Prevod sa norveškog na flamanski jezik

Prevodi sa norveškog jezika na flamanski

Konkretna usluga je na raspolaganju svim klijentima i u usmenoj i u pisanoj varijanti, a svakako će prevodioci i sudski tumači primeniti i sva aktuelna pravila prilikom obrade dokumenata.

Da pojednostavimo, oni će najpre izvršiti i direktan prevod dokumenata sa norveškog na flamanski jezik, a onda će i overiti prevedene materijale. Tako će omogućiti vlasnicima da u optimalnom roku dobiju dokumenta, koje su sa zakonskog aspekta potpuno validna, što znači da ih bez ikakve zadrške mogu u praksi primenjivati.

Kako je postupak obrade dokumenata usaglašen sa zakonom, to podrazumeva da je svaki klijent dužan originale na uvid da dostavi, a zato će odabrati onaj način, koji mu najviše odgovara. U principu, ima mogućnost da ih pošalje preko kurirske službe ili donese lično, a može se opredeliti i za opciju slanja originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom.Prevođenje sa norveškog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na norveški

Kome god je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa norveškog na flamanski jezik, svakako mora navedeno pravilo da ispoštuje, ali će mu biti dopušteno da na mejl adresu Prevodilačkog centra Akademije Oxford prvo pošalje skenirana dokumenta, a tek posle toga i to u propisanom roku treba originale na uvid da dostavi.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi priložena dokumenta prema pravilima i u najkraćem mogućem roku, a nakon toga će se svaki klijent pojedinačno opredeliti između dve ponuđene mogućnosti za njihovo preuzimanje. Dakle, može prošetati do predstavništva ove institucije i lično uzeti prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta, ali i izneti zahtev da mu budu dostavljena na određenu adresu. Ako se za tu varijantu bude odlučio, konkretnu uslugu će platiti odvojeno od prevoda i overe, a biće prethodno informisan i o visini nadoknade, jer nju u tom slučaju isključivo definiše služba za dostavu.

Sva pravna akta, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (saglasnosti svih vrsta, kao i potvrde, izjave i uverenja) će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a onda i overe.Na raspolaganju su klijentima i direktni prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa norveškog na flamanski jezik, a isto tako ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i sadržinu kako poslovne, tako isto i medicinske dokumentacije.

Kada se za tim bude javila potreba, klijentima će biti omogućeno da dobiju prevedena i overena sva ona dokumenta, koja se tiču najpre oblasti obrazovanja, a potom i nauke.

S obzirom na to da Haški (Apostille) pečat treba da bude stavljen na tačno određena dokumenta i po jasno definisanim pravilima, a da zaposleni u ovoj instituciji nisu zvanično ovlašćeni za tu vrstu overe, očekuje se da svaki klijent pojedinačno kontaktira nadležne institucije i dobije sve informacije o tom tipu overe.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za prevođenje tekstova sa norveškog na flamanski jezik, a kojom prilikom će osim popularnih sadržaja različite tematike, propisno da obrade i stručne tekstove.

U ponudi ove institucije je i obrada svih marketinških, ali i internet materijala, s tim što je zainteresovanima na raspolaganju u tom slučaju i usluga poznata kao optimizacija, jer će sudski tumač i prevodilac u skladu sa potrebama implementirati i SEO alate (Search Engine Optimisation).

Svakako da može biti po zahtevu izvršeno i direktno prevođenje novinskih članaka u toj varijanti jezika, odnosno sadržine časopisa i udžbenika, ali će biti izvršena i obrada svih književnih dela.

Napominjemo da ovi stručnjaci mogu primeniti kako prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog na flamanski jezik, tako isto i simultani prevod, odnosno konsekutivni, a po potrebi će klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zato i jeste posebno značajno da budu obezbeđene sve relevantne informacije o samom događaju, odnosno o njegovoj organizaciji, koje moraju uključivati podatke o trajanju, mestu održavanja i broju učesnika, kao i sve ostale koje su bitne za definisanje ponude.

Nakon što budu izvršili prevod svih audio i video materijala u toj varijanti jezika, a koje prethodno klijent bude dostavio, stručnjaci zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije će na zahtev zainteresovanih da izvrše i njihovo titlovanje, ali i da pruže uslugu sinhronizacije svih takvih sadržaja.

Ostalo je da pomenemo i to da je ponudom obuhvaćena i usluga redakture, odnosno da po zahtevu korektori i lektori ispravljaju sve loše obrađene sadržaje i usaglašavaju ih i sa pravilima ciljanog jezika i sa originalima.

Najjednostavniji način za dostavu ovakvih sadržaja jeste slanje elektronskim putem, a naravno da bi trebalo na isti takav način klijent i da izvrše njihovo preuzimanje po završetku obrade.

Prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa norveškog na flamanski jezik

U trenutku kada su klijentima potrebni direktni prevodi dokumenata sa norveškog jezika na flamanski, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford pristupaju njihovoj obradi, ali isključivo uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih normi. A ustvari to podrazumeva da će oni izraditi prevod i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svih onih dokumenata koje su uvrštena u medicinsku dokumentaciju, a nakon toga će overiti svaki preveden dokument.

Cilj overavanja prevoda jeste da klijent dobije pravno validan sadržaj, a obaveza klijenta je da originale tada na uvid dostave.

Opšta je preporuka isto tako i da svaki klijent proveri u osnovnom sudu da li za konkretna dokumenta mora biti izvršena nadovera, to jest da li na njih mora biti stavljen takozvani Apostille, odnosno Haški pečat, pošto sudski tumači i prevodioci ove institucije nisu zvanično ovlašćeni za izvršenje postupka nadovere.

Pored diplome i dodatka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta, klijenti mogu u svakoj poslovnici pomenute institucije da dobiju kompletno obrađeno i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i seminarske, odnosno naučne i diplomske radove, te potvrdu o redovnom školovanju, naučne patente i uopšteno rečeno, svaki drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktan prevod uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa norveškog jezika na flamanski. Takođe će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji da obrade i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i svaki drugi dokument, koji će određenoj državnoj službi klijent kasnije morati da preda.

U skladu sa iznetim zahtevima se može izvršiti i kompletna obrada svih ličnih dokumenata, počev od pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, pa do potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno dozvole za boravak, radne i saobraćajne, te vozačke dozvole.

Onda kada je to izneto kao zvaničan zahtev, izvršava se i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa norveškog jezika na flamanski, a što osim kompletne obrade poslovnih odluka, faktura i statuta preduzeća, uključuje i prevod, odnosno overu osnivačkog akta preduzeća, te revizorskih, godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, zatim rešenja o osnivanju pravnog lica i uopšteno rečeno, svih dokumenata koja su svrstana u poslovnu dokumentaciju, pošto se tiču poslovanja kako preduzetnika, tako isto i pravnih lica.

Celokupnu sadržinu kako dokumentacije za tendere, isto tako i građevinske i tehničke će sudski tumač i prevodilac u skladu sa iznetim zahtevima da obrade, a što znači da će pored ostalog prevesti i overiti kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako isto i uputstvo za rukovanje, potom građevinske projekte i deklaracije proizvoda, te mnoga druga nenavedena dokumenta, koja zvanično u sastav jedne od pomenutih dokumentacija ulaze.

Pravna akta će ovi stručnjaci, isto tako kada je potrebno da obrade, a u kom slučaju se vrše kako direktni prevodi tekovine Evropske Unije sa norveškog jezika na flamanski, odnosno sudskih odluka i tužbi, te sudskih žalbi i presuda, tako isto i ugovora, potom sertifikata i punomoćja za zastupanje, ali i sudskih odluka, licenci i svih ostalih dokumenata, koja su vezana za oblast sudstva ili prava.

Prevodi igranih filmova sa norveškog na flamanski jezik

Celokupna obrada ne samo igranih filmova različitih žanrova, nego i dokumentarnih i crtanih, ali i animiranih je dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zapravo su zaposleni te institucije specijalizovani za prevođenje audio i video sadržaja sa norveškog jezika na flamanski, a potom i za izvršenje usluga završne obrade, koje uključuju sinhronizaciju i titlovanje takvih materijala.

Moramo istaći i to da su korektori i lektori, takođe sastavni deo tima svakog predstavništva te institucije, što znači da zainteresovani imaju mogućnost upravo njih da angažuju kako bi bila izvršena redaktura materijala, odnosno ispravljene u njima sve postojeće greške, koje je prethodni prevodilac načinio.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata obraditi kako stručne, tako isto i popularne tekstove, ali i knjige, odnosno književna dela i udžbenike. Biće izvršen i direktan prevod članaka iz novina sa norveškog jezika na flamanski, odnosno sadržine kako ilustrovanih i dečijih, tako isto i stručnih časopisa.

Sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja rada određene firme, odnosno nekog događaja ili usluge, kao i proizvoda će pomenuti stručnjaci prevesti kada se to od njih zahteva.

A ukoliko nekome budu bili potrebni direktni prevodi softvera sa norveškog jezika na flamanski, odnosno bilo kog sadržaja koji je vezan kako za internet, tako isto i za računare, sudski tumači i prevodioci će ih i optimizovati. Ustvari će implementirati alate, koji su poznati kao Search Engine Optimisation, odnosno SEO, a koji se koriste kada je potrebno sadržinu bilo internet prodavnice ili web sajta, odnosno online kataloga ili nekog drugog web sadržaja uskladiti sa aktuelnim pravilima pretrage.

Ne samo da će klijentima biti omogućena usluga, koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, nego će se prevodilac i sudski tumač potruditi da primene kako simultano i šapatno, tako isto i konsekutivno prevođenje sa norveškog jezika na flamanski. Uslov za pripremu ponude za konkretnu uslugu jeste da svaki klijent blagovremeno podatke o samom događaju dostavi, a primarno one koji su vezani za broj učesnika i njegovo trajanje, odnosno za karakteristike lokacije na kojoj će biti održan.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje