i sudske presude, potom sertifikate, sudske odluke i ostala dokumenta koja se odnose na oblast sudstva ili prava.

Na raspolaganju je zainteresovanima i obrada dokumenta iz domena nauke, odnosno obrazovanja. U tom slučaju će sudski tumači i prevodioci, osim rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i patenata, kompletno da obrade i diplomu i dodatak diplomi, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i uverenje o položenim ispitima. Svakako su klijentima na raspolaganju i prevodi prepisa ocena sa hrvatskog jezika na flamanski, odnosno seminarskih radova i nastavnih planova i programa fakulteta, s tim što će pomenuti stručnjaci po zahtevu kompletno obraditi i diplomske radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju i uopšteno rečeno, svaki drugi materijal koji je vezan za konkretne oblasti.

Pomenuli bismo i to da će biti ostvareni zahtevi klijenata koji se odnose na kompletnu obradu statuta preduzeća, zatim revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, s tim što prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa pravilima da obrade i finansijske izveštaje, fakture i osnivački akt preduzeća, kao i poslovne odluke, te sva ostala dokumenta, koja se odnose na poslovni proces kako preduzetnika, tako i svakog pravnog lica.

Prevodi aplikacija i programa sa hrvatskog jezika na flamanski

Profesionalna obrada softvera je dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a podrazumeva se da može biti izvršeno i direktno prevođenje online prodavnica sa hrvatskog na flamanski jezik, odnosno web sajtova i internet kataloga, te mnogih drugih sadržaja koji su vezani za računare i web. Zahvaljujući činjenici da su upoznati sa pravilnim korišćenjem alata SEO (Search Engine Optimisation), prevodioci i sudski tumači ove institucije će izvršiti i stručnu optimizaciju svih takvih materijala.

Usmeni prevod u sve tri varijante je, isto tako usluga za koju su oni specijalizovani, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ponuda za konkretnu uslugu može isključivo da bude formirana nakon što ovi stručnjaci budu dobili podatke o trajanju manifestacije, odnosno o tome koliko ljudi će biti prisutno i gde će ona biti održana, jer na osnovu tih parametara i donose odluku da li je bolje primeniti simultani, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata sa hrvatskog na flamanski jezik.

Sa ciljem ostvarenja svih zahteva klijenata, lektori i korektori ove institucije će izvršiti stručnu redakturu. Navedena usluga se sprovodi kada prevodi bilo teksta, dokumenta ili nekog drugog sadržaja nisu usklađeni sa originalima, to jest kada u njima ima grešaka.

Reklamne sadržaje bilo koje vrste će sudski tumač i prevodilac u skladu sa zahtevima pojedinaca da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu, a u tom slučaju će se pridržavati kako pravila flamanskog jezika, tako isto i pravila marketinga.

U skladu sa zahtevima će biti urađeni i prevodi knjiga sa hrvatskog na flamanski jezik, a u kom slučaju će biti obrađeni kako udžbenici, tako i književna dela. Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost prevoda članaka iz novina, popularnih, ali i stručnih tekstualnih materijala, odnosno svih vrsta časopisa.

Naglasili bismo i to da svaka poslovnica ove institucije omogućuje zainteresovanima i usluge sinhronizacije audio i video sadržaja, odnosno njihovog titlovanja. Zapravo će biti omogućeno svakom zainteresovanom da na jednom mestu dobije i prevod reklamnih poruka, serija i filmova, odnosno emisija i ostalih sadržaja tog tipa i njihovu završnu obradu, a kako bi mogao te materijale da prikazuje budućim gledaocima, odnosno slušaocima, praktično odmah pošto bude izvršio preuzimanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje