Prevodi sa norveškog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na grčki jezik

Za online prevod sa norveškog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na grčki jezik

Kada su klijentima potrebni prevodi sa norveškog jezika na grčki, oni moraju imati na umu da stručnjaci koji čine sastavni tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju dovoljan nivo znanja da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade zaista najrazličitije sadržaje. A uz to što će izvršiti prevođenje u pomenutoj jezičke kombinaciji u pisanom obliku i to za apsolutno sve vrste materijala, sudski tumači i prevodioci takođe mogu i da izvrše usmeni prevod, te da na zahtev klijenata pristupe kako simultanom i konsekutivnom, tako i prevodu uz pomoć šapa. Onda kada se zahteva taj tip usluge, mi klijentima pružamo mogućnosti i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, svi koji imaju potrebu, kod nas dobijaju i kompletnu obradu bilo koje vrste video i audio materijala, a to znači prvo njihovo prevođenje sa norveškog jezika na grčki, pa nakon toga i sinhronizovanje, to jest titlovanje kako serija i filmova, tako i različitih vrsta emisija, odnosno reklamnih poruka i drugih materijala ove vrste.

Pored svega toga, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i obradu najrazličitijih tekstualnih materijala i to kako onih koji se smatraju popularnim, tako isto i onih koji važe za stručne, a tema koju takvi sadržaji obrađuju može da se odnosi na različite grane društvenih i prirodnih nauka. Podrazumeva se, takođe da ćemo na zahtev klijenata prevesti i sve sadržaje koji se odnose najpre na oblast marketinga, a zatim i one koji su vezani za internet. Kada je potrebno, prevodimo i romane, odnosno dela poezije i proze, a zatim i beletristiku i udžbenike, te različite tipove časopisa, članke iz novina i mnoge druge sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa norveškog jezika na grčki.Prevođenje sa norveškog na grčki
Prevođenje sa grčkog na norveški

Vrlo je važno naglasiti i to da neko ko zahteva ovu uslugu ima mogućnost da sve pomenute sadržaje pošalje preko mejla i da na isti način dobije prevedene materijale.

Naravno, takav princip slanja se ne odnosi na prevod dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, pošto se tada zahteva i obavezno dostavljanje originala na uvid, tako da se i postupak slanja sadržaja na obradu razlikuje. Naime, svaki klijent koji zahteva prevod sa norveškog jezika na grčki za različita dokumenta ili dokumentaciju može da dođe lično u prostorije bilo koje naše poslovnice, a uzevši u obzir da ih ima preko 20 u zemlji lako će pronaći onu koja mu je najbliža i na taj način dostavi sadržaje na obradu. A postoji mogućnost i da to učini slanjem preporučene poštanske pošiljke, odnosno može i da zaduži neku kurirsku službu da ona to učini umesto njih.

Ako vam je preveden bilo koji dokument potreban u posebno kratkom roku, dopušteno je da samo tada prvo izvršite slanje sadržaja preko mejla, a kako bi se čitav proces ubrzao, pa da zatim i ispoštujete pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala.Takođe je bitno da naglasimo i to da iako prevodioci i sudski tumači obrađuju dokumenta u skladu sa važećim pravilima, to jest prvo rade njihov prevod, a posle toga i overu i to zvanično ovlašćenog sudskog tumača, činjenica je da u praksi ima i dokumenata za koja se to ne smatra dovoljnim načinom obrade, jer je potrebno na određena dokumenta staviti i Apostille pečat, odnosno upravo onaj koji je poznat i pod nazivom haški. Da bi klijenti izbegli gubljenje vremena, savetuje im se da samostalno zatraže informacije u nadležnim institucijama o ovom tipu overe, uzevši u obzir da stručnjaci koji su u našem timu nisu u obavezi da te informacije poseduju. Ovo je važno znati, pošto se na neka dokumenta pomenuti pečat stavlja neposredno pre nego što njegovoj obradi pristupe prevodilac i sudski tumač, a na neka nakon što oni završe sa obradom određenog dokumenta, pa je zato je bitno da klijent zna gde treba najpre da ga odnese.

Na zahtev klijenata će naši stručnjaci da izvrše kako obradu svih ličnih dokumenata (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, venčani list i druga), tako prevode i overavaju i sva ona dokumenta koja čine najpre medicinsku, a potom i tendersku i građevinsku, kao i tehničku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Onda kada je to zahtev naših klijenata, radimo i prevođenje sa norveškog jezika na grčki za bilo koju vrstu uverenja, ali i potvrda, saglasnosti i izjava, tako da sudski tumači i prevodioci obrađuju ne samo uverenje o neosuđivanosti, to jest uverenje o nekažnjavanju, već i potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnost za zastupanje, a zatim i potvrdu o stalnom zaposlenju, potvrdu o stanju računa u banci i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Poslovnu dokumentaciju, počev od faktura, preko poslovnih odluka i izveštaja, pa do osnivačkih akata preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica i statuta preduzeća, ćemo takođe u najkraćem roku da obradimo u konkretnoj kombinaciji jezika. A pored toga, naši stručnjaci u ovoj jezičkoj varijanti prevode i tekovine Evropske Unije, a zatim i sudske tužbe i presude, odnosno punomoćje za zastupanje, te sudske odluke, licence i žalbe, ali i sertifikate i mnoga druga pravna akta, to jest sva ona dokumenta koja se odnose na oblast sudstva i prava.

Ne možemo a da ne pomenemo činjenicu da prevodilac i sudski tumač po vašem zahtevu mogu da urade i prevod sa norveškog jezika na grčki i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za uverenja o položenim ispitima i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te za diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i potvrde o redovnom školovanju, ali i za nastavne planove i programe fakulteta i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i za naučne, seminarske i diplomske radove i za ostala dokumenta koja su vezana bilo za oblast obrazovanja ili nauke.

Uzevši u obzir da Akademija Oxford u timu ima i visokokvalifikovane lektore i korektore, to na zahtev klijenata koji imaju urađene prevode za bilo koji tip sadržaja, ali je u pitanju nekvalitetno obrađen materijal, oni pružaju usluge za koje su specijalizovani, to jest pristupaju redakturi takvih materijala.

Kada prevodioci i sudski tumači budu obradili dostavljene sadržaje, klijentima je na raspolaganju mogućnost da njihovo preuzimanje izvrše lično ili da u konkretnoj poslovnici zahtevaju dostavljanje sadržaja na adresu, to jest preko kurirske službe. A ono što morate znati jeste da se slanje prevoda na kućnu adresu mora platiti odvojeno od osnovne usluge i to prema cenovniku koji je aktuelan u tom trenutku u okviru odabrane kurirske službe.

Prevodi radne dozvole sa norveškog na grčki jezik

Ako zahtevate prevođenje radne dozvole sa norveškog jezika na grčki, svakako bi trebalo da znate i to da vam Prevodilački centar Akademije Oxford nudi kompletnu obradu tog dokumenta, a što uključuje prvo prevod u toj jezičkoj varijanti, a potom i overu. Međutim, bitno je da znate i to da overu radi isključivo zvanično ovlašćeni sudski tumač, kako je slučajno nebiste pomešali da drugim tipom overe, to jest sa haškim (Apostille) pečatom, jer je to potpuno nezavisno jedno od drugog. A pošto prevodioci i sudski tumači koji su angažovani od strane naše institucije ne mogu da stave haški pečat i to samo zato što nisu za njega nadležni za to, svakako je dobro da se vi sami pre toga raspitate o ovom tipu overe, kako bi vam bilo mnogo jasnije gde prvo nosite dokument i, generalno koliko će da traje njegova obrada.

Sem radne dozvole, naši stručnjaci mogu da prevedu i dozvolu za boravak, odnosno vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i sva ostala lična dokumenta, poput na primer pasoša, potvrde o prebivalištu i lične karte, te krštenice i izvoda iz matične knjige venčanih, ali i umrlih, odnosno uverenja o državljanstvu i svih ostalih dokumenata iz ove grupe.

A ako vam je to potrebno, izvršićemo i direktno prevođenje sa norveškog jezika na grčki za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest za različite tipove kako izjava i potvrda, isto tako i saglasnosti i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala slična dokumenta).

Podrazumeva se i da će prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata da obrade dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), kao i sva pravna akta (sertifikati, tekovine Evropske Unije, sudske odluke i žalbe, licence, sudske presude, ugovori, tužbe punomoćje za zastupanje, sudska rešenja i ostala dokumenta iz oblasti prava i sudstva).

Građevinsku dokumentaciju, odnosno ona dokumenta koja čine tehničku, tendersku i poslovnu dokumentaciju, takođe sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da prevedu, tako da uz obradu građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, odnosno deklaracija proizvoda, klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na grčki za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i rešenja o osnivanju pravnog lica, kao i za različite poslovne izveštaje i osnivačke akte preduzeća, te statute preduzeća, fakture i za sva ostala nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav svih tih tipova dokumentacija.

Rezultate naučnih istraživanja, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, te potvrde o redovnom školovanju, ali i naučne radove, a zatim i nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i druga dokumenta koja se tiču najpre oblasti nauke, a potom i obrazovanja, naši stručnjaci u najkraćem mogućem roku isto tako prevode u konkretnoj kombinaciji jezika.

Ne zaboravite da, ako su i vama neophodni prevodi sa norveškog jezika na grčki za neki od pomenutih dokumenata ili za bilo koji drugi koji nije prethodno naveden, morate da dostavite na uvid originale, a kako bi moglo da se pristupi overi prevoda od strane sudskog tumača.

Prevođenje PR tekstova sa norveškog jezika na grčki

Samim tim što se u oblasti marketinga vrlo često upravo PR tekstovi koriste, to i nije začuđujuće što klijenti mahom zahtevaju baš prevod PR tekstova sa norveškog na grčki jezik. A uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci, čija je specijalnost obrada ovakvih sadržaja poseduju visok nivo znanja u okviru oblasti marketinga, te odlično poznaju i pravila koja ona nameće, to svaki klijent može biti apsolutno siguran da će dobiti maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje. Uz to, naravno naši stručnjaci obrađuju i sve ostale materijale koji su vezani za reklamiranje, kao što su recimo plakati ili reklamni katalozi, odnosno brošure, ali i vizit kartice, reklamni flajere i druge slični sadržaji.

Ako se zahteva, prevodilac i sudski tumač će da pristupe i obradi tekstualnih sadržaja, a nevezano za to koja je njihova tema, to jest koliko su složeni i dugi. Pod tim se misli na činjenicu da naši stručnjaci izuzetno kvalitetno mogu da obrade tekstove iz najrazličitijih oblasti, te da zainteresovanim klijentima ponude prevođenje sa norveškog na grčki jezik ne samo za tekstove iz oblasti obrazovanja, ekonomije i medicine, nego i za sve one koji obrađuju bilo koju temu iz domena komunikologije, farmacije, socilogije i finansija, ali i menadžmenta, filozofije i bankarstva, kao i mnogih drugih naučnih disciplina i to kako onih koje su vezane za društvene, tako i onih koje se tiču prirodnih nauka.

Iako nam klijenti mnogo više zahtevaju obradu sadržaja u pisanoj formi, napominjemo da prevodilac i sudski tumač na njihov zahtev mogu da primene i usmeni prevod sa norveškog na grčki jezik. A bitno je da svi koji su zainteresovani znaju i to da naši stručnjaci primenjuju najpre simultani, koji je i vrlo često odgovarajući za različite tipove događaja, ali i šapatni i konsekutivni prevod u toj varijanti. Da bismo maksimalno kvalitetno odgovorili na zahteve događaja koji se organizuje, potrebno je da nas zainteresovani klijenti na vreme informišete o svim detaljima koji se odnose na njegovu organizaciju, jer upravo od toga i zavisi koji tip prevoda će biti tada primenjivan. U slučaju da stručni tim Akademije Oxford donese odluku da se taj tip usluge primenjuje za konkretnu vrstu događaja, omogućićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama kojima ćete biti sigurno i više nego zadovoljni.

Da napomenemo i to da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za pružanje usluga vezanih za obradu video i audio sadržaja, a to znači da klijente kod nas očekuju prevodi sa norveškog na grčki jezik kako za reklamne poruke i serije, te za emisije različitih vrsta (informativne, zabavne, dečije, obrazovne i druge), tako i za filmska ostvarenja, a bez obzira koji žanr je u pitanju. Da bismo u potpunosti ispunili očekivanja naših klijenata, mi ćemo im pružiti mogućnost i da kod nas dobiju njihovo sinhronizovanje ili titlovanje, budući da su i stručnjaci čija je to specijalnost deo tima naše institucije.

Prevod romana sa norveškog na grčki jezik

U slučaju da su vam potrebni prevodi romana sa norveškog jezika na grčki, te da su u pitanju obimna književna dela, nemojte uopšte brinuti, pošto sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford mogu da ih obrade i to u optimalnom roku, a po vrlo pristupanim cenama. Naravno, oni će po potrebi da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu i sva ostala književna dela, poput na primer beletristike ili proznih, to jest poetskih dela.

Možemo da vam ponudimo i obradu stručnih, odnosno ilustrovanih i dečijih, te mnogih drugih vrsta časopisa. Takođe prevodimo i članke iz novina, ali i mnoge druge materijale.

Isto tako, naglašavamo i da svi klijenti kod nas mogu da dobiju direktan prevod sa norveškog jezika na grčki za različite vrste internet sadržaja i to kako za web sajtove, odnosno za bilo koji program, odnosno aplikaciju, tako i ua web kataloge, a kada postoji potreba, sudski tumač i prevodilac obrađuju i online prodavnice i ostale vrste materijala koji se odnose na oblast interneta. Ovde je važno da budete upoznati sa činjenicom da naši stručnjaci, uz visok nivo profesionalnih znanja, svakako odlično poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), a koja adekvatno primenjuju kada postoji potreba za tim. Da bismo razjasnili o čemu se radi, reći ćemo samo to da će određeni sadržaj koji oni prevode u ovoj kombinaciji jezika, vrlo brzo po završetku obrade biti vidljiv i to čak među primarnim rezultatima pretrage, tako da ćete na taj način dobiti profesionalnu uslugu kojom ćete biti sigurno zadovoljni.

Dobro je da znate i to da su korektori i lektori deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, što podrazumeva da na vaš zahtev možemo da izvršimo i sve neophodne ispravke u urađenim prevodima i tako vam omogućimo da vrlo brzo dobijete materijale koji su obrađeni u skladu sa pravilima koja zvanično podrazumeva prevodilačka struka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje