Prevod sa norveškog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na korejski jezik

Za online prevod sa norveškog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa norveškog na korejski jezik

Za sve klijente kojima je konkretna usluga za bilo koji dokument potrebna je izuzetno značajna informacija da su prevodioci i sudski tumači zaposleni u timu apsolutno svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A to znači da će najpre biti izrađeni direktni prevodi dokumenata sa norveškog na korejski jezik, posle čega se izvršava overa dokumenata prema trenutno važećim pravilima.

Svaki dokument koji poseduje pečat sudskog tumača, zvanično ovlašćenog za overu je pravno validan, tako da se on sa zakonskog aspekta izjednačava sa originalnim dokumentom.

Predviđeno je pravilima da nakon izvršenog prevoda, prethodno pomenuti stručnjaci njegovu sadržinu sa originalnim dokumentom uporedi, a kako bi na taj način utvrdio njihovu istovetnost. Tek kada se lično bude uverio da nikakvih odstupanja nema, on vrši overu i na taj način zvanično potvrđuje da je preveden dokument veran originalu.Prevođenje sa norveškog na korejski
Prevođenje sa korejskog na norveški

Podrazumeva se da će klijenti biti obavezni prilikom slanja dokumenata na prevod da prilože i originale, tako da ih mogu ili preko kurirske službe poslati ili doneti lično, odnosno izvršiti njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom.

Svakako da pravilo o dostavljanju originala na uvid ne važi i za sve ostale sadržaje, a za koje se zahteva direktno prevođenje sa norveškog na korejski jezik, tako da klijent ima pravo njih na mejl adresu najbliže poslovnice konkretne institucije da dostavi. Isti princip važi i za preuzimanje takvih sadržaja, a naravno da su i druge opcije dostupne, o čemu će klijent dobiti informacije na zahtev.

Budući da originalna dokumenta ima obavezu da donese ili pošalje na uvid sudskom tumaču, klijent može po završetku njihove obrade da ih u predstavništvu navedene institucije lično preuzme ili da zahteva dostavu na adresu. Naglašavamo da se usluga kurirske službe, koja će na željenu adresu kompletno obrađena dokumenta da dostavi, direktno naplaćuje od klijenta, a upravo prema cenovniku te službe.Sva lična dokumenta će prevodilac i sudski tumač na zahtev vlasnika da u skladu sa pravilima obrade, a biće izvršeno i prevođenje pravnih akata sa norveškog na korejski jezik.

Bilo koji dokument, koji se zvanično smatra delom kako tenderske i građevinske, odnosno poslovne dokumentacije, tako isto i tehničke i medicinske će pomenuti stručnjaci prema aktuelnim pravilima da obrade.

Specijalizovani su i za prevod potvrda i izjava u navedenoj varijanti jezika, odnosno uverenja i saglasnosti svih vrsta, tako da će ispuniti zahteve svakoga, kome su prevodi potrebni za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Sve sadržaje koji se tiču prvenstveno oblasti obrazovanja, ali i nauke će članovi tima svakog predstavništva ove institucije prema zahtevima klijenata i aktuelnim pravilima da obrade.

Činjenica je da sudski tumači i prevodioci u najkraćem mogućem roku mogu da izvrše direktan prevod dokumenata sa norveškog na korejski jezik, ali će omogućiti zainteresovanima i uslugu njihovog hitnog prevoda. A to znači da će kompletno obraditi bilo koji dostavljeni dokument što je moguće pre, uz uslov da klijent prvo skenirane sadržaje pošalje, a originale kasnije na uvid priloži.

Usluga overe Apostille pečatom nije dostupna u okviru ove institucije, samo zato što njeni zaposleni nemaju dozvolu takozvani Haški pečat, kako njega još nazivaju, na dokumenta da stave. Samim tim će celokupan postupak obrade dokumenata biti znatno jednostavniji, ukoliko klijent pribavi samostalno sve te informacije. Specijalna odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije imaju nadležnost za izvršenje navedene overe, pa se upravo njihovim zaposlenima i moraju vlasnici dokumenata obratiti, kako bi sve neophodne podatke na vreme dobili.

Naravno da članovi tima bilo kog predstavništva navedene specijalizovane institucije vrše i prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog na korejski jezik, a u skladu sa zahtevima događaja mogu da primene i konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, ali i simultani. Takođe se u ponudi nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a što će biti ponuđeno svakom klijentu, za čiju manifestaciju bi trebalo prevodilac i sudski tumač taj tip usluge da primene. Važno je da svako ko želi ove stručnjake da angažuje zarad izvršenja konkretne usluge, podatke o organizaciji događaja na vreme dostavi. Ne samo da je neophodno da ih informiše o tome koliko bi dana ili sati trebalo manifestacija da traje, već je vrlo važno i da obezbedi informacije o tome koje su osnovne karakteristike samog prostora, te o broju učesnika. Sve to se zatim analizira, kako bi bilo utvrđeno koja od konkretnih vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena za taj događaj, pa se upravo u skladu sa tim i kreira zvanična ponuda.

Marketinške materijale, počev od plakata i vizit kartica, preko reklamnih flajera i PR tekstova, odnosno brošura, pa do svih vrsta kataloga i reklamnih letaka, ali i mnoge druge marketinške materijale će prevodioci i sudski tumači profesionalno da obrade.

Shodno iznetim zahtevima može da bude izvršeno i direktno prevođenje ilustrovanih i stručnih časopisa sa norveškog na korejski jezik, ali i dečijih časopisa, te članaka iz novina.

Bilo koji tekst koji se bavi tematikom iz oblasti prirodnih ili društvenih nauka, odnosno koji je stručan ili popularan će stalni članovi tima ma kog predstavništva navedene institucije da obrade, a pobrinuće se da u toj kombinaciji jezika prevedu i književna dela, potom članke iz novina, kao i udžbenike.

Na zahtev klijenata mogu biti angažovani i korektori i lektori, koji će profesionalno redakturu bilo kog sadržaja da izvrše. Naravno da će prvo ustanoviti koje greške u već prevedenim materijalima postoje, a zatim će ih ispraviti i uskladiti sa svim onim pravilima, koja podrazumeva ciljani, to jest pakistanski jezik, a svakako će se rukovoditi originalnim materijalima.

Dodatne usluge su na zahtev klijenata, kojima su neophodni prevodi video i audio sadržaja sa norveškog na korejski jezik, dostupne. Zapravo se radi o tome da će najpre sudski tumači i prevodioci obraditi kako serije i informativne, odnosno dečije i zabavne, te obrazovne radijske i televizijske emisije, tako isto i crtane, kao i dokumentarne i animirane, te igrane filmove, ali i reklamne poruke i druge video i audio materijale, a posle čega će klijent izabrati jednu od ponuđenih dodatnih usluga.

Uzevši u obzir da imaju neophodno iskustvo, odnosno znanje vezano za primenu SEO (Search Engine Optimisation), pomenuti stručnjaci će ove specijalne alate implementirati kada to bude bilo potrebno. Naime, oni će klijentima omogućiti da dobiju kako prevod internet prodavnica i web sajtova sa norveškog na korejski jezik, tako isto i njihovu optimizaciju, što znači da će ih uskladiti sa pravilima internet pretrage. Naravno da će onlajn kataloge profesionalno obraditi prevodilac i sudski tumač, ali isto tako i sve tipove programa, odnosno aplikacija, kao i svaki drugi internet sadržaj. A sve to će u relativno kratkom roku dovesti do značajno boljeg pozicioniranja konkretnih materijala na internetu.

Prevodi deklaracija proizvoda sa norveškog jezika na korejski

Izuzev sadržine tehničke dokumentacije, na zahtev klijenata će prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi i sadržinu građevinske i dokumentacije za tendere. Sem deklaracija proizvoda, oni izvršavaju i prevod građevinskih projekata sa norveškog na korejski jezik, te kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje, ali i bilo koji drugi dokument koji je u jednu od konkretnih dokumentacija uvršten.

Uzevši u obzir da članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford maksimalno poštuju važeća pravila u oblasti obrade dokumenata, to oni klijentima osim prevoda, omogućuju i uslugu overe svakog prethodno prevedenog dokumenta, pošto trenutno aktuelni zakon takav princip podrazumeva. Tek kada preveden dokument ima i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, možemo govoriti o zakonski i pravno aktuelnom sadržaju.

Baš zato što se pravila maksimalno poštuju, podrazumeva se da klijenti moraju na uvid originalna dokumenta ili da donesu direktno u poslovnicu konkretne institucije ili da pošalju na jedan od dostupnih načina.

A da bi u potpunosti celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta bio olakšan, savetuje se da prethodno vlasnik sadržaja informacije o dodatnoj overi, odnosno o stavljanju takozvanog Apostille, to jest Haškog pečata na dokumenta samostalno dobije i to od zaposlenih u nadležnim institucijama naše zemlje.

Trebalo bi naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač mogu na osnovu iznetih zahteva da izvrše i profesionalno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa norveškog na korejski jezik, ali će naravno prevod i overu izraditi i za sve ostale vrste ne samo potvrda, nego isto tako i izjava, kao i saglasnosti i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta koja se nadležnim institucijama u različitim prilikama moraju predati).

Podrazumeva se da će zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije, a ukoliko to neko iznese kao zahtev, da kompletno obrade i diplomu i dodatak diplomi, potom svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena. Isto tako će se pobrinuti da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, odnosno overe i uverenje o položenim ispitima, potom seminarske radove, ali i diplomske, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i mnoga druga dokumenta i materijale iz oblasti obrazovanja.

Takođe se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac da u datoj varijanti jezika kompletno obrade i medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta), kao i poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, revizorski izveštaji, godišnji poslovni izveštaji, fakture i ostala dokumenta koja su vezana za poslovni proces bilo nekog preduzetnika ili pravnog lica).

Bitno je napomenuti i to da će biti izrađeni direktni prevodi izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih sa norveškog na korejski jezik, uzevši u obzir da ovi stručnjaci kompletno obrađuju kako krštenicu, tako i umrlicu i venčani list, ali i bilo koji drugi lični dokument (dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš i mnoga druga).

Shodno iznetim zahtevima će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade kako dokumenta iz oblasti nauke (naučni patenti, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga), tako isto i ona koja se tiču prava ili sudstva (tekovine Evropske Unije, žalbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, ugovori, licence, sudske tužbe, sudske odluke, sudske presude i mnoga druga pravna akta).

Prevođenje reklamnih flajera i letaka sa norveškog na korejski jezik

Reklamnu poruku koja se u ovim, ali mnogim drugim marketinškim materijalima nalazi će sudski tumači i prevodioci obraditi i to uz poštovanje svih pravila, koja podrazumeva pakistanski jezik, ali i marketing. Na taj način će klijentima omogućiti da dobiju profesionalno obrađene kako reklamne letke i flajere, tako i PR tekstove, a na zahtev će biti izvršeni i direktni prevodi plakata i vizit kartice sa norveškog jezika na korejski, ali i brošura i ostalih marketinških materijala.

Svakako da će se pobrinuti stalni članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford i za obradu web sajtova u pomenutoj varijanti jezika, odnosno programa različitih vrsta i internet kataloga, ali i online prodavnica, aplikacija i uopšteno rečeno, svih onih sadržaja koji su vidljivi na internetu. S obzirom na to da oni znaju kada je neophodno i na koji način primeniti pravila poznata kao Search Engine Optimisation, a skraćeno SEO, podrazumeva se da će oni klijentima omogućiti i uslugu optimizacije svih pomenutih materijala. Zapravo kada se konkretni alati budu primenili, te nakon što obrađeni sadržaji budu na web postavljeni, upravo njih će aktuelni pretraživač kao originalne i najbolje rezultate za određene izraze i reči izabrati, te će gotovo sigurno biti vidljivi na prvoj strani rezultata pretrage, a što će vrlo pozitivno uticati na pozicioniranost tih materijala na celokupnom internetu.

Bude li to nekome bilo potrebno, korektori i lektori ove specijalizovane institucije će svoje usluge pružiti, te će u skladu sa pravilima redakture obraditi sve prevedene materijale. A da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da se korektura i lektura isključivo moraju primeniti ukoliko prevod sadržaja u toj jezičkoj kombinaciji već postoji, ali on nije profesionalno urađen, te su prisutne određene greške, koje će pomenuti stručnjaci da isprave.

Na zahtev klijenata će biti izvršen i prevod stručnih i popularnih tekstova sa norveškog jezika na korejski, a budući da sudski tumači i prevodioci imaju zavidno iskustvo u praksi, to se tematika svih takvih sadržaja može odnositi na bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka.

Isto tako mogu stručno obraditi i književna dela, a svejedno da li su svrstana u prozna ili poetska, kao i članke iz novina i udžbenike, ali i sadržinu dečijih i stručnih, odnosno ilustrovanih časopisa.

Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači mogu izvršiti kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog jezika na korejski, to znači da svaki tip manifestacije može konkretnom uslugom biti pokriven. Radi se o tome da je tačno određeno za koju vrstu događaja se koja usluga mora primeniti, pa će u skladu sa njegovom organizacijom ponuda i biti formirana. Vrlo je bitno da klijent, koji je za uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika zainteresovan, dostavi osnovne informacije o organizaciji manifestacije, a koje se primarno moraju ticati njenog trajanja i broja učesnika, odnosno osnovnih karakteristika lokacije na kojoj bi trebalo događaj da bude održan. U skladu sa tim podacima se određuje da li zaposleni ove institucije treba da primene šapatni ili konsekutivni, odnosno simultani prevod, a po potrebi se uvršćuje u zvaničnu ponudu i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, uzevši u obzir da i tu uslugu navedena institucija ima u svojoj ponudi.

Uz sve sadržaje koji su do sada navedeni, sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da obrade apsolutno svaki audio ili video materijal. A budući da ova institucija zapošljava i stručnjake, čija specijalnost su usluge sinhronizovanja i titlovanja takvih sadržaja, to podrazumeva da klijent može njihovu kompletnu obradu u samom predstavništvu da dobije. Osim igranih filmova i to bilo kog žanra, odnosno reklamnih poruka i zabavnih televizijskih ili radijskih emisija, u ponudi su i direktni prevodi animiranih i crtanih filmova sa norveškog jezika na korejski, ali i serija i informativnih, odnosno dečijih i obrazovnih emisija, kao i dokumentarnih filmova, te mnogih drugih video ili audio sadržaja, posle čega klijent bira koja od navedenih dodatnih usluga će biti izvršena, a kako bi u najkraćem mogućem roku dobio kompletno obrađene sadržaje tog tipa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje