Prevodi sa norveškog na turski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na turski jezik

Za online prevod sa norveškog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na turski jezik

Ako znate da tim Akademije Oxford čine prevodioci i sudski tumači za mnoge svetske jezike, a između ostalog i oni koji su specijalizovani za turski i norveški, onda će vam biti jasno zbog čega upravo mi možemo klijentima da ponudimo direktan prevod sa norveškog jezika na turski i to za zaista bilo koju vrstu sadržaja.

Svakako, naši stručnjaci mogu klijentima da ponude i usluge usmenog prevođenja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a što uključuje primenu ne samo konsekutivnog, već i prevoda uz pomoć šapata, odnosno simultanog. Isto tako je otvorena mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim cenama.

Kod nas klijenti mogu da dobiju i uslugu kompletne obrade različitih audio sadržaja, kao i video materijala, a to uključuje najpre njihovo prevođenje sa norveškog jezika na turski, te posle toga i finalizaciju njihove obrade, koja podrazumeva kako sinhronizovanje, tako i titlovanje. Na zahtev klijenata će i stručni lektori i korektori, koji su isto deo našeg tima da pruže svoje usluge, a ukoliko neko već poseduje prevedene materijale koji nisu na kvalitetan način obrađeni.Prevođenje sa norveškog na turski
Prevođenje sa turskog na norveški

Sudski tumač i prevodilac obrađuju i web sajtove, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta, odnosno književna dela, zatim novinske članke, udžbenike i časopise. A oni mogu da prevedu u navedenoj jezičkoj varijanti i stručne, kao i popularne tekstove, odnosno sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga.

Sve pomenute, ali i mnoge druge materijale koji ne iziskuju overu pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da nam dostave na obradu, ali i da ih isto tako preuzmu kada naši stručnjaci završe svoj deo posla, elektronskim putem (mejlom), a to znači da će maksimalno uštedeti i svoje vreme, te isto tako i novčana sredstva. Ali zato kada su u pitanju prevodi sa norveškog jezika na turski za dokumentaciju, odnosno za bilo koji dokument, klijenti moraju znati da se postupak slanja razlikuje, budući da se tada vrši overa pečatom sudskog tumača. Iz tog razloga se od njih zahteva dostavljanje originalnih dokumenata, a koje sudski tumač koristi da bi uporedio prevode sa originalima, jer stavljanjem svog pečata on potvrđuje da je dokument koji je preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji u potpunosti istovetan kao i originalan. Dokumenta možete da donesete lično i to u ma koju našu poslovnicu, a možete i da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da za to zadužite kurirsku službu.

A mi vama prevedena i overena dokumenta možemo da uručimo lično u prostorijama naše poslovnice ili da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Uzevši u obzir da se za uslugu dostavljanja sadržaja na adresu mora angažovati kurirska služba, to znači da je u pitanju dodatna usluga koju plaćate direktno kuriru, a njena cena isključivo zavisi od te kurirske službe.Hitan prevod sa norveškog jezika na turski za dokumenta podrazumeva, naravno brzu izradu prevoda, a da bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispoštuju taj zahtev, od klijenata se zahteva da najpre konkretna dokumenta skeniraju i pošalju preko mejla, a zatim i da ispoštuju uobičajenu proceduru koja podrazumeva dostavljanje originalnih sadržaja na uvid.

Što se tiče obrade dokumenata, moramo da naglasimo da svi klijenti koji zahtevaju ovu uslugu treba da samostalno dobiju podatke koji se tiču nadovere, to jest stavljanja Apostille (haškog) pečata na konkretna dokumenta. U pitanju je posebna vrsta overe koju ne mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač zaposleni u našoj instituciji i to samo zato što za nju nisu nadležni. Zato se i zahteva da klijent u okviru nadležnih državnih službi, a koje jedino imaju ovlašćenje da izvrše overu haškim pečatom sazna da li je on neophodan i za njegova dokumenta. Ako dobije informaciju da jeste, on mora da sazna i kada se ovaj tip overe vrši za ta dokumenta, uzevši u obzir da se pomenuti pečat najčešće stavlja ili pre ili posle obrade određenog dokumenta od strane naših stručnjaka. A kada klijent bude dobio ove informacije, koje inače ne mogu da mu daju zaposleni u našim poslovnicama, on će imati mnogo jasniju sliku gde treba prvo da odnese dokumenta, odnosno koliko će otprilike da traje njihova obrada. Naime, kada se prvo stavlja haški pečat, onda mora da se prevede i on i sam dokument, pa tek onda da sudski tumač izvrši overu, što je svakako duži proces od onoga koji podrazumeva najpre prevođenje sa norveškog jezika na turski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, pa tek na kraju overu Apostille pečatom.

Prevodi uverenja o nekažnjavanju sa norveškog na turski jezik

Iako nam se klijenti vrlo često obraćaju sa zahtevom da se izvrši prevod uverenja o nekažnjavanju sa norveškog jezika na turski, činjenica je da naši sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i sve ostale vrste uverenja, odnosno potvrda, ali i saglasnosti i izjava, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

A vršimo prevod u toj jezičkoj kombinaciji i za dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja (svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, prepisi ocena i druga), a isto tako i za ona dokumenta koja su primarno vezana za oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, patenti i ostala). Naravno, ukoliko je to zahtev naših klijenata, izvršićemo i obradu kako seminarskih, tako i diplomskih radova, a bez obzira koliko je njihovo izlaganje ili tema kompleksna.

Naglašavamo da klijenti koji zahtevaju obradu dokumenata treba da na uvid izvrše dostavljanje originala, a kako bi sudski tumač mogao da ispuni svoj deo posla, to jest da bi mogao da uradi overu prevedenog dokumenta. A uz to se njima i preporučuje da u nadležnom sudu zatraže informacije koje se odnose na overu haškim pečatom, pošto stručnjaci koji su u timu Akademije Oxford ne mogu da im pruže te informacije, uzevši u obzir da to nije njihova nadležnost.

Bitno je da istaknemo i da klijentima nudimo prevođenje sa norveškog jezika na turski kako za medicinsku, tako i za poslovnu, ali i za tendersku, odnosno građevinsku i tehničku dokumentaciju, a što znači da prevodilac i sudski tumač obrađuju različite tipove dokumenata koji ulaze u njihov sastav (specifikacije farmaceutskih proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, godišnji, revizorski i finansijski poslovni izveštaji, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, osnivački akt preduzeća, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statut preduzeća, građevinski projekti, fakture i druga).

Podrazumeva se da naši stručnjaci obrađuju i pasoš i ličnu kartu, te klijente svakako očekuju i prevodi sa norveškog jezika na turski za izvod iz matične knjige rođenih, odnosno za vozačku dozvolu i potvrdu o prebivalištu, ali i za uverenje o državljanstvu, zatim venčani list i umrlicu, te po potrebi obrađujemo i dozvolu za boravak, saobraćajnu i radnu dozvolu, kao i sva ostala lična dokumenta.

Da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj varijanti da prevedu ne samo presude o razvodu braka, nego i bilo koju drugu presudu, ali i tekovine Evropske Unije, odnosno sudske žalbe i ugovore, te sertifikate, sudska rešenja i tužbe, kao i punomoćje za zastupanje, licence i sudske odluke, ali i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nisu pomenuta, a tiču se oblasti sudstva, to jest prava.

Prevod web materijala svih vrsta sa norveškog jezika na turski

Kada su u pitanju prevodi internet materijala sa norveškog na turski jezik, slobodno možemo da kažemo da stručnjaci koji su u našem timu podjednako kvalitetno obrađuju i internet sajtove, odnosno online kataloge, kao i web prodavnice, ali po potrebi mogu da prevedu i softvere, to jest različite tipove kako programa, tako i aplikacija. A budući da je, konkretno za web sajtove optimizovanje prevoda vrlo važno, to možete biti sasvim sigurni da prevodilac i sudski tumač poseduju dovoljan nivo znanja vezanih za SEO (Search Engine Optimisation), a koja će svakako primeniti i za vreme obrade takvih sadržaja, čime će konkretnom sajtu u velikoj meri da poboljšaju pozicioniranje na internetu, što će takođe imati pozitivan efekat i na poboljšanje poslovanja vas, kao zvaničnog vlasnika tog sajta.

Specijalizovani smo i za uslugu lekture, to jest korekture, uzevši u obzir da su deo našeg tima i profesionalci koji su za to zaduženi (korektori i lektori). Zato što oni iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva u bavljenju ovim poslom, uopšte ne sumnjamo da nakon što oni budu primenili pravila vezana za redakturu sadržaja, svaki klijent će imati prilike da poseduje profesionalno urađen prevod, bez obzira koliko je on pre toga bio loš.

Tekstove različite dužine, sadržine i namene, takođe sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu. A izuzev onih koji se tiču oblasti menadžmenta, farmacije, politike, komunikologije i finansija, oni vrše i prevod sa norveškog na turski jezik za stručne, odnosno popularne tekstove, čija tema se odnosi na oblast filozofije, nauke, marketinga i bankarstva, ali i sociologije i drugih nepomenutih grana i prirodnih i društvenih nauka.

Mada je usluga prevoda u pisanoj formi zastupljenija kada je u pitanju ova jezička varijanta, neosporna je činjenica da prevodilac i sudski tumač mogu svima koji su zainteresovani da pruže i uslugu koja podrazumeva usmeno prevođenje sa norveškog na turski jezik. A oni klijenti koji su za nju zainteresovani moraju da znaju da su pomenuti stručnjaci podjednako kvalitetno specijalizovani za obavljanje sve tri vrste usmenog prevoda (konsekutivno, šapatno i simultano), tako da isključivo od podataka koji nam budu dostavljeni, a koji se odnose na organizaciju samog događaja i zavisi koja od njih će tom prilikom da bude primenjena. Ukoliko to okolnosti dozvoljavaju, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi udžbenika sa norveškog na turski jezik

Tek jedna od mnogobrojnih usluga koje zainteresovanim klijentima pružaju prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford se odnosi na prevođenje udžbenika sa norveškog jezika na turski. A sem toga, naši stručnjaci mogu u pomenutoj kombinaciji da obrade i sve vrste književnih dela, ali isto tako i časopise i to kako ilustrovane, tako i stručne, dečije i druge.

Na zahtev klijenata oni mogu da prevedu i članke iz novina, a u prilici smo i da se pohvalimo da klijentima pružamo mogućnost za kompletnu obradu filmskih ostvarenja i to bilo kog žanra i vrste, kao i svih ostalih video i audio sadržaja. A pod tim se misli kako na prevođenje sa norveškog jezika na turski za serije ireklamne poruke, tako i za zabavne, informativne i mnoge druge vrste emisija i to kako one koje treba da budu emitovane na televiziji, tako i za one koje su namenjene isključivo radijskom emitovanju. Bez obzira koja vrsta sadržaja da je u pitanju, u ovom slučaju klijente kod nas očekuju prvo njihovi prevodi, a zatim i završna obrada, koja uključuje kako uslugu titlovanja, tako isto i uslugu sinhronizovanja prevedenih materijala. Na taj način će svi oni vrlo brzo da dobiju video i audio sadržaje koje mogu da prezentuju gotovo odmah pošto naši stručnjaci završe sa njihovom obradom.

Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da urade i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za bilo koju vrstu materijala iz oblasti marketinga i to maksimalno profesionalno. U ovom slučaju njihova profesionalnost se ogleda u činjenici da poznaju marketinška pravila, te da će na najbolji način da reklamnu poruku koju nose, recimo plakati i flajeri, odnosno brošure, prilagode duhu turskog jezika. Na taj način će oni sadržinu ovih, ali i mnogih drugih reklamnih materijala, poput na primer PR tekstova, kataloga ili reklamnih letaka i sličnih, da približe govornicima turskog jezika i omoguće im da se tako upoznaju sa onim što se reklamira, a kako bi počeli što pre da koriste konkretnu uslugu ili da kupuju proizvod koji se na taj način reklamira. Kada postoji potreba za tim, u vrlo kratkom roku, prevodilac i sudski tumač svim klijentima omogućuju i prevođenje sa norveškog jezika na turski za vizit kartice.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje