Prevod sa norveškog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na hebrejski jezik

Za online prevod sa norveškog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa norveškog na hebrejski jezik

Sve vrste sadržaja u pisanoj formi mogu u pomenutoj varijanti jezika zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford da obrade, ali su klijentima na raspolaganju i brojne dodatne usluge.

Tako se po njihovom zahtevu mogu izvršiti direktni prevodi dokumenata sa norveškog jezika na hebrejski, a posle čega će biti izvršena dodatna usluga, koja podrazumeva overu prevedenih dokumenata.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači maksimalno poštuju pravila, to oni vrše kompletnu obradu svih dokumenata, te klijentima na taj način omogućuju da u najkraćem mogućem roku dobiju zakonski i pravno validne sadržaje, koje će u svakoj situaciji moći da koriste.Prevođenje sa norveškog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na norveški

Pored onih dokumenata, koja se nadležnim institucijama u skladu sa potrebama predaju, a što su različite vrste saglasnosti, potvrda i izjava, te uverenja, na zahtev klijenata može da bude izvršeno i prevođenje poslovne dokumentacije sa norveškog jezika na hebrejski.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika kompletno da obrade i svaki lični dokument, ali i sadržinu građevinske i tenderske, odnosno medicinske i tehničke dokumentacije.

Pobrinuće se da u skladu sa pravilima prevedu i overe kako dokumenta iz domena nauke i prava, tako isto i sudstva i obrazovanja, ali i uopšteno govoreći sve druge sadržaje koje klijent bude dostavio na obradu.Da bi mogao da bude izvršen profesionalan prevod dokumenata u navedenoj varijanti jezika, potrebno je da pravilo o dostavljanju originala na uvid svaki klijent u potpunosti ispoštuje, jer se to zahteva zarad postupka overe prevedenih dokumenata. Naime, zvanično ovlašćeni sudski tumači imaju obavezu da uvidom u originalna dokumenta tvrde da je njihova sadržina ista kao i u prevodu, zato što se sme overiti isključivo onaj prevedeni dokument, čija je sadržina potpuno ista kao i u originalu.

Uzevši u obziro da ova institucija nudi mogućnost i samo overe dokumenata, koja je preveo neko drugi, može se dogoditi da se jave odstupanja, pa se tom prilikom vlasniku dokumenata mora preporučiti usluga redakture. U svakoj poslovnici ove institucije nju izvršavaju lektori i korektori, koji usklađuju sadržinu prevedenih dokumenata sa njihovim originalima, nakon čega se bez ikakvih smetnji može izvršiti overa. Moramo napomenuti da se usluge korekture i lekture, takođe mogu primeniti i na sve ostale sadržaje, a koje je potrebno uskladiti sa pravilima pakistanskog jezika, odnosno ako je neophodno njihovu sadržinu u potpunosti prilagoditi originalima.

A da bi celokupan postupak obrade dokumenata bio ispoštovan, klijent će prvo dostaviti njihove originale lično ili ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko bilo koje kurirske službe, a onda će zatražiti informacije o nadoveri. Razlog zbog čega se to svakom vlasniku dokumenata, koji je zainteresovan za njihov direktan prevod sa norveškog jezika na hebrejski preporučuje, leži u činjenici da prevodioci i sudski tumači za postupak stavljanja Haškog, to jest Apostille pečata nisu ovlašćeni. Postoje specijalne službe u okviru osnovnih sudova naše zemlje, koje su jedino zadužene za konkretni postupak, pa će upravo od njih klijenti dobiti sve relevantne informacije. A u slučaju da sazna da je za njegova dokumenta nadovera obavezna, vrlo je važno i da se vlasnik sadržaja raspita da li se Haški pečat na ta dokumenta stavlja pre nego što se pristupi njegovom prevodu i overi od strane sudskog tumača ili tek nakon što te usluge budu bile pružene. Zapravo od svega toga će zavisiti gde prvo nosi dokument na obradu i po kom principu će ona biti izvršena.

Od odluke svakog pojedinca zavisi i kako će preuzeti obrađena dokumenta, a ponuđena mu je varijanta da u predstavništvo ove specijalizovane institucije dođe lično i preuzme ih, dok se svakako može opredeliti i za drugu opciju, koja uključuje slanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu vlasnika. Uzevši u obzir da u cenu obrade dokumenata ta usluga nije uračunata, nju će klijent platiti direktno kuriru, kada bude vršio preuzimanje pošiljke, a cenu će konkretna služba imati obavezu da definiše i da u tome svakog zainteresovanog obavesti na vreme.

Biće ispoštovan i zahtev klijenata, kome su neophodni hitni prevodi dokumenata sa norveškog jezika na hebrejski, ali je tada posebno važno da u što kraćem roku ti sadržaji budu na raspolaganju članovima tima konkretne poslovnice ove institucije. Dakle, iz tog razloga bi trebalo klijent na uvid originale kasnije da dostavi, a da prvo željena dokumenta skenira i na mejl adresu pošalje, kako bi sudski tumači i prevodioci bili u prilici njegov zahtev za hitnim prevodom da zaista ispoštuju.

Sve vrste tekstualnih materijala ovi stručnjaci, takođe mogu po zahtevu da prevedu, a tema popularnih i naučnih tekstova može da bude vezana za različite oblasti, kako iz domena društvenih nauka, tako isto i prirodnih.

Na zahtev klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje marketinških materijala sa norveškog jezika na hebrejski, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač profesionalno i kompletno da izvrše obradu za sve internet sadržaje. Ne samo da će uraditi njihov profesionalan prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti, nego će u skladu sa potrebama primeniti i alate SEO (Search Engine Optimisation), te tako uskladiti njihovu sadržinu sa svim onim pravilima, koja u okviru konkretnog pretraživača važe, a kako bi oni bili što bolje na internetu pozicionirani.

Valjalo bi napomenuti i to da ovi stručnjaci mogu da obrade i sadržinu časopisa, ali i različita književna dela i članke iz novina, kao i udžbenike.

U ponudi je i usluga, koja podrazumeva kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni, ali i simultani prevod sa norveškog jezika na hebrejski. Sama činjenica da prevodilac i sudski tumač mogu primeniti sva tri tipa usmenog prevoda je vrlo važna za klijente, jer će za određenu manifestaciju biti izvršena upravo usluga kojom će svi učesnici i organizatori biti u potpunosti zadovoljni. A da bi to moglo zaista da se dogodi, potrebno je da pažljivo bude kreirana ponuda, odnosno da budu razmatrane sve informacije koje klijent vezano za organizaciju samog događaja dostavi i koje moraju sadržati podatke kako o broju učesnika i o mestu njegovog održavanja, tako isto i o trajanju. Inače ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, tako da će svakako u zvaničnu ponudu i konkretna usluga biti uneta, a ukoliko bude predviđeno da pomenuti stručnjaci baš taj tip usmenog prevoda za konkretnu manifestaciju primene.

A ukoliko neko bude zahtevao u toj varijanti jezika prevod bilo za reklamne poruke i serije, bilo za filmove ili emisije različite vrste i sadržine, te za mnoge druge video i audio materijale, u okviru izabrane poslovnice ove institucije će mu na raspolaganju biti i dodatne usluge, u vidu njihovog titlovanja i sinhronizovanja, tako da će vrlo brzo kompletno obrađene sadržaje tog tipa klijent dobiti.

Na mejl mogu poslati sve sadržaje, izuzev dokumenata, a na isti takav način ih mogu i preuzeti svi, koji su za njihov prevod ili bilo koju od dodatnih usluga zainteresovani. Kome god takav vid slanja ili preuzimanja ne bude odgovarao, može se opredeliti za neku drugu od ponuđenih opcija, a sve informacije o tome će dobiti direktno u jednoj od poslovnica.

Prevođenje potvrde o stalnom zaposlenju sa norveškog jezika na hebrejski

Svaku drugu potvrdu, osim već navedene, ali i izjavu i uverenje, odnosno suglasnost će profesionalni prevodioci i sudski tumači u skladu sa odredbama trenutno aktuelnog zakona da obrade.

Zapravo na zahtev klijenata može biti izvršen direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa norveškog na hebrejski jezik, ali i potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, te uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, odnosno saglasnosti za zastupanje i svih ostalih dokumenata, koja od klijenata zahtevaju nadležne institucije.

Isto tako će se članovi tima konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford potruditi da u što kraćem roku prevod u datoj varijanti jezika izrade i za sva lična dokumenta (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih i ostala).

Mogu po zahtevu klijenata da budu izrađeni i direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa norveškog na hebrejski jezik, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, kao što su na primer uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarski nalazi i dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga.

Dobro je napomenuti da sudski tumači i prevodioci pristupaju obradi bilo kog dostavljenog dokumenta isključivo sa aspekta trenutno važećeg zakona, tako da nakon izrađenog prevoda, oni pristupaju overi obrađenog dokumenta.

Prethodno opisani postupak ima za cilj da klijentima omogući sticanje pravno i zakonski validnih dokumenata, a njihova obaveza jeste da se pravila o dostavljanju originala na uvid pridržavaju. Sve to se isključivo zahteva upravo zbog usluge overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, zato što on mora prvo uporediti lično originalna i prevedena dokumenta, pa tek kada bude bio potpuno uveren da nema razlike između tih sadržaja, može da izvrši overu, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument i tako potvrdi da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalu.

Samim tim što prevodioci i sudski tumači nemaju propisane dozvole za izvršenje postupka poznatog kao nadovera, a koji podrazumeva overu dokumenata Haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom, svakom klijentu zainteresovanom za njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika se preporučuje da podatke o toj vrsti overe pribavi prethodno samostalno u nadležnim institucijama naše zemlje.

Članovi tima svakog predstavništva ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa norveškog na hebrejski jezik, ali će kompletno obraditi i deklaracije proizvoda, zatim uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i sva ostala dokumenta koja su svrstana ili u tendersku, odnosno građevinsku ili u tehničku dokumentaciju.

Svi sadržaji koji su vezani za poslovanje kako određenog preduzetnika, tako i bilo kog preduzeća mogu biti kompletno obrađeni u datoj kombinaciji jezika. Tom prilikom se prvenstveno misli na sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su na primer finansijski, godišnji i revizorski, ali i na kompletnu obradu osnivačkog akta preduzeća, zatim faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, te statuta preduzeća, poslovnih odluka i drugih dokumenata, koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije.

Naravno da će u najkraćem mogućem roku sudski tumač i prevodilac ostvariti zahtev klijenata vezano za obradu bilo kog dokumenta iz oblasti nauke, odnosno obrazovanja. U tom slučaju mogu biti izrađeni direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa norveškog na hebrejski jezik, a kompletno će ovi stručnjaci obraditi i prepis ocena, zatim svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, kao i naučne i seminarske radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta, potom diplomske radove i potvrdu o redovnom školovanju, naučne patente i sva ostala dokumenta koja se konkretnih oblasti tiču na bilo koji način.

Valjalo bi istaći i informaciju da se po zahtevu klijenata mogu izraditi i prevodi presuda o razvodu braka sa norveškog na hebrejski jezik, ali i svih ostalih vrsta ne samo sudskih presuda, nego i sudskih žalbi, zatim rešenja i odluke, odnosno tužbi, s tim da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i tekovine Evropske Unije, zatim licence i bilo koju vrstu sertifikata, kao i punomoćje za zastupanje i mnoga druga pravna akta, odnosno ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava.

Direktni prevodi romana sa norveškog na hebrejski jezik

Izuzev celokupne sadržine romana, odnosno dela beletristike, članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i direktno prevođenje poezije sa norveškog jezika na hebrejski.

Na zahtev klijenata će prevodioci i sudski tumači u datoj kombinaciji jezika obraditi i članke iz novina, zatim udžbenike i sadržinu kako ilustrovanih i dečijih, tako isto i stručnih časopisa.

Ako je nekome u datoj varijanti jezika prevod potreban za web sajt ili sadržinu online prodavnice, te za neku aplikaciju ili program, odnosno internet katalog, treba da zna da će zaposleni ove institucije tom prilikom izvršiti i optimizaciju. Zapravo će implementirati SEO alate (Search Engine Optimisation), tako da će njihovu sadržinu maksimalno prilagoditi pravilima pretrage, a sa ciljem mnogo boljeg pozicioniranja tih materijala na internetu.

Sve vrste tekstova će sudski tumači i prevodioci da u pomenutoj varijanti jezika obrade, a na zahtev klijenata će biti izvršen i direktan prevod plakata i vizit kartica sa norveškog jezika na hebrejski. Naravno da će ovi stručnjaci obraditi u toj varijanti jezika i PR tekstove, ali i reklamne letke, zatim brošure i flajere, kao i kataloge i sve ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga.

Ukoliko neko ima prevedene sadržaje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali nisu ispoštovana pravila struke, te postoje određene greške u prevodima, potrebno je da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije, kako bi zahtevao uslugu redakture materijala. Ističemo da nju isključivo vrše korektori i lektori ove institucije, te da tom prilikom maksimalno poštuju pravila ciljanog jezika, a kako bi u što kraćem roku uskladili sadržinu konkretnih materijala sa njihovim originalima.

Kada se zahtevaju direktni prevodi filmova sa norveškog jezika na hebrejski, a bez obzira da li su u pitanju animirani, dokumentarni ili crtani, te igrani, klijentima će biti ponuđena i usluga njihove sinhronizacije, kao i titlovanja. Izuzev filmova, prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika mogu da obrade i reklamne poruke, zatim informativne, kao i emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, ali i serije i ostale audio i video materijale.

Prilikom organizacije manifestacije, a u okviru koje će učešće uzeti izvorni govornici i pakistanskog i turskog jezika, članovi tima svake poslovnice ove institucije mogu biti angažovani, kako bi izvršili usmeno prevođenje sa norveškog jezika na hebrejski. Moramo naglasiti da oni, izuzev simultanog i konsekutivnog, u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, što znači da je vrlo važno odabrati adekvatan tip ove usluge. Iz tog razloga se zahteva da klijenti dostave osnovne informacije o organizaciji događaja, odnosno da informišu precizno ove stručnjake kako o njegovom trajanju i o mestu održavanja, tako isto i o tačnom broju osoba koje će biti prisutne. Nakon dobijanja ovih informacija se one pažljivo moraju analizirati, te se bira onaj tip usmenog prevoda koji na sve te zahteve može najbolje da odgovori, a shodno odluci se u ponudu unosi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, budući da konkretna institucija i tu uslugu ima u zvaničnoj ponudi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje